İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
MÇK'ya Sunulan Gece Çalışma İzni İçin İstenecek Belgeler

 Mahalli Çevre Kuruluna gece ve/veya haftasonu çalışma izni için başvuracak ilgililerin Müdürlüğümüze aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile başvurması gerekmektedir.

-          İnşaat faaliyeti ÇED Yönetmeliğine tabi mi? ÇED yönetmeliği kapsamında görüşünün alınıp dilekçe ekine konulması,

-          İnşaat ruhsatı var mı? Dilekçe ekine konulması,

-          İnşaatın yapılacağı alanın en yakın yerleşime olan mesafesini gösterir krokinin eke konulması,

-          İnşaata başlanılıp başlanılmadığı hakkında bilgi verilmesi,

-          Gece ve/veya haftasonu çalışma izni gerekçelerinin detaylı açıklaması,

 

NOT: Gece ve/veya haftasonu çalışma izni Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri adlı 23.maddesinin ç bendi “kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00’den 19:00’a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII’de yer alan Tablo-5’teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir.” Hükmü uyarınca MÇK Kararı ile verilebilmekte olup; bu izin herhangi bir gürültü yapılacağı anlamına gelmemektedir. Yetkili idare tarafından yapılacak denetimlerde yönetmelik esasları uygulanır.