İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Riskli Yapı Tespiti Çalışmaları Hakkında Genel Bilgi

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPI TESPİTİ NASIL YAPILIR

Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı veya yapılara  02.07.2013 tarih/28695 sayılı ‘Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar’  esas alınarak riskli yapı tespit çalışması yapılır.

 

Riskli Yapı Tespiti Başvurusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen kurum veya kuruluşlarca yapılabilmektedir.6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespiti için yetki verilen kurum ve kuruluşlar Müdürlüğümüz Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğümüz sitesinde açıklanmaktadır.

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz yetki verilen kamu kurumlarındandır. Müdürlüğümüze yapı maliki dilekçe ve ekindeki Başvuru Sırasında İstenen Belgeler tamamlanarak başvuruda bulunmaktadır. Dilekçe örneği  ve Başvuru Sırasında İstenen Belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

(Yapı Malzemeleri ve PGD Şube Müdürlüğü)

                                                                                                                          İZMİR

 

            İzmir ili……………………. İlçesi, tapuda …………… pafta ,….……. ada ,………… parselde kayıtlı ,…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….Adresindeki binamızın 6306 sayılı”Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”kapsamında Risk Tespitinin tarafınızdan yapılmasını istiyoruz.

            Gereğini rica ederim.

                       

                                                                                                                                                                                               …../…../2017

 

Adres:   

Telefon:

 

 

 

 

 

 

BİLGİ NOTU

Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı veya yapılara  02.07.2013 tarih/28695 sayılı ‘Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar’  esas alınarak riskli yapı tespit çalışması yapılır.

Riskli Yapı Tespiti Başvurusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen kurum veya kuruluşlara yapılabilmektedir.6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespiti için yetki verilen kurum ve kuruluşlar Müdürlüğümüz Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğümüz sitesinde açıklanmaktadır.

Riskli yapı tespiti ilgili yönetmeliğe göre yapının zemin katında yapılmaktadır. Bu nedenle zemin katta çalışma ortamının sağlanması gerekmektedir.

İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metruk olması veya bir kısmının yıkılması sebepleriyle yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu edilemez.

Binanın risk tespitini yaptırmak için maliklerin 2/3 çoğunluğu ile karar alınmasına gerek yoktur. Risk tespiti için maliklerden birinin müracaatı yeterlidir.

Riskli yapı tespitleri ve yıkım işlerinin masraflarını malikler karşılayacaktır. Riskli olarak tespit edilen binalar Tapu Müdürlüğüne bildirilecek ve tapu kütüğüne işlenecektir. Malikler, tapu müdürlüğünce yapılacak tebligattan itibaren 15 gün içinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne verecekleri bir dilekçe ile riskli yapı tespitine itiraz edebilirler.

İlgili idare tarafından tebligat yoluyla riskli olarak tespit edilen taşınmazın maliklerine 60 günden az olmamak üzere süre verilerek yapının yıktırılması istenir.

Yapı maliklerinin müracaatı üzerine, idare tarafından yıkım ruhsatı düzenlenir.

Riskli binanın yıktırılmasından sonra arsa hâline gelen taşınmazların malikleri tarafından değerlendirilmesine esas olacak ve yapılacak uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az 2/3 çoğunluğu ile karar verilecektir.

Anlaşmaya katılmayan (2/3 ‘ün dışında kalan)  maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek -bu değerden az olmamak üzere- anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir.

Riskli yapının yıktırılması yerine güçlendirilmesinin istenilmesi  durumunda  riskli yapının yıktırılması için ikinci fıkra uyarınca maliklere verilen süreler  içerisinde;  maliklerce,  güçlendirmenin  teknik  olarak  mümkün  olduğunun  tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde güçlendirme kararı  alınması,  güçlendirme  projesinin  hazırlatılması  ve  imar  mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekir. Güçlendirme işi, yapılacak güçlendirmenin mahiyetine göre ruhsatı veren idare tarafından belirlenecek süre içerisinde tamamlandıktan sonra tapu kaydındaki riskli yapı belirtmesinin kaldırılması için Müdürlüğe başvurulur.

Daha ayrıntılı bilgi için http://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/  adresinden yararlanılabilir.

                                                                                             

Bilgi Aldım

 

                                                           Adı Soyadı

                                                                                                                                   İmza 

                                                                                                          ......./…../2017 

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

 

1-Dilekçe

2-Tapu fotokopisi

3-Kimlik fotokopisi

4-Emlak Vergisi Bildirimi(İlgili Belediyesinden)

5-Numarataj Evrağı(İlgili Belediyesinden)

6-Taşınmaza ait tapu kaydı(Son 1 ay içinde)

7-Aplikasyon krokisi(İlgili Kadastro Müdürlüğünden)

8-Belediyesinden mimari ve betonarme projeleri.(Projesi yoksa eğer olmadığına dair yazı)

9-Tescil beyanı(Parselde birden fazla yapı olması durumunda)

10-İmar durumu(varsa)

11-Elektrik faturası(gerekli durumda)

12-Zemin Etüt Raporu(Betonarme Yapılarda)(Zemin Etüdü Yapılamayacağı Durumlarda Yakın Parsellerdeki Onaylı Zemin Etüt Raporu Kullanılabilmektedir.)

 

Dilekçe ile riskli yapı tespiti için yapılan başvurularda ilk olarak yerinde inceleme yapılır. Yapının Betonarme veya yığma bina olduğu tespiti yapılır. 02.07.2013 tarihinde yayınlanan ‘Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar’  dikkate alınarak;

 

YIĞMA YAPILARDA RİSKLİ YAPI TESPİT SÜRECİ

 

1.      Projesi olmayan yapılarda röleve projesi hazırlanır.

2.      Duvar yüzeyinin bir bölümünün sıvası kaldırılarak duvar malzemesi türü tespit edilir.

3.      Yapının fotoğrafları çekilir.

4.      Halk Bankası Bakanlığımız Kuta Hesabına döner sermaye biriminden alınacak referans numarasına göre  0-400 m2 arası 404 kota: 863,00TL (400 m2 yi aşan yapılarda her 80 m2 artış için  108,00 TL ilave) ücret yatırılır. Alınacak makbuz ile döner sermaye biriminden kesilen faturası dosyasına konulur.

5.      Hazırlanan riskli bina tespit raporu dosyası Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü’ne gönderilir.

 

BETONARME YAPILARDA RİSKLİ YAPI TESPİT SÜRECİ

 

1.      Projesi olmayan yapılarda röleve projesi hazırlanır.

2.      Duvar yüzeyinin bir bölümünün sıvası kaldırılarak duvar malzemesi türü tespit edilir.

3.      Yapının fotoğrafları çekilir.

6.      Halk Bankası Bakanlığımız Kuta Hesabına döner sermaye biriminden alınacak referans numarasına göre 0-400 m2 arası 404 kota: 1.726,00TL, (400 m2 yi aşan yapılarda her 80 m2 artış için  216,00 TL ilave)  ücret yatırılır. Alınacak makbuz ile döner sermaye biriminden kesilen faturası dosyasına konulur.

4.      Test çekici yapılır.

5.      Sıyırma ve görüntülemeler yapılır.

6.      Karot numuneleri alınır.

7.      Alınan numuneler sonuç için laboratuvara gönderilir.

8.      Gelen sonuçlar değerlendirilerek  riskli bina tespit raporu dosyası hazırlanır.

9.      Hazırlanan riskli bina tespit raporu dosyası Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü’ne gönderilir.

Riskli Yapı Tespit Raporunun bundan sonraki onay süreci ve  takibi (Tebligatlar,yıkım,kredi kullanımı,kira yardımı,harç muafiyeti gibi konular) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğümüzce yapılmakta