İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
İmar Planı Duyurusu

DUYURU NO:2020/43

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 14.09.2020 tarihli ve E.192567 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Menemen İlçesi, Görece Mahallesi 308 parselde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re'sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

           Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 25.09.2020-24.10.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

25.09.2020

Ekler

1.Raporlar

2.Paftalar 1 2

***

DUYURU NO:2020/42

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 17.09.2020 tarihli ve 195802 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Menemen İlçesi, bir kısmı 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan, Emiralem Mahallesi 1498 ve Asarlık Mahallesi 547 parsellerde yapılması planlanan toplam 12,5 MW kurulu güce sahip Rüzgar Enerji Santraline ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi hükümleri uyarınca re' sen onaylandığı ve dağıtım yapıldığı belirtilerek, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün itirazları ve sehven yapılmış olan maddi hataların düzeltilmesini içeren 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 29.08.2018 tarih ve 10091 sayılı Kurul Kararı ile uygun bulunan kısımlarının kesinleştirilmesi ve itirazlar kapsamında revize edilen kısımların ise plan değişikliği olarak tekrar askıya çıkarılmasını içerecek şekilde Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 97(ç) ve 102 (k) kapsamında ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı; 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 24.09.2020 tarihinde (24.09.2020-23.10.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Ekler

1-Raporlar

2- Paftalar

***

DUYURU NO:2020/41

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 16.09.2020 tarihli ve E.184408 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Kınık İlçesi, Arpaseki Mahallesi 109 ada 19 parselde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re'sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

           Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 24.09.2020-23.10.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

24.09.2020

Ekler

1-Raporlar

2- Paftalar

 

***

DUYURU NO:2020/40

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 16.09.2020 tarihli ve E.184415 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Kınık İlçesi, Arpaseki Mahallesi 108 ada 56,57 parseller, 109 ada 17 parsel, 111 ada 5,8,9,10,11 parsellerde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re'sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

           Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 24.09.2020-23.10.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

24.09.2020

Ekler 

1- Raporlar

2-Paftalar

 

***

DUYURU NO:2020/39

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 02.09.2020 tarihli ve E.179722 sayılı yazısı ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi,  95.112,42 m2 yüzölçümündeki 7586 ada 11 parsel ile 6.912,34 m2 yüzölçümündeki 8192 ada 1 parsel no.lu taşınmazlara ilişkin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile “Üniversite Alanı” kullanım kararı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinde “Yüksek Öğretim Alanı” kullanım kararı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde E:1.00 Yençok: Z+5 Kat yapılanma koşullarında “Yüksek Öğretim Tesisi Alanı” kullanım kararı getirilmek suretiyle hazırlanan tekliflerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

Onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporları 25.09.2020-24.10.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.         

ASKIYA ALMA TARİHİ

25.09.2020

Ekler:

1.PAFTALAR

2.RAPORLAR

***

DUYURU NO:2020/38

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 14.09.2020 tarihli ve 193074 sayılı yazısı ile; Aydın ve İzmir illeri, Söke, Kuşadası, Germencik ve Selçuk ilçeleri sınırları içerisinde, 103,5 MW kurulu güce sahip SÖKE RES projesi kurulması kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile “Enerji Üretim Alanı”, “Şalt Tesisi ve Şalt Kontrol Binası Alanı” ve “Yol” kullanım kararları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı”, “Şalt Tesisi ve Şalt Kontrol Binası Alanı” (Şalt Kontrol Binası Yapılanma Koşulları: E:0.50, Yençok: 6.50 Metre; Şalt Merkezi Yençok: 50 Metre, Türbin Yençok:300 Metre) ve “Yol” kullanım kararları getirilmek suretiyle hazırlanan imar planı değişiklikleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca re'sen onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı; NİP-09150679 PİN numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile UİP-09343597 PİN numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile plan açıklama raporları 17.09.2020 tarihinde (17.09.2020-16.10.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

17.09.2020

Ekler:

1.PAFTALAR: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

2.RAPORLAR

***

DUYURU NO:2020/37

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 14.08.2020 tarihli ve E.169509 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Menemen İlçesi, Görece Mahallesi 308 parselde "Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi"ne yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re'sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

           Onaylı NİP-35694269 PIN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP-35680061 PIN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 21.08.2020-19.09.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

21.08.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

Ek 1 - Ek 2

***

DUYURU NO:2020/36

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 07.07.2020 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 20.08.2020-18.09.2020 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

20.08.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

***

DUYURU NO:2020/35

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 20.07.2020 tarihli ve 151618 tarihli yazısı ile; Bergama Ovacık Rüzgâr Enerji Santrali kapsamında ilave 2 adet türbin (T1 ve T2) ve yol alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı, ancak Bakanlığımıza doğrudan yapılan itirazlar kapsamında İzmir İli, Bergama İlçesi sınırları içerisinde, Ovacık Rüzgâr Enerji Santralinde ilave 2 adet türbin (T1 ve T2) ve yol alanına ilişkin Bakanlığımıza iletilen plan teklifinde değişikliğe konu olmayan kısımlarının kesinleştirilerek, müellifince itirazlar kapsamında revize edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına eklenen 2.12 ve 2.13 nolu plan hükümlerinin Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca re'sen onaylandığı, bildirilmiştir.

NİP-35648750 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-35831697 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları 06.08.2020 tarihinde (06.08.2020-04.09.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

06.08.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/34

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir  İli, Urla İlçesi, Kuşçular Mahallesi, 267 ada 22 ve 23 parseller ile çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 03.07.2020 tarihli ve 137859 sayılı Olur’u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu 21.08.2020 – 19.09.2020 tarihleri arasında  1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

06.08.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/33

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Çiğli İlçesi,Sasalı ve Kaklıç Mahalleleri sınırları içerisinde  kalan    Çamaltı  Tuzlası  bölgesi  için    hazırlanan  1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamının 20.05.2020 tarih ve 103887 sayılı Olur'u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 14.07.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/2 Bayraklı/ İzmir adresinde 4.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI SÜRESİ

14.07.2020-  13.08.2019

PLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/32

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 22.06.2020 tarihli ve 125148 sayılı yazısı ile; TOKİ mülkiyetindeki İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aliağa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 8257 parseli kapsayan “Kentsel Gelişme Alanı” amaçlı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 17.01.2020-16.02.2020 tarihleri arasında askı sürecinde yapılan itirazlar Bakanlığımızca değerlendirilmiş olup itirazların kısmen ret, kısmen kabulü kapsamında yapılan düzenlemeleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ğ) maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9.Maddesi uyarınca onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı UİP-35864189 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftası 14.07.2020 tarihinde (14.07.2020-12.08.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

14.07.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/31

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 07.07.2020 tarihli ve E.140808 sayılı yazısı ile; 1/5000 ölçekli “İzmir İli, Aliağa İlçesi, Nemrut Körfezi Liman Amaçlı Nazım İmar Planı (III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı)” ve 1/1000 ölçekli “İzmir İli, Aliağa İlçesi, Nemrut Körfezi Liman Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı (III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı)” teklifi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

Onaylı KNİP-00121036 PIN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile KUİP-00140653 PIN Numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 13.07.2020-11.08.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

13.07.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/30

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 02.07.2020 tarihli ve E.136334 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bergama İlçesi, Zafer Mahallesinde yer alan TOKİ mülkiyetindeki 361 ada 39 parsel ile 361 ada 2 parselin bir kısmını kapsayan alanda 50.000 sosyal konut hedeflerinin sağlanması ve donatı standartlarının artırılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 13.07.2020-11.08.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

13.07.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/29

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 22.06.2020 tarihli ve 125261 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Tire İlçesi, İpekçiler Mahallesi 1440 ada, 2-3 parsellerde kayıtlı taşınmazların "Sosyal Tesis Alanı"  olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 97(ç) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re'sen onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 09.07.2020 tarihinde (09.07.2020-07.08.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

09.07.2020

Ekler;

1.1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Raporu İçin TIKLAYINIZ

2.1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Raporu İçin TIKLAYINIZ

3.1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları için TIKLAYINIZ

4.1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/28

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 22.06.2020 tarihli ve 123711 sayılı yazısı ile; İzmir ili, Bergama ilçesi Ovacık Rüzgâr Enerji Santrali kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda karayolundan uzaklaştırılan ilave 1 adet türbin (T8) alanının yeni yerine ve yol alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97 (ç) ve 102 (k) maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri uyarınca onaylandığı, bildirilmiştir.

NİP-35629741 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-35524925 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Açıklama Raporları 06.07.2020 tarihinde (06.07.2020-04.08.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

06.07.2020

Ekler;

1.1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İçin K18A04C1D (Lejant) - K18A04C4A - K18A04D2C - K18A04D3B

2.1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İçin K18A04C - K18A04D (Lejant)

3.Plan Açıklama Raporları için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/27

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 10.06.2020 tarihli ve E.116833 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Gölcük (Zeytinlik) Mahallesi, 3750, 3751, 3756 3757, 3758, 3759, 3760, 3762, 3763, 3764, 3765, 3768, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3790, 3791, 4532, 4533, 4534, 4535, 4705, 4706 no.lu taşınmazlara ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile “Kentsel Gelişme Alanı”, İzmir Doğu Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinde “Kentsel Gelişme Alanı” fonksiyonu getirilerek,  1/5.000 Nazım İmar Planı ile “Konut Alanı, Ticaret Alanı, Eğitim Alanı, İbadet Alanı, Sağlık Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Teknik Altyapı Alanı, Park Alanı, Rekreasyon Alanı, Trafo Alanı” kullanım kararları, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile (K1, E:0.85, Yençok: 4 Kat), (K1, E:1.00, Yençok 4 Kat), Konut Alanı (K2, E:1.00, Yençok 4 Kat), Ticaret Alanı (E:0.25, Yençok: 2 Kat), Eğitim Tesisi Alanı (İlkokul-Ortaokul Alanı E:1.00 Yençok: 4 Kat,) İbadet Alanı (Cami E:1.00 Yençok: Serbest), Sağlık Tesisi Alanı (E: 1.00 Yençok: 4 Kat) Kültürel Tesis Alanı (E: 1.00 Yençok: 4 Kat), Teknik Altyapı Alanı (E:0.50 Yençok: 1 Kat), Park Alanı, Rekreasyon Alanı, Trafo Alanı” kullanım kararları getirilmek suretiyle 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97 (ğ) maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

Onaylı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği,  NİP-35910161 PİN numaralı 1/25.000 ölçekli İzmir Doğu Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği,  NİP-35711089 PİN numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP-35151562 PİN numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile plan açıklama raporları 29.06.2020-29.07.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

29.06.2020

Ekler;

1.1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İçin TIKLAYINIZ

2.1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İçin TIKLAYINIZ

3.1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İçin TIKLAYINIZ

4.1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/26

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı sınırları dahilinde kalan 2302 Ada, 12, 21, 20, 19, 18, 17 nolu parsellere (eski 1379, 1380, 1381, 1384, 1385 ve 1386 parseller) yönelik hazırlanan “Özel Açık Spor Tesisi Alanı  (Gokart Eğitim Pisti)” amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 12.06.2020 tarihli ve 119360 sayılı Olur’u ile 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftası ve plan açıklama raporu 17.06.2020 – 16.07.2020 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

16.06.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/25

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir ili Foça ilçesi Yeniköy mahallesinde bulunan ve Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait eski 696 parsel, yeni 516116 ada 696 parseli kapsayan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı,  01/06/2020 tarih ve 107078 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 03/06/2020 tarih ve 110512 sayılı yazısı gereğince, Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair parselasyon planı ve uygulamaya dair belgeler, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 10/06/2020-10/07/2020 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

09.06.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/24

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 06.05.2020 tarihli ve E.97704 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yalı Mahallesinde bulunan eski balıkçı barınağı üzerinde Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsisli alanın “Özel Güvenlik Bölgesi (Sahil Güvenlik) amaçlı müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara imar planının askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması istenmiştir.

Onaylı NİP-35770951 PIN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP-35875777 PIN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları 22.05.2020 - 21.06.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

21.05.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/23

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 07.04.2020 tarihli ve 83912 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 8252 ada 2 nolu parsel ile 10 nolu parseli kapsayan, E: 1.20 ve Yençok: (Açığa çıkan bodrum katlar dahil) 6 Kat yapılaşma koşulunun geçerli olduğu Orta Yoğunlukta Öneri Konut Alanı (121-250 kişi/ha) olarak ayrılan planlama alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesi, 6306 sayılı Kanunun 6. maddesi ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 18. maddesinin 2 (a) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca onaylandığı, bildirilmiştir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Açıklama Raporları 20.04.2020 tarihinde (06.05.2020-05.06.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

06.05.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

 

***

DUYURU NO:2020/22

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Foça İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 211 ada 11 numaralı parsele ilişkin hazırlanan Foça I. Etap Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği teklifi 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi uyarınca 10/03/2020 tarih ve 63561 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onaylanmıştır.

Söz konusu  plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 21.04.2020-21.05.2020 tarihleri arasında İzmir Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü),  Anadolu Caddesi  No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde 4.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

21.04.2020            

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/21

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 12.03.2020 tarihli ve 65151 sayılı yazısı ile; Bakanlığımızca onaylanarak  29.03.2019 tarihli ve E.70924 sayılı yazısı ile askı ilan işlemleri gerçekleştirilen İzmir İli, Kınık İlçesi, Taştepe Mah., 115 ada, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 53 ve 55 parsellerde 6x99 kw kurulu güce sahip Güneş Enerji Santraline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İZSU Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı (IV. Bölge Müdürlüğü) ve DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan itirazların 23.05.2019 tarihli ve E.52168 sayılı yazımızla Bakanlığımıza iletildiği, yapılan itirazlar doğrultusunda yapılan düzenlemeleri içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9.Maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Bakanlık Makamı’nca re’sen onaylandığı bildirilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Açıklama Raporları 13.04.2020 tarihinde (13.04.2020-13.05.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

13.04.2020            

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/20

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Konak İlçesi, Konak  İlçesi, Selimiye Mahallesi 128 ada 46 numaralı parsele  ilişkin hazırlanan  1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 06.02.2020 tarihli ve 32189 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 13.04.2020-13.05.2020 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde 4. kat Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.

13.04.2020            

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/19

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 09.03.2020 tarihli ve 60192 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Tepecik Mahallesi, "Akarca Balıkçı Barınağı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no'lu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylandığı, bildirilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Açıklama Raporları 13.04.2020 tarihinde (13.04.2020-13.05.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

13.04.2020            

İmar Planları için TIKLAYINIZ

1000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu için TIKLAYINIZ

5000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/18

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

02.04.2020 tarihli ve E.80591 sayılı yazısı ile; daha önce mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 18.03.2010 tarihinde onaylanan “LPG ve Propan Boşaltma Tesisleri Deniz Platformu ve Transfer Hattı” amaçlı imar planına yönelik olarak hazırlanan boru hattı ve platform amaçlı ilave ve revizyon imar planı teklifi “LPG Propan Boşaltma Tesisleri Deniz Platformu ve Transfer Hattı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı  olarak Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ve  3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara revizyon ve ilave imar planının askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması istenmiştir.

Onaylı NİP 35033544 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP 35927015 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı paftaları ile plan açıklama raporları 13.04.2020-13.05.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

13.04.2020            

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/17

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

12.03.2020 tarihli ve E.62650 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Kınık İlçesi, Değirmencieli Mahallesinde yer alan 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 23 no.lu parsellerde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik 11.10.2019 tarih ve E.237936 sayılı Bakanlığımız yazısı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 24/10/2019-23/11/2019 tarihleri arasındaki askı sürecinde; plana yapılan itirazların uygun görülmesi nedeniyle söz konusu planların değişiklik yapılmayan kısımlarının kesinleştirilmesi ile yeniden hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri kapsamında re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara revizyon ve ilave imar planının askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması istenmiştir.

Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 13.04.2020-13.05.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

13.04.2020            

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/16

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

02.04.2020 tarihli ve E.80423 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi, Yeldeğirmeni Mevkiinde TÜPRAŞ A.Ş. tarafından kullanılan ve mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 19.01.2009 tarihinde onaylanan ‘İskele ve Rıhtım Amaçlı’ imar planına konu iskele yapısına daha büyük gemilerin bağlanabilmesine yönelik müellifince hazırlanan ‘Deniz Platformu (Dolfen) Amaçlı’ 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara revizyon ve ilave imar planının askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması istenmiştir.

Onaylı NİP-35145461 PIN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP-35593061 PIN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları 13.04.2020-13.05.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

13.04.2020            

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/15

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

12.03.2020 tarihli ve E.62981 sayılı yazısı ile; İzmir ili, Aliağa ilçesi, Kültür (Aliağa) Mahallesi, 8287 parsel no.lu taşınmazın İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı” olarak planlandığı, İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Kentsel ve Sosyal Altyapı Alanı” olarak planlandığı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Sağlık Alanı” kullanım kararı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E:1.50 Yençok: 8 (36 metre) Kat yapılaşma koşullarında “Hastane Alanı” kullanım kararı ile “Trafo Alanı, Park Alanı ve Otopark Alanı” kullanım kararları getirilerek 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 nci maddesi uyarınca re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara revizyon ve ilave imar planının askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması istenmiştir.

Onaylı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 13.04.2020-13.05.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

13.04.2020            

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/14

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 01.04.2020 tarihli ve 80013 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Germiyan Mahallesinde yer alan 151 ada 2 parselde 750 kW toplam kurulu gücünde GES amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re'sen onaylandığı bildirilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Açıklama Raporları 13.04.2020 tarihinde (13.04.2020-13.05.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

13.04.2020            

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/13

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Valiliğimizce 15.01.2020-14.02.2020 tarihleri arasında ilan edilen, İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan ve 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 07/12/2012 tarihli ve 2012/4048 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan edilen 540 hektarlık alanın yaklaşık 101,4 hektarlık kısmına ilişkin 1. Etap Uygulama Alanında İller Bankası A.Ş. tarafından hazırlanarak Bakanlığımızca (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Kentsel Gelişme Alanı), 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askı ilan sürecinde yapılan 235 adet itiraz başvurusu, değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) iletilmiştir. 

            Bakanlığımızın (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 02.04.2020 tarih ve E.80759  sayılı yazısı ile İller Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerinin ve 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan hükmü düzenlenmesi talebinin İller Bankası A.Ş.’ nin 04.03.2020 tarih ve 9264 sayılı; 09.03.2020 tarih ve 9973 sayılı yazıları ile Bakanlığımıza iletildiği, bu kapsamda alt ölçekli planların 26.12.2019 tarihli İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği kararları çerçevesinde yürütülmesi ve bu kapsamda hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin, 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri ile 6306 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında 02.04.2020 tarihinde Bakanlığımızca (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) re'sen onaylandığı bildirilmiştir.

            Söz konusu “İzmir İli, Karabağlar İlçesi Riskli alanının 101,4 ha'lık kısmına ilişkin 1. Etap Uygulama Alanında, İller Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan ve Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının DOP oranından kaynaklı olarak parselasyon aşamasında yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek amacıyla yapılan Plan Notu Değişikliğine ilişkin plan paftaları ve plan açıklama raporları”nın 07.04.2020-06.05.2020 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, giriş kat ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmektedir.  

07.04.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/12

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetinde bulunan İzmir İli, Selçuk İlçesi, Zafer Mahallesinde muhtelif taşınmazları kapsayan yaklaşık 88 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza sunularak, bahse konu 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ğ) maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca 22.01.2020 tarihinde Re'sen onaylanmış, onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (12.02.2019 – 13.03.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

12.02.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/11

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesi, 8136 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 06.01.2020 tarihli ve 2762 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 05.02.2020-06.03.2020 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde 4. kat Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.

ASKI TARİHİ

05.02.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/10

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

            İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi’nde Katip Çelebi Üniversitesi Alanı yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup; plan ve plan raporlarında yapılan düzenlemeler, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında 29.01.2020 tarihli ve E.23744 sayılı yazı ekinde re’sen onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklikleri paftaları ve plan açıklama raporları 04.02.2020 – 05.03.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

04.02.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/09

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, Korkut Mevkii,143 parsele ilişkin imar planı değişikliğinin Bakanlığımızca onaylandığı ancak İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2019/1517 sayılı kararı ile iptal edilmesi nedeniyle alanın plansız durumda kaldığı belirtilen ilgili alanda imar uygulama işlemleri ile oluşan İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi 19208 ada 1 parsel, 19209 ada 1 parsel, 19210 ada 1 ve 2 parseller, 19211 ada 1 parsel ve 19212 ada 1 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı söz konusu Mahkeme kararı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca 10.01.2020 tarihinde onaylandığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 10.01.2020 tarih,E.7066 sayılı ve 27/01/2020 tarih, E.19006 sayılı yazıları ile iletilmiş olup; Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (03.02.2020 – 04.03.2020) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

03.02.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/08

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Konak İlçesi, Alsancak (Kültür) Mahallesi, 7775 ada 30 parsel no.lu, 12.826,00 m2 yüzölçümündeki taşınmaz ve kuzeyindeki tescil harici alana ilişkin “Konut+Ticaret Alanı” ve “Park Alanı” kullanım kararı getirilerek hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca re'sen 20.01.2020 tarihli ve E.15896 sayılı yazı ekinde onaylanmıştır. 

Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporu 27.01.2020 tarihinde (27.01.2020 – 26.02.2020) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

27.01.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/07

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 402 ada 165 parsel, 5 ada 179 parsel, 5 ada 183 parsel, 5 ada 178 parsel ile 402 ada 166 parseli kapsayan planlama alanına ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği,  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine 16.09.2019-16.10.2019 tarihleri arasındaki askı sürecinde yapılan itiraz ve görüşler sonucu Söz konusu itirazların kısmen ret, kısmen kabulü kapsamında yapılan düzenlemeleri içeren 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesinin 102. maddesi, 6306 sayılı kanunun 6. maddesi ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 18. maddesinin 2(a) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi kapsamında Bakanlık Makamınca 17.01.2020 tarihli ve 11555 sayılı yazı ekinde onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftaları ile plan açıklama raporları 24.01.2020-23.02.2020 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

24.01.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/06

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetinde bulunan İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aliağa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 127.877,37 m2 yüzölçüme sahip 8257 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97(ğ) maddesi hükümlerine göre değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza sunulmuş olup söz konusu plan teklifi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ğ) maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9.maddesi uyarınca Re'sen onaylanmıştır. Onaylı planların, ilan askı sürecinin başlatılması amacıyla 18.11.2019 tarih ve 269682 sayılı yazı ile dağıtımı yapılmak üzere iken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 28.11.2019 gün ve 135690 sayılı yazı ile söz konusu parselde hazırlanan plan teklifinde, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen 2019 yılı 50.000 Sosyal Konut Hedefi doğrultusunda revizyon yapıldığı belirtilerek Bakanlığımızca tekrar değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Bakanlığımıza değerlendirilmek üzere iletilen bahse konu 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ğ) maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9.maddesi uyarınca 06.01.2020 tarihinde Re'sen onaylanmış, onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (17.01.2020 – 16.02.2020) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

17.01.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/05

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan ve 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 07/12/2012 tarihli ve 2012/4048 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan edilen 540 hektarlık alanın yaklaşık 101,4 hektarlık kısmına ilişkin onaylanan 1. Etap Uygulama Alanında; 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden yapılan imar uygulamasının dayanağı olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yürütmesinin durdurulması ve iptaline İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından karar verildiği, bu kez İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin 06.11.2018 tarihli ve 2017/265, K:2018/1443 sayılı kararına karşı davalı idare tarafından istinaf başvurusunda bulunulması üzerine, İzmir Bölge İdaresi 3. İdari Dava Dairesi'nin 2019/127 esas sayılı incelemesinde 17.10.2019 tarihinde ara karar verildiği belirtilerek ara karara istinaden İller Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Kentsel Gelişme Alanı), 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri İller Bankası A.Ş. tarafından Bakanlığımıza iletilmiş ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Kentsel Gelişme Alanı), 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 6306 sayılı Kanunu'nun 6. Maddesi uyarınca resen onaylanmıştır.

Söz konusu “İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem, Umut, Gazi Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan yaklaşık 101,4 ha'lık Riskli alana ilişkin 1. Etap Uygulama Alanında, İller Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan ve Bakanlığımızca onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Kentsel Gelişme Alanı), 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan paftaları ve plan açıklama raporları” 15.01.2020-14.02.2020 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 1. kat Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmektedir.  

ASKI TARİHİ

15.01.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/04

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Dereköy mahallesi, 117 ada, 24 parselde “Lisanssız Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretim Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca Re’sen 03.01.2020 tarihli ve E.1547 sayılı yazı ekinde onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporu 14.01.2020 – 14.02.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

14.01.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/03

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 31.12.2019 tarihli ve E.310384 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Kınık İlçesi, Arpaseki Mahallesi 102 ada 15, 16 parselde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 13.01.2020-12.02.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

13.01.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

 

***

DUYURU NO:2020/02

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 31.12.2019 tarihli ve E.310427 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Kınık İlçesi, Arpaseki Mahallesi 102 ada 23, 24 parselde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 13.01.2020-12.02.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

13.01.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/01

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Foça İlçesi, Yenifoça Mahallesinde 1976, 4506, 4508 ve 4510 nolu parsellere ilişkin Bakanlık Makamının 10.05.2019 tarihli ve 110609 sayılı OLUR’ları ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı süresi içinde iletilen 2 (iki) adet itiraz dilekçesinin değerlendirilmesi neticesinde K17-C-01-A-3-C pafta, 4506 nolu parselin batısındaki Park alanı üzerinde sehven yazıldığı tespit edilen yapılaşma koşulunun kaldırılması ve Plan Açıklama Raporundaki Alan Dağılım Tablosu mevzuata göre yeniden düzenlenmesi hususu 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 05.12.2019 tarihli ve 287595 sayılı OLUR’ları ile onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu 03.01.2020 tarihinde 1 ay süreyle (03.01.2020 – 02.02.2020) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

03.01.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/67

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 20.12.2019 tarihli ve E.302338 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi, 425 no’lu parselde hazırlanan “Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi” amaçlı 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifleri 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97. ve 102. maddeleri ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 10. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Onaylı 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları paftaları ile plan açıklama raporları 30.12.2019-29.01.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

           Kamuoyuna duyurulur

30.12.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/66

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi sınırları içerisindeki muhtelif taşınmaz parsellerin bulunduğu toplamda 90 ha'lık alana yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon Nazım ve Uygulama İmar planının ilgi (b) yazımız ile ilgili kurumlara dağıtımı gerçekleştirilmiş ve 23/08/2019-22/09/2019 tarihleri arasında İzmir Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış, askı süresi içerisinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itiraz başvurusunun kısmen ret, kısmen kabulü kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan düzenlemeleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği 3194 sayılı Kanunun 9. maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili hükümleri uyarınca re'sen  24.12.2019 tarihli ve 304302 sayılı yazı ekinde onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı Plan Notu Değişikliği ile plan açıklama raporu 27.12.2019 – 26.01.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

27.12.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

 

*****

DUYURU NO:2019/65

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Foça İlçesi, Foça Deniz Üs Komutanlığı Kışlasının konuşlandığı Askeri Alana ilişkin hazırlanan “Askeri Amaçlı Foça I. Etap 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi” 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 109. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 21.10.2019 tarihli ve 246390 sayılı Olur’ u ile onaylanmıştır.

Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu 23.12.2019 tarihinde 1 ay süreyle (23.12.2019 – 22.01.2020) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

23.12.2019

Ekler :

1/1000 Plan 

1/5000 Plan

Açıklama Raporu

***

DUYURU NO:2019/64

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından İzmir İli, Bornova İlçesi, Laka  Mahallesi sınırları  içerisinde,  mer'i  1/5000  ölçekli Nazım İmar Planında Belediye Hizmet Alanı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise E=1.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı (Arşiv+Depo vb.) kullanımında kalan alanın bir kısmının Piyale-Bornova Yeraltı Kablosu ve Enerji İletim Hattı İnterface Direği yapılması amacıyla  hazırlanan  1/5000  ölçekli  Nazım  ve  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı Değişikliğine  askı  süresi  içinde  yapılan  itirazlar  değerlendirilmiş  olup;  plan  ve  plan raporlarında yapılan düzenlemeler, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12/12/2019 tarih ve E.289383 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.  

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12/12/2019 tarih ve E.289383 sayılı yazısı ile iletilen Enerji İletim Hattı İnterface Direği yapılması amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 20/12/2019 tarihinde (20/12/2019-19/01/2020 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

20.12.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/63

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi, 458 ada, 4 parsel, 463 ada, 1 parsel ve 459 ada 1 parsele ilişkin İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile İzmir İli Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi 458 ada4 parsel ile bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve I Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 02/12/2019 tarih ve E.277374 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 02/12/2019 tarih ve E.277374 sayılı yazısı ile iletilen Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi, 458 ada, 4 parsel, 463 ada, 1 parsel ve 459 ada 1 parsele ilişkin İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile İzmir İli Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi 458 ada4 parsel ile bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 17/12/2019 tarihinde (17/12/2019-16/01/2020 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

17.12.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/62

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 06.12.2019 tarihli ve E.284179 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Urla İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, Aspat Mevkiinde deniz yönünde kalan bir kısım alana yönelik olarak hazırlanan Balıkçı Barınağı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/5000 ve 1/1.000 ölçekli İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 11.12.2019-10.01.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

          Kamuoyuna duyurulur.

11.12.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/61

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 19.11.2019 tarihli ve E.270845 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yalı Mahallesi Balıkçı Barınağı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinin 102(j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/5000 ve 1/1.000 ölçekli İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 27.11.2019-27.12.2019 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

27.11.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/60

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Kınık İlçesi, Arpaseki Mahallesi 101 ada 26 parselde "Lisanssız GüneşEnerjisi  İle  Elektrik  Üretim  Tesisi"ne  yönelik  1/5000  ölçekli  Nazım  ve  1/1000  ölçekliUygulama  İmar  Planı  Cumhurbaşkanlığı  Teşkilatı  Hakkında  Cumhurbaşkanlığı  1  noluKararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızın 11.11.2019 tarih ve E.259631 sayılı yazı ile re'sen onaylanmıştır

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 27.11.2019 tarihinde (27.11.2019–27.12.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

27.11.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/59

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU 

2016/8520 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Dereuzunyer ve Derebebekler Mahalleleri halkının, mezkur yerleşim yerlerinin Rahmanlar İçme suyu Barajı Su Toplama Havzasında kalması nedeniyle Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen yaklaşık 86 hektar alana ilişkin 04/06/2018 tarih ve 97994 sayılı Bakanlığımızın yazısı ile kesinleştirilen imar planlarına dair İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 26/06/2018 tarih ve 47775 sayılı yazısı doğrultusunda altyapı yatırımları için “BHA (İZSU)” amaçlı imar planı değişikliği ve ilavesi ve plan notu düzenlemeleri kapsamında hazırlanan 1/5.000 ölçeki Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 97 (ç) ve 102 (k) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca 14.11.2019 tarihli ve E.266974 sayılı yazı ekinde re’sen onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftaları ile plan açıklama raporları 20.11.2019-20.12.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

20.11.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/58

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU 

İzmir İli, Foça İlçesi, Hancivarı Mevkii, Yeniköy Mah., 696 parselde (eski 387 parsel) Biyogaz Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Bakanlık Makamınca 04.11.2019 tarihli ve E.253717 sayılı yazı ile re'sen onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 12.11.2019-12.12.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir

Kamuoyuna duyurulur.

12.11.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/57

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU 

İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 1379, 1380, 1381, 1384, 1385 ve 1386 parsellere yönelik Açık Spor Tesisi Alanı (Gokart Eğitim Pisti) Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı,  Bakanlık Makamının 01.11.2019 tarihli ve 256879 sayılı Olur’u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu 11.11.2019 tarihinde 1 ay süreyle (11.11.2019 – 11.12.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

11.11.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/56

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU        

İzmir İli, Selçuk İlçesi sınırları içerisinde YGT Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait “Adares RES” kapasite artışına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi, Bakanlık Makamının 21.10.2019 tarih ve 246105 sayılı Olur’u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu 11.11.2019 tarihinde 1 ay süreyle (11.11.2019 – 11.12.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

11.11.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/55

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU        

          Bakanlığımızın 25.10.2019 tarihli ve E.249714 sayılı yazısı ile; İzmir 1. İdare Mahkemesi'nin E. 2018/816 esaslı 28.12.2018 tarih ve K.2018/1843 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" karar verilen ve İzmir 1. İdare Mahkemesi ‘nin yargı kararı uyarınca düzenlenerek Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı imar Kanununun 9. maddesi uyarınca onaylandığı belirtilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin  Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Onaylı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftası ile plan açıklama raporu 07.11.2019-07.12.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

          Kamuoyuna duyurulur.

07.11.2019

Ekleri İçin Tıklayınız..

***

DUYURU NO:2019/54

T.C 

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli Urla ilçesi Bademler Mahallesi sınırları içinde bulunan, 263 ada 31 nolu parseli kapsayan alanda, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair geri dönüşüm ve Parselasyon Planı,   04/11/2019 tarih ve 250064 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 05.11.2019 tarih ve 257477 sayılı yazısı gereğince, söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 06/11/2019-06/12/2019 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Ekleri:

-Parselasyon Dağıtım Cetvelleri

-Alan Hesapları

-Dop Hesabı

-Durum Haritası

***

DUYURU NO:2019/53

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Kınık İlçesi, Değirmencieli Mahallesinde yer alan 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 23 no.lu parsellerde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca 11.10.2019 tarihli ve E.237936 sayılı yazı ekinde re’sen onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 25.10.2019-24.11.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

25.10.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/52

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU 

Bakanlığımız tarafından 2018 yılında onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına karşı İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1370 esasına kayden açılan davada söz konusu nazım ve uygulama imar planlarına yönelik yürütmeyi durdurma kararı verildiğinden bahisle yürütmeyi durdurma kararında yer alan hususlar dikkate alınarak yeniden düzenlenen İzmir İli, Balçova İlçesi, 6165 ada 8 parsele (eski 1 parsel) ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi (Ticaret ve Turizm Alanı E:2.50 ve Yençok:10kat) ile İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Fahrettin Altay Mahallesi 6097 ada 1 parselde eksilen Okul Alanı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hazırlanan 1/15000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi (İlkokul Alanı ve Lise Alanı E:1.00 Yençok:4 kat ve Askeri Alan) Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Plan Açıklama Raporları 21.10.2019 tarihinde (21.10.2019–20.11.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

21.10.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

* * * 

DUYURU NO:2019/51

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Bayındır, Torbalı ve Kemalpaşa ilçe sınırları içinde kurulması planlanan 58,65MW kurulu güce sahip, 17 adet türbin, salt tesisi, idari tesis ve bağlantı yollarından oluşan Mersinli Rüzgar Enerji Santraline ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları teklifi Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı imar Kanununun 9. maddesi uyarınca 18.10.2019 tarihli ve 244804 sayılı yazı ile onaylanmıştır

Söz konusu onaylı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 21.10.2019-20.11.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

21.10.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

* * * 

DUYURU NO:2019/50

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Bergama İlçesi, Ovacık Rüzgar Enerji Santrali projesine yapılması planlanan 5 türbin amacıyla hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Bakanlığımızca onaylanmış olup 29.03.2019 tarih ve 68634 sayılı Bakanlığımız yazısı ile kesinleşmiş olup Ovacık Rüzgar Enerji Santrali kapsamında ilave 2 adet türbin (T1 ve T2) ve yola alanına ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve I Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 01/10/2019 tarih ve E.227522 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 01/10/2019 tarih ve E.227522 sayılı yazısı ile iletilen Bergama İlçesi, Ovacık Rüzgar Enerji Santrali projesine ilave yapılması planlanan 2 türbin amacıyla hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği 08/10/2019 tarihinde (08/10/2019-07/11/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

08/10/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/49

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir ili Konak ilçesi Kuruçay ve Umurbey mahalleleri sınırları içinde bulunan, 1384 ada 1, 2, 4, 14, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 37, 39, 41, 43,45, 46, 48, 49, 50, 51, 52 ve 1445 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,12,14,23,24,32 ve 1448 ada 15 ila 7839 ada 1 ve 7840 ada 1 nolu parselleri ve civarını  kapsayan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair geri dönüşüm ve Parselasyon Planı,   02/10/2019 tarih ve 228952 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 04.10.2019 tarih ve 17335 sayılı yazısı gereğince, Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 07/10/2019-07/11/2019 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

07/10/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

* * *

DUYURU NO:2019/48

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Bahçedere Mahallesi, 128 Ada 12 ve 13 parsellerde  “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” (Güneş Enerjisi Santrali) ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1[OD1] /1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve I Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 05/09/2019 tarih ve E.203690 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 05/09/2019 tarih ve E.203690 sayılı yazısı ile iletilen Aliağa İlçesi, Bahçedere Mahallesi, 128 Ada 12 ve 13 parsellerde  “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” (Güneş Enerjisi Santrali) projesine ilişkin hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı 25/09/2019 tarihinde (25/09/2019-25/10/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

25/09/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ


***

DUYURU NO:2019/47

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir ili, Kemalpaşa İlçesi, Dereköy Mahallesi, 116 Ada 19 ve 24 Parsellerde (eski 144 ve 163 prs) “Lisanssız Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretim Tesisine" ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Bakanlığımızca  onaylanarak 19.03.2019 tarihinde dağıtımı yapılmış ve İzmir Valiliği’nde (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 25.03.2019 – 24.04.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup bu süreçte iletilen  itirazlar değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilmiştir. Yapılan itirazlar Bakanlığımızca uygun görülmemiş, ancak diğer taraftan İzmir Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan yenileme çalışmaları neticesinde parsel numaraları ve sınırlarında oluşan değişikliklere istinaden 116 ada 19 ve 24 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca Re’sen onaylanmış, onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (24.09.2019 – 24.10.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

ASKI TARİHİ

24.09.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

***

DUYURU NO:2019/46

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 402 ada, 165 parselde yer alan riskli yapıya ilişkin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda düzeltme yapılarak Bakanlığımıza sunulmuş olup, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi, 6306 sayılı Kanunun 6. Maddesi ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 18. Maddesinin 2 (a) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca 22.08.2019 tarihli ve E.196149 sayılı yazı ekinde Re ‘sen onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftaları ile plan açıklama raporları 16.09.2019-16.10.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

16.09.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/45

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir ili, Bergama İlçesi ilçesi, Sağancı Mah., 2020 nolu parsel üzerinde Biyokütle Elektrik Santrali Amaçlı Enerji Üretim alanı kurulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  teklifi  1  No'lu    Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi'nin  97.Maddesinin (ç) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi uyarınca re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 12.09.2019 tarihinde (12.09.2019–12.10.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

12.09.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/44

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Güzelhisar mahallesi, 769 parselde kurulması planlanan lisanssız 960 KWe gücündeki “Güneş Enerji Santraline” ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Bakanlık Makamınca 29.08.2019 tarihli ve E.201527 sayılı yazı ekinde Re ‘sen onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 09.09.2019-07.10.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

09.09.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/43

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Bergama İlçesi, Akça Rüzgâr Enerji Santrali T1 nolu Türbine (4.5 MWm / 4.0MWe) ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Değişikliği ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Değişikliği teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca re'sen 23.08.2019 tarihli ve E.196924 sayılı yazı ekinde onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Değişikliği ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları 27.08.2019– 26.09.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

27.08.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIKLAMA RAPORU 1/1000

AÇIKLAMA RAPORU 1/5000

 

***

DUYURU NO:2019/42

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Kavakdere Mahallesi sınırları içerisinde kurulması planlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 13.10.2016 tarih ve ÖN/6528-1/03582 sayılı Ön Lisansa sahip (36 ay süreyle) 12 MWm/ 12 MWe tesis toplam kurulu gücündeki “RSC-1 Seferihisar Jeotermal Enerji Santral Alanı (JES)”na yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca Bakanlığımızın 23.08.2019 tarihli ve 196842 sayılı yazı ekinde re'sen onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 27.08.2019 – 26.09.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

27.08.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIKLAMA RAPORU 1/1000

AÇIKLAMA RAPORU 1/5000

***

DUYURU NO:2019/41

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Üniversite Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Resmi Kurum Alanı, İlkokul Alanı, Semt Spor Alanı, Devlet Su İşleri Tahliye Kanalı, Yol ve Park alanında kalan alanlara ilişkin olarak (İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesinde yer alan 22471 ada 1 parsel, 22472 ada 1 parsel, 22474 ada 3 parsel, 22481 ada 3 parsel, 22473 ada 1 parsel, 22475 ada 2 parsel, 22476 ada 1 parsel, 22476 ada 2 parsel, 22481 ada 2 parsel, 22477 ada 5 parsel, 22477 ada 2 parsel, 22477 ada 4 parsel, 22481 ada 1 parsel ve 22478 ada 1 parsel) de hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifleri 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri kapsamında 06.08.2019 tarihli ve E.184450 sayılı yazı ekinde Re ’sen onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklikleri paftaları ve plan açıklama raporları 26.08.2019 – 25.09.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

26/08/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

****

DUYURU NO:2019/40

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi sınırları içerisindeki muhtelif taşınmaz parsellerin bulunduğu toplamda 90 ha'lık alana yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon Nazım ve Uygulama İmar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların kısmen ret, kısmen kabulü kapsamında yapılan düzenlemeleri içeren 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği 3194 sayılı Kanunun 9. maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97 (ğ) maddesi hükümleri uyarınca Bakanlığımızca re'sen 09.08.2019 tarihli ve E.188767 sayılı yazı ekinde onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları 23.08.2019 – 22.09.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

23.08.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/39

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Yüksekköy Mahallesi, 126 ada 145 nolu parselde 2x990 kw kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında Bakanlığımızın 13.04.2018 tarihli ve E.67123 sayılı yazısı ekinde re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde iletilen itirazlar kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda plan notlarında ve plan açıklama raporunda yapılan değişikliklere ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Açıklama Raporu Değişikliği ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri kapsamında 08.08.2019 tarihli ve 41890033-305.03.15-E.187228 sayılı yazı ekinde re’sen onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Açıklama Raporu Değişikliği ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu Değişikliği 20.08.2019-19.09.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

ASKI TARİHİ

20.08.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/38

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızca onaylanarak 17.06.2019 tarih ve 139032 sayılı yazısı ile ilgili kurumlara dağıtımı yapılan 18.06.2019-18.07.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan İzmir İli, Konak İlçesi, Kuruçay ve Umurbey Mahalleri sınırları içerisindeki muhtelif parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin itirazlar İzmir 1Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23.07.2019 tarih ve 9444 sayılı Kurul Kararı değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilmiştir.

İzmir İli, Konak İlçesi, Kuruçay ve Umurbey Mahalleri sınırları içerisindeki muhtelif parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda “İzmir 1 Numaralı Koruma Bölge Kurulu’nun 23.07.2019 tarih ve 9444 Sayılı Kararı’na göre uygulama yapılacaktır.” şeklindeki plan notunun eklenmesine ilişkin yapılan değişiklik ile nüfus hesabına ilişkin plan açıklama raporunda yapılan düzeltme, 6306 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca Bakanlık Makamınca 08.08.2019 tarihinde onaylanmış olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun değişiklik yapılmayan kısımları kesinleştirilmiştir.

6306 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca Bakanlık Makamınca 08.08.2019 tarihinde onaylanmış, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve plan açıklama raporu (09.08.2019 – 08.09.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

08.08.2019

EKLER:

1. 18A09A4D PAFTA İÇİN TIKLAYINIZ..

2. PLAN AÇIKLAMA RAPORU-I İÇİN TIKLAYINIZ..

3. PLAN AÇIKLAMA RAPORU-II İÇİN TIKLAYINIZ..

 

***

DUYURU NO:2019/37

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Foça İlçesi, Yenifoça Mahallesi, mülkiyeti Eminkent Turizm Geliştirme Kooperatifine ait 1976, 4506, 4508 ve 4510 nolu parsellere ilişkin kooperatif tarafından hazırlatılan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları Bakanlık Makamının 10.05.2019 tarih ve 110596 sayılı Olur’u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu 07.08.2019 tarihinde 1 ay süreyle (07.08.2019 – 06.09.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/2 Bayraklı/İZMİR adresinde,  4. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

07.08.2019

EKLER:

1.1/1000 PAFTALAR İÇİN TIKLAYINIZ..

2.1/5000 PAFTALAR İÇİN TIKLAYINIZ..

3.PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***

***

DUYURU NO:2019/36

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan İzmir İli, Karşıyaka İlçesi "1/1000 ölçekli Bostanlı İskelesi İmar Planı Revizyonu ve İlavesi"  ve1/5000 ölçekli "Bostanlı İskelesi Nazım İmar Planı" teklifi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no'lu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7.maddesi uyarınca onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 31.07.2019 tarihinde (31.07.2019–30.08.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

31.07.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/35

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, sınırları içerisinde bulunan toplam 540 hektarlık bir kısım alan 2012/4048 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan edilmiş ve bu alan içerisinde bulunan Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem, Umut Mahalleleri sınırları içerisinde kalan 74,34 hektarlık alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 12.12.2018 tarihinde re'sen onaylanmıştır.

Bu kapsamda;6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca söz konusu alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin yapılan itirazlar reddedilmiş ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ve Plan Açıklama Raporunda sehven yazılan Yençok: Serbest ifadeleri Konut ve Ticaret+Konut Alanlarında E:2.40, Yençok: Zemin+11 kat ile Ticaret Alanlarında E:1.00, Yençok:2 Kat olarak düzenlenerek 13.07.2019 tarihinde Bakanlığımızca (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) re'sen onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 12.12.2018 tarih ve E.232267 sayılı yazısı gereğince İlimiz, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, BahriyeÜçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem,Umut Mahallelerini kapsayan yaklaşık 74,34 ha’lık Riskli Alana ilişkin  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporlarının, 3194 sayılı “İmar Kanunu” uyarınca 23.07.2019-22.08.2019 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 1. kat Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılarak ilan edildiğine dair işbu tutanak tarafımızca 3 nüsha olarak düzenlenmiştir.

ASKI TARİHİ

23.07.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/34

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Foça İlçesi, Atatürk Mahallesi, 28 ada 2 parselin ön kısmında Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı kurulması amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişiklik teklifinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109. maddesinin 1 fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık Makamının 09.07.2019 tarihli ve 160524 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği 3194 sayılı “İmar Kanunu” uyarınca 23.07.2019-21.08.2019 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde 4. kat Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.

ASKI TARİHİ

23.07.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/33

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Dikili İlçesi, "Dikili Balıkçı Barınağı" imar planında "Sahil Güvenlik Bölgesi"  amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no'lu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 16.07.2019 tarihinde (16.07.2019–15.08.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

16/07/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/32

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Tire İlçesi, Yeni Mahallesi sınırları içerisindeki TOKİ mülkiyetinde bulunan 1643 ada 1 nolu parseldeki 2 adet trafo alanının 3194 sayılı Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereği imar uygulamasına dahil edilebilmesi için plan değişikliği yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığından bahisle hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi incelenmek ve onaylanmak üzere sunulmuş olduğu, Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararnamenin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca re'sen onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 02.07.2019 tarihinde (02.07.2019–01.08.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

02/07/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/31

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir ili, Aliağa   İlçesi,   Atatürk   Mahallesi,1871-1876-1878-5351-5623-5646-5649  ve  5725  nolu  parsellere  ilişkin  Cami,  Kuran  Kursu Kütüphane,  Toplantı  Salonu  ve  Müftülük  Binası  amaçlı  imar  planı  değişikliği  1  numaralı Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi,  3194  sayılı  İmar  Kanunu ile 1numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97 Maddesi 1.fıkrasının (h) bendi hükümleri uyarınca re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 19.06.2019 tarihinde (19.06.2019–19.07.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

19/06/2019

Ekler İçin Tıklayınız...

***

DUYURU NO:2019/30

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir 6. İdare Mahkemesinin 2019/188 sayılı kararı ile İzmir İli, Konak İlçesi, Kuruçay ve Umurbey Mahalleri sınırları içerisindeki muhtelif parsellere ilişkin imar uygulamasının iptaline karar verildiği belirtilerek alanda imar uygulaması işleminin yeniden yapılabilmesi için imar planında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan bahisle söz konusu alana yönelik hazırlanan 1/5000 Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifleri incelenmek ve onaylanmak üzere tekrar sunulmuş olup, 6306 sayılı Kanun ile ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca Bakanlık Makamınca 17.06.2019 tarihinde onaylanmış, onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (18.06.2019 – 18.07.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

18/06/2019

Ekler İçin Tıklayınız..

* * *

DUYURU NO:2019/29

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca (III. Bölge Müdürlüğü) hazırlanan; İzmir İli,  Güzelbahçe İlçesi, Yalı Mahallesi  "Kıyı Koruma Yapısı (Tahkimat)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no'lu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 24/05/2019 tarih ve E.123551 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 12/06/2019 tarihinde (12/06/2019-12/07/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

12/06/2019

Ekler İçin Tıklayınız..

* * *

DUYURU NO:2019/28

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından İzmir İli, Bornova İlçesi, Laka Mahallesi sınırları içerisinde, mer'i 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Belediye Hizmet Alanı, 1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planında  ise  E=1.00  yapılaşma  koşullu  Belediye  Hizmet  Alanı (Arşiv+Depo vb.) kullanımında kalan alanın bir kısmının Piyale-Bornova Yeraltı Kablosu ve Enerji İletim Hattı İnterface Direği yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar  Planı  Değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı imar Kanununun 9.maddesi uyarınca re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20/05/2019 tarih ve E.112844 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.  

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20/05/2019 tarih ve E.112844 sayılı yazısı ile iletilen GES amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 29/05/2019 tarihinde (29/05/2019-28/06/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

29/05/2019

Ekler İçin Tıklayınız..

* * *

DUYURU NO:2019/27

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir ili, Tire İlçesi, İpekçiler Mahallesi, 606 ada 5 parselde 999 Kw kurulu güce sahip GES amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi, Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı imar Kanununun 9.maddesi uyarınca re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23/05/2019 tarih ve E.123686 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.  

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23/05/2019 tarih ve E.123686 sayılı yazısı ile iletilen GES amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 24/05/2019 tarihinde (24/05/2019-23/06/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

24/05/2019

Ekler İçin Tıklayınız..

Raporlar İçin Tıklayınız..

* * *

DUYURU NO:2019/26

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Bergama ve Aliağa İlçeleri, Kızıltepe Mevkii sınırları içerisinde Tan Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan 5 adet rüzgar türbini, bağlantı yolu ve şalt alanı ile 22,5 MWm/20MWe tesis toplam kurulu gücünde  Akça Rüzgar Enerji Santrali Projesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin; planlama alanı içerisindeki T1 nolu türbin alanının irtifak hakkı tesis işlemlerinin devam etmesi nedeniyle 4 adet türbin, bağlantı yolları ve şalt sahasını içeren 18 MWm/16MWe kurulu gücündeki Akça Rüzgar Enerji Santrali Projesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı imar Kanununun 9.maddesi uyarınca re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22/05/2019 tarih ve E.120384 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.  

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22/05/2019 tarih ve E.120384 sayılı yazısı ile iletilen Akça Rüzgar Enerji Santrali Projesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 24/05/2019 tarihinde (24/05/2019-23/06/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

24/05/2019

K18A08 Ekler İçin Tıklayınız..

K18A09 Ekler İçin Tıklayınız..

Raporlar İçin Tıklayınız..

* * *

DUYURU NO:2019/25

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir ili, Karaburun İlçesi, Küçükbahçe Mahallesi 567 ve 572 ada parsellerde  7x850 Kwe kurulu gücüne sahip Güneş Enerji Santraline ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ile Mülga 644 sayılı KHK kapsamında re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 21.05.2019 tarihinde (21.05.2019–20.06.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

21/05/2019

PLANLAR

1-5000 ÖLÇEKLİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1-1000 ÖLÇEKLİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

 

***

DUYURU NO:2019/24

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Ege-RES Rüzgar Enerji Santrali projesine ilave şeklinde 12 mwe kurulu gücünde 4 adet türbin (T5, T6, T7, T8) yapılması amacıyla hazırlana 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve I Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca Bakanlık Makamınca Re'sen 29.04.2019 tarihli ve E.97622 sayılı yazı ekinde onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 16.05.2019 – 15.06.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

Kamuoyuna Duyurulur.

16.05.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ..

 

* * *

DUYURU NO:2019/23

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızca onaylanarak 29.11.2018-29.12.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilişkin askı sürecinde yapılan itirazlar değerlendirilmek üzere doğrudan Bakanlığımıza iletilmiştir.

 İzmir ili, Kiraz İlçesi, Arkacılar Mahallesinde yer alan 0 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin 06.07.2018 ve 16.11.2018 tarihlerinde  yapılan onama iş ve işlemleri Bakanlığımızca iptal edilmiş olup  TOKİ Başkanlığı tarafından Ticaret+Konut Alanında E:1.10 Yençok:4 Kat, Konut Alanında E:1.00 Yençok: 4 Kat yapılaşma koşulları olacak şekilde ve itirazlar kapsamında yeniden hazırlanan İzmir ili, Kiraz İlçesi, Arkacılar Mahallesinde yer alan 0 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca onaylanmış, onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (08.05.2019 – 07.06.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

08/05/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/22

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızca onaylanarak 22.11.2018 tarihinde dağıtımı yapılan 05.12.2018-04.01.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan İzmir ili, Narlıdere İlçesi, Narlı Mahallesinde yer alan kain 156 ada 1962 parsel sayılı parselde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Notu paftası ilişkin askı sürecinde yapılan itirazlar  değerlendirilmek üzere doğrudan Bakanlığımıza iletilmiş olup anılan itirazlar uygun bulunmayarak reddedilmiştir.

Diğer taraftan; Toki Başkanlığı’nın 07.02.2019 tarih ve 16402 sayılı yazısı ile Bakanlığımıza iletilen Konut Alanında E:1.50 Yençok: 10 Kat, Özel Eğitim Alanında E:1.00 Yençok:4 Kat, Cami Alanında E:1.00 Yençok: Serbest, Ticaret+Konut Alanında E:1.00 Yençok:6 Kat yapılaşma koşuluyla onaylanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planında emsal değeri korunarak Gelişme Konut Alanı ve Ticaret+Konut Alanında  yapılaşma koşulunun  Yençok: 5 Kat olarak düzenlenmesi suretiyle TOKİ Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği  1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi kapsamında Re'sen onaylanmış, 22.11.2018 tarihinde dağıtımı yapılan değişiklik kapsamı dışında kalan kısımlar kesinleşmiştir.

Onaylı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu 18.04.2019 tarihinde (18.04.2019 – 18.05.2019) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

18/04/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/21

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Kalemburnu Mevkiinde “Yat Limanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” teklifinin Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1  no'lu  Kararnamesinin  102  (j)  maddesi  ile  3621  sayılı  Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylandığı Bakanlığımızın (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)’nın 08/04/2019 tarih ve E.79514 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 17/04/2019 tarihinde (17/04/2019-17/05/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://www.izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

17/04/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/20

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Kınık İlçesi, Taştepe Mahallesi, 115 ada 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 53 ve 55 parsellerde 8x990 kw kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali ve söz konusu santrale ulaşımı sağlayan bağlantı yolu yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi, Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri kapsamında Re'sen onaylanmış, onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (16.04.2019 – 16.05.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

16/04/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/19

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi sınırları içerisindeki muhtelif taşınmaz parsellerin bulunduğu toplamda 90 ha’lık alana yönelik olarak onaylı imar  planı doğrultusunda imar uygulamasına yönelik işlemlere başlanıldığı, fakat bu işlemler esnasında bahsi geçen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar planlarında maddi hatadan kaynaklı kayma sebebi ile imar planlarının kadastral altlık ve sınırlarla uyuşmadığı, bu sebeple uygulamaya ilişkin işlemlerin onayı aşamasında problem oluştuğu belirtilerek, uygulamada yaşanan problemler ile maddi hatadan kaynaklı daha sonra çıkabilecek sorunların giderilmesi amacıyla mer'i imar planı kararları ve planlama ilkeleri bozulmayacak şekilde hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon Nazım ve Uygulama İmar planı teklifi 3194 sayılı Kanunun 9. maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97 (ğ) maddesi hükümleri uyarınca Re'sen 19.03.2019 tarihli ve E.48347 sayılı yazı ekinde onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 09.04.2019 – 09.05.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

09/04/2019

UYGULAMA İMAR PLANI

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/18

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

              Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 06.03.2019 tarih ve 20054479-250-E.54283 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Buca İlçesi sınırları içerisinde yer alan, 23. Grup Buca İlçesi, Doğal Sit Alanının koruma statüsünün "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmesi ve İnönü Mahallesi 129 ada 4, 123 ada 92, 574 ada 167, 7151 ada 1, Tınaztepe Mahallesi 282 ada 120, 282 ada 16, 678 ada 99, Dumlupınar Mahallesi 75 ada 1, 70 ada 3, 88 ada 1 ve 695 ada 6 parsellerdeki doğal sit alanı statüsünün kaldırılmasını içeren, İzmir I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 27.12.2018 tarihli toplantısında alınan 597 sayılı Komisyon Kararı 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2 Maddesine göre 04.03.2019 tarihli ve 51896 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onaylanmıştır.

Yeni sit kategorisi belirlenen alanlara ait tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”  şerhinin konulacağı,

04.03.2019 tarihli ve 51896 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u eki paftanın 02.04.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından ilan edileceği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina 4.kat ilan panosunda askıda kalacağı hususu,

Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

ASKI TARİHİ

02/04/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/17

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan İzmir İli, Karşıyaka İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi teklifinin Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1  no'lu  Kararnamesinin  102  (j)  maddesi  ile  3621  sayılı  Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20/03/2019 tarih ve E.65309 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 27/03/2019 tarihinde (27/03/2019-25/04/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

27/03/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/16

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Dereköy Mahallesi, 144 ve 163 parsellerde 4x 750 Kw kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili hükümleri uyarınca Re’sen onaylanmış, onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (25.03.2019 – 24.04.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

25/03/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/15

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan İzmir İli, Konak İlçesi 1/5000 ölçekli “Konak İskelesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi” 1/1000 ölçekli “Konak İskelesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi” teklifi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1  no'lu  Kararnamesinin  102  (j)  maddesi  ile  3621  sayılı  Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 07/03/2019 tarih ve E.54616 sayılı sayılı yazısı ile bildirilmiştir.  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 07/03/2019 tarih ve E.54616 sayılı yazısı ile iletilen Konak İlçesi 1/5000 ölçekli “Konak İskelesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi” 1/1000 ölçekli “Konak İskelesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi” 18/03/2019 tarihinde (18/03/2019-17/04/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

18/03/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/14

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Bergama İlçesi, Gaylan Mahallesi, (Eski 0 ada, 121-122-125-323-324-325-326-327 parseller) 113 ada 73-95-96-99-100-101-102-103 parseller üzerinde 8x999 Kw + 447 Kw toplam kurulu güce sahip Güneşe Dayalı Yenilenebilir Enerji Tesisi kurulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri ve uyarınca re’sen onaylandığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12/03/2019 tarih ve E.59370 sayılı yazısı ile iletilmiş olup; onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile plan açıklama raporları 18/03/2019 tarihinde (18/03/2019-17/04/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

18/03/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/13

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Karaburun İlçesi sınırları içerisinde Lodos Karaburun Rüzgâr Enerji Santraline (2. etap) ilişkin toplam 48 MW kurulu güce sahip ilave 12 adet türbinden oluşan Rüzgâr Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım ve 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı teklifleri Bakanlığımızca 04.03.2019 tarihli ve E.50526 sayılı yazı ekinde Re’sen onaylanmıştır.

Söz konusu Onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli ilave Nazım ve ilave Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları, 07.03.2019-06.04.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

07.03.2019

EKLER: 1 2 3 4

 

***

DUYURU NO:2019/12

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Tapuda mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Datbey köyü 101 ada 2 ve  Dereuzunyer köyü 102 ada 9 nolu parselleri kapsayan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı,   28/02/2019 tarih ve 43366 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 04/03/2019-05/04/2019 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

04.03.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/11

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Urla İlçesi, Bademler Mahallesi sınırları içerisindeki 263 ada, 31 nolu parsele ilişkin, 1/25000 Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendi hükümleri uyarınca Re’sen onaylanmış, onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (25.02.2019 – 27.03.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

ASKI TARİHİ

25.02.2019

 

Planlar

Raporlar

 

* * *

DUYURU NO:2019/10

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir ili, Bergama İlçesi,Soğancı mah. Kavgalı Mevkii, 2020 nolu parsel üzerinde Biyokütle Elektrik  Santrali Amaçlı Enerji Üretim alanı kurulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi hükümleri uyarınca re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 22.02.2019 tarihinde (22.02.2019–25.03.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

22.02.2019

EKİ İÇİN TIKLAYINIZ..

* * *

DUYURU NO:2019/9

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir  ili,  Menemen  ilçesi ,  Görece  Mahallesi  sınırları içerisinde 310 parselde Güneş Enerji Santrali kurulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  teklifi  , 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi hükümleri uyarınca re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 13.02.2019 tarihinde (13.02.2019–15.03.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

13.02.2019

Planlar

Raporlar

 

***

DUYURU NO:2019/8

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Bergama İlçesi, Örlemiş ve Kızıltepe Mahallesinde yer alan 28,00 MWm/23,00 MWe kurulu güce sahip 7 adet türbin için hazırlanan Rüzgar Enerji Santrali kurmak amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca re’sen onaylandığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 04/02/2019 tarih ve E.26137 sayılı yazısı ile iletilmiş olup; onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile plan açıklama raporları 11/02/2019 tarihinde (11/02/2019-13/03/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

11/02/2019

EKLER:

1- 1/1000 Ölçekli Planlar

2- 1/5000 Ölçekli Planlar

3- Plan Açıklama Raporları

***

DUYURU NO:2019/7

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Bergama İlçesi, Ovacık Rüzgar Enerji Santrali projesine yapılması planlanan 5 türbin amacıyla hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve I Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 28/01/2019 tarih ve E.21306 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 28/01/2019 tarih ve E.21306 sayılı yazısı ile iletilen Bergama İlçesi, Ovacık Rüzgar Enerji Santrali projesine yapılması planlanan 5 türbin amacıyla hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği 07/02/2019 tarihinde (07/02/2019-09/03/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

07/02/2019

Raporlar için tıklayınız

Planlar için tıklayınız

* * *

DUYURU NO:2019/6

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Menderes İlçesi, tapunun 2112 ada,  1 ve 2 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97 (ç)  maddesi uyarınca re’sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12/01/2019 tarih ve E.8628 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12/01/2019 tarih ve E.8628 sayılı yazısı ile iletilen Menderes İlçesi, tapunun 2112 ada,  1 ve 2 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 23/01/2019 tarihinde (23/01/2019-22/02/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

23/01/2019

Ekler İçin Tıklayınız..

 

* * *

 

DUYURU NO:2019/5

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Bergama ve Dikili İlçesi sınırları içerisinde, Ada Tepe-Kanlıgöz Tepe-Gavuruçuran Tepe-Çakırlar Köyü-Daracık Yaylası mevkilerinde 25 MWe kurulu güce sahip Rüzgar Elektrik Santrali amaçlı Enerji Üretim Alanı kurulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İlave-revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 9. Maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 102. Maddesi hükümleri uyarınca re’sen onaylandığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15/01/2019 tarih ve E.11599 sayılı yazısı ile iletilmiş olup; onaylı 1/5000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı ile plan açıklama raporları 18/01/2019 tarihinde (18/01/2019-17/02/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKIYA ALMA TARİHİ:

18/01/2019

* * *

DUYURU NO:2019/4

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir ili, Menemen İlçesi, Emiralem Mahallesi 1498 ve Asarlık Mahallesi 547 numaralı parsel üzerinde toplam 12,5 MW kurulu güce sahip Rüzgar Elektrik Santrali amaçlı Enerji Üretim alanı kurulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi hükümleri uyarınca re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 15.01.2019 tarihinde (15.01.2019–14.02.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

15.01.2019

EKLERİ

* * *

DUYURU NO:2019/3

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

 

İzmir İli, Üçkuyular-Konak (4. Bölge) etabına ait kıyı kesimine ilişkin "1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği" plan teklifi içerisinde yer alan "Mithat Paşa Kentsel Sit Alanı" nın kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan kısmına yönelik olarak ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 06.08.2018 tarih ve 203450 yazısı ile Bakanlığımıza iletilen "Mithatpaşa Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve 1/000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı" teklifi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1  no'lu  Kararnamesinin  102  (j)  maddesi  ile  3621  sayılı  Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 02/01/2019 tarih ve E.247836 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.  

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 02/01/2019 tarih ve E.247836 sayılı yazısı ile iletilen Üçkuyular-Konak (4. Bölge) etabına ait kıyı kesimine ilişkin " Mithatpaşa Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği” 14/01/2019 tarihinde (14/01/2019-13/02/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

14/01/2019

EKLERİ

* * *

DUYURU NO:2019/2

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI   

Urla İlçesi, Zeytineli Mahallesi, Sarpdere Mevkiine ilişkin 1/25000 ölçekli İzmir Batı Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve Plan Araştırma ve Açıklama Raporu Bakanlık Makamı’nın 06.12.2018 tarih ve 228778 sayılı Olur’u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 Söz konusu 1/25000 ölçekli İzmir Batı Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu 3194 sayılı “İmar Kanunu” uyarınca 10.01.2019-08.02.2019 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde 4. kat Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. 

ASKI SÜRESİ

10.01.2019-08.02.2019

EKLER

-Plan

-Rapor

 

  * * *

DUYURU NO:2019/1

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI            

İzmir İli, Urla İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 333 ada 419 ve 420 no.lu parsellere ilişkin "İbadet Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamının 23.10.2018 tarih ve 190269 sayılı Olur'u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 08.01.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/2 Bayraklı/ İzmir adresinde 4.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI SÜRESİ

08.01.2019-  07.02.2019

PLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

* * *

 

DUYURU NO:2018/213

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, sınırları içerisinde bulunan toplam 540 hektarlık bir kısım  alanın 2012/4048 sayılı Bakanlar Kurulu ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan edildiği ve bu alan içerisinde bulunan Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem,Umut Mahalleleri sınırları içerisinde kalan 74,34 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi, 6306 sayılı AfetRiski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca 12.12.2018 tarihinde Bakanlığımızca (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) re'sen onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 12.12.2018 tarih ve E.232267 sayılı yazısı gereğince İlimiz, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, BahriyeÜçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem,Umut Mahallelerini kapsayan yaklaşık 74,34 ha’lık Riskli Alana ilişkin  1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ile Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporlarının, 3194 sayılı “İmar Kanunu” uyarınca 28.12.2018-28.01.2019 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 1. kat Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

 

 

 

ASKI TARİHİ

28.12.2018

      

* * *

DUYURU NO:2018/212

 

İLAN

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

 

           İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 156 ada, 1962 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetinin TOKİ Başkanlığına ait olduğundan bahisle idareleri amaçları doğrultusunda değerlendirilmek üzere hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planları Bakanlığımızca onaylanarak Müdürlüğümüze dağıtımı yapılmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (14.06.2018 – 14.07.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmişti.

İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Narlı Mahallesinde yer alan kain 156 ada, 1962 sayılı parselde 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planlarına ilişkin askı süreci içinde yapılan itirazın kabulü hususunda yapılan düzenlemeler, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Re’sen onaylanmıştır.

Onaylı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Notu 05.12.2018 tarihinde (05.12.2018 – 04.01.2019) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

05.12.2018

 

PLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

* * *

 

DUYURU NO:2018/211

 

İLAN

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

           

İzmir İli, Çeşme İlçesi, İnönü ve Musalla Mahalleleri, ABK Çeşme RES Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait "Çeşme Rüzgar Elektrik Santrali"ne ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 16.11.2018 tarih ve 210786 sayılı Olur'u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 05.12.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/2 Bayraklı/ İzmir adresinde 4.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI SÜRESİ

05.12.2018-  04.01.2019

 

PLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

* * *

 

DUYURU NO:2018/210

 

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

   

İzmir İli, Kiraz İlçesi, Arkacılar Mahallesinde yer alan 1 parselde hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin askı sürecinde yapılan itirazlar sonucu yapılan düzenlemeler, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi kapsamında 16.11.2018 tarihli ve E.201808 sayılı yazı ekinde re’sen onaylanmıştır.

 Söz konusu onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları 29.11.2018–29.12.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

ASKI TARİHİ

29.11.2018

Eki için Tıklayınız..

 

* * *

 

DUYURU NO:2018/209

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

 

İzmir ili, Karabağlar İlçesi, Maliyeciler ve Vatan Mahallesi, 30290, 30270, 30289, 31351, 31352 adaların “İbadet Alanı” olarak planlanması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97 (ç) maddesi hükümleri kapsamında re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14/09/2018 tarih ve E.155893 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 25/09/2018 tarihinde (25/09/2018-25/10/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiş olup sonrasında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19/10/2018 tarih ve E.182281 sayılı yazısı ile eksik olan onaylı 1/5000 ölçekli L18a-13a paftası iletilerek askı sürecinin yeniden başlatılması bildirilmiştir.  

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19/10/2018 tarih ve E.182281 sayılı yazısı ile iletilen onaylı 1/5000 ölçekli L18a-13a paftası 15/11/2018 tarihinde (15/11/2018-15/12/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

15/11/2018

Eki için Tıklayınız..

 

* * *

 

DUYURU NO:2018/208

14 Kasım 2018

                                         T.C.

                              İZMİR VALİLİĞİ

          ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 24.10.2018 tarihli ve E.185068 sayılı yazısı ile; 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlığımızca 05.07.2018 tarihinde onaylanan İzmir İli, Aliağa İlçesi, Bozköy Mevkiinde ye ralan HABAŞ A.Ş'ye ait doğalgaz kombine çevrim santraline ilişkin Soğutma Suyu ve Deşarj Boru Hattı Projesinin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafındaki kısmı için hazırlanan "Soğutma Suyu Alma ve Soğutma Suyu Derin Deniz Deşarj Boru Hattı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin itirazların değerlendirilmesi sonucunda 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporlarında değişiklik yapılan kısımlar Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylanmış olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfanızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu sayfaları 14.11.2018 tarihinde (14.11.2018–14.12.2018 tarihleri arasında) bir ay süreyle İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI TARİHİ

14.11.2018

 

Ekler:

1.Nazım İmar Planı

2.Uygulama İmar Planı

 

* * *

 

DUYURU NO:2018/207

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İT.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 10.10.2018 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 23/10/2018(23/10/2018-21/11/2018) tarihinde Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

ASKI TARİHİ

23.10.2018

EKLER

J17 K16 L16 M18
J18 K17 L17 LEJANT  
J19 K18 L18 PLAN AÇIKLAMA RAPORU
  K19 L19  
  K20 L20  
  K21 L21  

 

* * *

DUYURU NO:2018/206

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Selçuk İlçesi, Atatürk Mahallesi, “Küçük Menderes Deltası Sulak Alanı Tampon Bölgesi” sınırları içerisinde kalan 312 Ada 28 Parsel “Atıksu Tesisleri Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 06.09.2018 tarih ve 153828 sayılı Olur’u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu 18.10.2018 tarihinde (18.10.2018 – 16.11.2018)  1 ay süreyle Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İZMİR adresinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ek hizmet binası 4. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

18.10.2018

EKLER

 

* * *

DUYURU NO:2018/205

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 2261 ada, 59 parselin 1.468.470,51 m2’lik kısmına yönelik hazırlanan 1/100.000, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifi ile 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97. maddesinin (ç) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Re’sen onaylanmıştır. Onaylı İmar Planı paftaları ve Plan Açıklama Raporları 17.10.2018 tarihinde (17.10.2018-16.11.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

ASKI TARİHİ

17.10.2018

EKLER

1/1000 - 1/5000 - ÇDPRaporlar  - Gerekçe Raporları

 

* * * 

DUYURU NO:2018/204

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 26.09.2018 tarihli ve E.168180 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Dikili İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 571 ada 1 parselde "Cami Alanı"  olarak  belirlenen  imar  adasındaki  çekme  mesafesinin  değiştirilmesine  ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 644 sayılı kanun hükmünde kararname ve 3194 sayılı imar kanunu kapsamında onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 17.10.2018-16.11.2018 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

17.10.2018

EKLER

 

* * * 

 

DUYURU NO:2018/203

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri sınırları içerisinde kalan alanın 23.02.2015 tarihli ve 2015/7341 sayılı Bakanlar Kurulu ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan edildiği, Bakanlığımızın 21.07.2017 tarih ve 6294 sayılı Olur'u ile riskli alan sınırına bitişik 527 ada 193, 194, 195, 197 ve 246 sayılı taşınmazları kapsayan alanın "Rezerv Yapı Alanı" sınırı olarak belirlendiği taşınmazlara ilişkin hazırlanan ve yaklaşık 80 hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına ilişkin askı süresi içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 26.09.2018 tarihinde Bakanlığımızca (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) re'sen onaylanmıştır.

Düzenlenen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım ile Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları, 3194 sayılı “İmar Kanunu” uyarınca 08.10.2018-07.11.2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 1. kat Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılarak ilan edilmektedir.  

 

ASKI TARİHİ

08.10.2018

EKLER

 

* * *

 

DUYURU NO:2018/202

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

          İzmir İli, Tire İlçesi, Kurşak Mahallesi, 696 parselde 6x998 KW kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri kapsamında 22.09.2018 tarihli ve 41890033-305.03.15-E.164287 sayılı yazı ekinde Re'sen onaylanmıştır.

          Söz konusu onaylı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Paftaları ile Plan Açıklama Raporları 02.10.2018-01.11.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 1 ay süre ile askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKIYA ALMA TARİHİ

02.10.2018

EKLER

 

* * *

 

DUYURU NO:2018/201

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

 

İzmir ili, Karabağlar İlçesi, Maliyeciler ve Vatan Mahallesi, 30290, 30270, 30289, 31351, 31352 adaların “İbadet Alanı” olarak planlanması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97 (ç) maddesi hükümleri kapsamında re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14/09/2018 tarih ve E.155893 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 25/09/2018 tarihinde (25/09/2018-25/10/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

EKLERİ

 

 

25/09/2018

 

DUYURU NO:2018/200

Bakanlığımızın 03.09.2018 tarihli ve E.150497 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Karaburun İlçesi sınırları içerisinde Lodos Karaburun Rüzgar Enerji Santraline ilişkin toplam 97 MW kurulu güce sahip ilave 25 adet türbinden oluşan Rüzgar Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ile 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İlave İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 04.09.2018-04.10.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

04.09.2018

EKLER

-1000 UİP (1) (2) (3)

-5000 NİP

-Plan Açıklama Raporları

 

 

DUYURU NO:2018/199

 

İlimiz, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erden, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan 540 hektarlık Riskli Alanın, yaklaşık 101.4 hektarlık kısmına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ticaret+Turizm” kullanımına ayrılmış alanlara yönelik plan değişikliği ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı süreci içerisinde yapılan itirazlar kapsamında; “Ticaret+Konut” kullanımı değişikliği yapılan 1/5000 ölçekli L18-A-13-D paftasının kuzeydoğusundaki maddi hata düzeltilmiş, L18-a-13-d-3-c paftasındaki 5 nolu plan notu iptal edilmiş ve paftaların ekleri, 1/5000 ölçekli Nazım, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporları bu doğrultuda düzeltilmiş olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlığımızca re’sen onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 31.07.2018 tarih ve 132353 sayılı yazısı gereğince, İlimiz, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erden, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan 540 hektarlık Riskli Alanın yaklaşık 101.4 hektarlık kısmına ait Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 10.08.2018- 10.09.2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü , Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü 1. katında) ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 1 ay süre ile eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

10.08.2018

EKLER

 

DUYURU NO:2018/198

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Nemrut Körfezinde 23.05.2013 tarih ve 7792 sayılı Bakan Olur’u ile Özel Proje Alanı olarak belirlenen alanda 08.02.2012 tarihinde onaylanan “Liman” amaçlı imar planı sınırları içerisinde hazırlanan ile “Liman” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 644 sayılı KHK ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca 27.07.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 06.08.2018-05.09.2018 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

06.08.2018

EKLER

 

DUYURU NO:2018/197

Bakanlığımızın 16.07.2018 tarihli ve E.122007 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Menderes İlçesi, Barbaros Mahallesi, 818 ada 1 numaralı parsel ve 817 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmazlar ve kadastro harici alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, mülga 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2(ç) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi kapsamında onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 06.08.2018-05.09.2018 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

06.08.2018

EKLER

 

DUYURU NO:2018/196

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi sınırları içerisindeki muhtelif taşınmaz parsellerin bulunduğu toplamda 90 ha’lık alana yönelik olarak hazırlanan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri teklifleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97 (ğ) maddesi hükümleri uyarınca 01.08.2018 tarihli ve 134115 sayılı yazı ekinde Re’sen onaylanmıştır.

1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişiklikleri ile 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikleri ile Plan Açıklama Raporları 02.08.2018– 03.09.2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

02.08.2018

EKLER 1

EKLER 2

EKLER 3

 

DUYURU NO:2018/195

İzmir İli, Konak İlçesi, Güneşli Mahallesi, 6887 ada, 26 parselin “Ticaret+Konut” kullanımından, “Sağlık Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliği ile “Özel Sağlık Tesisi Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında re’sen onaylandığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 18/07/2018 tarih ve E.125951 sayılı yazısı ile iletilmiş olup; onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile plan açıklama raporları 27/07/2018 tarihinde (27/07/2018-27/08/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

27/07/2018

EKLERİ

 

 

DUYURU NO:2018/194

İzmir İli, Urla İlçesi, Çeşmealtı Mevkiinde yer alan ve Bakanlığımızca onaylanan "yat limanı" amaçlı İmar Planının iptali talebiyle İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2014/1087 esasında Bakanlığımız aleyhine açılan davada verilen E.2014/1087-K.2016/38 sayılı İptal Kararı gerekçelerive ilgili kurum görüşleri doğrultusunda yeniden hazırlanan ve ilgi yazı ve ekleri ile Bakanlığımıza iletilen "Yat Limanı" Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca 05.07.2018 tarihli ve 116540 sayılı yazı ekinde onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlavesi ve Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği ile Plan Açıklama Raporları 24.07.2018– 23.08.2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI TARİHİ

24/07/2018

EKLERİ

RAPORLAR

 

DUYURU NO:2018/193

Bakanlığımızın 18.07.2018 tarihli ve E.125971 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 183 ada 4,6,9,10,12,13 numaralı parsellerde Güneş Enerjisi Santrali amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, mülga 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi kapsamında onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 24.07.2018-23.08.2018 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI TARİHİ

24/07/2018

EKLERİ 

 

 

DUYURU NO:2018/192

İzmir İli, Kiraz İlçesi, Arkacılar Mahallesi, 0 ada, 1 parselde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Bakanlık Makamınca 06.07.2018 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 23.07.2018 tarihinde (23.07.2018 – 22.08.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

23/07/2018

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/191

İzmir ili, Aliağa İlçesi, Kalabak Mahallesi, 155 ada, 1 nolu parselde Güneşe Dayalı Yenilenebilir Enerji Tesisi (GES) amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin askı süresi içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler sonrasında değişiklik yapılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 09/07/2018 tarih ve E.115691 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 23/07/2018 tarihinde (23/07/2018-22/08/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI TARİHİ

23/07/2018

EKLERİ

 

 

DUYURU NO:2018/190

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi, 25496 ada, 1 parselde cami projesi kapsamında yapı yaklaşma mesafelerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan bahisle hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin askı süresi içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Bakanlık Makamınca 10.07.2018 tarihinde Re’sen onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftası 23.07.2018 tarihinde (23.07.2018 – 22.08.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

23.07.2018

EKİ

 

DUYURU NO:2018/189

           

İzmir İli, Foça İlçesi, Yenibağarası Mahallesi, 1834 no.lu parsele ait Güneş Enerjisi Santrali amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 22.05.2018 tarih ve 90721 sayılı Olur'u ile 644 sayılı KHK'nin 13/A maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 23.07.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/ İzmir adresinde 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI SÜRESİ

23/07/2018-  22.08.2018

 

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/188

İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 156 ada, 1962 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetinin TOKİ Başkanlığına ait olduğundan bahisle idareleri amaçları doğrultusunda değerlendirilmek üzere hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planları 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Bakanlık Makamınca 21.02.2017 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 06.03.2017 tarihinde (06.03.2017 – 06.04.2017) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmişti.

Söz konusu planın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin 2017/1454 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada 05.01.2018 tarihli ve E: 2017/1454 sayılı karar ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine TOKİ tarafından hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği teklifi ile 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi 644 sayılı KHK ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Re’sen onaylanmıştır.

Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 14.06.2018 tarihinde (14.06.2018 – 14.07.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

14.06.2018

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/187

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan İzmir İli, Foça İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1220 ada 1 parselde yer alan Tescilli Yapının Korunmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 27.04.2018 tarih ve 75844 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.  

Söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporlarının 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ve 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliğin 8. maddesi doğrultusunda 06.06.2018 - 06.07.2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İzmir adresinde 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak ilan edilmesine dair bu tutanak tarafımızca düzenlenmiştir.

 

ASKI TARİHİ

06.05.2018

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/186

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Germiyan Mahallesi, 223 Ada, 2 parselde Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 (k) ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Re’sen 07.03.2018 tarihinde onaylanmıştır.  Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 14.03.2018 tarihinde (14.03.2018 – 13.04.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve Müdürlüğümüze iletilen 1 adet itiraz Bakanlığımıza iletilmiştir. Bakanlığımızın 07.03.2018 tarih ve 11342 sayılı yazısı ekinde yer alan “L16B20D1A” plan paftasında yer alan 1 nolu plan notunun sehven dağıtımının yapıldığı bu kapsamda Bakanlığımızca “L16B20D1A” plan notlarının yer aldığı plan paftasının iptal edildiği Bakanlığımızın 10.05.2018 gün ve 80917 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

Bakanlığımızca yeniden gönderilen 1/1000 ölçekli “L16B20D1A” plan notları paftası ve plan açıklama raporu 29.05.2018 tarihinde (29.05.2018 – 28.06.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKIYA ALMA TARİHİ

29.05.2018

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/185

          Bakanlığımızın 18.05.2018 tarihli ve E.88644 sayılı yazısı ile; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir İli Ödemiş İlçesi Zeytinlik Mahallesinde  muhtelif  parsellerin  bulunduğu  alanda  toplamda  yaklaşık  26  ha'lık yüzölçümüne sahip alana yönelik hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ile 644 sayılı KHK hükümleri uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 29.05.2018-28.06.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKIYA ALMA TARİHİ

29.05.2018

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/184

İzmir ili Buca ilçesi Kuruçeşme mahallesinde bulunan ve Mülkiyeti İller Bankası Anonim Şirketine ait, 20277 ada 1 parsel, 20279 ada 1 parsel ve 20400 ada 1 parseli kapsayan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı,  25/04/2018 tarih ve 73221 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 03/05/2018 tarih ve 77023 sayılı yazısı gereğince, Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair parselasyon planı ve uygulamaya dair belgeler, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 08/05/2018-08/06/2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve askıda kalmasını sağlayacak bu tutanak tarafımızca düzenlenmiştir.

 

                                                      ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ

                                                             08/05/2018

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/183

 

Bakanlığımızın 03.05.2018 tarihli ve E.77455 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Tire İlçesi, Çayırlı Mahallesi, 62 numaralı parsel üzerinde Güneş Enerjisi Santrali kurmak amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi kapsamında onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 07.05.2018-06.06.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

 

 

ASKIYA ALMA TARİHİ

07.05.2018

Ekleri

 

 

DUYURU NO:2018/182

TUTANAK

İlimiz, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erden, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan 540 hektarlık Riskli Alanın, yaklaşık 101.4 hektarlık kısmına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ticaret+Turizm” kullanımına ayrılmış alanlara yönelik plan değişikliği ve plan notu eklenmesine ilişkin yenilenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Maddesinin (k) bendi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ile 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca re’sen onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 11.04.2018 tarih ve 64178 sayılı yazısı gereğince, İlimiz, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erden, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan 540 hektarlık Riskli Alanın yaklaşık 101.4 hektarlık kısmına ait Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 04.05.2018- 04.06.2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü , Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü 1. katında) ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 1 ay süre ile eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve askıda kalmasını sağlayacak bu tutanak tarafımızca düzenlenmiştir.

Ekleri için tıklayınız

 

DUYURU NO:2018/181

Bakanlığımızın 19.04.2018 tarihli ve E.71256 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bergama İlçesi, Balıkesir İli Burhaniye ve İvrindi İlçesinde AlibeyRES Projesi adı altında İzmir İli, Bergama İlçesi 3 adet 3,6 MW, 3 adet3MW, Balıkesir İli Burhaniye İlçesinde 2 adet 3.6 MW, Balıkesir İli İvrindi İlçesinde 1 adet 3.MW toplamda 30 MW kapasiteli 9 adet türbin yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

 

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 02.05.2018-01.06.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

02.05.2018

Ekleri için tıklayınız

 

DUYURU NO:2018/180

İzmir ili, Bergama İlçesi, Eğrigöl Mahallesi, 126 ada, 314 parselde 0.990 MWe kurulu güce sahip Güneşe Dayalı Yenilenebilir Enerji Tesisine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifleri, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 (k) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi hükümleri kapsamında 23.11.2017 tarihli ve E.20150 sayılı yazı ekinde Re’sen onaylanmış onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (04.12.2017 – 03.01.2018) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

İzmir İli, Bergama İlçesi, Eğrigöl Mahallesi, 126 ada, 314 parselde Güneşe Dayalı Yenilenebilir Enerji Tesisi (GES) amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi kapsamında 10.04.2018 tarihinde Re’sen onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 02.05.2018 tarihinde (02.05.2018 – 01.06.2018) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

ASKIYA ALMA TARİHİ

02.05.2018

Ekleri 1   2

 

DUYURU NO:2018/179

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Yüksekköy Mahallesi, 126 ada 145 nolu parselde 2x990 kw kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında Bakanlığımızın 13.04.2018 tarihli ve E.67123 sayılı yazısı ekinde re'sen onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 02.05.2018-01.06.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

02.05.2018

Ekleri 1 2 3

 

DUYURU NO:2018/178

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Yüksekköy Mahallesi, 126 ada, 31 nolu parselde 3,96 MWe kurulu güce sahip kayıtlı taşınmaz üzerinde Güneşe Dayalı Yenilenebilir Enerji Tesisi (GES) amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi kapsamında Bakanlığımızca 11.04.2018 tarihli ve E.62456 sayılı yazı ekinde -1 (bir) pafta- olarak Re'sen onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 02.05.2018-01.06.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

02.05.2018

Ekleri

 

DUYURU NO:2018/177

Bakanlığımızın 12.04.2018 tarihli ve E.62500 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bergama İlçesi, Koyuneli Mahallesi, 214 ada, 4-5 nolu parselde ve 216 ada 1 parsel ve 220 ada 3,96  MWe  kurulu  güce  sahip  kayıtlı  taşınmaz  üzerinde  Güneşe  Dayalı Yenilenebilir Enerji Tesisi (GES) amaçlı hazırlanan 23.11.2017 tarih ve E.20158 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) yazısı ile onaylandığı belirtilen ve dağıtımı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı süresi içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi kapsamında onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftası 02.05.2018-01.06.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

02.05.2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/176

İzmir İli, Bornova ve Kemalpaşa İlçeleri sınırlarında Sibelres Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20 ve T21 no.lu sekiz adet türbin alanı ve bağlantı yollarını içeren alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 12.03.2018 tarih ve 44600 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.  

Söz konusu “Sibel RES Enerji Santrali” 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporunun 3194 sayılı “İmar Kanunu” uyarınca ve 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik”in 8. maddesi doğrultusunda 02.05.2018-01.06.2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İzmir adresinde 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında 30 gün süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

02.05.2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/175

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 10/04/2018 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 26/04/2018 tarihinde (26/04/2018-25/05/2018 tarihleri arasında) İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü (2.kat) ilan panosu yerinde 30 (Otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

ASKI TARİHİ

26/04/2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/174

İzmir İli, Menemen İlçesinde, Yahşelli Rüzgar Enerji Santrali’ne ilişkin hazırlanan,  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletildiği ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20/04/2018 tarih ve E.71966 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 25/04/2018 tarihinde (25/04/2018-25/05/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

ASKI TARİHİ

25/04/2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ: 11000UIP  -  15000NIP

 

DUYURU NO:2018/173

İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 143 parseli kapsayan alanda onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planının İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2017/1274 sayılı kararı ile yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu mahkeme kararında belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanan ve 143 parseli kapsayan yeni 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarının 644 sayılı KHK ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamı uyarınca tadilen Bakanlık Makamınca onaylanmış olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27/02/2018 tarih ve E.35476 sayılı yazısı ile Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmiştir.

Söz konusu planlar 11/04/2018 tarihinde (11/04/2018-11/05/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmıştır.

Bu defa, 16.04.2018 tarih ve E.68267 sayılı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısı ile de; 27.02.2018 tarih ve E.35476 sayılı yazısı ile onaylandığı belirtilen İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi 143 parseli kapsayan alanda onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarının sehven eksik gönderildiği belirtilerek 16.04.2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları ve plan açıklama raporları gereği için Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16.04.2018 tarih ve E.68267 sayılı yazısına istinaden, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27/02/2018 tarih ve E.35476 sayılı yazısı ile onaylandığı belirtilen ve 11/04/2018 tarihinde ilan edilmek üzere askıya çıkarılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları ve plan açıklama raporları askıdan indirilerek, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16.04.2018 tarih ve E.68267 sayılı yazısı ekinde gönderilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları ve plan açıklama raporları, 18/04/2018 tarihinde (18/04/2018-18/05/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

18/04/2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

DUYURU NO:2018/172

 

İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 143 parseli kapsayan alanda onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planının İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2017/1274 sayılı kararı ile yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu mahkeme kararında belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanan ve 143 parseli kapsayan yeni 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarının 644 sayılı KHK ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamı uyarınca tadilen Bakanlık Makamınca onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27/02/2018 tarih ve E.35476 sayılı yazısı ile iletilmiş olup; 11/04/2018 tarihinde (11/04/2018-11/05/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

11/04/2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

DUYURU NO:2018/171

 

İzmir İli, Bergama İlçesi, Örlemiş Mahallesi, 142 ada 22 parselde 2x0.8 MW 2X0.995 MW kurulu güce sahip lisanssız Rüzgar ve Güneş Enerji Santralleri kurulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının uygulama aşamasında tespit edilen dönüşüm parametrelerinden kaynaklanan mülkiyet ile plan arasındaki koordinatlardaki uyumsuzluktan kaynaklanan hatanın düzeltilmesi amacıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri kapsamında Bakanlık Makamınca 20.03.2018 tarihli ve E.49257 sayılı yazı ekinde Re’sen onaylanmıştır.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları 28.03.2018 tarihinde (28.03.2018-27.04.2018) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

 

ASKI TARİHİ

28.03.2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

DUYURU NO:2018/170

 

Konak-Yeşildere bağlantı yoluna ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişiklikleri, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi ve 644 sayılı KHK çerçevesinde Bakanlığımızın 11.07.2017 tarihli ve E.12143 sayılı yazısı ekinde onaylanmıştır. Onaylı imar planları 20.07.2017-19.08.2017 tarihleri arasında Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) askıya çıkarak ilan edilmiş olup, planlara karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Konak Belediye Başkanlığınca yapılan itirazlar ve anılan plan notu değişikliğine ilişkin 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yazısına istinaden, plan ve plan notları Bakanlığımızca yeniden düzenlenmiş olup, 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri 12.03.2018 tarihli ve E.42466 sayılı yazı ekinde Bakanlığımızca Re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları 23.03.2018 tarihinde (23.03.2018-23.04.2018) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://izmir.csb.gov.tr) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI TARİHİ

 23.03.2018

Dosya Ekleri İçin TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/171

 

İzmir İli, Kınık İlçesinde, Termik Santral ve Düzenli Depolama Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletildiği ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12/03/2018 tarih ve E.44468 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 16/03/2018 tarihinde (16/03/2018-16/04/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

16/03/2018

Dosya Ekleri İçin TIKLAYINIZ

 

 

DUYURU NO:2018/170

GDZ Elektrik A.Ş. yatırım planı kapsamında tesis edilecek İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesinde, Mavişehir toplu konut alanının kuzeyinde yer alan 25494 ada 4 parselde trafo alanına  ilişkin hazırlanan 1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planı  Değişikliği  ve  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı Değişikliği teklifleri 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında 14.03.2018 tarihli ve E.46099 sayılı yazı ekinde Re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile Plan Açıklama Raporları 16.03.2018–16.04.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://izmir.csb.gov.tr/duyurular) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

16.03.2018

Dosya Ekleri İçin Tıklayınız

 

DUYURU NO:2018/169

 

İzmir İli, Konak İlçesi, Çınarlı Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis işlemleri gerçekleştirilmiş olan arsa vasıflı 8668 ada 9 parselin "Cami Projesi" kapsamında geometrik şeklinin alan sabit kalacak şekilde değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan bahisle hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 (ç) maddesi uyarınca Bakanlığımızın 22.02.2018 tarih ve 33181 sayılı yazısı ile re’sen onaylandığı bildirilmiştir. Onaylı imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 16.03.2018 tarihinde (16.03.2018 – 16.04.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

 

ASKI TARİHİ

16.03.2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/168

 

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Germiyan Mahallesi, 223 Ada, 2 parselde Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 (k) ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Re’sen 07.03.2018 tarihinde onaylanmıştır.  Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 14.03.2018 tarihinde (14.03.2018 – 13.04.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.14.03.2018

 

İlan Ekleri için TIKLAYINIZ...

 

DUYURU NO:2018/167

 

Bakanlığımızın 23.02.2018 tarihli ve E.32465 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Derebebekler ve Dereuzunyer mahalleleri 5543 sayılı İskan Kanununun 16. Maddesi Köy Toplulaştırma uygulaması kapsamında İzmir İli Ödemiş İlçesi 101 ada 2 parsel ve 102 ada 9 nolu parsele ilişkin iskan amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2(ç) maddesi ve 3194 sayılı imar Kanununun 9. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Onaylı 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 07.03.2018-06.04.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

 

 

ASKIYA ALMA TARİHİ

07.03.2018

 Dosya ekleri için TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/166

 

İzmir İli, Urla İlçesi, Naipli Mahallesi, 21 parselde “Güneşe Enerji Santrali” ve 9 ile 11 parsellerde “Yol” yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında re’sen onaylandığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22/02/2018 tarih ve E.31693 sayılı yazısı ile iletilmiş olup; onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile plan açıklama raporları 02/03/2018 tarihinde (02/03/2018-02/04/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKIYA ALMA TARİHİ:

02/03/2018

Plan Ekleri İçin Tıklayınız

 

 

 

DUYURU NO:2018/165

 

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

 

31.03.2017 tarih ve 5802 sayılı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün yazısı ile 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘‘İbadet Alanı’’ olarak, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında ‘‘Cami’’ olarak planlanmasına yönelik İzmir Müftülüğü tarafından sunulan, plan teklifi 644 sayılı KHK’ nin 2(ç) maddesi kapsamında Bakanlığımızın 31.03.2017 tarih ve 5802 sayılı yazısı ile re’sen onaylandığı bildirilmiştir.29.11.2017 tarih ve 5063 sayılı İl Müftülüğünün yazısına istinaden hazırlanan İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi  25496  Ada  1  Parselin mülkiyeti hazineye ait Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis işlemleri gerçekleştirilmiş "Cami Alanı" 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ; 06.02.2018 tarih ve 22665 sayılı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün yazısı ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca re'sen onaylanmıştır

Onaylı imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 15.02.2018 tarihinde (15.02.2018 – 19.03.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

Ek Dosyalar için tıklayınız.

 

ASKI TARİHİ

15.02.2018

 

 

 

 

DUYURU NO:2018/164

Bakanlığımızın 24.01.2018 tarihli ve E.14421 sayılı yazısı ile; İzmir İli Buca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 20276 ada 1 parsel, 20227 ada 1 parsel, 20279 ada 1 parsel, 20280 ada 1, 2 ve 3 parseller, 20400 ada 1 parsel, 20401 ada 3 parsel ile 20402 ada 1 parselde bulunan toplam 120.451,00 m² yüzölçümlü alanın “Konut Alanı”, “Ticaret+Konut Alanı”, “Özel Eğitim Alanı”, “Park Alanı”, “Rekreasyon Alanı” ve “Teknik Altyapı Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süreci içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemelerin 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca re’sen Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu değişiklik yapılan onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfanızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

 

Onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 30.01.2018 – 01.03.2018 tarihleri arasında İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

İlan ile ilgili dosyalar için tıklayınız.

DUYURU NO:2018/163

İzmir ili Kemalpaşa ilçesi Nazarköy ve Yukarıkızılca mahallesi sınırları içinde bulunan, ekli listede bulunan parselleri kapsayan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı,   12/01/2018 tarih ve 1515 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 12/01/2018 tarih ve 8817 sayılı yazısı gereğince, Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 23/01/2018-26/02/2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Ek Dosyalar için tıklayınız.

 

 

DUYURU NO:2018/162

11 Aralık 2017

 

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

 

İzmir İli, Torbalı İlçesi, sınırları içerisinde ve 04.10.2012 tasdik tarihli Ayrancılar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kalan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının mülkiyetinde bulunan 458 ada 1 parsel ile 464 ada 1 parseli birbirinden ayıran 7 metrelik yaya yolunun, plan bütünlüğü ve donatı dengelerini bozmadan kaldırılmak suretiyle 458 ada ve 464 ada ile birleştirilerek konut alanına ayrılması, 7 metrelik yaya yolunun büyüklüğü kadar (588 m² lik alan) 464 ada 1 nolu parseldeki konut alanının ‘park alanına’ ayrılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 644 sayılı KanunHükmünde Kararname’nin 2. Maddesinin (ğ) bendi kapsamında onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 07/11/2017 tarih ve E.19564 yazısı ile iletilmiş olup; söz konusu planlar  ve açıklama raporları 11/12/2017 tarihinde (11/12/2017-10/01/2018tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilan edilmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

11/12/2017

 

Plan

Rapor