İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
İmar Şube Hizmet Standartları Tablosu
 
İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE SÜREÇ
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri
1-3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen özelliklerde onaylı 1/1000 ölçekli hâlihazır harita diazo paftası ve CD’si ile birlikte müracaat edilir.
2-Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonu oluşturulur.
3-Arazi ve büro çalışması yapılır.
4-Valilik uygun görüşü alınır.
5-Bakanlığa onanmak için gönderilir.
90 GÜN
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
2
3621 Sayılı Kıyı Kanunu 6. maddesi Kapsamında
Kıyıda Uygulama İmar Planı İle Yapılabilecek Yapı Talepleri
1-Teklif dilekçesi (Talebin yeri ve mevkisinin memleket koordinat değerleri, alan büyüklüğü ve özelliklerini de belirterek varsa 1/1000 veya 1/5000 ölçekli harita, yoksa 1/25000 ölçekli harita üzerine işaretlenmesi, İlgili Belediye Meclis Kararı, Açıklama Raporu belgeleriyle birlikte)
2-Talebin ön izin işlemleri için Milli Emlak Müdürlüğüne gönderilmesi
3-Ön izin işlemleri tamamlandıktan sonra kıyı kenar çizgisi onaylanmış 1/1000 ölçekli halihazır harita veya kıyı kenar çizgisi işlenmiş yürürlükteki Uygulama İmar Planı üzerine 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerinde belirtilen ve imar planına esas onaylı esas jeolojik raporları dikkate alınarak, yapılacak kıyı yapısının tüm boyutlarını ve özelliklerini de gösterecek şekilde hazırlanmış Uygulama İmar Planı teklifinin;
      - 1/5000 ve 1/1000 teklif imar planı,
      - MEGM den alınmış ön izin belgesi,
      - Gerekçe ve plan kararlarını da içeren imar planı açıklama raporu,
      - Fizibilite raporu,
      - Teklif imar planı sınırları dahilinde, mülkiyet bilgileri, yapılacak yapıların boyutlarını ve özelliklerini gösterecek şekilde hazırlanmış ölçekli genel yerleşim planı,
İle birlikte teklif dosyasının Valiliğe (Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) iletilmesi,
4- Teklif dosyasının 15 gün içerisinde gerekçeli Valilik görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilmesi.
30 GÜN
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
 
 

SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE SÜREÇ
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
3
Ahşap İskele
İzin talebi.
 
1- Ahşap İskelelerle ilgili 15.06.2006 tarih ve 1502-4111 sayılı Genelge, 10.07.2007 tarih ve 5028-2007/7 sayılı Genelge ve 12.01.2009 tarih ve 2009/1 sayılı Genelgede belirtilen hususların sağlanması halinde;
a-      Vaziyet Planı
b-      Koordinat değerleri,
c-      Gerekçe Raporu
d-     1/25000 ölçekli fiziki harita (üzerine iskele alanı işaretli)
e-      Kıyı Kenar çizgisi onaylanmış 1/1000 ölçekli imar planı örneği (üzerine iskele alanı işaretli) ile birlikte
hazırlanacak teklifin Valiliğe (Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) iletilmesi,
 
2- Teklifin protokol için ilgili kurumlara iletilmesi,
3- İlgili kurumlarla yerinde yapılan inceleme sonrasında Ahşap İskele Protokolü imzalanması,
30 GÜN
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
4
KKÇ Aktarım işlemleri.
 
1- Onaylı mahalli sistemdeki paftalar ile KKÇ Koordinatlarının Müdürlüğümüzden temini ve digital ortama aktarılması
2-Mahalli sistem ile Onaylı ITRF-96 veya ED-50 sistemine göre açılımı yapılmış 1/1000 ölçekli hâlihazır harita dönüşüm değerlerinin temini
3- Onaylı ITRF-96 veya ED-50 sistemine göre açılımı yapılmış 1/1000 ölçekli güncel hâlihazır haritanın (şeffaf paftaların) temini.
4- Mahalli sistemdeki paftalar üzerindeki KKÇ nin ITRF-96 veya ED-50 sistemine göre dönüştürülmüş değerlerinin güncel halihazır haritalar üzerine çizimi.
5- Valilik oluru ile mühürlenmesi
6- Kontrol amaçlı Bakanlığa gönderilmesi.
45 GÜN
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
 
 
 
 

SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE SÜREÇ
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
5
775 sayılı yasaya göre gayrimenkul üzerindeki Takyit sürelerinin kaldırılması ile ipotek şerhinin kaldırılması
1-Dilekçe.
2-Tapu fotokopisi
3-Bankanın uygun görüş yazısı
4-Dar gelirlilik beyannamesi
 
30 GÜN
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
6
Define arama ruhsatının verilmesi için hâlihazır haritalarının onaylanması.
1-Dilekçe müracaat.
2-Hâlihazır haritalarının temini.
3-Mahallinde kontrol ve hâlihazır harita onayı.
30 GÜN
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
7
Mücavir Alan Başvuruları.
 
Talebe ilişkin alınmış Belediye Meclis Kararı, önerilen alanda kalan gerekli tüm sınırlar (Belediye, öneri alan, varsa diğer belediye, mevcut mücavir, köy, il ve ilçe sınırları), 1/25000 ölçekli hâlihazır harita üzerine işlenerek mücavir taleplerinin gerekçelerini açıklayan ayrıntılı rapor, genelgelerde belirtilen Başkanlıkça onaylı formlar ve varsa köy ihtiyar heyeti kararları ile birlikte Valiliğe (Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) iletilir.
Valilik (Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) tarafından taleple ilgili olarak belgelerin tamamının hazırlanıp hazırlanmadığını, sınırların haritaya doğru işlenip işlenmediğini ve formalarda yazılı bilgilerin doğru olup olmadığının kontrol edilmesi, yerinde inceleme yapılması, konuya ilişkin gerekçeli raporların hazırlanması, harita ve formların doğruluğunun ve gerçeğe uygunluğunun onaylanması, uymayanların düzeltilmek üzere Belediyeye iade edilmesi ve onaylı bilgileri gerekçe raporunu da ekleyerek 2 takım halinde Bakanlığa iletilmesi, Bakanlıkça talebin uygun görülmesi halinde İl İdare Kurulu Kararı alınması için dosyanın Valiliğe iletilmesi, Valilikçe İl İdare Kurulu Kararı alınarak Bakanlığa iletilmesi işlemleri yapılır.
45 GÜN
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
 
 
 
 
 
 
 
 

8
(İnceleme ve Şikayet     konuları vb.)
 
30 GÜN
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
 
9
Büyükşehir ve İlçe Belediye Meclisince Onaylanan İmar Planlarının Arşivlenmesi
 
30 GÜN
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
10
Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği Kapsamında Kıyılarda Yapılan Denetimler
 
45 GÜN
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
11
644 sayılı KHK Uyarınca Düzenlenecek Ruhsat İşlemleri
1-Dilekçe
2-Ruhsata esas tüm plan ve proje vb.evraklar
3-İlgili Belediyenin gerekçeli görüşü
 
30 GÜN
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri                                                                                                   İkinci Müracaat Yeri
İsim                             Ahmet Murat TENDAR                                                   İsim                            Selahattin VARAN
Unvan                         Müdür Yardımcısı                                                             Unvan                         İl Müdürü
Adres                          Anadolu cad.41/5 Bayraklı/İZMİR                                  Adres                          Anadolu cad.41/5 Bayraklı/İZMİR                                      
Tel                               3416800                                                                               Tel                              3416800                                                                                 
Faks                            3416536                                                                                Faks                           3416536
e-posta                                                                                                                      e-posta