İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE NUMARASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE NUMARASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) DİLEKÇE

2) BAŞVURU FORMU (Görmek İçin Tıklayınız..)

3) GEÇİCİ MÜT. TAAHHÜTNAMESİ

4) TAPU veya TAPU KAYIT BELGESİ

 • Tapu veya tapu kayıt belgesinde tüm malikler görünmelidir
 • Tapu veya tapu kayıt belgesinin asılları başvuru sırasında bulundurulmalıdır
 • Tapu kayıt belgesi güncel ve başvuru kayıt yılına ait olmalıdır
 • Tapu güncel olmalıdır

5) DEKONT (Görmek İçin Tıklayınız)

 • Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hesabı 118 Gelir Numarasına 850 TL başvuru sahibinin adına yatırılmalıdır

(Gerçek kişi ise TC, Ad Soyadı – Tüzel kişi ise vergi numarası, ünvan olarak yatırılacak)

6) NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ

7) MİMARİ PROJE KAPAĞI

 • Proje müellifi tarafından imzalı ve ilgili idare tarafından incelenmiş olması gerekir
 • Pafta- Ada- Parsel, yapı sahibi, inşaata ait kat âdeti ve katların alan bilgileri eksiksiz ve okunaklı olması gerekir

8) VEKÂLETNAME

 • Tapu maliki adına başvuru yapacak kişinin bu işlem için noter onaylı vekâletnamesi olması zorunludur
 • Belgenin aslı başvuru sırasında bulundurulmalıdır

9) MUVAFAKATNAME

 • Tapu hisseli ise diğer hissedarların başvuru yapacak hissedara noter onaylı muvafakatname vermesi zorunludur
 • Belgenin aslı başvuru sırasında bulundurulmalıdır

10) MAHKEME KARARI

 • Tapu malikinin vasisi olması durumunda ilgili taşınmaz üzerine inşaat yaptırmak için vesayet makamından izin alınması zorunludur

11)VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ ve İMZA SİRKÜSÜ

 • Başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda zorunludur

BAŞVURUYA AİT TÜM BELGELERİN PDF FORMATINDA AYRI AYRI SAYFALARA TARANARAK CD’YE VEYA HARİCİ BELEKE (USB) YÜKLENMESİ ZORUNLUDUR.

 

YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN BAŞVURULAR;

03 EKİM 2020 tarih ve 31263 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 5.maddesi 3.fıkrasının c bendinde;

“Ana sözleşmelerinde kendi yapılarını inşa edebileceklerine dair aykırı hüküm bulunmamak ve işletme konusu gösterilmek şartıyla 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi kapsamındaki yapı kooperatiflerine,… geçici grup yetki belgesi numarası verilir.” ile ;

03 EKİM 2020 tarih ve 31263 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 11.maddesi 4.fıkrasında;

“Geçici grup yetki belgesi numarası almak isteyen yapı sahibi tacir olmayan gerçek kişiden yeterlik belgeleri ve meslek odasına kayıt belgesi istenmez. Ancak 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan, birinci fıkranın (b) bendindeki belgeler ile mülkiyeti kanıtlayıcı belgeler ve başvuruyu imzalayanın başvuru yapmaya yetkili olduğuna dair belge istenir.”

Hükümleri gereğince değerlendirilecektir.