İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Şube Müdürlüğünün Görevleri

ÇEVRE  İZİN VE LİSANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

1) İl sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelerin geçici faaliyet belgesi ve çevre izin/çevre izin ve lisansı başvurularını değerlendirerek sonuçlandırmak, uygun bulunması durumunda geçici faaliyet belgesi, çevre izin/çevre izin ve lisansı belgesi düzenlemek, gerekli durumlarda belgeyi iptal etmek,

2) İl sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelerin çevre izni/çevre izni ve lisansı işlemlerinde kullanılmak üzere yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan belgeler (il müdürlüğü uygunluk yazıları, valilik tespit raporları vb.) ile ilgili talepleri değerlendirmek, uygun bulunması durumunda bu belgeleri vermek,

3) Çevre izni/çevre izni ve lisansı ile ilgili mevzuatın ve mevzuatın uygulanmasına esas teşkil eden yazılım programının uygulanmasında karşılaşılan sorunları Bakanlığa bildirmek,

4)  Çevre izni/çevre izni ve lisansı ile ilgili süreçlerde talep edilen numuneleri almak veya alınmasını sağlamak,

5) Egzoz gazı emisyon ölçümleri yetki belgesi düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, yetkili istasyonlar tarafından egzoz emisyon ölçümüne tabi tutularak pul satışı yapılan araç listeleri ve aylık pul ve ruhsat bildirimleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

6) Arıtma tesislerinin çıkışlarına kurulan gerçek zamanlı uzaktan atık su izleme sistemlerinin devreye alınması için kabul ve onay işlemlerini yapmak,

7) İkinci seviye kalite güvence sistemi (KGS2) raporlarını ve Yıllık Geçerlilik Testini (YGT) incelemek, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği uygulamaları kapsamında; fizibilite, KGS2 ve YGT raporlarını Bakanlığa sunmak,

8) Çevre Bilgi Sistemlerine sorumluluk alanlarına giren konularda veri girişini sağlamak,

9) Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

10) İthal kömürlerin millileştirilmesi sürecinde numune alınması, numunelerin uygun bulunması halinde uygunluk yazısı düzenlenmesi, analiz sonuçlarının uygun bulunmaması halinde uygunsuzluk yazısının düzenlenmesi,

11)  Kömür Satış  İzin Belgesinin düzenlenmesi,

12) Katı Yakıt Satış Belgesinin düzenlenmesi,

13) Kömür Dağıtıcı Kayıt Belgesinin düzenlenmesi,

14) İthal edilen atıkların Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında denetlenerek Uygunluk veya Uygunsuzluk yazısının verilmesi.