İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
İmar Şube Faaliyetleri

 

Şube Müdürlüğümüz, gerek mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı zamanından gelen gerekse de 644 ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir. Buna göre;

1) 3621 SAYILI KIYI KANUNU KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER:

1.A) Kıyı Yapıları:

Kıyı Yapıları (İskele, Rıhtım, Liman, Marina, Balıkçı Barınağı gibi) amaçlı dolgu imar planı taleplerinin 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile Bakanlığımızın Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemlere İlişkin Genelgeleri kapsamında Valilik görüşüne esas incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılarak aynı yasa gereği Bakanlığa onaylanmak üzere gönderilmesine ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesi Şube Müdürlüğümüzün görevleri kapsamındadır.

Bu kapsamda, 2016 yılı içerisinde, yat limanı, petrol boru hattı, iskele ve çeşitli enerji yatırımlarına ait alt ve üst yapı projelerine ilişkin hazırlanan 1/5.000 ve 1/1000 ölçekli imar planı teklifleri Valiliğimizce incelenerek Bakanlığımıza iletilmiş ve Bakanlığımızca onaylanmıştır. Planlama çalışmaları devam eden  kıyı yapılarının inceleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

1.B) Ahşap İskeleler:

 3621 sayılı Kıyı Kanunu, ilgili yönetmelik hükümleri ile Bakanlığımızın 15.06.2006 gün ve 1502/4111 sayılı genelge ve 10.07.2007 gün ve 2007/7 sayılı genelgeleri kapsamında ahşap iskele taleplerinin değerlendirilmesi, yerinde incelenmesi, ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanarak protokol hazırlanması Şube Müdürlüğümüz görevlerinden olup; bu kapsamda 2016 yılında 3 adet ahşap iskele projesi onaylanmış, 2 adet ahşap iskeleye ilişkin ise işlemler devam etmektedir.

 

2) MEVZUATA AYKIRI YAPILAŞMA VE UYGULAMALARA İLİŞKİN İŞLEMLER:

2.A) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında Yapılan İncelemeler:

Gerek Valiliğimize (İl Mahalli İdareler Müdürlüğü ve İl İdare Kurulu Müdürlüğü) gerek Cumhuriyet Başsavcılığından, gerek İçişleri Bakanlığından gerekse Vatandaştan intikal eden şikayet konularının; İmar Mevzuatı (ilgili tüm Kanunlar ve Yönetmelikler) uyarınca ilgili Belediyelerinde ve mahallinde mesleki yönden (inşai, yapım, planlama ve haritaya yönelik olduğundan inşaat mühendisi, mimar, çevre mühendisi ve şehir plancısı tarafından yapılmaktadır.) inceleme yapılarak Valilik görüşüne esas olacak araştırma, inceleme ve gerekli görüldüğü hallerde 4483 sayılı Yasa kapsamında Ön İnceleme Raporlarının hazırlanması işlemlerini yerine getirilmesi görevini yürütmek, Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen işlemlerden olup; 2016 yılı içerisinde 8 adet konu incelenmiştir.

2.B) Müfettiş İncelemelerine Bilirkişi Faaliyetleri:

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca; ilgili Belediyelerde inceleme yapmak üzere görevlendirilmiş olan Müfettişlerin hazırlayacakları teftiş raporlarına esas teşkil edecek Bilirkişi olarak yapılan görevlendirme gereği, ilgili tüm mevzuat kapsamında konuların mesleki yönden (inşai, yapım, planlama ve haritaya yönelik olduğundan inşaat mühendisi, mimar, çevre mühendisi ve şehir plancısı tarafından yapılmaktadır.) incelenerek bilirkişi raporu hazırlanması işlemlerini

 

3) PLANLAMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER:

3.A) Mücavir Alanlara İlişkin İşlemler:

Mücavir alandan çıkma ya da mücavir alana dahil olma taleplerinin ilgili Kanun, yönetmelik ve genelgeler kapsamında incelenmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığımıza iletilmesi görevi Şubemiz görevlerinden olup; halihazırda 1 adet mücavir alan işlemleri devam etmektedir.

3.B) Üst Ölçekli İmar Planlama İşleri:

İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Bakanlığımızca 30.12.2014 tarih ve 21137 sayılı Makam Olur’u ile onaylanmış olup, 12.01.2015-10.02.2015 tarihleri arasında Müdürlüğümüz 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak ilan edilmiştir. Söz konusu plana, ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza 02.03.2015 tarihli ve 6597 sayılı yazımız ile gönderilmiş olup, gerek kişilerin, gerekse de kurumların her tür ve ölçekteki imar planlama faaliyetlerine ilişkin Şube Müdürlüğümüzce, yürürlükteki imar planları ve İmar Mevzuatı kapsamında görüş oluşturmak Şubemiz görevlerindendir.

İlimiz sınırları içerisinde çeşitli kurumlarca planlama çalışmaları yapılmaktadır.(Çeşme Yarımadası 1/25.000 Ç.D.P , İnciraltı Turizm Bölgesi Planları, EXPO Planlama Çalışmaları, Bütünleşik Kıyı Alanları Projesi vb) Bu çalışmalara ilişkin olarak yapılan çalışmalara aktif olarak destek sağlanmaktadır.

Bununla beraber Bakanlığımız ve Valiliğimizin davalı veya davacı olduğu konuların mahkeme tarafından yerinde yapılan bilirkişi incelemelerine katılım görevi, Ayrıca mahkemelere sunulan teknik gerekçeler içeren savunma yazıları teknik elemanlarca hazırlanmakta ve Kurumlar arası yürütülen ortak çalışmalara teknik olarak katılım görevi sürdürülmektedir.