İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Doğal Sit Başvurularında İstenilen Belgeler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 2011/17 No.lu TVK Komisyon Çalışmaları Hakkında Genelge Gereği Başvuruya Eklenecek Belgeler
1.      Tapu senedi örneği/tapu yerine geçen belge, (Noterden tasdikli sureti veya tapu dairesinden onaylı)
2.      Güncel tapu tescil belgesi,
3.      Taşınmazın konumunu gösterir 1/5000 ve 1/25.000 ölçekli harita ile koordinatlı çapı,
4.      Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya da binanın yasal durumuna ilişkin belge
5.      Belediyesinden veya İl Özel İdaresinden onaylı İmar Durumu (Aslı)
6.      Belediyesinden veya İl Özel İdaresinden onaylı sit paftası üzerindeki yeri (Aslı)
7.      Taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlarda satış, hibe, kiralama, devir, terk, tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisinin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin belgeler,
8.      Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM-GK (3 derecelik) ED50 aplikasyon krokisi, tüm ekleri ile birlikte güncel tapu tescil belgesi, vaziyet planı.
9.      Müracaata konu söz konusu alan veya taşınmaza dair daha önce alınmış bir yargı kararı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurul kararı varsa, karara ilişkin belgeler.  
10. Vekaletname
11. 3 adet yarım kapak dosya
Not: Dilekçe ve eki evraklarınızı ince naylon dosya içerisinde yarım gömlek dosyada, projeli başvuruların proje klasörü içerisinde olması gerekmektedir. Evrakların fotokopilerigeçerli değildir. Tüm belgelerin aslı veya ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından onaylı olarak başvuru dosyasına eklenmelidir.