İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Yapı Malzemeleri ve PGD Şube Md. Faaliyetleri

 

 

Yapı Malzemeleri ve PGD Şube Md. Faaliyetleri

 

1- PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR ;

a) Teknik Dosya İncelemesi

b) CE ve G işaretlemesi kontrolü

c) Numune alma faaliyeti

 

2- ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR ;

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, Eğitici kuruluşları, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uzmanlarını, EKB’ler ile ilgili gerekli denetlemeyi, incelemeyi ve raporlamayı yapmak ve gelen şikâyetleri incelemek, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, TS-825 uygun yalıtımın sağlanması, Merkezi Isıtma Sitemleri, Isı Gider Paylaşımı Yönetmeliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve verimli kojenerasyon sistemi v.b. ilgili konularda yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde değerlendirme ve bilgilendirme yaparak, görüş sunulmaktadır.

 

3- YAPI MALZEMELERİ VE ZEMİN LABORATUARI ÇALIŞMALARI ;

a) Taze Beton Deneyleri

b) Sertleşmiş Beton Deneyleri

c) Demir Çekme Deneyleri

d) Zemin Deneyleri

 

4-RİSKLİ YAPI TESPİTİ ;

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanun Kapsamında riskli yapıların tespiti için yetki verilen Kurum ve Kuruluşlar listesinde yer alan Müdürlüğümüz adına riskli yapı tespiti Şubemizce yapılmaktadır.

 

5-4708 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ LBORATUVAR DENETİMLERİ ;

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esaslarını belirleyen 13.Maddesine istinaden denetlenmesi işini üstlenmiş durumdadır. İlimizdeki 20 adet laboratuvarın denetimleri sonucu düzenlenen raporlar İl Yapı Denetim Komisyonunca değerlendirilmek üzere sunulmaktadır.

  


                                                                    YAPTIRIMLAR

 

4703 Sayılı Kanun’da yazılı ceza miktarları 01.01.2012 tarihinden itibaren aşağıdaki gösterilen miktarlarda uygulanacaktır.

 

Ceza hükümleri

Madde 12-Bu Kanunun;

a)    5 inci maddesinin birinci fıkrasınaaykırı hareket eden üreticiler hakkında Alt Limit 3.536 TL, Üst Limit 8.848 TL,

(Yeni, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünleri, ilgili teknik düzenlemeye uygun olmadan piyasaya arz eden üreticilere uygulanır.)

b)    5 inci maddesinin üçüncü fıkrasınaaykırı hareket eden üreticiler hakkında Alt Limit 17.700TL, Üst Limit 44.257 TL,

 (Piyasaya güvenli ürün arz etmediği tespit edilen üreticilere uygulanır.)

c)    5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında Alt Limit  3.536 TL, Üst Limit 8.848 TL,

 (Ürünün öngörülen kullanım süresi içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamayan, özelliklerini belirtecek şekilde ürünü işaretlemeyen; gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmeyen, şikayetleri soruşturmayan ve yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmeyen, riskleri önlemek amacı ile ürünlerin toplatılması ve bertarafı da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almayan üreticilere uygulanır.)

d)    5 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında Alt Limit 3.536 TL , Üst Limit 8.848 TL ,

 (İlgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmeyen ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmeyen üreticilere uygulanır.)

e)    5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket eden dağıtıcılar  hakkında Alt Limit 1.766 TL , Üst Limit 8.848TL ,

 (Sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz eden; faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi vermeyen dağıtıcılara uygulanır.)

f)     5 inci maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında Alt Limit  8.848 TL , Üst Limit 22.126 TL ,

(Uygunluk işaretini veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgeleri tahrif veya taklit eden, usulüne uygun olmadan kullananlara uygulanır.)

g)    9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında Alt Limit 44.257 TL , Üst Limit 110.647 TL ,

(İlgili teknik düzenlemelerde ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerde yer alan usul ve esaslara uygun olarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde uygunluk değerlendirme hizmeti vermeyen uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlara uygulanır.)

h)    9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında Alt Limit 8.848 TL, Üst Limit 22.126 TL idari para cezası uygulanır.

           (Faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, kayıt ve belgeleri, ilgili teknik düzenlemede       belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre    boyunca muhafaza etmeyen ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz          etmeyen; faaliyette bulundukları dönemde yapmış oldukları uygunluk değerlendirme             faaliyetleri ile ilgili bilgi, kayıt ve belgeleri, faaliyetleri sona erdikten sonra aynı      konuda faaliyette bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşu veya onaylanmış kuruluşa devredilmek üzere yetkili kuruluşa teslim etmeyen uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlara uygulanır.)

 

            Birinci fıkrada belirtilen idari para cezaları, fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde, her tekrar için iki katı olarak uygulanır.