İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
YIKIM İŞLERİ MÜTEAHHİTLİĞİ BAŞVURU EVRAKLARI

Y1, Y2, Y3 GRUBU İÇİN

YIKIM İŞLERİ MÜTEAHHİTLİĞİ BAŞVURU EVRAKLARI

Yıkım işleri müteahhiti yetki belgesi almak isteyen başvuru sahiplerinin, başvuru yapılan tarih itibarıyla en az bir ay süreyle geçerli olacak şekilde, aşağıda sayılan belgeleri, dilekçe zarfın üzerinde olacak şekilde, kapalı zarf içerisinde Müdürlüğe sunmaları gerekmektedir:

 1. Başvuru Dilekçesi; (GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)
  1. Dilekçede, Tebligata Elverişli Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi yazması zorunludur.
  2. Müteahhitlik numarası ve grubu sorgulamak için  yambis.csb.gov.tr  (Vatandaş Girişi).
 2. Yetki Belgesi Başvuru Formu (Ek-1A) (GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)
 3. Başvuru yapmaya yetkili olduğunu gösteren belge;
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi fotokopisi ve imza beyanname formu. (Formu Görmek İçin Tıklayınız..)
  2. Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri fotokopisi ve imza beyanname formu. (Formu Görmek İçin Tıklayınız..)
  3. Başvuru sahibi adına vekâlet edilmesi halinde, başvuruda bulunacak vekilin başvuru tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 4. Kayıtlı olduğu Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasından alınmış Faaliyet Belgesi,

Gerçek Kişi (Şahıs Şirketleri) başvurularında Faaliyet Belgesinde inşaat faaliyetleri ile ilgili Nace kodu (431201) olmalıdır.

 1. Tüzel kişi olmasında halinde kuruluş, adres değişikliği, unvan değişikliği, son pay durumunu ve yönetimdeki görevlileri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri (E-imzalı veya Islak imzalı)
 2. Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5) (GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)
 3. Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (Ek-7) (GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)
 4. Vergi Levhası ve Vergi Mükellefiyet Yazısı.
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Şirket ortaklarının veya yönetim kurulu üyelerinin kimlik fotokopisi)
 6. Islak İmzalı Dekont
  1. Halk bankası’na yatırılacak ücretler için banka referans kodu  basvuru.csb.gov.tr  adresinden alınabilir.(Ücretler ve Referans Kodu Alma)
  2. Yıkım veya yapım müteahhiti yetki belgesine ilk defa başvuran veya daha önceden yetki belge numaralarını ücret yatırmadan almış olanlardan “Yetki Belgesi Numarası Kayıt Ücreti” tahsil edilmektedir.
  3. Grup başvurularında öncelikle talep edilen gruba ait “Grup Tayini Ücreti” tahsil edilmekte;
   daha sonra başvurunun Belge Komisyonunca incelenerek grup ataması yapılması halinde “Grup Kayıt Ücreti” tahsil edilerek işlem sonuçlandırılmaktadır.
  4. Belge Komisyonuna havale edilen dosyalarda yatırılacak “Grup Tayini Ücreti” kısmen veya tamamen iade edilmez.
  5. Yatırılacak ücretler (-TL) ;

YIKIM ÜCRETLER (2023)

Y1

Y2

Y3

YAMBİS ÜCRETİ

5.796,61 TL.

(Hizmet Kodu:1320)

5.796,61 TL.

(Hizmet Kodu:1320)

5.796,61 TL.

(Hizmet Kodu:1320)

GRUP TAYİNİ ÜCRETİ

4.372,88 TL.

(Hizmet Kodu:1323)

2.847,46 TL.

(Hizmet Kodu:1322)

1.932,61 TL.

(Hizmet Kodu:1321)

GRUP KAYIT ÜCRETİ

16.779,66 TL.

(Sistem tarafından otomatik referans kodu gönderilecektir.)

11.491,46 TL.

(Sistem tarafından otomatik referans kodu gönderilecektir.)

7.525,43 TL.

(Sistem tarafından otomatik referans kodu gönderilecektir.)

Yetki belgesi grupları, mesleki ve teknik yeterlikler esas alınarak; Y1, Y2, Y3 olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Gruplara göre ayrıca Teminat Mektubu sunulur.

 1. Mesleki ve teknik yeterliğin sağlanması için iş deneyimi, iş gücü ve asgari ekipmanı gösteren belgeler sunulur;
  1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler;
 • İş deneyim belgesi olarak son 5 yıl içerisinde yapılan yıkım işleri gösterilir.
 • Sunulacak İş deneyim belgeleri;
 • Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden veya,
 • Yıkımı gerçekleştirilen işin toplam yapı inşaat alanı, işi üstlenen gerçek veya tüzel kişi ile yıkım tarihi açıkça belirtilecek şekilde ilgili idarelerinden alınacak resmi yazı ile veyahut,
 • İşin müteahhidi ya da yapı sahibi ile yapılmış sözleşme, Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu ve sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile, tevsik edilebilir.

İş Deneyim miktarları;

-Y1 grubu için; Toplamda en az 120.000 m2 yıkım işi yapılmış olmalı ve bunlardan en az bir tanesinin yapı yüksekliği 26,50 mt yi geçmeli,

-Y2 grubu için; Toplamda en az 35.000 m2 yıkım işi yapılmış olmalı ve bunlardan en az bir tanesinin yapı yüksekliği 13,50 mt yi geçmeli,

-Y3 grubu için; İş deneyimi aranmamaktadır

  1. İşgünü Gösteren Belgeler;

- İş gücü beyanı “Mesleki ve Teknik Yeterlilik Teknik Personel Bildirim Formu (EK-4A) (GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ) ile yapılır.

-Y1 ve Y2 grubu için en az 1(bir) İnşaat Mühendisi İstihdam edilmelidir. Y3 grubu için; aranmamaktadır

.- Teknik Personele ait diploma, Sertifikalar, SGK kayıtları ile istihdamı tevsik eden belgeler sunulur.

  1. Ekipmanları Gösteren Belgeler;

- Ekipman beyanı “Mesleki ve Teknik Yeterlilik Ekipman Bildirim Formu (EK-4B) (GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ) ile yapılır.

- Makine ve teçhizat yeterliğinin sağlandığına dair iş makinası tescil belgeleri veya demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir raporu veyahut noter onaylı kiralama sözleşmesi ya da finansal kiralama sözleşmesi.

- Makinalar çalışır vaziyette olmalıdır.

-Y1 grubu için asgari ekipman;

 - 1 adet 260 HP paletli ekskavatör (20 mt. çalışma yüksekliğine sahip olmalı) ve (En az 1’er tanesi Kendi malı olan veya geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama yoluyla, diğeri Noter onaylı kiralama sözleşmesi yoluyla temin edilmiş olabilir.)

- 2 adet 120 HP Ekskavatör (En az 1’er tanesi Kendi malı olan veya geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama yoluyla, diğeri Noter onaylı kiralama sözleşmesi yoluyla temin edilmiş olabilir.)

- 1 adet 40 HP mini ekskavatör, (Kendi malı olan veya geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama yoluyla ya da Noter onaylı kiralama sözleşmesi yoluyla temin edilmiş olabilir.)

- 1 adet 90 HP yükleyici, (Kendi malı olan veya geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama yoluyla ya da Noter onaylı kiralama sözleşmesi yoluyla temin edilmiş olabilir.)

- 1 adet 5 ton su sandıklı arazöz, (Kendi malı olan veya geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama yoluyla ya da Noter onaylı kiralama sözleşmesi yoluyla temin edilmiş olabilir.)

- 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi, (Kendi malı olan veya geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama yoluyla temin edilmiş olacak.)

-Y2 grubu için asgari ekipman;

 - 1 adet 260 HP paletli ekskavatör (16 mt. çalışma yüksekliğine sahip olmalı) ve (Kendi malı olan veya geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama yoluyla temin edilmiş olmalı.)

 - 1 adet 120 HP Ekskavatör (Kendi malı olan veya geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama yoluyla temin edilmiş olmalı.)

- 1 adet 40 HP mini ekskavatör (Kendi malı olan veya geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama yoluyla ya da Noter onaylı kiralama sözleşmesi yoluyla temin edilmiş olabilir.)

- 1 adet 5 ton su sandıklı arazöz, (Kendi malı olan veya geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama yoluyla ya da Noter onaylı kiralama sözleşmesi yoluyla temin edilmiş olabilir.)

- 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi, (Kendi malı olan veya geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama yoluyla temin edilmiş olacak.)

-Y3 grubu için asgari ekipman;

- 1 adet 120 HP ekskavatör (Kendi malı olan veya geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama yoluyla ya da Noter onaylı kiralama sözleşmesi yoluyla temin edilmiş olabilir.)

- 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi, (Kendi malı olan veya geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama yoluyla ya da Noter onaylı kiralama sözleşmesi yoluyla temin edilmiş olabilir.)

 1.   Teminat Mektupları: (Örnek Teminat Mektubu Görmek İçin Tıklayınız) (Teminat mektubu sistemden otomatik mesaj geldikten sonra düzenlenip getirilecektir.)
 • Tedavüldeki Türk Parası, Devlet İç Borçlanma Senedi, bu senetler yerine düzenlenen belgeler ve bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları teminat olarak kullanılabilir.
 • Bunların illerde defterdarlık muhasebe müdürlüklerine, ilçelerde mal müdürlüklerine yatırılması zorunludur.
 • Teminat mektupları dışındaki teminatlar Müdürlükçe teslim alınmaz.
 • Bankalar ve Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektuplarının süresi en az 37 ay olmalıdır.

Teminat Mektubu Tutarları;

 • Y1 grubu : 3.072.000,00 TL
 • Y2 grubu : 1.024.000,00 TL
 • Y3 grubu : 614.400,00 TL
 1. Üstlenilebilecek İş Tutarı;

Y1 grubu : Sınırsız

Y2 grubu : Bina yüksekliği 51,50 mt’yi  geçmeyen işler (patlayıcı kullanamaz)

Y3 grubu : Bina yüksekliği 16,50 mt

 • Evraklar, dilekçe zarfın dışında kalacak şekilde evrak kayıt bölümüne teslim edilecektir.

Sonuçlandırılan grup başvuruları yambis.csb.gov.tr adresinde duyurulmaktadır.