İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE SÜREÇ

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ )

1

Riskli Yapı Dosyasının İncelenmesi ve Onayı

1-   İl Müdürlüğümüze riskli yapı dosyasının lisanslı kurum veya kuruluş tarafından getirilmesi

2-   Riskli yapı dosyası içerisinde yer alan dokümanların kontrol edilmesi

RİSKLİ YAPI EVRAK KONTROL FORMU

3-   Riskli yapı raporunun kontrol edilmesi (Geri Bildirim)

4-   İlgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış raporların kabul edilmesi ve sistem üzerinden de onaylanması (Geri Bildirim yoksa)

1-15 Gün

(NOT: Dilekçe ve eklerinin Şube Müdürlüğümüz personeli tarafından teslim alınmasından sonraki süre olup, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler hariçtir.)

2

Geri Bildirim (tespit edilen eksiklikler bulunuyorsa)

   1- Lisanslı kuruluşun, riskli yapı tespit raporunda Müdürlük tarafından tespit edilen eksik ve yanlış hususları, geri bildirim tarihinden

       itibaren 30 gün içine düzelterek Müdürlüğümüze sunması

   2-Eksikliklerin giderilmesi sonucu, ilgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış raporların kabul edilmesi ve sistem üzerinden de

       onaylanması

1-5 Gün

(NOT: Dilekçe ve eklerinin Şube Müdürlüğümüz personeli tarafından teslim alınmasından sonraki süre olup, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler hariçtir.)

3

Yapının Riskli Olduğunun Tapuya Bildirimi

1-   İnceleme sonucunda riskli bulunan yapıların 10 iş günü içinde ilgili tapu müdürlüklerine yazılı olarak bildirilmesi

1-3 Gün

(NOT: Dilekçe ve eklerinin Şube Müdürlüğümüz personeli tarafından teslim alınmasından sonraki süre olup, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler hariçtir.)

4

 

 

Riskli Yapı İlanından Sonra Mirasçılık Belgesi Çıkartılması ve Mirasçılara Tebligat Yapılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Mirasçılık Belgesi Bulunan Maliklere Tebligat Yapılması

1-     Mirasçılık belgesi olmayan, vefat etmiş malikin mirasçılarına tebligat yapılabilmesi için:

1.1-           Vefat etmiş olan malikin kimlik bilgilerinin ilgili Tapu Müdürlüklerinden talep edilmesi

1.2-           İlgili Tapu Müdürlüklerinden Müdürlüğümüze gelen vefat eden malikin kimlik bilgilerinin ilgili Nüfus Müdürlüğüne iletilmesi ve Nüfus Müdürlüğünden Aile Nüfus Kaydı talep edilmesi

1.3-           Malik 1990 sonrası vefat etmiş ise; Nüfus Müdürlüğünden gelen Aile Nüfus Kaydının (mirasçıların ücretini karşılaması şartıyla) Notere Mirasçılık Belgesinin çıkartılması iletilmesi

Malik 1990 öncesi vefat etmiş ise; Mahkeme kanalı ile mirasçılık belgesinin çıkartılmasının talep edilmesi

1.4-           Mahkemeden veya Noterden gelen Mirasçılık Belgesinin İlgili Tapu Müdürlüğüne yollanması

ü İl Müdürlüğümüz Hitaplı Doldurulacak Olan Matbu Dilekçe                                                                                                                

               MİRASÇILIK BELGESİNİN ÇIKARTILMASI VE TEBLİGAT YAPTIRILMASI TALEBİ İÇİN MATBU DİLEKÇE

  

2-     Mirasçılık belgesi olan, vefat etmiş malikin mirasçılarına tebligat yapılabilmesi için:

Mirasçılık Belgesinin İlgili Tapu Müdürlüğüne yollanması

 

ü İl Müdürlüğümüz Hitaplı Doldurulacak Olan Matbu Dilekçe                                                                                                                 

               MİRASÇILIK BELGESİ OLAN KİŞİLERE TEBLİGAT YAPTIRILMASI TALEBİ İÇİN MATBU DİLEKÇE

ü Mirasçılık Belgesi                                                                                                                  

NOT: Dilekçe ve eklerinin Şube Müdürlüğümüz personeli tarafından teslim alınmasından sonraki süre, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler ile kurumlar arası yazışmalar sırasında ortaya çıkan ek sürelerden dolayı belirsizdir.

5

İtiraz Süreci

1-   Tapu tarafından yapılan tebligat tarihinden 15 gün içinde malikler veya kanuni temsilcileri tarafından riskli yapı tespitine karşı İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulması

2-   Bakanlığımızca teşkil edilmiş olan teknik heyet tarafından riskli yapı tespit raporunun tekrar incelenmesi

   3-Lisanslı kuruluşun, riskli yapı tespit raporunda Müdürlük tarafından tespit edilen eksik ve yanlış hususları, geri bildirim tarihinden

      itibaren 30 gün içine düzelterek Müdürlüğümüze sunması (heyet tarafından eksiklikler tespit edilmiş ise)

   4-Bakanlığımızca teşkil edilmiş olan teknik heyet tarafından yapı ile ilgili nihai kararın verilmesi

   5-Yapılan inceleme sonucu yapının risksiz bulunması suretiyle itirazın kabul edilmesi halinde, Müdürlükçe ilgili tapu müdürlüğüne yapı

      üzerindeki riskli yapı belirtmesinin kaldırılması için yazı yazılması

      Yapılan inceleme sonucunda itirazın reddedilmesi veya riskli yapı tespitine itiraz süreci içerisinde itiraz edilmemesi suretiyle, riskli

      yapı tespitinin kesinleşmesi halinde yıkım sürecine girilmesi

 

60 Gün

Haftalık teknik heyet toplantısında ortalama 3 dosyaya bakılmaktadır.

(NOT: Dilekçe ve eklerinin Şube Müdürlüğümüz personeli tarafından teslim alınmasından sonraki süre olup, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler hariçtir.)

6

Riskli Yapı Yıkımı ve Kontrolü 

1-   Riskli olduğu kesinleşen yapıların yıktırılması için Müdürlük tarafından İdaresine ( Belediye veya İl Özel İdaresi) yazı yazılması (Tapu Müdürlükleri ilgili kanuna göre yapıya riskli yapı şerhi koymasından sonra)

1.1-           Tapu Müdürlükleri’nin Müdürlüğümüze işlem yapıldığına dair yazısı ile malik veya kanuni temsilcilerine yapılan tebligatlar sonrası 15 içinde itiraz yoksa (itiraz varsa itiraz süreci sonrası ) ilgili İdareye yazının yazılması

1.2-           Malik veya kanuni temsilcilerinin tebligatları ile birlikte Müdürlüğümüze gelmesi ve başvurması üzerine İdareye yazının yazılması

Belediye Yıkım Yazısı Başvuruları İçin Gerekli Olan Evraklar:

Muafiyet Alınmış İse;

ü İl Müdürlüğümüz Hitaplı Doldurulacak Olan Matbu Dilekçe - 

      BELEDİYE YIKIM YAZISI İÇİN MATBU DİLEKÇE

ü Başvuru Sahibine Ait Nüfus Cüzdan Fotokopisi

ü Vekaleten Yapılan Başvurularda İçeriğinde 6306 Sayılı Kanun… İbaresi Bulunan Vekaletname

ü Vekaleten Yapılan Başvurularda Vekilin Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Muafiyet Alınmamış İse;

ü İl Müdürlüğümüz Hitaplı Doldurulacak Olan Matbu Dilekçe

ü Şerhli Tapu Kaydı

ü Başvuru Sahibine Ait Nüfus Cüzdan Fotokopisi

ü Vekaleten Yapılan Başvurularda İçeriğinde 6306 Sayılı Kanun… İbaresi Bulunan Vekaletname

ü Vekaleten Yapılan Başvurularda Vekilin Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-   İdarenin; tahliye edilerek yıktırılan riskli yapılara ve tahliye veya yıkım işlemleri gerçekleştirilemeyen riskli yapılara ilişkin bilgi ve belgeleri, ikişer aylık periyotlar halinde Müdürlüğe bildirmesinden sonra yıkımı gerçekleştirilemeyen riskli yapıların, Bakanlıkça veya Müdürlükçe yıkılması veya yıktırılmasının sağlanması

 

Riskli Yapı Yıkım Yazısı:                     1-20 Gün

 

(NOT: Dilekçe ve eklerinin Şube Müdürlüğümüz personeli tarafından teslim alınmasından sonraki süre olup, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler hariçtir.)

7

(Yıkım Sonrası İlgili Uygulama Yönetmeliğinin 15. Md. Gereği Anlaşma Sağlanamazsa)               Açık Artırma Yolu ile Satış

 

1-     Açık artırma ile satış için yapılan başvuruların değerlendirilmesi

AÇIK ARTIRMA YOLU İLE SATIŞ BAŞVURU DOSYASI KONTROL FORMU

2-     Bedel Tespit Komisyonuna satış dosyasının havalesi

3-     Bedel Tespit Komisyonunun hisse satış bedelini belirlemesi

4-     Satış dosyasının Satış Komisyonuna havalesi 

5-     Satış Komisyonunun satış tarihi belirleyerek maliklere veya kanuni temsilcilerine satış tarihini taahhütlü posta yolu ile bildirmesi

6-     Satış Komisyonu tarafından belirlenen tarihlerde anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, tespit edilen raiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılması

60 Gün

(NOT: Dilekçe ve eklerinin Şube Müdürlüğümüz personeli tarafından teslim alınmasından sonraki süre olup, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler hariçtir.)

8

Açık Artırma Yolu ile Satış Sonrası İşlemler

1-     Hissesi satılan malik veya malikler adına bankada hesap açılması

2-     En yüksek teklifi veren malikten satış bedelinin 7 gün içerisinde Müdürlükçe açılan banka hesabına yatırılmasının talep edilmesi

3-     Satışı yapılan hisse üzerinde ipotek veya haciz varsa satış tarihi itibari ile ya da belirli bir tarih belirlenerek Müdürlüğümüze bildirilen net alacak tutarına göre sıra cetvelinin oluşturulmasının ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan talep edilmesi

4-     Satış bedelinin yatırılmasından sonra, varsa sıra cetveline göre dağıtımının yapılarak ve var olan itirazların sonuçlandırılarak satış işleminin tescilinin yeni malik adına yapılmak üzere ilgili Tapu Müdürlüğüne bildirilmesi

5-     Tescilin tamamlanması ve güncel tapu kaydının Müdürlüğümüze ulaşması sonrasında payı satılan kişi ve kurumlara hangi tarih ve hangi bankadan ödemesinin alınabileceğinin bildirilmesi

60 Gün

(NOT: Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler ile kurumlar arası yazışmalar sırasında ortaya çıkan ek süreler hariçtir.)

9

Yeni Bina Yapımı:

Muafiyet Belgesi Başvuruları

ü İl Müdürlüğümüz Hitaplı Doldurulacak Olan Matbu Dilekçe

    MUAFİYET BELGESİ İÇİN MATBU DİLEKÇE

ü Tüm Maliklere Ait Tebligatlar

ü Tebligat Eksiği Var İse Tapudan Alınacak Tevdi Listesi

ü 6306 Şerhli Tapu Kaydı

ü Vekaleten Yapılan Başvurularda İçeriğinde 6306 Sayılı Kanun… İbaresi Bulunan Vekaletname

ü Başvuru Sahibine Ait Nüfus Cüzdan Fotokopisi

ü Vekaleten Yapılan Başvurularda Vekilin Nüfus Cüzdan Fotokopisi

ü Şirket Adına Yapılan Başvurularda İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

ü 15 Gün Beklenmek İstenmiyorsa Noter Onaylı İtiraz Edilmeyeceğine Dair Beyan

      NOTER ONAYLI İTİRAZ EDİLMEYECEĞİNİ BELİRTİR BEYAN

(bütün maliklerin vereceği)

 

1-15 Gün

(NOT: Dilekçe ve eklerinin Şube Müdürlüğümüz personeli tarafından teslim alınmasından sonraki süre olup, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler hariçtir.)

10

Yeni Bina Yapımı:

Tevhid/İfraz/Terk Sonrası Oluşan Yeni Parsel İçin Yapılacak Muafiyet Belgesi Başvuruları

 

ü İl Müdürlüğümüz Hitaplı Doldurulacak Olan Matbu Dilekçe                                                                                               

   TEVHİD/İFRAZ/TERK SONRASI OLUŞAN YENİ PARSEL İÇİN MUAFİYET BELGESİ İÇİN MATBU DİLEKÇE

(NOT: Standart muafiyet matbu dilekçesi olup ekler farklılaşmaktadır.)

ü Yeni Tapu Senedi (Yapılan İşlem Açıklamalar Kısmında Yer Alacak)

ü Yeni Şerhli Tapu Kaydı

ü Başvuru Sahibine Ait Nüfus Cüzdan Fotokopisi

ü Vekaleten Yapılan Başvurularda 6306 Sayılı Kanun… İbaresi Bulunan Vekaletname

ü Vekaleten Yapılan Başvurularda Vekile Ait Kimlik Fotokopisi

ü Şirket Adına Yapılan Başvurularda İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

  

1-15 Gün

(NOT: Dilekçe ve eklerinin Şube Müdürlüğümüz personeli tarafından teslim alınmasından sonraki süre olup, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler hariçtir.)

11

Yeni Bina Yapımı:

Şerhin Kaldırılması Başvuruları

ü İl Müdürlüğümüz Hitaplı Doldurulacak Olan Matbu Dilekçe

    ŞERHİN KALDIRILMASI İÇİN MATBU DİLEKÇE

ü Yapının Yıkıldığına Dair İlgili Belediyeden Alınmış Olan Yıkım Tutanağı ya da Yanan Yıkılan Yapılar Formu (Bu İki Evrak Dışında Hiç Bir Belge Kabul Edilmemektedir.)

ü Başvuru Sahibine Ait Nüfus Cüzdan Fotokopisi

ü Vekaleten Yapılan Başvurularda 6306 Sayılı Kanun… İbaresi Bulunan Vekaletname

ü Vekaleten Yapılan Olan Başvurularda Vekile Ait Nüfus Cüzdan Fotokopisi

1-15 Gün

(NOT: Dilekçe ve eklerinin Şube Müdürlüğümüz personeli tarafından teslim alınmasından sonraki süre olup, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler ile kurumlar arası yazışmalar sırasında ortaya çıkan ek süreler hariçtir.)

12

Yeni Bina Yapımı:

Cins Değişikliği Başvuruları

ü İl Müdürlüğümüz Hitaplı Doldurulacak Olan Matbu Dilekçe

    CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN MATBU DİLEKÇE

ü Yeni Çıkarılan Şerhli Tapu Kaydı

ü “Yapılı İken Yapısız Hale Gelme” İbaresi Bulunduran Tapu Senedi

ü Başvuru Sahibine Ait Kimlik Fotokopisi

ü Vekaleten Yapılan Başvurularda 6306 Sayılı Kanun… İbaresi Bulunan Vekaletname

ü Vekaleten Yapılan Başvurularda Vekile Ait Kimlik Fotokopisi

15 Gün

(NOT: Dilekçe ve eklerinin Şube Müdürlüğümüz personeli tarafından teslim alınmasından sonraki süre olup, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler ile kurumlar arası yazışmalar sırasında ortaya çıkan ek süreler hariçtir.)

13

Yeni Bina Yapımı:

Kira Yardımı

     1-Başvuran kişinin bilgilerinin dönüşüm sistemine girilmesi

            İŞYERİ-KİRACI VE/VEYA KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN BAŞVURULARI:

ü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  web sayfasında yer alan İl Müdürlüğümüz Hitaplı Doldurulacak Olan Matbu Dilekçe                          

       İŞYERİ-KİRACI KİRA YARDIMI İÇİN  MATBU DİLEKÇE

ü İmza sirküleri

ü Firmayı temsile yetkili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi

ü Riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma üzerine kayıtlı son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon faturası veya son üç aya ait bağlı olduğu oda sicil kaydı

ü Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye dildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya meslek odasından alınacak sicil kaydı

ü Riskli bina tespit raporu inceleme formu

ü T.C Ziraat Bankası A.Ş’ye ait vadesiz, münferit, TL hesap cüzdanı fotokopisi

ü Vekaleten yapılan başvurularda vekaletname aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

 

 

 

 

 

 

KONUT- KİRACI VE/VEYA KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN BAŞVURULARI:

ü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  web sayfasında yer alan İl Müdürlüğümüz Hitaplı Doldurulacak Olan Matbu Dilekçe                         

       KONUT-KİRACI KİRA YARDIMI İÇİN MATBU DİLEKÇE

ü Nüfus cüzdanı fotokopisi

ü Kiracısı olunan konuta ait riskli yapı onay tarihinden önceki son 3 aya ait fatura (Elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon, internet, uydu)

ü Riskli olarak tespit edilen yapının tahliye edildiğine dair eski ve yeni adresinin gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak Adres Bilgileri Raporu

ü Riskli bina tespit raporu inceleme formu

ü Yıkılan Yapılar Formu

ü T.C Ziraat Bankası A.Ş’ye ait vadesiz, münferit, TL hesap cüzdanı fotokopisi

ü Vekaleten yapılan başvurularda vekaletname aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

İŞYERİ-KONUT MALİK VE/VEYA KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN BAŞVURULARI:

ü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  web sayfasında yer alan İl Müdürlüğümüz Hitaplı Doldurulacak Olan Matbu Dilekçe                       

       MALİK KİRA YARDIMI İÇİN MATBU DİLEKÇE (KONUT/İŞYERİ)

ü Nüfus cüzdanı fotokopisi (İşyeri maliki için imza sirküleri)

ü Konut veya işyerinin tapu senedi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı

ü Arsa paylı tapularda bina için emlak vergi beyannamesi

ü Konut/İşyerine ait fatura (Elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon, internet, uydu)

ü Yıkılan Yapılar Formu

ü Riskli bina tespit raporu inceleme formu

ü Riskli olarak tespit edilen yapının tahliye edildiğine dair eski ve yeni adresinin gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak Adres Bilgileri Raporu (İşyeri için riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren güncel vergi levhası veya işyerinin kapatıldığına dair ilgili meslek odasından alınacak yazı)

ü T.C Ziraat Bankası A.Ş’ ye ait vadesiz, münferit, TL hesap cüzdanı fotokopisi

ü Vekaleten yapılan başvurularda vekaletname aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

      2-Başvuran kişinin bilgilerinin eksik ve/veya yanlış olması durumunda bilgilerinin düzeltilmesi

      KİRA YARDIMI DÜZELTME TUTANAĞI

 

 

 

 

 

 

30 Gün

(NOT: Dilekçe ve eklerinin Şube Müdürlüğümüz personeli tarafından teslim alınmasından sonraki süre olup, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler hariçtir.)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Gün

(NOT: Dilekçe ve eklerinin Şube Müdürlüğümüz personeli tarafından teslim alınmasından sonraki süre olup, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler hariçtir.)

14

Yeni Bina Yapımı:

Faiz Desteği

 

      1-Faiz desteğinden yararlanılması için başvurulan bankaya verilmek üzere  riskli yapı onayına itiraz olmadığına ve/veya itiraz

      sürecinin tamamlandığına dair yazının düzenlenmesi

ü Doldurulacak Olan Matbu Dilekçe FAİZ DESTEĞİ DİLEKÇE

 

 

1-3 Gün

(NOT: Dilekçe ve eklerinin Şube Müdürlüğümüz personeli tarafından teslim alınmasından sonraki süre olup, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler hariçtir.)

 

 

15

 

 

Riskli Alan ve Rezerv Alanı İşlemleri

1-   Riskli Alan/Rezerv Yapı Alanı önerilerinin kabul edilmesi

İlgili Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ile Bakanlığımızın süreç içerisinde isteklerine bağlı olarak derlenmiş:

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ ALAN İLANI İÇİN İSTENEN BELGELER  

2-   Riskli Alan/Rezerv Yapı Alanı öneri dosyalarının Bakanlığı iletmesi

3-   Riskli Alan/Rezerv Yapı Alanı ile ilgili yazışmaların gerçekleştirilmesi

4-   Riskli Alanda/Rezerv Yapı Alanında yapılmış olan planların askıya çıkartılması

5-   Riskli Alan/Rezerv Yapı Alanı ile ilgili gelen sorunların cevaplanması ve/veya ilgili kurum/kuruluşlara iletilmesi

6-   Yetkisi Bakanlığımızda olan riskli alan/rezerv yapı alanı sınırları içerisindeki kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi

7-   Riskli alan ile ilgili açılan davalara görüş, bilgi ve belge yollanması

8-   Çeşitli kurum/kuruluş ve kişiler tarafından maliki bulundukları taşınmazların riskli alanda kalıp kalmadığına dair bilgi taleplerine yönelik bilgilendirmenin yapılması

NOT: Dilekçe ve eklerinin(başvuru dosyası) Şube Müdürlüğümüz personeli tarafından teslim alınmasından sonraki süre, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler ile kurumlar arası yazışmalar sırasında ortaya çıkan ek sürelerden dolayı belirsizdir.

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:

 

İkinci Müracaat Yeri:

İsim

:

Akif KAHYA

İsim

:

Selahattin VARAN

Unvan

:

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı

Unvan

:

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Adres

:

Adalet Mah. Anadolu Cad. No:41/5 Bayraklı / İZMİR

Adres

:

Adalet Mah. Anadolu Cad. No:41/5 Bayraklı / İZMİR

Tel

:

0 232 341 68 00

Tel

:

0 232 341 68 00

Faks

:

0 232 341 65 36

Faks

:

0 232 341 65 36

E-posta

:

izmir@csb.gov.tr

E-posta

:

izmir@csb.gov.tr