İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE NUMARASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) DİLEKÇE (Görmek İçin Tıklayınız..)

2) BAŞVURU FORMU (Görmek İçin Tıklayınız..)

3) GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NUMARASININ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TAAHHÜTNAMESİ (Görmek İçin Tıklayınız..) 

4) TAPU veya TAPU KAYIT BELGESİ

 • Tapu GÜNCEL (BAŞVURU AYI İÇERİSİNDE ALINMIŞ) olmalıdır
 • Tapu veya tapu kayıt belgesinde tüm malikler görünmelidir
 • Tapu veya tapu kayıt belgesinin asılları başvuru sırasında bulundurulmalıdır

5) DEKONT (Görmek İçin Tıklayınız)

-Dekont'un aslı veya bankaca onaylı sureti olmalıdır.

-Başvuru grubu aktivasyon ücretinin yatırılması zorunludur. Aktivasyon ücretlerinin iadesi mümkün değildir.

a) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası ve 3 üncü fıkrasının (ç) bendine göre yapılacak başvurular için;

 • Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hesabı 1168 Gelir Numarasına 3.300,00 TL (https://basvuru.csb.gov.tr/) başvuru sahibinin adına yatırılmalıdır

(Gerçek kişi ise TC, Ad Soyadı – Tüzel kişi ise vergi numarası, ünvan olarak yatırılacak)

b) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (a),(b),(c) ve (d) bentlerine göre yapılacak başvurular için ise;

 • Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hesabı 1169 Gelir Numarasına 7.350,00 TL. (https://basvuru.csb.gov.tr/) başvuru sahibinin adına yatırılmalıdır

(Gerçek kişi ise TC, Ad Soyadı – Tüzel kişi ise vergi numarası, ünvan olarak yatırılacak)

6) NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ

7) VEKÂLETNAME

 • Tapu maliki adına başvuru yapacak kişinin bu işlem için noter onaylı vekâletnamesi olması zorunludur
 • Belgenin aslı başvuru sırasında bulundurulmalıdır

8) MUVAFAKATNAME

 • Tapu hisseli ise diğer hissedarların başvuru yapacak hissedara noter onaylı muvafakatname vermesi zorunludur
 • Belgenin aslı başvuru sırasında bulundurulmalıdır

9) MAHKEME KARARI

 • Tapu malikinin vasisi olması durumunda ilgili taşınmaz üzerine inşaat yaptırmak için vesayet makamından izin alınması zorunludur

10) VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ ve İMZA SİRKÜSÜ

 • Başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda zorunludur.

11) 65 yaş üzeri geçici müteahhitlik belgelesi alacak olan kişilerin güncel sağlık raporu almaları zorunludur.

***

 

YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN BAŞVURULAR;

1) Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Form; En az iki yönetim kurulu üyesince imzalanmış (imzalayanların Güncel Yetki Belgesi aslı).

2) Kooperatifin Ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter tasdikli sureti veya e-imzalı sureti. (ticaretsicil.gov.tr adresinden "Sepete ekle" seçeneğinden 20 TL karşılığında e-imzalı alınabilir.)

3) Kooperatifin Müteahhitliğe yetkili olduğuna dair Genel Kurul Kararının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter tasdikli sureti veya e-imzalı sureti. (ticaretsicil.gov.tr adresinden "Sepete ekle" seçeneğinden 20 TL karşılığında e-imzalı alınabilir.)

4) Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı veya e imzalı sureti (Başvuru Yılı İçinde Alınmış olmalı) aslı

5) Tapu aslı veya noter tasdikli sureti (Tapu Kooperatif adına tescil edilmiş olmalı)

6) İmza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti

7) Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünde yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almakla ilgili ibarenin vekaletnamede olması zorunludur.

8) Halkbankası Bakanlık 1169 kodlu Hesabına Vergi No ile 7.350,00 TL yatırıldığına ait dekont aslı.

(Havale ve Eft işlemleri ile yatırılan ücret dekontları kabul edilmemektedir.)* * Bankaya para yatırabilmeniz için Bakınız "Ücretler ve Referans Kodu Alma" bölümünde görsel olarak anlatılmaktadır.

9) DİLEKÇE (Kooperatifler için) (Görmek İçin Tıklayınız..)

10) BAŞVURU FORMU (Görmek İçin Tıklayınız..)

11) GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NUMARASININ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TAAHHÜTNAMESİ (Görmek İçin Tıklayınız..) 

12) YAPI RUHSATI ÖN BAŞVURU FORMU (Görmek İçin Tıklayınız..)

13)VERGİ LEVHASI VEYA FAAL MÜKELLEFİYET BELGESİ

03 EKİM 2020 tarih ve 31263 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 5.maddesi 3.fıkrasının c bendinde;

“Ana sözleşmelerinde kendi yapılarını inşa edebileceklerine dair aykırı hüküm bulunmamak ve işletme konusu gösterilmek şartıyla 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi kapsamındaki yapı kooperatiflerine,… geçici grup yetki belgesi numarası verilir.” ile ;

03 EKİM 2020 tarih ve 31263 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 11.maddesi 4.fıkrasında;

“Geçici grup yetki belgesi numarası almak isteyen yapı sahibi tacir olmayan gerçek kişiden yeterlik belgeleri ve meslek odasına kayıt belgesi istenmez. Ancak 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan, birinci fıkranın (b) bendindeki belgeler ile mülkiyeti kanıtlayıcı belgeler ve başvuruyu imzalayanın başvuru yapmaya yetkili olduğuna dair belge istenir.”

Hükümleri gereğince değerlendirilecektir.