İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
İmar Planı Duyurusu

DUYURU:2024/16

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesi sınırları içerisinde  8159 ada 3 numaralı parsele ilişkin hazırlanan   1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı  ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı , Bakanlık Makamının 05.12.2023 tarih ve 8124887 sayılı Olur'u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 01.03.2024 tarihinde Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği  İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/2 Bayraklı/ İzmir adresinde 4.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI SÜRESİ

01.03.2024-  30.03.2024

EKLER:

  • 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği İçin TIKLAYINIZ..
  • 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği (L16B11C2D - L16B11C3A) İçin TIKLAYINIZ..
  •  Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2024/15

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızca "İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Esentepe Mahallesinde Yer Alan Yaklaşık 7 Hektarlık Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesinin 97. maddesi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 6. Maddesi uyarınca re’sen onaylanan NİP-351030913 PİN numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-351030916 PİN numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları 17.10.2023-15.11.2023 tarihleri arasında (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Söz konusu imar planı değişikliklerine askı-ilanı sürecinde ve sonrasında yapılan itiraz/talepler Bakanlığımızca değerlendirilmiş olup uygun bulunan itirazlar kapsamında hazırlanarak Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne iletilen “İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Esentepe Mahallesinde Yer Alan Yaklaşık 7 Hektarlık Alana İlişkin 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği" 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca Bakanlığımızca re'sen onaylanmış ve değişiklik yapılan alanlar dışında kalan kısımlarına ilişkin itirazlar reddedilerek kesinleştirilmiştir.

Onaylı; UİP-351030916 PİN numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ve Plan Notu Değişikliği Gerekçe Raporları Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 15.02.2024 tarih ve 8794898 sayılı yazısı ekinde iletilmiş olup, plan paftalarının ve plan açıklama raporlarının Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 15 gün süreyle eşzamanlı olarak ilan edilmesi, ayrıca, eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara imar planı plan notu değişikliğinin askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında 15 gün bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması talimatı verilmiştir.

Bu kapsamda; “İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Esentepe Mahallesinde Yer Alan Yaklaşık 7 Hektarlık Alana İlişkin 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği"ne ait plan paftaları ve açıklama raporları, 22.02.2024-07.03.2024 tarihleri arasında Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:41/5 Ana Hizmet Binası ile No:41/2 Ek Hizmet Binası Bayraklı/İZMİR adreslerinde yer alan Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) giriş kat dijital ilan panolarında ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-84308) 15 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

1/1000 Plan Notu Değişikliği İçin Tıklayınız

Gerekçe Raporu İçin Tıklayınız

***

DUYURU:2024/14

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

            İzmir ili, Çeşme ilçesi, Alaçatı Turizm Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği Bakanlık Makamının 01.02.2024 tarihli ve 8673178 sayılı Olur’u ile 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca tadilen onaylanmıştır.

            Onaylı Alaçatı Turizm Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği Paftaları ve plan açıklama raporu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde 4. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak 22.02.2024-22.03.2024 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ İÇİN TIKLAYINIZ

1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2024/13

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İLAN METNİ

12.02.2024 tarih ve 8755672 sayılı Bakanlığımız, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yazısı ile Bakanlığımızca Rezerv Yapı Alanı ilan edilen ve İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Huzur Mahallesi 137 Ada 32/34/37/1935 Parseller İle 156 Ada 1962/1965/1967/1991/1995 parselleri kapsayan alanda onaylanmak üzere taşınmaz sahiplerinin sunduğu imar Bakanlığımızca değerlendirilmesinin talep edilmesi üzerine; aynı taşınmazları kapsayan ve Bakanlığımızca Rezerv Yapı Alanı ilan edilerek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı daha önce onaylanan alana yönelik 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi hükümlerince hazırlanmış imar uygulamasının 12.02.2024 tarih ve 8741979 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylandığı belirtilerek;

Söz konusu imar uygulamasının 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6.Maddesinin 6.fıkrasındaki “…Bu Kanun kapsamındaki alanlar ve parsellere ilişkin olarak onaylanan imar ve parselasyon planları, ilgili çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünde on beş gün süreyle ilan edilir. Bu planlara itiraz, ilan süresi içinde ilgili çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğüne yapılır ve itirazlar Bakanlıkça beş gün içerisinde değerlendirilir. İtirazların reddedilmesi hâlinde, planlar başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir.” hükmü doğrultusunda İzmir Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından, on beş gün (15 gün) süre ile askıya çıkarılmasının sağlanması istenmektedir.

Bu kapsamda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi kapsamında hazırlanan söz konusu imar uygulaması işlemi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 6. fıkrası gereğince 20.02.2024 – 05.03.2024 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü - Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde), zemin kat dijital ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 15 gün süre ile eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Dağıtım Cetveli İçin TIKLAYINIZ

Paftalar İçin L17B-15B-2C...L17B-15B-2D...L17B-15B-3A...L17B-15B-3B TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2024/12

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 12.02.2024 tarihli ve 8721374 sayılı yazısı ile, İzmir İli, Bergama İlçesi, Örlemiş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mevcut durumda 28 MWm/23 MWe kurulu güce sahip Örlemiş Rüzgar Enerji Santraline yardımcı kaynak ünite alanı olacak şekilde 9,375 MWm kurulu güce sahip 2. etap Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu Kararnamesi'nin 102(k) maddesi hükümleri kapsamında Bakanlığımızca re'sen onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı NİP-001046066 ve UİP-00104669 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları, 15.02.2024-15.03.2024 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

1/1000 Ölçekli Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

1/5000 Ölçekli Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

1/5000 Plan Paftaları İçin (1)...(2) TIKLAYINIZ

Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2024/11

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 05.02.2024 tarihli ve 8679467 sayılı yazısı ile; Bakanlığımızın İzmir İli, Menemen İlçesi, Ulucak Mahallesi, Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli 609, 610, 611, 612, 646, 647, 648, 649, 650, 1522, 1524 ve 216 numaralı parsellerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan Askeri Tesisler Genel Protokolü kapsamında Harekat alan ve İskan Tesisleri (altyapı ve çevre düzenlemesi ile sosyal donatı ve hizmet tesisleri dahil) yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102(k) maddesi uyarınca değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı UİP-351042898 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları 13.02.2024-13.03.2024 tarihleri arasında bir ay süreyle İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılacak ve ilan edilecektir.

Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

Plan Notları İçin TIKLAYINIZ

Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2024/10

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, 217 ada 2, 3 ve 4 nolu parseller ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 22.01.2024 tarih ve 8565444 sayılı Olur'u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/2 Bayraklı İzmir Adresinde 4. kat ilan panosunda, internet sayfasında ve eş zamanlı olarak 12.02.2024-12.03.2024 tarihleri arasında 1 ay(30 gün) süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir. 12.02.2024

1/1000 Ölçekli Paftalar İçin (1)...(2) TIKLAYINIZ

1/5000 Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2024/09

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 05.02.2024 tarihli ve 8686723 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bayındır, Torbalı ve Kemalpaşa İlçeleri sınırları içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca 05.07.2012 tarihli ve EÜ/3905-9/2378 numaralı Üretim Lisansına sahip Mersinli Rüzgar Enerji Santrali Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Bakanlığımızca 18.10.2019 tarihinde onaylandığı ve 11.12.2019 tarihinde kesinleştirildiği, söz konusu onaylı planlarda Üretim Lisansında 11.01.2023 tarihinde gerçekleşen Üretim Lisansı tadili ile türbin adlarında, türbin yerlerinde ve yol güzergahında değişiklik gerçekleştiği, bu kapsamda değişikliğe konu türbin alanları ve yol güzergahına ilişkin plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi teklifi, 3194 sayılı imar Kanunu’nun 9. Maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102(k) maddesi kapsamında Bakanlığımızca onaylandığı bildirilmiştir.

Onaylı ÇDP-001045561 PİN Numaralı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, NİP – 001045226 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP – 001045227 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi paftaları ve plan açıklama raporları 09.02.2024-09.03.2024 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir. 09.02.2024

1/100.000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇE RAPORU  İÇİN TIKLAYINIZ

BAYINDIR MERSİNLİ RES NİP 24012024 İÇİN TIKLAYINIZ

BAYINDIR MERSİNLİ RES UİP 24012024 İÇİN TIKLAYINIZ

1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTALARI İÇİN L18...L19 TIKLAYINIZ

PAFTALAR İÇİN (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6)...(7)...(8)...(9)...(10)...(11)...(12)...(13)...(14)...(15) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2024/08

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 25.01.2024 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 08.02.2024-08.03.2024 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

**** 1/100.000 Gerekçe Raporu için TIKLAYINIZ

**** 1/100.000 Çevre Düzeni Planı için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2024/07

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 25.01.2024 tarih ve 8580477 sayılı yazısı ile 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir İlinde meydana gelen deprem sonucu 6306 sayılı Afet Riski  Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 30/11/2020 tarihli ve 256323 sayılı Oluru ile "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenen alanın bir kısmına ilişkin TOKİ tarafından sunulan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi’nin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki  Kanunun  6.  maddesi  ve  1  No.lu  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin  97(ğ)  maddesi çerçevesinde onaylandığı; Onaylı NİP – 001043261 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP – 001043259 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporlarının Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) intikal ettiği tarihten itibaren tarafımızca tespit edilen ilan yerlerinde, internet sayfamızda ve e-plan otomasyon sisteminde süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi gerektiği; ayrıca eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara  imar planı değişikliklerinin  askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında 15 gün bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması istenmektedir.

Bu kapsamda; Onaylı NİP – 001043261 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP – 001043259 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları’nın 08.02.2024-22.02.2024 tarihleri arasında Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:41/5 Ana Hizmet Binası ile No:41/2 Ek Hizmet Binası Bayraklı/İZMİR adreslerinde yer alan Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) giriş kat dijital ilan panolarında ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-84308) 15 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edildiğine dair iş bu tutanak tarafımızca düzenlenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.     

*** 1/5000 Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

**** 1/5000 Nazım İmar Planı (5000_L18A04B) - (5000_L18A04A)

**** 1/1000 Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

**** 1/1000 Uygulama İmar Planı (1000_L18A04B2A) - (1000_L18A04B1D) - (1000_L18A04B1C) - (1000_L18A04B1B) - (1000_L18A04A4B) - (1000_L18A04A3D) - (1000_L18A04A3C) - (1000_L18A04A3B) - (1000_L18A04A3A) -

(1000_L18A04A2C) - (1000_L18A04A2B) - (1000_K18D24C4D)

***

DUYURU:2024/06

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 31.01.2024 tarih ve 8648206 sayılı yazısı ile 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir İlinde meydana gelen deprem sonucu 6306 sayılı Afet Riski  Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 30/11/2020 tarihli ve 256323 sayılı Oluru ile "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenen alanda "Sosyal Tesis Alanı" ve "Park Alanı" kullanım kararına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım  ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin  97(ç)  ve  102/1(k)  maddeleri  ve  6306  sayılı  Kanunun  6.maddesi uyarınca onaylandığı; Onaylı NİP – 351043568 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP – 351043566 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporlarının Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) intikal ettiği tarihten itibaren tarafımızca tespit edilen ilan yerlerinde, internet sayfamızda ve e-plan otomasyon sisteminde süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesinin gerektiği ve ayrıca eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara  imar planı değişikliklerinin  askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında 15 gün bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması istenmektedir.

Bu kapsamda; Onaylı NİP – 351043568 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP – 351043566 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları’nın 08.02.2024-22.02.2024 tarihleri arasında Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:41/5 Ana Hizmet Binası ile No:41/2 Ek Hizmet Binası Bayraklı/İZMİR adreslerinde yer alan Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) giriş kat dijital ilan panolarında ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-84308) 15 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edildiğine dair iş bu tutanak tarafımızca düzenlenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.     

**** 1/5000 Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

**** 1/5000 Nazım İmar Planı (5000_L18A04B) - (5000_L18A04A)

**** 1/1000 Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

**** 1/1000 Uygulama İmar Planı (1000_L18A04B1D) - (1000_L18A04A2C) - (1000_L18A04A2B)

 

***

DUYURU:2024/05

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi 260 ada l54 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan Riskli Yapıya yönelik olarak müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylanmıştır.

Onaylı NİP-351043024 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-351043025 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 22.01.2024 tarih ve 8564848 sayılı yazısı ekinde Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) iletilmiş olup onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporlarının Valiliğimize  (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)  intikal ettiği tarihten itibaren tarafımızca tespit edilen ilan yerlerinde, internet sayfamızda ve e-plan otomasyon sisteminde eş zamanlı olarak ilan edilmesi, eş zamanlı olarak ilgili muhtarlığa/muhtarlıklara 15 gün süreyle plan ve plan açıklama raporunun askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında askı süresince bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması talimatı verilmiştir.

Bu kapsamda; İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi 260 ada l54 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan Riskli Yapıya yönelik olarak müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait plan paftaları ve açıklama raporları, 31.01.2024-14.02.2024 tarihleri arasında Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi No:41/5 (Ana Hizmet Binası)-No:41/2 (Ek Hizmet Binası) Bayraklı/İZMİR adreslerinde yer alan Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) giriş kat dijital ilan panolarında ve Müdürlüğümüz internet sayfası (https://izmir.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-84308), “imar planı duyuruları” kısmında 15 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PAFTALAR İÇİN TIKLAYINIZ 1/1000 UİPD / 1/5000 NİP

***

DUYURU:2024/04

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 15.01.2024 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 30.01.2024-28.02.2024 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır. 

***AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

***1/100.000 ÇDP İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2024/03

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 17.01.2024 tarihli ve 8534986 yazısı ile İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin 2021/2150 esas sayılı açılan davada 07.09.2023 tarihinde 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına "Yürütmeyi Durdurma Kararı"ndaki gerekçeler göz önüne alınarak İzmir ili, Kiraz İlçesi, Arkacılar Mahallesi, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 ve 626 Parseller (eski 0 ada 1 parsel) ile bir kısım kadastral boşluğu kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan açıklama raporları 17.01.2024-15.02.2024 tarihleri arasında 30 gün süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

***ONAYLI PAFTALAR İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/25000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2024/02

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 05.01.2024 tarihli ve 8421383 sayılı yazısı ile İzmir İli, Aliağa İlçesi, Yüksekköy Mahallesi, 126 ada 84 parsele ilişkin hazırlanan 2,382199 MWm kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102  (k)  maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi kapsamında Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı NİP-351041499 ve UİP-351041482 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile plan açıklama raporları, 11.01.2024-09.02.2024 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP ( K18A13B2BK18A141A ) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP ( K18A13BK18A14A ) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

 

***

DUYURU:2024/01

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 03.02.2015 tarihli ve 2015/734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 23.02.2015 tarihli ve 29289 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak Riskli Alan ilan edilen 79,57 hektarlık alan ile; 21.07.2017 tarihli ve 6294 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen 1,59 hektarlık alana ilişkin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97(ı) maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 16.01.2023-14.02.2023 tarihleri arasında askıya çıkarılmış, Bakanlığımıza doğrudan iletilen itirazlar ile İzmir Valiliği'ne (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) iletilen itirazlar Bakanlığımızca değerlendirilmiştir.

Valiliğimize iletilen itiraz başvuruları ile Bakanlığımıza doğrudan iletilen itiraz başvuruları, Bakanlığımızca gerçekleştirilen değerlendirme sonrasında uygun görülmeyerek reddedilenler ile herhangi bir itiraza konu olmayan kısımlara yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kesinleştiği, kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan ve 6306 sayılı Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97(ı) maddesi hükümleri uyarınca yeniden onaylanan ve Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 03.01.2024 tarih ve 8401042 sayılı yazısı ekinde iletilen NİP-351040213 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile UİP-351040212 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile plan açıklama raporunun ise Valiliğinize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) intikal ettiği tarihten itibaren tarafımızca tespit edilen ilan yerlerinde, internet sayfamızda ve e-plan otomasyon sisteminde 15 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara plan değişikliğinin askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında 15 gün süre ile bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması talimatı verilmiştir.

Bu kapsamda; İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 03.02.2015 tarihli ve 2015/734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 23.02.2015 tarihli ve 29289 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak Riskli Alan ilan edilen 79,57 hektarlık alan ile; 21.07.2017 tarihli ve 6294 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen 1,59 hektarlık alana ilişkin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97(ı) maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait plan paftaları ve açıklama raporları, 10.01.2024-24.01.2024 tarihleri arasında Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi No:41/5 (Ana Hizmet Binası)-No:41/2 (Ek Hizmet Binası) Bayraklı/İZMİR adreslerinde yer alan Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) giriş kat dijital ilan panolarında ve Müdürlüğümüz internet sayfası (https://izmir.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-84308), “imar planı duyuruları” kısmında 15 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

EKLER:

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP (L18B09A3C - L18B09A3D - L18B09A4C - L18B09A4D - L18B09B4D - L18B09C1A - L18B09C1B - L18B09D1B - L18B09D2A - L18B09D2B)  İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ...

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU ONAYI İÇİN TIKLAYINIZ...

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP (L18B09A - L18B09B - L18B09C - L18B09D) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ...

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU ONAYI İÇİN TIKLAYINIZ...

***

DUYURU:2023/59

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir ili, Karaburun ilçesi, 1/1000 ölçekli Mordoğan İlave Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Revizyonu Bakanlık Makamının 04.12.2023 tarih ve 8109986 sayılı Olur'u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Söz konusu İzmir İli, Karaburun İlçesi, 1/1000 ölçekli Mordoğan İlave Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Revizyonu Paftası ve Plan Açıklama Raporu  1 ay süreyle 29.12.2023-27.01.2024 tarihleri arasında Valiliğimiz (İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi, No:41/2 Bayraklı İzmir adresinde 4.kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

Plan Hükümleri Revizyonu İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/58

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 27.12.2023 tarihli ve 8318264 sayılı yazısı ile; Bakanlığımızın İzmir İli, Aliağa İlçesi, Yüksekköy Mahallesi 125 ada 42 parselde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (GES) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102(k) maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı NİP-351039241 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP-351039240 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları ekte gönderilmekte olup, plan paftalarının ve plan açıklama raporları 28.12.2023-26.01.2024 tarihleri arasında bir ay süreyle İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

1/1000 Ölçekli Plan Notları İçin TIKLAYINIZ

1/5000 Ölçekli Plan Notları İçin TIKLAYINIZ

Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/57

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 20.12.2023 tarihli ve 8278164 sayılı yazısı ile; Bakanlığımızın İzmir İli, Selçuk İlçesi, Zafer Mahallesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetinde bulunan 2019 yılı içerisinde yapılacak 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında 1.175 adet sosyal konut; 2020 yılı içerisinde yapılacak 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında ise 209 adet konut yapılması hedeflendiği, bu hedefe yönelik imar çalışmalarının tamamlandığı, konutların inşasına başlandığı ve mevcut durumda sosyal konutların inşasının devam etmekte olduğu belirtilmiş olup proje alanında yer alan konutlara hizmet üzere içme suyu deposunun yapılması gerekliliği oluştuğu ifade edilerek, Teknik Altyapı Alanı kullanımı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifleri 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 97(ğ) maddesi hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı NİP – 351039398 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP – 351039399 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları ekte gönderilmekte olup, plan paftalarının ve plan açıklama raporları 28.12.2023-26.01.2024 tarihleri arasında bir ay süreyle İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

1/1000 Ölçekli Plan Notları İçin TIKLAYINIZ

1/5000 Ölçekli Plan Notları İçin TIKLAYINIZ

Paftalar İçin (1)...(2)...(3) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/56

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Atatürk Mahallesi 5700 ada 2, 5 ve 8 parsel no.lu taşınmazlarda Bakanlık Makamı’nın 30.03.2023 tarihli ve 6100295 sayılı Olur'u ile onaylanan 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına istinaden hazırlanan 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulamasına dair parselasyon planı; 1 ay süreyle (25.12.2023– 23.01.2024) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

25.12.2023

Parselasyon Planı İçin Tıklayınız..

Tescile Esas Dağıtım Cetveli İçin Tıklayınız..

***

DUYURU:2023/55

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Turizm Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu 06.11.2023 tarihli ve 7874168 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanmıştır.

Söz konusu İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Turizm Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporu 1 ay süreyle 13.12.2023–11.01.2024 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde 4. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılarak ilan edilecektir.

ASKI TARİHİ

13.12.2023

1/1000 Ölçekli Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6)...(7)...(8)...(9)...(10)...(11)...(12)...(13)...(14)...(15)...(16)...(17)...(18)...(19)...(20)...(21)...(22)...(23)...(24) Tıklayınız

1/5000 Ölçekli Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6) Tıklayınız

1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/54

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 22.11.2023 tarih ve 8004508 sayılı yazısı ile İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 4175 ada 6 parselde (eski 2-3 nolu parseller) kayıtlı taşınmazlar ile bir kısım tescil harici alan üzerinde, konut alanları ada kenarı sabit kalacak şekilde parsel/yol ilişkisinde revizyon ihtiyacı doğduğunun belirtilerek mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 24.04.2023 tarih ve 6276952 sayılı yazısı ile daha önce kesinleştirilen ve GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından revize edilerek uygun bulunması halinde Bakanlığımıza onaylanmak üzere yeniden sunulan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin (Gelişme Konut Alanı Yençok: Z+7 Kat, Park Alanı, Yol Alanı) 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı belirtilerek; onaylı NİP-351035915 PİN numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-351035913 PİN numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporlarının Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 15 gün süreyle eşzamanlı olarak ilan edilmesi gerektiği, ayrıca, eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara  imar planı değişikliklerinin  askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında 15 gün bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; onaylı NİP-351035915 PİN numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-351035913 PİN numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları 12.12.2023-26.12.2023 tarihleri arasında Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:41/5 Ana Hizmet Binası ile No:41/2 Ek Hizmet Binası Bayraklı/İZMİR adreslerinde yer alan Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) giriş kat dijital ilan panolarında ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-84308) 15 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edildiğine dair işbu tutanak tarafımızca düzenlenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur. 

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ...

***

DUYURU:2023/53

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 07.12.2023 tarihli ve 8146211 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi, Nemrut Körfezi “Kyme-Bozhöyük 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği” teklifi Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinin 102. maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu onaylı KNİP-351034689 PIN Numaralı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve KUİP-351034686 PIN Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ve Plan Açıklama Raporları 11.12.2023 tarihinde (11.12.2023-09.01.2024 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmakta ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP (K17B-25D-1DK17B-24C-2DK17B-24C-2CK17B-24C-2A)  İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ...

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP (K17B-24CK17B-25D) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ...

***

DUYURU:2023/52

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 01.12.2023 tarihli ve 8103450 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bergama İlçesi, Çamavlu Mahallesi 161 ada 29 parsel sınırlarında EPDK’nın 11.09.2003 tarihinde EÜ/207-3/352 Lisans numarasına sahip 5 adet 3,6 MWm, 4 adet 3 MWm olmak üzere 9 adet türbinden oluşan toplam 30 MWm kurulu güce sahip Alibey RES projesine ilave olarak kurulması planlanan 3 adet 4,8 MWm olmak üzere toplam 14,4 MWm kapasite artışı sağlanmasına yönelik T10, T11 ve T12 numaralı türbinlere ilişkin 12.10.2023 tarih ve 7649642 sayılı yazı ile dağıtımı yapılan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı İlavesi ve Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Değişikliğine askı sürecinde gelen itirazların değerlendirilmesi kapsamında hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu Kararnamesi'nin 102(k) maddesi hükümleri kapsamında Bakanlığımızca re'sen onaylandığı bildirilmiştir.

Onaylı UİP-351037696 PİN numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği paftası 07.12.2023-05.01.2024 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.B

Bergama Alibey RES plan paftası için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/51

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 23.11.2023 tarihli ve 8013586 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bergama ve Aliağa İlçelerinde daha evvel onaylanan Akça Rüzgar Enerji Santrali’ne ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca verilen EÜ/10357-14/05037 numaralı Üretim Lisansında yapılan tadil sonucu 5 adet türbine her biri 4.8 MWm güce sahip 3 adet türbin (T6, T7, T8) daha ilave edilmesi ile mer’i planda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanında bağlantı yolu yapılması suretiyle değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı İlavesi ve Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu Kararnamesi'nin 102(k) maddesi hükümleri kapsamında Bakanlığımızca re'sen onaylandığı bildirilmiştir.

Onaylı NİP-001031703 ve UİP-001031704 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 01.12.2023-30.12.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

01.12.2023

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP (18A08C2B - 18A08C2C - 18A09D1A - 18A09D1B - 18A09D1C - 18A09D1D) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP (K18A08C - K18A09D) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2023/50

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 08.11.2023 tarihli ve 7879177 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi, Hacıömerli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 5047 ada 14 parsel numaralı taşınmaz üzerinde toplam kurulu gücü 6,50021 MWm olacak şekilde lisanssız Güneş Enerji Santrali kurulmasına ilişkin plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı imar Kanunu’nun 9. Maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102(k) maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı bildirilmiştir.

Onaylı NİP – 351033639 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP – 351033263 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları 14.11.2023-13.12.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

14.11.2023

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP (K18A18B2BK18A19A1A) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP (K18A18B - K18A19A) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2023/49

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Dikili İlçesi, Bademli Mahallesi, 230 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamının 29.09.2023  tarih ve 7520472 sayılı Olur'u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca tadilen onaylanmıştır.

Onaylı plan değişikliği ve plan açıklama raporu 13.11.2023 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/2 Bayraklı/ İzmir adresinde 4.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI SÜRESİ

13.11.2023 - 12.12.2023

***1/1000 ÖLÇEKLİ KAUİP ( J17C21C2BJ17C21C2CJ17C22D1AJ17C22D1BJ17C22D1CJ17C22D1D ) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/1000 ÖLÇEKLİ KAUİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2023/48

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 18.10.2023 tarihli ve 7689966 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Dikili İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, Salhane Mevkiinde “Küçük Tekne Yanaşma Yeri” yapılması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı III. Bölge Müdürlüğünce hazırlattırılan Barınak amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı belirtilmiş olup, söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

Söz konusu onaylı NİP-351031078 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP-351031079 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait plan paftaları ve plan açıklama raporları 23.10.2023 tarihinde (23.10.2023-21.11.2023 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmakta ve ilan edilmektedir.                     

Kamuoyuna duyurulur.

23.10.2023

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***PLAN NOTLARI İÇİN TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2023/47

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2023 tarih ve 7653322 sayılı yazısı ile "İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Esentepe Mahallesinde Yer Alan Yaklaşık 7 Hektarlık Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”nin Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesinin 97. maddesi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 6. maddesi uyarınca re’sen onaylandığı belirtilerek; onaylı NİP-351030913 PİN numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-351030916 PİN numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporlarının Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eşzamanlı olarak ilan edilmesi gerektiği, ayrıca, eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara  imar planı değişikliklerinin  askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; NİP-351030913 PİN numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-351030916 PİN numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları 17.10.2023-15.11.2023 tarihleri arasında Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:41/5 Ana Hizmet Binası ile No:41/2 Ek Hizmet Binası Bayraklı/İZMİR adreslerinde yer alan Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) giriş kat dijital ilan panolarında ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-84308) 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edildiğine dair işbu tutanak tarafımızca düzenlenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

17.10.2023

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP ( L18A12B1D - L18A12A2C ) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP ( L18A12BL18A12A ) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2023/46

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 12.10.2023 tarihli ve 7649642 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bergama İlçesi, Çamavlu Mahallesi 161 ada 29 parsel sınırları içerisinde yer alan EPDK’nın EÜ/207-3/352 sayılı Lisans numarasına sahip mevcutta 9 adet türbinden oluşan toplam 30 MWm kurulu güce sahip AlibeyRES Projesine ilave olarak kurulması planlanan ilave 3 türbin ile 14,4 MWm kapasite artışı sağlanmasına yönelik plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı imar Kanunu’nun 9. Maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102(k) maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı bildirilmiştir.

Onaylı NİP – 351030845 PİN numaralı 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve UİP – 351030843 PİN numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları 13.10.2023-11.11.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

13.10.2023

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP ( J18A14C1AJ18A14C1BJ18A14C1CJ18A14C1DJ18A14D2BJ18A14D2C ) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP ( J18A14CJ18A14D ) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2023/45

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 08.09.2023 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 26.09.2023-25.10.2023 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Plan Değişikliği Gerekçe Raporu için TIKLAYINIZ

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı   J17 / J18 / J19 / J20 / J21 / K16 / K17 / K19 / K20 / K21 / L16 / L17 / L18 / L19 / L20 / L21

***

DUYURU:2023/44

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 14.09.2023 tarihli ve 7382879 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bergama İlçesi, İsmailli Mahallesi 102 ada 43-44-261 nolu parselleri kapsayan alanda, Yuntdağı Rüzgar Enerji Santrali Projesine (60 MWm kurulu güce sahip) yardımcı kaynak olarak EPDK tarafından lisans verilen “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali / 9,0001 MWm) amaçlı hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı teklifleri 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (k) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı NİP-351027665 PIN numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve onaylı UİP-351027662 numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait plan paftası ve plan açıklama raporu 18.09.2023-17.10.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

18.09.2023

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP (K18A09B1AK18A09B1BK18A09B1CK18A09B1D) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2023/43

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1409 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,17,23,28 parseller, 1410 ada 1 parsel ve 1413 ada 1,2,3,4,5,6,21,22,27,32 parseller kapsayan, 3194 sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı,   21/08/2023 tarih ve 7016243 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 21.08.2023 tarih ve 7193570 sayılı yazısı gereğince, söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 28/08/2023-27/09/2023 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

- Parselasyon Planı 

- Dağıtım Cetvelleri

***

DUYURU:2023/42

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 07.08.2023 tarihli ve 7069688 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Camikebir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti TOKİ’ye ait eski 3391 ada 1 parselde 2020 yılı sosyal konut projesi kapsamında inşaatı devam eden projelerin yanı sıra 2022 yılı 250.000 sosyal konut projesi kapsamında hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ğ) maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı bildirilmiştir.

Onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları 22.08.2023-20.09.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.          

22.08.2023

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP (L17C02D1CL17C02D1DL17C02D2CL17C02D2DL17C02D3AL17C02D4AL17C02D4B) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/25000 ÖLÇEKLİ NİP İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/25000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2023/41

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 17.08.2023 tarihli ve 7169210 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Tire İlçesi, Hasançavuşlar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 209 ve 227 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde toplam kurulu gücü 39,99955 MWm olacak şekilde lisanssız Güneş Enerji Santrali kurulmasına ilişkin hazırlanan ve 26.05.2023 tarih ve 6511843 sayılı Bakanlığımız (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) yazısı ile dağıtımı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 30.05.2023-03.07.2023 tarihleri arasında İzmir Valiliği'nde (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerçekleştirilen askı sürecinde iletilen itiraz ile direkt olarak Bakanlığımıza iletilen itirazın değerlendirilmesi neticesinde yapılan değişiklikler doğrultusunda hazırlanan 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102(k) maddesi gereğince Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı bildirilmiştir.

Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporu 22.08.2023-20.09.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

22.08.2023

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP (L18C20C2BL18C20C2CL18C20C2DL18C20C3AL18C20C3BL19D16D1CL19D16D1D) DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP  DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇE RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2023/40

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 07.08.2023 tarihli ve 7070446 sayılı yazısı ile; Bakanlığımızın İzmir İli, Bergama İlçesi, Ertuğrul Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 46 ada 12 parsel ve 49 ada 18 parselde Millet Bahçesi ve Ticaret Alanı kullanım kararlarına ilişkin  hazırlanan ve ilgi (b) yazı ekinde gönderilen İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.06.2023 tarihli ve 18267 sayılı kurul kararıyla tadilen düzeltilen 1/25.000 ve 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97(ç) maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı KNİP-001023480 PIN numaralı 1/25.000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, onaylı KNİP-001023481 PIN numaralı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve KUİP-0010234821 PIN numaralı/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifine ait plan paftaları ve plan açıklama raporları 17.08.2023-15.09.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/25000 ÖLÇEKLİ NİP İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/25000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2023/39

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 02.08.2023 tarihli ve 7037438 sayılı yazısı ile, İzmir İli, Aliağa İlçesi Aliağa Mahallesi, Egegaz'a ait 892 ada, 2 parsel önünde yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda, liman geri sahasının dolgu alanının önündeki mevcut şev alanları ile ilave liman alanına yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı UİP-351023094 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftası ve plan açıklama raporu, 08.08.2023-06.09.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

EKLER : 

1000_RAPOR

1000_PLAN

***

DUYURU:2023/38

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Bayındır İlçesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97(ğ) maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylanan ve Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 29.12.2022 tarih ve 5396653 yazısı ile dağıtımı yapılarak 31.12.2022-28.01.2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, askı sürecinde Müdürlüğümüze ve Bakanlığımıza doğrudan yapılan itiraz başvuruları değerlendirilerek; Bakanlığımızca kısmi kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97(ğ) maddesi uyarınca re'sen onaylanmış olup söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılmayan kısımlarının ise kesinleştirildiği Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 18.07.2023 tarih ve 6894545 sayılı yazısı tarafımıza bildirilerek; söz konusu planların kesinleşen kısımlarına ilişkin uygulamaya dair işlemlere başlanabileceği, onaylanan UİP-351015036 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftası ile plan açıklama raporunun ise Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde, internet sayfamızda ve e-plan otomasyon sisteminde 30 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesinin yanı sıra; yine eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara plan değişikliğinin askıya çıktığı yerin belirterek muhtarlık binasında 30 gün süreyle bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması istenmiştir.

Söz konusu İzmir İli, Bayındır İlçesi, Yenice Mahallesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında onaylanan “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin plan paftası ve plan açıklama raporunın 31.07.2023-29.08.2023 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi,No:41/5 Ana Hizmet Binası ile No:41/2 Ek Hizmet Binası Bayraklı/İZMİR adreslerinde yer alan Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) giriş kat dijital ilan panolarında ve internet sayfamızda (https://izmir.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-84308 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

EKLER : 

UİPD Plan Acıklama Raporu

UİPD-L19D04A4D

***

DUYURU:2023/37

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Germiyan Mahallesi, Germiyan Rüzgar Enerji Santrali T3 Nolu Türbin ve bağlantı yoluna ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 05.07.2023 tarih ve 6802949 sayılı Olur’u ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Söz konusu İzmir İli, Çeşme İlçesi, Germiyan Mahallesi, Germiyan Rüzgar Enerji Santrali T3 Nolu Türbin ve bağlantı yoluna ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporu 1 ay süreyle (21.07.2023– 19.08.2023) Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde 4. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

21.07.2023

EKLER :

***PLAN AÇIKLAMA RAPORU

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP ( 1 - 2 - 3 - 4 ) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP İÇİN TIKLAYINIZ..

**

DUYURU:2023/36

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamında "Riskli Alan" ilan edilen İzmir İli, Karabağlar İlçesi sınırları içerisinde bulunan toplam 540 hektarlık Riskli Alanın içinde yer alan ve İmar Planları İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen 74,34 hektarlık alana (2. Etap) ve toplam yaklaşık 316 ha alan olan 3. 4. ve 5. Etaplara ilişkin müellifi tarafından hazırlanan ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 6. maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi kapsamında değerlendirilip Bakanlık Makamınca uygun görülerek 31.08.2022 tarihinde onaylanan ve Müdürlüğümüzce 08.09.2022-07.10.2022 tarihleri arasında ilan-askı işlemleri tamamlanan NİP-35995323 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yönelik olarak yapılan itirazların Bakanlığımızca değerlendirilmesi sonucunda; Bakanlığımız (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 11.07.2023 tarihli ve 52942367-303.04 - 6805401 sayılı yazısı ile itirazların uygun görülmeyerek reddedilenleri ile herhangi bir itiraza konu olmayan kısımlara yönelik NİP-35995323 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kesinleştiği, kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan ve 6306 sayılı Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97(ı) ve 102(e) maddesi hükümleri uyarınca yeniden onaylanan ve tarafımıza iletilen NİP-351020148 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporunun Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde, internet sayfamızda ve e-plan otomasyon sisteminde 30 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi, ayrıca eş zamanlı olarak ilgili muhtarlığa/muhtarlıklara plan ve plan açıklama raporunun askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında askı süresince bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; NİP-351020148 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait “onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu” 19.07.2023-17.08.2023 tarihleri arasında  Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:41/5 Ana Hizmet Binası ile No:41/2 Ek Hizmet Binası Bayraklı/İZMİR adreslerinde yer alan Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) giriş kat dijital ilan panolarında ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-843081 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

EKLER :

***PLAN AÇIKLAMA RAPORU

***1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği L18A12B

***1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği L18A12C

***1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği L18A13A

***1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği L18A13D

***

DUYURU:2023/35

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızca "İzmir İli, Narlıdere İlçesi 137 Ada 32/34/37/1935 Parseller İle 156 Ada 1962/1965/1967/1991/1995 Parsellere İlişkin 1/25.000 Ölçekli Nazım, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesinin 97.maddesi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 6. maddesi uyarınca re’sen onaylanmıştır.

 Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 05.06.2023 tarih ve 6595393 sayılı yazısı ile onaylı NİP-351017465 PİN numaralı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, NİP-351017463 PİN numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-351017461  PİN numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları ekte gönderilerek plan paftalarının ve plan açıklama raporlarının Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eşzamanlı olarak ilan edilmesi ve bununla birlikte eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara plan değişikliğinin askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması istenmiştir.

Bu kapsamda, "İzmir İli, Narlıdere İlçesi 137 Ada 32/34/37/1935 Parseller İle 156 Ada 1962/1965/1967/1991/1995 Parsellere İlişkin” Bakanlığımızca onaylanan NİP-351017465 PİN numaralı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, NİP-351017463 PİN numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-351017461  PİN numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları  12.06.2023-11.07.2023  tarihleri arasında Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi No:41/5 (Ana Hizmet Binası)-No:41/2 (Ek Hizmet Binası) Bayraklı/İZMİR adreslerinde yer alan Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) giriş kat dijital ilan panolarında ve Müdürlüğümüz internet sayfası (https://izmir.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-84308), “imar planı duyuruları” kısmında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.12.06.2023

EKLER:

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP ( L17B15B2CL17B15B2DL17B15B3B ) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/25000 ÖLÇEKLİ NİP İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/25000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

 

***

DUYURU:2023/34

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir ili Bergama ilçesi Örlemiş mahallesi sınırları içerisinde kalan 142 ada 37,38,39,40,41,42,43,44,45,88,91 ve 109 nolu parsel üzerinde  kurulması  planlanan  Güneş  Enerji  Santrali  için  hazırlanan  3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulaması dair parselasyon planı;  10/05/2023 tarih ve 6379703 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 23/05/2023 tarih ve 6466853 sayılı yazısı gereğince İzmir ili Bergama ilçesi Örlemiş mahallesi sınırları içerisinde kalan 142 ada 37,38,39,40,41,42,43,44,45,88,91 ve 109 nolu parsellerin  bulunduğu alanda hazırlanan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair imar uygulaması dosyası (parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri vs.);

3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 25/c maddesine göre;  05/06/2023-06/07/2023 tarihleri arasında  Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) İlan ekranında/panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

EK: Dosya İçin Tıklayınız

***

DUYURU:2023/33

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Foça İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 1855 ada 9, 10, 11, 12 parseller ve çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 17.05.2023 tarih ve 6444121 sayılı Olur’u ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Söz konusu İzmir İli, Foça İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 1855 ada 9, 10, 11, 12 parseller ve çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporu 1 ay süreyle (05.06.2023– 04.07.2023) Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde 4. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

05.06.2023

UİP VE NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

PAFTALAR İÇİN (K17D05C)...(K17D05C4C)...(K17D05C4D)...(K17D10B) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/32

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Karabağlar İlçesi’nin kuzeydoğu kesiminde, doğuda Melez Çayı, batıda Yeşillik Caddesi, güneyde Gaziemir ve Buca İlçesi ile sınırlanan 25.07.2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 191 hektarlık riskli alanın Karabağlar Belediye Başkanlığı görev, yetki ve sorumluluğunda kalan yaklaşık 106 hektarlık (2.Etap) kısmına ilişkin Karabağlar Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı teklifleri 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97 (ı) ve 102 (e) maddeleri uyarınca değerlendirilerek Bakanlığımızca onaylanmış; Müdürlüğümüzce 08.09.2022-07.10.2022 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılmış, askı-ilan süresi içerisinde yapılan toplam 46 adet itiraz başvurusuna yönelik Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, kısmi kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5.000 nazım imar planı değişikliği ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 6306 sayılı Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97(ı) ve 102(e) hükümleri uyarınca re'sen onaylanmış ve uygun görülmeyen itirazların reddedilmesi sonucunda 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının itiraza konu olmayan kısımları ile itiraz kapsamında değişiklik yapılmayan kısımlarının kesinleştirildiği ve kesinleşen kısımlarında uygulamaya dair işlemlere başlanabileceği hususu; 26.05.2023 tarih ve 6366257 sayılı Bakanlığımız (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) yazısı ile Müdürlüğümüze bildirilmiş olup Bakanlığımızca onaylanan NİP-351013546 PİN numaralı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve UİP-351013545 PİN numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan paftaları ile plan açıklama raporlarının Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde, internet sayfamızda ve e-plan otomasyon sisteminde 30 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi, bununla birlikte eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara plan değişikliğinin askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması istenmiştir.

Bu kapsamda, Karabağlar İlçesi’nin kuzeydoğu kesiminde, doğuda Melez Çayı, batıda Yeşillik Caddesi, güneyde Gaziemir ve Buca İlçesi ile sınırlanan 25.07.2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 191 hektarlık riskli alanın Karabağlar Belediye Başkanlığı görev, yetki ve sorumluluğunda kalan yaklaşık 106 hektarlık (2.Etap) kısmına ilişkin Bakanlığımızca onaylanan NİP-351013546 PİN numaralı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve UİP-351013545 PİN numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan paftaları ile plan açıklama raporları 31.05.2023-29.06.2023 tarihleri arasında Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi No:41/5 (Ana Hizmet Binası)-No:41/2 (Ek Hizmet Binası) Bayraklı/İZMİR adreslerinde yer alan Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) giriş kat dijital ilan panolarında ve Müdürlüğümüz internet sayfası (https://izmir.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-84308), “imar planı duyuruları” kısmında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.31.05.2023

EKLER:

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP (L18a13b1bL18a13b1cL18a13b2aL18a13b2d L18a13b3aL18a13b4b - L18a13b4cL18a13c1bL18a13c1cL18a13c2aL18a13c2dL18a13c3a) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP (L18a13b - L18a13c) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2023/31

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 17.05.2023 tarihli ve 6405156 sayılı yazısı ile; Bakanlığımızca onaylanarak askı-ilan işlemleri gerçekleştirilen, İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Üniversite Alanı (Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve yeni kurulacak olan Eczacılık Fakültesi ile Sağlık Temalı Tematik Teknokenti içinde barındıracak kampüs) olarak kullanılmak üzere Bakırçay Üniversitesi'ne 2 yıl süre ile ön tahsisi yapılan 26721 ada 1 parsel ile 26722 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine 21.09.2022 – 20.10.2022 tarihleri arasında İzmir Valiliği'nde (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerçekleştirilen askı sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplam 2 adet itirazın değerlendirilmek üzere doğrudan Bakanlığımıza iletildiği, itirazlar kapsamında Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı itirazının reddedilmesi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü itirazının ise kabul edilerek, itiraz kapsamında İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 26722 ada 1 parselin batısında İzmir Karagöl Yeşilkuşak Projesi kapsamında tescil ve tahsis işlemleri devam eden 477.897,88 m?2;’lik Devlet Ormanına (Örnekköy Çocuk Ormanı) isabet eden alanın plan onama sınırları dışında bırakılması ve kuzeyindeki 17 metre genişliğindeki taşıt yolunun cul-de-sac ile bitirilmesi suretiyle yeniden hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesinin 1. Fıkrasının (c), (e) ve (k) bentleri gereğince Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı NİP-351013487 PİN numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım ve UİP-351013486 PİN numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları, 31.05.2023-29.06.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)  askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

PAFTALAR İÇİN 5000...1000...1000 TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/30

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 26.05.2023 tarihli ve 6511843 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Tire İlçesi, Hasançavuşlar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 209 ve 227 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde toplam kurulu gücü 39,99955 MWm olacak şekilde lisanssız Güneş Enerji Santrali kurulmasına ilişkin hazırlanarak Bakanlığımıza sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 97(ğ) maddesi hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı NİP – 351016198 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP – 351016197 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları 30.05.2023-28.06.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.30.05.2023

EKLER:

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP (L18C20C2B - L18C20C2C - L18C20C2DL18C20C3AL18C20C3BL19D16D1CL19D16D1D) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP (L18C20C - L19D16D) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2023/29

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 12.05.2023 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 26.05.2023-24.06.2023 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Plan Değişikliği Gerekçe Raporu İçin TIKLAYINIZ

Paftalar İçin (1)...(2) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/28

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi 5681 ve 969 Parsellere İlişkin müellifi tarafından hazırlanan 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi 5681 ve 969 Parsellere İlişkin1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi 5681 ve 969 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bakanlığımızca yapılan incelemeler sonucunda uygun görülerek 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesi, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ı) Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 23.05.2023 tarih ve 6475108 sayılı yazısı ile Onaylı ÇDP-351015815 numaralı 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile NİP-351015560 numaralı “İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi 5681 ve 969 Parsellere İlişkin 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı”, onaylı UİP-351015559 numaralı “İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi 5681 ve 969 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı”na ait plan paftaları, açıklama raporları ve sayısal verilerin yer aldığı CD ekte gönderilerek, plan paftalarının ve plan açıklama raporlarının Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eşzamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili Muhtarlığına askıya çıkılacak yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay süreyle bilgilendirme ilanı yapılması istenmiştir.

Bu kapsamda, İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi 5681 ve 969 Parsellere İlişkin müellifi tarafından hazırlanan 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi 5681 ve 969 Parsellere İlişkin1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi 5681 ve 969 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve açıklama raporları 25.05.2023-23.06.2023 tarihleri arasında Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi No:41/5 (Ana Hizmet Binası)-No:41/2 (Ek Hizmet Binası) Bayraklı/İZMİR adreslerinde yer alan Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) giriş kat dijital ilan panolarında ve Müdürlüğümüz internet sayfası (https://izmir.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-84308), “imar planı duyuruları” kısmında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.25.05.2023

EKLER:

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP (K18D22D2A - K18D22D2BK18D22D2CK18D22D2D) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/25000 ÖLÇEKLİ NİP  İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/25000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2023/27

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Doğanbey (Atatürk) Mahallesi, 5700 ada 2, 5 ve 8 parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamının 12.05.2023  tarih ve 6419889 sayılı Olur'u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı plan değişikliği ve plan açıklama raporu 23.05.2023 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/2 Bayraklı/ İzmir adresinde 4.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI SÜRESİ

23.05.2023 - 21.06.2023

EKLER:

  • 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği (1) (2) İçin TIKLAYINIZ..
  •  Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2023/26

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

17.05.2023 tarih ve 6450458 sayılı yazı ile İzmir İli, Bergama İlçesi, Zafer Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 227 ada 10 ve 11 parseller, Ertuğrul Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1626 ada 1 parsel, Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1539 ada 2 ve 3 parseller, 1540 ada 1 parsel ve 1541 ada 1 parselde "Millet Bahçesi", "Ticaret Alanı" ve "Spor Tesisi Alanı" kullanımlarına yönelik hazırlanan 1/25.000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ç) maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylanmıştır.

Söz konusu 1/25.000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları 18.05.2023-16.06.2023 tarihleri arasında 30 gün süreyle İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

18.05.2023

EKLER:

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP (J18D14C1D - J18D14C3C - J18D14C3D - J18D14C4A - J18D14D2C - J18D14D3B) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP (J18D14C - J18D14D) İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/25000 ÖLÇEKLİ NİP  İÇİN TIKLAYINIZ..

***1/25000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2023/25

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 11.05.2023 tarihli ve 6409349 sayılı yazısı ile; Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 28.06.2004 tarihinde onaylanan “Yeni Foça Yat  Limanı” 1/1000 ölçekli uygulama imar planına plan notu ilavesi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 No’lu Kararnamesinin 102. Maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı UİP-351014910 PIN numaralı Yeni Foça Yat  Limanı” 1/1000 ölçekli uygulama imar planına plan notu ilavesine ait plan paftası ve plan açıklama raporu 17.05.2023-15.06.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılacak ve ilan edilecektir.

17.05.2023

AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

İMAR PLANI İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/24

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 10.05.2023 tarihli ve 6395208 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bergama İlçesi, Zafer Mahallesi 1525 ada 1 parsel numaralı taşınmazın meri imar planında “Endüstri Meslek Lisesi Alanı” olan kullanım kararının “Konut Alanı" ve "Eğitim Alanı” kullanım kararlarına değiştirilmesine ilişkin Bergama Belediye Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifleri, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97(ç) maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve Bakanlık

Onaylı NİP-351005639 PİN numaralı 1/25.000 ölçekli nazım, NİP–351005638 PİN numaralı 1/5.000 ölçekli nazım ve UİP–351005637 PİN numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları 17.05.2023-15.06.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

17.05.2023

1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

1/1000 ÖLÇEKLİ UİP PAFTA İÇİN TIKLAYINIZ

1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

1/5000 ÖLÇEKLİ NİP PAFTA İÇİN TIKLAYINIZ

1/25000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

1/25000 ÖLÇEKLİ NİP PAFTA İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/23

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Turizm Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 09.05.2023 tarih ve 6386038 sayılı Olur’u ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Söz konusu İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Turizm Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporu 1 ay süreyle (11.05.2023 saat:15.00– 09.06.2023 saat:15.00) Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde 4. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

11.05.2023

***1/1000 ÖLÇEKLİ UİP (L18A06C1CL18A06C1D / L18A06C3A / L18A06C3B / L18A06C3C / L18A06C3D / L18A06C4A / L18A06C4B / L18A06C4C / L18A06C4D 

L18A06D2C / L18A06D2D / L18A06D3A / L18A06D3B / L18A06D3C / L18A07D3A / L18A07D3C / L18A07D3D / L18A07D4A 

L18A07D4C / L18A07D4D / L18A11A2B / L18A11B1A / L18A11B1B / L18A11B2A / L18A11B2B / L18A12A1A / L18A12A1B 

L18A12A2A ) İÇİN  TIKLAYINIZ

***1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

***1/5000 ÖLÇEKLİ NİP (L18A-06-CL18A-06-DL18A-07-DL18A-11-A L18A-11-BL18A-12-A) İÇİN TIKLAYINIZ

***1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/22

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 09.05.2023 tarihli ve 6379407 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Balçova İlçesi, Balçova Mahallesi, 719 ada 1 parselde yer alan taşınmaza yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile plan açıklama raporlarının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97 (h) maddeleri uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı NİP-351014221 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-351014222 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları, 11.05.2023-09.06.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

1/1000 ÖLÇEKLİ UİP İÇİN TIKLAYINIZ

1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

1/5000 ÖLÇEKLİ NİP İÇİN TIKLAYINIZ

1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/21

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 29.04.2023 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 08.05.2023-06.06.2023 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Gerekçe Raporu İçin TIKLAYINIZ..

Öneri İçin TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2023/20

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 12.04.2023 tarihli ve 6192422 sayılı yazısı ile; İzmir İli, İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi, Mavişehir Toplu Konut Alanı sınırları içerisinde 25488 ada 1 parselin batısında yer alan Park Alanında 11.50m x 6.50m büyüklüğünde "Trafo Alanı" ile 25494 ada 4 parselin güneydoğusunda yer alan Park Alanında 10.50m x 7,60m büyüklüğünde "Trafo Alanı" olarak düzenlenmesine ilişkin sunulan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97(ğ) maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı belirtilmiş olup, söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

Söz konusu onaylı UİP-351010505 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile plan açıklama raporları 19.04.2023 tarihinde (19.04.2023-18.05.2023 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmakta ve ilan edilmektedir.             

19.04.2023

PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

1/1000 ÖLÇEKLİ UİP İÇİN TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2023/19

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 13.04.2023 tarih ve 6218251 sayılı yazısı ile İzmir İli, Karabağlar İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve 6306 sayılı Kanun kapsamında Riskli Alan ilan edilen 540 hektarlık riskli alanın yaklaşık 101,4 hektarlık 1. Etap Uygulama Alanına ait "İmar Uygulama Dosyasının" yazıları ekinde iletildiği belirtilerek, söz konusu planlama sahasına ilişkin hazırlanan “İmar Uygulaması” dosyası, inceleme ve onay iş ve işlemleri için Genel Müdürlüğümüze sunulduğu;

İzmir İli, Karabağlar İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve 6306 sayılı Kanun kapsamında Riskli Alan ilan edilen 540 hektarlık riskli alanın yaklaşık 101,4 hektarlık 1. Etap Uygulama alanına ilişkin, Bakanlığımızca onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak; 3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesine istinaden hazırlanan imar uygulamasının 12.04.2023 tarih ve 6195939 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylandığı belirtilerek;

Bakanlık Makam Oluru ile onaylanan imar uygulamasının 3194 sayılı İmar Kanunun 19'uncu maddesi gereğince İzmir Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından, bir ay süre ile askıya çıkarılmasının sağlanması, herhangi bir itiraz olmaması durumu ile beraber söz konusu alanda; 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine uygulaması sonucunda D.O.P. oranı E’ten fazla çıktığından, E in üzerindeki miktarın, hazine mülkiyetindeki taşınmazdan bedelsiz terk edilmek suretiyle karşılanmış olması hasebiyle Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü muvafakatinin olup olmadığı sorulmuş, muvafakat verildiği takdirde teknik kontrollerinin ve tescil işlemlerinin yapılması için ilgili Kadastro Müdürlüğüne sevkinin sağlanması, kontrol ve tescil işlemlerinin yaptırılmasına müteakip ilgili belediyelere 1 takım dosya gönderilmesi ve sonucundan Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi istenmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulamasına dair parselasyon planı, parselasyon planı açıklama raporu, özet cetveli ve dağıtım cetvelleri, imar adaları listesi 3194 sayılı İmar Kanunun 19. Maddesi gereğince 18.04.2023 – 17.05.2023 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde), Zemin Kat dijital ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 1 ay süre ile eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ..

Durum Haritası İçin TIKLAYINIZ..

Kadastro Parseline Sıralı Dağıtım Cetvelleri İçin TIKLAYINIZ..

Özet Cetveli İçin TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2023/18

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Doğanbey (Atatürk) Mahallesi, 5700 ada 2, 5 ve 8 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 30.03.2023 tarih ve 6100295 sayılı Olur'u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca tadilen onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 10.04.2023 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/2 Bayraklı/ İzmir adresinde 4.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

1/1000 ÖLÇEKLİ UİP İÇİN TIKLAYINIZ

1/5000 ÖLÇEKLİ NİP İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/17

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 16.03.2023 tarihli ve 5981938 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Konak Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) tarafından sunulan, İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 1489 ada 2 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Öğrenci Yurdu (E:2.95, Yençok:8 kat)" kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97. maddesinin (ç) fıkrası kapsamında değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı belirtilmiş olup, söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

Söz konusu onaylı NİP-351008227 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-351008228 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile plan açıklama raporları 07.04.2023 tarihinde (07.04.2023-06.05.2023 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmakta ve ilan edilmektedir.           

1/1000 ÖLÇEKLİ UİP İÇİN TIKLAYINIZ

1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN HÜKÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

1/5000 ÖLÇEKLİ NİP İÇİN TIKLAYINIZ

1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN HÜKÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/16

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 04.04.2023 tarihli ve 6131099 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi, “Gemi Söküm Bölgesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna ait  İzmir 5. İdare Mahkemesi'nin 14.11.2022 tarihli ve E.2021/1371-K.2022/1839 sayılı Kararının temini  ve birtakım düzenlemeler kapsamında hazırlanan ve ilgi yazı ile Bakanlığımıza sunulan;  İzmir İli, Aliağa İlçesi, “Gemi Söküm Bölgesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 No’lu Kararnamesinin 97 ve 102. maddeleri ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylanmıştır, bildirilmiştir.

Onaylı NİP-351010478 PIN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile UİP-351010476 PIN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu paftaları ve plan açıklama raporları 06.04.2023-05.05.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

1/1000 ÖLÇEKLİ UİP İÇİN (1)  -  (2)  -  (3)  -  (4)  -  (5)  TIKLAYINIZ

1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

1/5000 ÖLÇEKLİ NİP İÇİN TIKLAYINIZ

1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/15

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 17.03.2023 tarihli ve E.5992645 sayılı yazısı ile; 6306 sayılı Kanun uyarınca Bakanlık Makamınca 21.11.2022 tarihli ve 5065737 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile "Rezerv Yapı Alanı" olarak ilan edilen  İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 256 ada 81 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifleri (Ticaret-Konut Alanı (TİCK) Y ençok: Z+7 Kat, Park Alanı) 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97(ı) maddesi ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un 6. maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylanmıştır.

Onaylı NİP–351008942  PİN  numaralı  1/5000  ölçekli  nazım  ve  UİP–351008941  PİN  numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları 17.03.2023-15.04.2023 tarihleri arasında 30 gün süreyle İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

1/1000 ÖLÇEKLİ UİP İÇİN (1) - (2) TIKLAYINIZ

1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

1/5000 ÖLÇEKLİ NİP İÇİN TIKLAYINIZ

1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/14

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 17.03.2023 tarihli ve E. 5994205 sayılı yazısı ile; 6306 sayılı Kanun uyarınca Bakanlık Makamınca  21.11.2022 tarihli ve 5066048  Bakanlık Makamı Olur'u ile "Rezerv Yapı Alanı" olarak ilan edilen İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 4175 ada 2-3 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifleri (Gelişme Konut Alanı Yençok: Z+7 Kat, Park Alanı) 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97(ı) maddesi ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un 6. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylanmıştır.

Onaylı  NİP–351008943  PİN  numaralı  1/5000  ölçekli  nazım  ve  UİP–351008944  PİN  numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları ekte gönderilmekte olup, plan  paftalarının  ve  plan  açıklama  raporları 17.03.2023-15.04.2023 tarihleri arasında 30 gün süreyle İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

1/1000 ÖLÇEKLİ UİP İÇİN TIKLAYINIZ

1/1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

1/5000 ÖLÇEKLİ NİP İÇİN TIKLAYINIZ

1/5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/13

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımız ile Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan "Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Değerlendirilmesi Suretiyle İhtiyaç Duyulan Yapı ve Tesislerin Yapımı, Bakım Onarımı ile Askeri Amaçlı Kamulaştırılmasına İlişkin Protokol" kapsamında ve Bakanlığımızca dönüşüm uygulamalarında değerlendirilmek üzere Rezerv Yapı Alanı belirlendiği anlaşılan İzmir ili, Menderes ilçesi, Oğlananası Mahallesi'nde yer alan 431 Parsele ilişkin GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanıp Bakanlığımıza iletilen "Depolama Alanı E:1.20 Yençok:12.50 m ve Yol" kullanım kararlarından oluşan 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 102 (e) ve (k) maddeleri ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesinin 6. bendi uyarınca re'sen onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 08.03.2023 tarih ve 5909764 sayılı yazısı ile; Onaylı IMN-001007974 PİN numaralı İzmir-Manisa Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve ÇDP-351007986 PİN numaralı 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile NİP-351007305 ve UİP-351007307 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları gönderilmiş olup, plan paftalarının ve plan açıklama raporlarının Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) intikal ettiği tarihten itibaren tarafımızca tespit edilen ilan yerlerinde, internet sayfamızda ve e-plan otomasyon sisteminde 30 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi; ayrıca, eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara plan değişikliğinin askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması;

Bu çerçevede, söz konusu imar planına ilişkin aslına uygun onaylı askı tutanakları ile varsa plana karşı yapılan itiraz başvurularının ve Muhtarlık bilgilendirme ilanının gerçekleştirildiğini gösterir belgelerin Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) herhangi bir işlem yapılmadan ivedilikle Bakanlığımıza gönderilmesi, ayrıca askı sürecinin bitiminde e-plan otomasyon sisteminden askı ilan ve indirme tutanaklarının – ve varsa – itiraza ilişkin evrakların da sisteme yüklenmesi suretiyle askıdan indirilmesinin sağlanması istenmektedir.

Bu kapsamda; Rezerv Yapı Alanı belirlenen İzmir ili, Menderes ilçesi, Oğlananası Mahallesi'nde yer alan 431 Parsele ilişkin "Depolama Alanı E:1.20 Yençok:12.50 m ve Yol" kullanım kararlarından oluşan 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait plan paftaları ve açıklama raporları, 16.03.2023-14.04.2023 tarihleri arasında Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi No:41/5 (Ana Hizmet Binası)-No:41/2 (Ek Hizmet Binası) Bayraklı/İZMİR adreslerinde yer alan Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) giriş kat dijital ilan panolarında ve Müdürlüğümüz internet sayfası (https://izmir.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-84308), “imar planı duyuruları” kısmında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

1000 ÖLÇEKLİ UİP İÇİN TIKLAYINIZ

1000 ÖLÇEKLİ UİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

5000 ÖLÇEKLİ NİP İÇİN TIKLAYINIZ

5000 ÖLÇEKLİ NİP AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

1/25000 ÖLÇEKLİ PLAN İÇİN TIKLAYINIZ

1/25000 ÖLÇEKLİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

1/100000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI İÇİN TIKLAYINIZ

1/100000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/12

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

14.03.2023 tarih ve 5963641 sayılı Bakanlığımız, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yazısı ile İzmir İli, Aliağa İlçesi, Samurlu Mahallesinde bulunan ve 6306 sayılı Kanun kapsamında “Rezerv Yapı Alanı” olarak ilan (13.01.2023 tarih ve 5539411 sayılı Makan Oluru) edilen yaklaşık 18,29 hektarlık alanda imar planı ve imar uygulamaları çalışmalarının tamamlandığının ve söz konusu alana yönelik hazırlanan imar uygulaması dosyasının gerekli incelemelerin yapılarak onaylanmasının GEDAŞ tarafından talep edilmesi üzerine; 6306 sayılı Kanun gereği Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edilen, İzmir İli, Aliağa İlçesi, Samurlu Köyü, 889 ve 1183 parsellerin bulunduğu alanda Bakanlığımızca onaylanarak kesinleşen imar planlarına uygun olarak, 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Maddesi hükümlerine göre söz konusu imar uygulaması dosyasının (parselasyon planı) 10.03.2023 tarih ve 5942297 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile onaylandığı belirtilerek onaylanan imar uygulamasının; 3194 sayılı İmar Kanunu 19. maddesi gereğince İzmir Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından bir ay süreyle askıya çıkarılmasının sağlanması istenmektedir.

Bu kapsamda söz konusu imar uygulaması işlemi 3194 sayılı İmar Kanunun 19. Maddesi gereğince 15.03.2023 – 13.04.2023 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde), zemin kat digital ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 1 ay süre ile eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Dop Hesabı İçin TIKLAYINIZ

Tescile Esas Cetvel İçin TIKLAYINIZ

Paftalar İçin (1)...(2)...(3) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/11

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 24.02.2023 tarihli ve 5822937 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Selçuk İlçesi, Zafer Mahallesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetinde bulunan yaklaşık 90 ha. alanda Sosyal Konut Projelerine altlık teşkil etmek üzere İdarelerince hazırlanan ve 22.01.2020 tarihinde Bakanlığımızca onaylanıp akabinde kesinleştirilen imar planlarının bulunduğu, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen Sosyal Konut Eylem Planı kapsamında 2019 yılı 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında 1.000 adet konut ve 2020 yılı 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında ise 200 adet konuta yönelik proje çalışmalarının yürütüldüğü, söz konusu alan içerisinde kalan ve 20.01.2020 onaylı imar planlarında Konut Alanı olarak planlanmış taşınmazlarda, Selçuk İlçesinde yaşayan Roman vatandaşlara yönelik olarak İdareleri mülkiyetindeki 3607 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde sosyal konut projesi geliştirilmesinin amaçlandığı, bu kapsamda söz konusu taşınmazlara yönelik yapılan etüt ve projelendirme çalışmalarında söz konusu taşınmazın konumu ve arazi yapısı sebebiyle projelendirme aşamasında sorunlar oluşacağının tespit edildiği belirtilerek, bu kapsamda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi incelenip uygun bulunması durumunda 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 97(ğ) maddesi hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi uyarınca değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı bildirilmiştir.

Onaylı NİP-351004599 PIN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile UİP-351004597 PIN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları 06.03.2023-04.04.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/10

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

      İzmir ili, Aliağa ilçesi, Samurlu Mahallesinde bulunan, 959 numaralı parsel ile civarında yer alan 259, 267, 268, 828 ve 829 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu, yaklaşık 15 hektarlık alana ilişkin; Bakanlığımızca onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak hazırlanan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre düzenlenen İmar Uygulaması (Parselasyon Planı) ilanı;

      İzmir ili, Aliağa ilçesi, Samurlu Mahallesinde bulunan  959 numaralı parsel ile civarında yer alan  259, 267, 268, 828 ve 829 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu, yaklaşık 15 hektarlık alana ilişkin; Bakanlığımızca onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak hazırlanan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine istinaden düzenlenen imar uygulamasına dair parselasyon planı 18.02.2023 tarih ve 5746056 sayılı Makam Olur’u ile onaylanmıştır.

 Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 24.02.2023 tarih ve 5830020 sayılı yazısı gereğince; İzmir ili, Aliağa ilçesi, Samurlu Mahallesinde bulunan, 959 numaralı parsel ile civarında yer alan, 259, 267, 268, 828 ve 829 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu yaklaşık 15 hektarlık alana ilişkin; Bakanlığımızca onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak hazırlanan, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi uygulamasına dair parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri ve diğer evraklar, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 19. Maddesine göre  07/03/2023 -07/04/2023 tarihleri arasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak, İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmakta ve 1 ay süreyle ilan edilmektedir. 

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/09

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Karabağlar İlçesinde Bakanlığımızca belirlenen 540 ha’lık “riskli alan”ın Peker, Uzundere, İhsan Alyanak ve Abdi İpekçi Mahalle sınırları içerisinde kalan 151 ha kısmında müellifi tarafından hazırlanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile, 101.40 Ha’lık kısmına (1. Etap) ilişkin olarak  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 6306  sayılı  Afet  Riskli  Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu’nun 6. Maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97(ı) ve 102(e) maddesi uyarınca değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylanmıştır. Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 31.08.2022 tarih ve 4436895 sayılı yazısı ile Onaylı CDP-443050 PİN numaralı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve CDP-691696 PİN numaralı 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile NİP-35172678 ve UİP-35169724 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları gönderilmiş ve bahse konu plan paftaları ve açıklama raporları, 08.09.2022-07.10.2022 tarihleri arasında Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) 1 ay (30 gün) süreyle ilan edilmiş olup askı sürecinde yapılan itirazlar Bakanlığımıza iletilmiştir.

Bakanlığımızın 24.02.2023 tarih ve 5769616 sayılı yazısı ile; Valiliğimizce Bakanlığımıza iletilen itirazlar ile doğrudan Bakanlığımıza iletilen itiraz başvurularının Bakanlığımızca değerlendirildiği, kısmi kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6306 sayılı Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97(ı) ve 102(e) hükümleri uyarınca re'sen onaylandığı, söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılmayan kısımların ise kesinleştirildiği, Söz konusu planların kesinleşen kısımlarına ilişkin uygulamaya dair işlemlere başlanabileceği,

Bakanlık Makamınca 24.02.2023 tarihinde onaylanan Onaylı NİP-3510053449 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-351005350 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftası ile plan açıklama raporunun, Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) intikal ettiği tarihten itibaren tarafımızca tespit edilen ilan yerlerinde, internet sayfamızda ve e-plan otomasyon sisteminde 30 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; Karabağlar İlçesinde Bakanlığımızca belirlenen 540 ha’lık “Riskli Alan”ın yaklaşık 101.40 Ha’lık kısmına (1. Etap) ilişkin olarak  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait plan paftaları ve açıklama raporları, 01.03.2023-30.03.2023 tarihleri arasında Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi No:41/5 (Ana Hizmet Binası)-No:41/2 (Ek Hizmet Binası) Bayraklı/İZMİR adreslerinde yer alan Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) giriş kat dijital ilan panolarında ve Müdürlüğümüz internet sayfası (https://izmir.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-84308), “imar planı duyuruları” kısmında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

1000 ÖLÇEKLİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

5000 ÖLÇEKLİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI İÇİN TIKLAYINIZ

PAFTALAR İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/08

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 20.02.2023 tarihli ve 5789791 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi, Bahçedere Mahallesi, 128 ada 32 ve 33 parsellerde, 128 ada 31 parselde yer alan İzmir Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünün genişletilmesi ve ek tesisler için Resmi Kurum Alanı ve aynı alan içerisinde 5,48 MWe kurulu gücünde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanına (Güneş Enerji Santrali) ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97(ç) ve 102(k) maddesi uyarınca değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu onaylı NİP-351004228 PİN numaralı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, NİP-351004232 PİN numaralı 1/5.000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve UİP-351004234 PİN numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı paftaları ve Plan Açıklama Raporları 28.02.2023 tarihinde (28.02.2023-29.03.2023 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmakta ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

1000 ÖLÇEKLİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

5000 ÖLÇEKLİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

1000 ÖLÇEKLİ PLAN HÜKÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

5000 ÖLÇEKLİ PLAN HÜKÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI İÇİN TIKLAYINIZ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1/25000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI İÇİN TIKLAYINIZ

1/5000 NAZIM İMAR PLANI İÇİN TIKLAYINIZ (1) (2) 

***

DUYURU:2023/07

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 31.01.2023 tarihli ve 5658350 sayılı yazısı ile, İzmir İli, Bergama İlçesi, Örlemiş Mahallesi, 142 ada 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 88 ve 91 parsellerde 10,9249 MW kurulu güce sahip 1. Etap yardımcı kaynak Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu Kararnamesi'nin 102(k) maddesi hükümleri kapsamında Bakanlığımızca re'sen onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı NİP-351003847 ve UİP-351003846 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları, 13.02.2023-14.03.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

1000 ÖLÇEKLİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

1000 ÖLÇEKLİ PLANLAR İÇİN (1)  (2)  (3) (4)

5000 ÖLÇEKLİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

5000 ÖLÇEKLİ PLANLAR İÇİN (1)  (2)

***

DUYURU:2023/06

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İlimiz, Urla İlçesi, Yağcılar Mahallesi 239 ada 1 parsel, 243 ada 1 parsel, 0 ada 628 nolu parselin bulunduğu alan ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları Urla Belediye Meclisinin 08.09.2007 tarihli ve 144 sayılı Olur’u ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2007 tarihli ve 01.481 sayılı kararı ile onaylanmış, İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 28.06.2018 tarihli ve 481 sayılı kararı ile yürürlüğe giren alana ilişkin hazırlanan parselasyon planı 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık Makamının 24.01.2023 tarih ve 5538955 sayılı Olur'u ile uygun bulunan, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulamasına dair parselasyon planı; 31.01.2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Durum Haritası İçin TIKLAYINIZ...

MAL SAHIPLERI ARASTIRMA FORMU

***

DUYURU:2023/05

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 05.01.2023 tarihli ve 5440217 sayılı yazısı ile, İzmir İli, Aliağa İlçesi, “İskele (Yolcu)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi imar planı teklifinin Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 No’lu Kararnamesinin 97 ve 102. maddeleri ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı NİP-351000067 PIN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi ile UİP-351000068 PIN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi paftaları ve plan açıklama raporları 17.01.2023-15.02.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

1/1000 Ölçekli Plan Paftası İçin TIKLAYINIZ...

1/1000 Ölçekli Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ...

1/5000 Ölçekli Plan Paftası İçin TIKLAYINIZ...

1/5000 Ölçekli Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ...

***

DUYURU:2023/04

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 03.02.2015 tarihli ve 2015/734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 23.02.2015 tarihli ve 29289 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak Riskli Alan ilan edilen 79,57 hektarlık alan ile; 21.07.2017 tarihli ve 6294 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen 1,59 hektarlık alana ilişkin Bakanlığımızca onaylanıp kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin 2019/359 Esas ve 2020/646 sayılı Kararları uyarınca iptal edilmesi üzerine müellifi tarafından yeniden düzenlenen 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97(ı) maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 09.01.2023 tarihli ve 5483796 sayılı yazısı ile Onaylı NİP-351001745 ve UİP-351001744 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları gönderilmiş olup, plan paftalarının ve plan açıklama raporlarının Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) intikal ettiği tarihten itibaren tarafımızca tespit edilen ilan yerlerinde, internet sayfamızda ve e-plan otomasyon sisteminde 30 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara plan değişikliğinin askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması gerektiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda; “İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 03.02.2015 tarihli ve 2015/734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 23.02.2015 tarihli ve 29289 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak Riskli Alan ilan edilen 79,57 hektarlık alan ile; 21.07.2017 tarihli ve 6294 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen 1,59 hektarlık alana ilişkin Bakanlığımızca onaylanıp kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin 2019/359 Esas ve 2020/646 sayılı Kararları uyarınca iptal edilmesi üzerine müellifi tarafından yeniden düzenlenen 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”na ait plan paftaları ve açıklama raporlarının 16.01.2023-14.02.2023 tarihleri arasında Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi No:41/5 (Ana Hizmet Binası)-No:41/2 (Ek Hizmet Binası) Bayraklı/İZMİR adreslerinde yer alan Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) giriş kat dijital ilan panolarında ve Müdürlüğümüz internet sayfası (https://izmir.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-84308), “imar planı duyuruları” kısmında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

16.01.2023

1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği Açıklama Raporu İçin Tıklayınız...

1/5000 Ölçekli Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4) TIKLAYINIZ

1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Açıklama Raporu İçin Tıklayınız...

1/1000 Ölçekli Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6)...(7)...(8)...(9)...(10) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/03

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 03.01.2023 tarihli ve 5422351 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi, Mavişehir Toplu Konut Alanı sınırları içerisinde yaşanan su baskını vb. deniz suyu ve yağmursuyu problemlerinin çözümlenmesine yönelik 25700/1 parsel ile 25701/1 parsel arasına isabet eden Park Alanın bir kısmında yer altında terfi merkezi, yer üstünde trafo yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97(ğ) maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı belirtilmiş olup, söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

Söz konusu Onaylı Onaylı NİP-35675840 ve UİP-35563923 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve Plan Açıklama Raporları 17.01.2023 tarihinde (17.01.2023-15.02.2023 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmakta ve ilan edilmektedir.   

17.01.2023

1/1000 Ölçekli UİP Plan Notu İçin Tıklayınız...

1/5000 Ölçekli NİP Plan Notu İçin Tıklayınız...

1/1000 Ölçekli Pafta İçin Tıklayınız...

1/5000 Ölçekli Pafta İçin Tıklayınız...

1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Açıklama Raporu İçin Tıklayınız...

1/5000 Ölçekli UİP Değişikliği Açıklama Raporu İçin Tıklayınız...

***

DUYURU:2023/02

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir ili, Urla ilçesi, Gülbahçe mahallesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Urla Kampüsü, "Teknoloji Geliştirme Bölgesine"  ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamının 22.11.2022 tarih ve 5075714 sayılı Olur’u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 16.01.2023 tarihinde Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği  İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/2 Bayraklı/ İzmir adresinde 4.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI SÜRESİ

16.01.2023-  14.02.2023

Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5) TIKLAYINIZ

Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2023/01

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

06.01.2023 tarih ve 39650 sayılı yazı ile 2012/4048 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Riskli Alan” olarak belirlenen İzmir İli Karabağlar İlçesi içerisinde 540 hektarlık alan sınırları içerisinde yer alan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 14.12.2022 tarih 15076 numaralı Karar ile uygun görülen “İzmir İli Karabağlar İlçesi Bozyaka Mahallesi 39650 Ada 1 Nolu Parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97(ı) ve 102 (e) maddesi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 6. bendi uyarınca Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylanmıştır.

Onaylı NİP-351001495 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-351001496 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftası ve plan açıklama raporu 06.01.2023-04.02.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

1/1000 Ölçekli Plan Paftası İçin TIKLAYINIZ...

1/1000 Ölçekli Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ...

1/5000 Ölçekli Plan Paftası İçin TIKLAYINIZ...

1/5000 Ölçekli Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ...

**************************

DUYURU:2022/62

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 19.12.2022 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 04.01.2023-02.02.2023 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

1/100.000 Ölçekli İzmir-Manisa Plan Hükümleri İçin TIKLAYINIZ...

1/100.000 Ölçekli İzmir-Manisa Plan Değişikliği Gerekçe Raporu İçin TIKLAYINIZ...

***

DUYURU:2022/61

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 20.12.2022 tarihli ve 5312961 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Halilbeyli Mahallesi 703, 707, 708 ve 709 parsellerde EPDK’nın EÜ/8843-10/04321 sayılı Üretim Lisansın doğrultusunda 6,176 MWm kurulu güce sahip Halilbeyli Biyogaz Enerji Santrali kurulmasına ilişkin plan müellifi tarafından hazırlanan ve e-Plan Otomasyon Sistemine Teklif-35803932 numarası ile yüklenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Teklif-35643015 numarası ile yüklenen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı imar Kanunu’nun 9. Maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102(k) maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı belirtilmiş olup, söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

Söz konusu Onaylı NİP – 35658840 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP -35113516 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ve Plan Açıklama Raporları 03.01.2023 tarihinde (03.01.2023-01.02.2023 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmakta ve ilan edilmektedir.                                            

Kamuoyuna duyurulur.

1/1000 Ölçekli Plan Paftası İçin TIKLAYINIZ...

1/1000 Ölçekli Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ...

1/5000 Ölçekli Plan Paftası İçin TIKLAYINIZ...

1/5000 Ölçekli Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ...

Plan Notları İçin TIKLAYINIZ...

***

DUYURU:2022/60

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Bayındır İlçesi, Yenice Mahallesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97(ğ) maddesi uyarınca değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek, Bakanlığımızın 29.12.2022 tarih ve E.5396653 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Onaylı NİP-35482623 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-35069296 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları 30.12.2022-28.01.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İçin TIKLAYINIZ...

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Onayı İçin TIKLAYINIZ...

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Onayı İçin TIKLAYINIZ...

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ...

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ...

***

DUYURU:2022/59

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 16.12.2022 tarihli ve 5275145 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesinde 2019 yılı 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Sosyal Konut Projesi geliştirilmesinin öngörüldüğü, bu kapsamda İdareleri mülkiyetinde bulunan İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aliağa Mahallesi 8257 parselde hazırlanan imar planlarının 06.01.2020 tarihinde Bakanlığımızca onaylandığı ve sonrasında kesinleştirildiği, söz konusu imar planları kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine istinaden imar uygulaması çalışmalarının gerçekleştirildiği, tescil aşamasında ilgili Kadastro Müdürlüğü tarafından söz konusu parselin bulunduğu kadastro yenileme çalışmalarının yürütüldüğü, bunun neticesinde parsel sınırında değişiklikler bulunduğu, bu kapsamda yenilenen parsel sınırları doğrultusunda imar planlarında değişiklik yapılması gerektiği belirtilerek, onaylı imar planlarında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 97(ğ) maddesi hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu onaylı NİP – 35940160 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP – 35681614 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve Plan Açıklama Raporları 26.12.2022 tarihinde (26.12.2022-24.01.2023 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmakta ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

1000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ...

1000 Ölçekli Paftalar İçin (1)...(2) Tıklayınız

5000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ...

5000 Ölçekli Paftalar İçin (1)...(2) Tıklayınız

***

DUYURU:2022/58

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir ili Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi, sınırları içinde bulunan, 1310 nolu parseli ve civarını kapsayan, 3194 sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı,   28/11/2022 tarih ve 5085548 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 12.12.2022 tarih ve 5140038 sayılı yazısı gereğince, söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 22/12/2022-23/01/2023 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

-Parselasyon Planı ve Ekleri İçin TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2022/57

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir ili Aliağa ilçesi Güzelhisar mahallesi sınırları içerisinde kalan 224 ada 7 nolu parselin (eski 769 nolu parsel) üzerinde  kurulması  planlanan  Güneş  Enerji  Santrali  için  hazırlanan  3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulaması dair parselasyon planı;  03/12/2022 tarih ve 5142268 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 09/12/2022 tarih ve 5188021 sayılı yazısı gereğince, İzmir ili Aliağa ilçesi Güzelhisar mahallesi sınırları içerisinde kalan 224 ada 7 nolu parselin (eski 769 nolu parsel) bulunduğu alanda hazırlanan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair imar uygulaması dosyası (parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri vs.);

3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 25/c maddesine göre;  22/12/2022-23/01/2023 tarihleri arasında  Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) İlan ekranında/panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

İmar Planı Uygulama Dosyası İçin TIKLAYINIZ...

***

DUYURU:2022/56

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan ve Sakarya Mahalleleri sınırları içinde Bakanlık Makamının 05/05/2022 tarih ve 3588259 sayılı Olur'u ile rezerv yapı alanı olarak belirlenen alanda hazırlanan, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulamasına dair parselasyon planı; 06.12.2022 tarihli ve 5180082 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 07.12.2022 tarihli ve 5204326 sayılı yazısı gereğince İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan ve Sakarya Mahalleleri sınırları içinde Bakanlık Makamının 05/05/2022 tarih ve 3588259 sayılı Olur'u ile rezerv yapı alanı kapsayan alanda hazırlanan, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddeye göre İmar Uygulaması (Parselasyon Planı); 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesi ile Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesine göre 21.12.2022 – 19.01.2023 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) İlan ekranında/panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Durum Haritası İçin TIKLAYINIZ...

Dağıtım Cetveli İçin TIKLAYINIZ...

Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/55

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 01.12.2022 tarihli ve 5161892 sayılı yazısı ile, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen İzmirdeniz Projesi (1. Bölge) Mavişehir-Alaybey kıyı kesimine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı teklifinin Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı NİP-35734478 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-35691505 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı ile Açıklama Raporları 14.12.2022-12.01.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği Açıklama Raporu İçin Tıklayınız...

1/5000 Ölçekli Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4) TIKLAYINIZ

1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Açıklama Raporu İçin Tıklayınız...

1/1000 Ölçekli Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6)...(7)...(8)...(9)...(10)...(11)...(12)...(13)...(14)...(15)...(16) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/54

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 07.12.2022 tarihli ve 5214776 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi, “Soğutma Suyu Alma ve Soğutma Suyu Derin Deniz Deşarj Boru Hattı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi teklifi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 97 ve 102. maddeleri uyarınca değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı NİP-35910688 PIN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi ile UİP-35239296 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi paftaları ve plan açıklama raporları 13.12.2022-11.01.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Desarj Boru Hattı NİP Değişikliği Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ...

Desarj Boru Hattı UİP Değişikliği Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ...

Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6)...(7)...(8)...(9)...(10)...(11)...(12)...(13)...(14)...(15)...(16) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/53

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 07.12.2022 tarihli ve 5214752 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi, “Soğutma Suyu Alma ve Soğutma Suyu Derin Deniz Deşarj Boru Hattı” amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 97 ve 102. maddeleri uyarınca değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı KNİP-35525461 PIN Numaralı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve KUİP-35239296 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları 13.12.2022-11.01.2023 tarihleri arasında bir ay süreyle İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Desarj Boru Hattı KNİP Değişikliği Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ...

Desarj Boru Hattı KUİP Değişikliği Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ...

Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/52

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Çeşme ilçesi, Şehitmehmet Mahallesi, 935 ada, 2 no.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 07.11.2022 tarih ve 4950703 sayılı Olur’u ile ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 109. Maddesi uyarınca tadilen onaylanmıştır.

Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu 05.12.2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/2 Bayraklı İzmir Adresinde 4. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak 05.12.2022-03.01.2023 tarihleri arasında 1 ay(30 gün) süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği İçin Tıklayınız..

1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği İçin Tıklayınız..

Açıklama Raporu İçin Tıklayınız..

***

DUYURU:2022/51

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 07.11.2022 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 24.11.2022-23.12.2022 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Plan Değişikliği Gerekçe Raporu İçin TIKLAYINIZ

Pafta İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/50

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızca dönüşüm uygulamalarında değerlendirilmek üzere Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen İzmir ili, Aliağa ilçesi, Samurlu Mahallesi'nde yer alan 1183 ve 889 parsellere ilişkin GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan "Küçük Sanayi Alanı Yençok:9,50m ve Yençok:6,50m" ile "Açık Spor Tesis Alanı, Trafo Alanı, Park Alanı, Otopark Alanı ve Yol" kullanım kararlarından oluşan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 102 (e) ve (k) maddeleri ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 6. bendi uyarınca re'sen onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 16.11.2022 tarih ve 5035119 sayılı yazısı ile Onaylı NİP-35369604 ve UİP-35577768 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları gönderilmiş olup, plan paftalarının ve plan açıklama raporlarının Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) intikal ettiği tarihten itibaren tarafımızca tespit edilen ilan yerlerinde, internet sayfamızda ve e-plan otomasyon sisteminde 30 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara plan değişikliğinin askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması gerektiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda; Bakanlığımızca Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen İzmir ili, Aliağa ilçesi, Samurlu Mahallesi'nde yer alan 1183 ve 889 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait plan paftaları ve açıklama raporları, 22.11.2022-21.12.2022 tarihleri arasında Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi No:41/5 (Ana Hizmet Binası)-No:41/2 (Ek Hizmet Binası) Bayraklı/İZMİR adreslerinde yer alan Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) giriş kat dijital ilan panolarında ve Müdürlüğümüz internet sayfası (https://izmir.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-84308), “imar planı duyuruları” kısmında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Ekleri:

1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği İçin Tıklayınız..

1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği Açıklama Raporu İçin Tıklayınız..

NİP Değişikliği Açıklama Raporu Onay Kısmı İçin Tıklayınız..

1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği (1 - 2 - 3 - 4) İçin Tıklayınız..

1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Açıklama Raporu İçin Tıklayınız..

UİP Değişikliği Açıklama Raporu Onay Kısmı İçin Tıklayınız..

***

DUYURU:2022/49

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 26.10.2022 tarih ve 4870366 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Konak İlçesi, Namık Kemal Mahallesi sınırları içinde yer alan (Yeşildere Karayolu-Konak Tüneli bağlantı yolu üzerinde kalan) bölgeye ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklikleri; İzmir 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.06.2022 tarih ve 24314261-2580328 sayılı yazısı ile Koruma Kurulunca 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin uygun bulunduğu, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin tadilen uygun bulunduğu bildirilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 97(ç) maddesi hükümleri kapsamında Bakanlık Makamınca, Koruma Kurulunun uygun bulduğu şekilde re’sen onaylandığı bildirilmiştir.

Onaylı KNİP-35122107 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile KUİP-35859659 PİN numaralı 1 /l000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 14.11.2022-13.12.2022 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi. No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde. Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Konak Yatırım İzleme Araştırma Raporu İçin TIKLAYINIZ

1/5000 Ölçekli Plan İçin TIKLAYINIZ

1/1000 Ölçekli Plan İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/48

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 10.10.2022 tarih ve 4688135 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Tire İlçesi, Kürdüllü Mahallesi, 103 ada 133 parselin bir kısmında Biyogaz Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 102 (k) maddesi hükümleri kapsamaında Bakanlığımızca re’sen onaylandığı bildirilmiştir.

Onaylı NİP-35467232 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP-35431115 PİN numaralı 1 /l000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 25.10.2022-23.11.2022 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi. No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde. Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4) TIKLAYINIZ

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/47

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 05.10.2022 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 24.10.2022-22.11.2022 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Plan Değişikliği Gerekçe Raporu İçin TIKLAYINIZ

Paftalar İçin (1)...(2) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/46

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 10.10.2022 tarih ve 4753859 sayılı yazısı ile; İzmir Ilı, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, muhtelif parselleri kapsayan Ticaret-Konut Alanı, Eğitim Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Park ve Rekreasyon Alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği ve Ticaret-Konut Alanı (E:1.65 ve Yençok:25.50 metre), İlkokul Alanı (E:1.00 ve Yençok:16.50 metre). Belediye Hizmet Alanı (E:1.00 ve Yençok:16.50 metre). Rekreasyon Alanı (E:0.05), Park Alam ve Trafo Alanı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi, 6306 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri kapsamında değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı bildirilmiştir.

Onaylı NİP-35663924 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile UİP-35020770 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği paftaları ile plan açıklama raporları, 10.10.2022-08.11.2022 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi. No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde. Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılacak ve ilan edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

1c - 2a - 2d Nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları için Tıklayınız...

1/5000 Plan İçin Tıklayınız...

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu İçin Tıklayınız..

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu İçin Tıklayınız...

***

DUYURU:2022/45

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 19.09.2022 tarihli ve 4597117 sayılı yazısı ile; Ödemiş İlçesi, Gölcük (Zeytinlik) Mahallesinde bulunan yaklaşık 25 hektarlık alanda Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılan Sosyal Konutların, Bakanlığımızca  10.06.2020  ve  14.01.2021 tarihli  onaylı  imar  planlarının İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin E:2021/593, K:2022/720 Karar sayılı 14.04.2022 tarihli Kararı ile iptal edildiği ve bu sebeple plansız kalan alanda, mahkeme kararında belirtilen iptal gerekçelerinin yerine getirilmesi ve sosyal konut projesinin tamamlanması için yürütülecek iş ve işlemlere altlık teşkil edecek olan anılan 25 hektarlık alana ilişkin olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/25.000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli  Uygulama  İmar  Planı Bakanlığımıza iletilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 97(ğ) maddesi hükümleri  uyarınca değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu Planlar ile Açıklama Raporları 28.09.2022 tarihinde (28.09.2022-27.10.2022 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmakta ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

1/1000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ, Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4) TIKLAYINIZ

1/5000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ, Paftalar İçin (1)...(2) TIKLAYINIZ

1/25000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ, Paftalar İçin (1)...(2) TIKLAYINIZ

Nazım İmar Planı Notları İçin TIKLAYINIZ

Uygulamalı İmar Planı Notları TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/44

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 31.08.2022 tarih ve 4447670 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi, LPG ve Propan Boşaltma Tesisleri Deniz Platformu ve Transfer Hattı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Bir Kısım Alanın İptali ve  1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında Bir Kısım Alanın İptalinin Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylandığı bildirilmiştir.

Onaylı NİP-3541134 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Bir Kısım Alanın İptali ile UİP-35054079 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında Bir Kısım Alanın İptali paftaları ile plan açıklama raporları 22.09.2022-21.10.2022 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

1/1000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ, Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6)...(7) TIKLAYINIZ

1/5000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ, Paftalar İçin (1)...(2) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/43

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 13.09.2022 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 22.09.2022-21.10.2022 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Plan Değişikliği Gerekçe Raporu İçin TIKLAYINIZ

Pafta İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/42

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 07.07.2022 tarihli ve 4110381 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi, 26721 ada, 1 nolu parsel ile 26722 ada 1 parsele ilişkin alanda “üniversite alanı” amaçlı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, “yüksek öğretim alanı” amaçlı 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve "Üniversite Alanı ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesinin 1. fıkrasının (c), (e) ve (k) bentleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca re’sen onaylandığı, bildirilmiştir.

İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları, 21.09.2022-20.10.2022 tarihleri arasında bir ay süreyle İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

1/1000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ, Paftalar İçin (1)...(2) TIKLAYINIZ

1/5000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ, Pafta İçin TIKLAYINIZ

1/25000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ, Pafta İçin TIKLAYINIZ

1/100000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ, Pafta İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/41

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Karabağlar İlçesi sınırlarında yer alan 191 hektarlık “Riskli Alan”ın Karabağlar Belediye Başkanlığı görev ve yetki alanında kalan yaklaşık 106 hektarlık (2. Etap)  kısmına ilişkin Karabağlar Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 6306  sayılı  Afet  Riskli  Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu’nun 6. Maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97(ı) ve 102(e) maddesi uyarınca değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 31.08.2022 tarih ve 4437190 sayılı yazısı ile Onaylı NİP-35441597 ve UİP-35825379 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları ekte gönderilmekte olup plan paftalarının ve plan açıklama raporlarının Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) intikal ettiği tarihten itibaren tarafımızca tespit edilen ilan yerlerinde, internet sayfamızda ve e-plan otomasyon sisteminde 30 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve ayrıca, eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara plan teklifinin askıya çıktığı yerin belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; Karabağlar İlçesi sınırlarında yer alan 191 hektarlık “Riskli Alan”ın Karabağlar Belediye Başkanlığı görev ve yetki alanında kalan yaklaşık 106 hektarlık (2. Etap)  kısmına ilişkin Karabağlar Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait plan paftaları ve açıklama raporları, 08.09.2022-07.10.2022 tarihleri arasında Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi No:41/5 (Ana Hizmet Binası)-No:41/2 (Ek Hizmet Binası) Bayraklı/İZMİR adreslerinde yer alan Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) giriş kat dijital ilan panolarında ve Müdürlüğümüz internet sayfası (https://izmir.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-84308), “imar planı duyuruları” kısmında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

1/1000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ, Plan Açıklama Raporu Onayı İçin TIKLAYINIZ, Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6)...(7)...(8)...(9)...(10)...(11)...(12)...(13) TIKLAYINIZ

1/5000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ, Plan Açıklama Raporu Onayı İçin TIKLAYINIZ, Paftalar İçin (1)...(2) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/40

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Karabağlar İlçesinde Bakanlığımızca belirlenen 540 ha’lık “riskli alan”ın Peker, Uzundere, İhsan Alyanak ve Abdi İpekçi Mahalle sınırları içerisinde kalan 151 ha kısmında müellifi tarafından hazırlanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile, 101.40 Ha’lık kısmına (1. Etap) ilişkin olarak  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 6306  sayılı  Afet  Riskli  Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu’nun 6. Maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97(ı) ve 102(e) maddesi uyarınca değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 31.08.2022 tarih ve 4436895 sayılı yazısı ile Onaylı CDP-443050 PİN numaralı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve CDP-691696 PİN numaralı 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile NİP-35172678 ve UİP-35169724 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları ekte gönderilmekte olup, plan paftalarının ve plan açıklama raporlarının Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) intikal ettiği tarihten itibaren tarafınızca tespit edilen ilan yerlerinde, internet sayfanızda ve e-plan otomasyon sisteminde 30 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlığa/muhtarlıklara planların askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı, Şerafettin ve Devrim Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan 540 ha’lık “riskli alan”ın yaklaşık 151 ha kısmında müellifi tarafından hazırlanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile, 101.40 Ha’lık kısmına (1. Etap) ilişkin olarak  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait plan paftaları ve açıklama raporları, 08.09.2022-07.10.202 tarihleri arasında Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi No:41/5 (Ana Hizmet Binası)-No:41/2 (Ek Hizmet Binası) Bayraklı/İZMİR adreslerinde yer alan Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) giriş kat dijital ilan panolarında ve Müdürlüğümüz internet sayfasının  (https://izmir.csb.gov.tr) “imar planı duyuruları” kısmında 1 ay (30 gün/08.09.2022-07.10.2022 tarihleri arasında) süreyle ilan edilmektedir.

1/1000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ, Plan Açıklama Raporu Onayı İçin TIKLAYINIZ, Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6)...(7)...(8)...(9) TIKLAYINIZ

1/5000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ, Plan Açıklama Raporu Onayı İçin TIKLAYINIZ, Pafta İçin TIKLAYINIZ

1/25000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ, Plan Açıklama Raporu Onayı İçin TIKLAYINIZ, Pafta İçin TIKLAYINIZ

1/100000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu ve Onayı İçin TIKLAYINIZ, Pafta İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/39

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamında "Riskli Alan" ilan edilen İzmir İli, Karabağlar İlçesi sınırları içerisinde bulunan toplam 540 hektarlık Riskli Alanın içinde yer alan ve İmar Planları İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen 74,34 hektarlık alana (2. Etap) ve toplam yaklaşık 316 ha alan olan 3. 4. ve 5. Etaplara ilişkin müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 6. maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek 31.08.2022 tarihinde onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 31.08.2022 tarihli ve E-41890033-303.04[035.355732015.35201417.03]-4431547 sayılı yazısı ile onaylı NİP-35995323 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporunun yazı ekinde gönderildiği, onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporunun Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde, internet sayfamızda ve e-plan otomasyon sisteminde 30 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi, ayrıca eş zamanlı olarak ilgili muhtarlığa/muhtarlıklara plan ve plan açıklama raporunun askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında askı süresince bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamında "Riskli Alan" ilan edilen İzmir İli, Karabağlar İlçesi sınırları içerisinde bulunan toplam 540 hektarlık Riskli Alanın içinde yer alan ve İmar Planları İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen 74,34 hektarlık alana (2. Etap) ve toplam yaklaşık 316 ha alan olan 3. 4. ve 5. Etaplara ilişkin müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 6. maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin imar planı paftaları ve plan açıklama raporu" 08.09.2022-07.10.2022 tarihleri arasında  Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:41/5 Ana Hizmet Binası ile No:41/2 Ek Hizmet Binası Bayraklı/İZMİR adreslerinde yer alan Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) giriş kat dijital ilan panolarında ve internet sayfasında 1 ay (30 gün/08.09.2022-07.10.2022 tarihleri arasında) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Plan Açıklama Raporu Onayı İçin TIKLAYINIZ

Plan Açıklama Raporu  İçin (1/5000) TIKLAYINIZ

Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/38

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 09.08.2022 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 01.09.2022-30.09.2022 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Paftalar İçin TIKLAYINIZ

Lejant İçin TIKLAYINIZ

Plan Değişikliği Gerekçe Raporu İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/37

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

Bakanlığımızın 26.08.2022 tarihli ve 4430380 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi, "Liman" Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına (3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı) ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının (3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı) 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102 (j) maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca değerlendirildiği ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu Planlar ile Açıklama Raporları 31.08.2022 tarihinde (31.08.2022-29.09.2022 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmakta ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Paftalar İçin (1) TIKLAYINIZ

Plan Açıklama Raporu İçin (1)...(2) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/36

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

Bakanlığımızın 29.07.2022 tarihli ve 4217440 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Aksoy Mahallesi 103 ada 88 parselde yer alan taşınmaza ilişkin; yapılaşma haklarının yürürlükteki mevzuat çerçevesinde alanın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yeniden düzenlenmesi amacıyla ”Resmi Kurum Alanı” kullanım kararında herhangi bir değişiklik yapılmadan, kamu ihtiyaçları göz önünde bulundurularak E:1.50 Yençok:5 Kat yapılaşma koşulu ile planlanan ve müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlığımıza iletilmiş olup 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97(ç) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca değerlendirildiği ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu Planlar ile Açıklama Raporları 23.08.2022 tarihinde (23.08.2022-21.09.2022 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmakta ve ilan edilmektedir.

Paftalar İçin (1)...(2) TIKLAYINIZ

Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/35

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

"Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilen İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlatılan Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi İzmir İli, Foça İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1248 Ada, 1 Nolu Parselde Foça Yelken Tesislerine (Su Sporları Merkezi) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Bakanlık Makamının Bakanlık Makamının 07.06.2022 tarih ve 3834224 sayılı sayılı Olurları ile 1Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Söz konusu Plan Değişikliği ile Açıklama Raporları 04.08.2022 tarihinde (04.08.2022-02.09.2022  tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 4. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmakta ve ilan edilmektedir.

Paftalar İçin (1)...(2) TIKLAYINIZ

Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/34

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Karaburun-Çeşme-Urla İlçeleri, "Karaburun – Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi"ne ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, Bakanlık Makamının 19.07.2022 tarih ve  4131933  sayılı  Olur'u  ile  1  sayılı  Cumhurbaşkanlığı  Teşkilatı  Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu 04.08.2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/2 Bayraklı İzmir Adresinde 4.kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Gösterim İçin TIKLAYINIZ

Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6)...(7)...(8)...(9)...(10)...(11)...(12)...(13)...(14)...(15) TIKLAYINIZ

Plan Hükümleri İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6)...(7) TIKLAYINIZ

Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/33

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir ili, Çeşme ilçesi, Alaçatı Mahallesi, 3791 ada 1 parsel, 3792 ada 1 parsel, 4561 ada 1 parsel, 4562 ada 1 parsel, 4472 ada 1 parsel, 4477 ada 1 parsel ve tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamının 04.07.2022 tarihli ve 4072383 sayılı Olur'u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı imar planı paftaları ve plan araştırma ve açıklama raporu 04.08.2022 tarihinde 1 ay süreyle (04.08.2022 – 02.09.2022) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/2 Bayraklı / İZMİR adresinde zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Teklif Rapor İçin TIKLAYINIZ

1000 lik Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6)...(7)...(8) TIKLAYINIZ

5000 lik Paftalar İçin (1)...(2)...(3) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/32

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 22.07.2022 tarihli ve 4144346 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bornova İlçesi, Eğridere Mahallesi, 573 numaralı parselde Afet Konutu yapılmasına yönelik müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. uyarınca değerlendirildiği ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı belirtilmiş olup, söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

Söz konusu Planlar ile Açıklama Raporları 29.07.2022 tarihinde (29.07.2022-27.08.2022 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmakta ve ilan edilmektedir.

29.07.2022

Plan Açıklama Raporu (1000)...(5000) Tıklayınız

Paftalar İçin (1000)/1...(1000)/2...(5000) Tıklayınız

***

DUYURU:2022/31

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 20.07.2022 tarihli ve 4136500 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Küçükkavulcuk Mahallesi, 1051 parsel numaralı Maliye Hazinesine kayıtlı taşınmazda “Eğitim Alanı” yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Lise Alanı” yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin 644 sayılı Kanın Hükmünde Kararname’nin 2. Maddesi (ç) bendi uyarınca değerlendirildiği ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı belirtilmiş olup, söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

Söz konusu Planlar ile Açıklama Raporları 29.07.2022 tarihinde (29.07.2022-27.08.2022 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmakta ve ilan edilmektedir.

29.07.2022

Plan Açıklama Raporu (1000)...(5000) Tıklayınız

Paftalar İçin (1000)...(5000) Tıklayınız

***

DUYURU:2022/30

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 04.07.2022 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 26.07.2022-24.08.2022 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

ASKIYA ALMA TARİHİ

26.07.2022

Plan İçin TIKLAYINIZ...

Plan Değişikliği Gerekçe Raporu İçin TIKLAYINIZ..

 

***

DUYURU:2022/29

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 07.07.2022 tarihli ve E. 4097710 sayılı yazısı ile; Bakanlığımızca 07.07.2020 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli “Liman” Amaçlı Nazım İmar Planı (III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı)" ve 1/1000 ölçekli “Liman” Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı (III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı)'nın yürütülmesinin durdurulması ve iptali için açılan davalarda, İzmir 6. İdare Mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararlarının gerekçeleri doğrultusunda hazırlanan “İzmir İli, Aliağa İlçesi, Nemrut Körfezi Liman Amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı (III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı) ve  “İzmir İli, Aliağa İlçesi, Nemrut Körfezi Liman Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı) teklifinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

Onaylı KNİP-35147842 PIN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile KUİP-35075987 PIN Numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları 08.07.2022-06.08.2022 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.   

ASKIYA ALMA TARİHİ

08.07.2022

Planlar İçin (1) - (2) - (3) TIKLAYINIZ

Açıklama Raporu İçin (1) - (2) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/28

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK  VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 30.06.2022 tarihli ve 4038745 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi 8226 ada 1 numaralı parselde “Özel Sosyal Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile “E:2.00 Yençok:18.50 metre” yapılaşma koşullu “Özel Sosyal Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 6306  sayılı  Afet  Riskli  Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu’nun 6. Maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97(ı) ve 102(e) maddesi  uyarınca uyarınca değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu Planlar ile Açıklama Raporları 08.07.2022 tarihinde (08.07.2022-06.08.2022 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmakta ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Planlar İçin (1) - (2) TIKLAYINIZ

Açıklama Raporu İçin (1) - (2) TIKLAYINIZ

Plan Notları İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/27

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK  VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Çeşme İlçesi,Dalyan Mahalleleri sınırları içerisinde  8159 ada 1 ve 2 numaralı parsllere ilişkin hazırlanan   1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamının 17.02.2022 tarih ve 2976771 sayılı Olur'u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 04.07.2022 tarihinde Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği  İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/2 Bayraklı/ İzmir adresinde 4.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI SÜRESİ

04.07.2022-  05.08.2022

Paftalar İçin (1)...(2) TIKLAYINIZ

Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/26

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN METNİ

6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamında "Riskli Alan" ilan edilen İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 2.59 hektarlık Riskli Alana ilişkin Bakanlığımızca onaylanarak askı-ilan işlemleri için dağıtımı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) 20.01.2021-19.02.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmış, bu süreçte yapılan 98 adet itiraz başvurusu Bakanlığımıza iletilmiştir. Söz konusu itirazlar Bakanlığımızca değerlendirilmiş, uygun bulunmamış; Bununla birlikte Karşıyaka Belediye Başkanlığı'nın 28.04.2022 tarih ve E-90887 sayılı yazısı doğrultusunda yapılaşma koşulunun Z+8 kat olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 6. maddesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylanmış; 20.01.2021 tarihinde askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki değişiklik yapılmayan kısımlar kesinleştirilmiştir.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 07.06.2022 tarihli ve E-41890033-303.01-3796689 sayılı yazısı ile Onaylı UİP-35655495 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 30 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlığa/muhtarlıklara planların askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması ile 98 adet itiraz sahibinin itirazlarının reddedildiğine ilişkin olarak gerekli bilgilendirmenin gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamında "Riskli Alan" ilan edilen İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 2.59 hektarlık Riskli Alana ilişkin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 6. maddesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin "1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporu" 14.06.2022-13.07.2022 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Ana Hizmet Binası giriş kat ve dijital ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Paftalar İçin (1)...(2) TIKLAYINIZ

Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/25

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

     Bakanlığımızın 24.05.2022 tarihli ve 3683805 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Urla İlçesi, Denizli Mahallesi 3753 ada 5 numaralı parsele ilişkin E:1.00 Yençok:3 Kat yapılaşma kararlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan, mer’i imar planında “Belediye Hizmet Alanı” ve “Konut Alanı” kullanımında olan alanın yapı yaklaşma mesafesinin her yandan 5’er metre bırakılmak üzere “Resmi Kurum Alanı” olarak planlanmasına yönelik müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 97 (ç) maddesi uyarınca değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı, bildirilmiştir.

     Onaylı NİP-35481143 ve UİP-35792116 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları 01.06.2022-30.06.2022 tarihleri arasında bir ay süreyle İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Plan Değişikliği Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

Pafta İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/24

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

     Bakanlığımızın 24.05.2022 tarihli ve E.3683785 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Urla İlçesi, Hacıisa Mahallesi 1292 ada 1 parsel, 1293 ada 1 ve 5 parseller, 154 ada 80 parselin “E:1.00 Yençok:3 Kat” yapılaşma koşullu “Ticaret Alanı” amaçlı Urla Belediye Başkanlığı’nca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 102(h) maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

     Onaylı UİP-35487895 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporu 01.06.2022-30.06.2022 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.       

ASKIYA ALMA TARİHİ

01.06.2022

Plan Değişikliği Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

Paftalar İçin Tıklayınız (1)...(2)

***

DUYURU:2022/23

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU     

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 06.05.2022 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 23.05.2022-21.06.2022 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Ekler 

İmar Plan Hükümleri

Plan Değişikliği Gerekçe Raporu

***

DUYURU:2022/22

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU     

 İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 2276 ada 1-13-27-24-25-27-29-31-32-33  numaralı  parseller ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 2276 ada, 6 numaralı parseli kapsayan alanda, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre hazırlanan İmar Uygulaması (Parselasyon Planı) ilanı;

   İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 2276 ada 1-13-27-24-25-27-29-31-32-33  numaralı  parseller ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 2276 ada, 6 numaralı parseli kapsayan alanda hazırlanan, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulamasına dair parselasyon planı; 09.05.2022 tarih ve 3572667 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanmıştır.

 Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 10/05/2022 tarih ve 3620286 sayılı yazısı gereğince; İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 2276 ada, 1-13-27-24-25-27-29-31-32-33 numaralı parseller ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 2276 ada, 6 numaralı parseli kapsayan alanda hazırlanan, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddeye göre İmar Uygulaması (Parselasyon Planı); 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesi ile Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesine göre 13/05/2022- 13/06/2022  tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) İlan ekranında/panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Ekler (1)...(2)...(3)...(4)

Dağıtım Cetveli

Durum Haritası

***

DUYURU:2022/21

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 19.04.2022 tarihli ve 3458076 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Dikili İlçesinde Bakanlığımızca 09.05.2013 tarihinde onaylanan Dikili Limanı İmar Planına ilave dolgu alanı (liman ve anroşman) olarak yapılacak 700 m2 alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup, söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

Söz konusu Planlar ile Açıklama Raporları 27.04.2022 tarihinde (27.04.2022-26.05.2022 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmakta ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Ekleri:

1.Paftalar (1000) (5000)

2.Plan Açıklama Raporu (1000) (5000)

***

DUYURU:2022/20

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 04.04.2022 tarihli ve 3344019 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Aksoy Mahallesi 103 ada 88 parselde yer alan taşınmaza ilişkin; yapılaşma haklarının yürürlükteki mevzuat çerçevesinde alanın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yeniden düzenlenmesi amacıyla ”Resmi Kurum Alanı” kullanım kararında herhangi bir değişiklik yapılmadan, kamu ihtiyaçları göz önünde bulundurularak E:1.50 Yençok:5 Kat yapılaşma koşulu ile planlanan ve müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97(ç) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca değerlendirildiği ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı belirtilmiş olup, söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

Söz konusu Planlar ile Açıklama Raporları 27.04.2022 tarihinde (27.04.2022-26.05.2022 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmakta ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Ekler:

1.Plan (1) (2)

2.Plan Açıklama Raporu

***

DUYURU:2022/19

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

Bakanlık Makamı’nın 30.11.2020 tarihli ve 256261-256267-256269-256273-256278-256281-256285 sayılı Olur'ları ile "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenmesi sonucunda 3 No.lu RYA sınırları içerisinde kalan alana ilişkin olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü)’nün 27.09.2021 tarihli ve 1820599 sayılı yazısıyla kesinleştirilen İmar Planı Değişikliği kapsamında alandaki enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla sunulan İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Salhane Mahallesi, 25370 ada 6 parsele ilişkin Trafo Alanına (5 x 9 m)  yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi, 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri kapsamında re’sen onaylamıştır.

Bakanlığımız (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 15.04.2022 tarih ve E-41890033-303.01-3456904 sayılı yazısı ile anılan Trafo Alanına ilişkin UİP-35738233 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile plan açıklama raporu Valiliğimize iletilerek; onaylı imar planı değişikliği paftalarının ve plan açıklama raporunun Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlığa plan değişikliğinin askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması istenmiştir.

Bu kapsamda; 6306 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenen “İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 3 no.lu Rezerv Yapı Alanında Kalan Salhane Mahallesi 25370 ada 6 parsede trafo alanına ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin plan paftaları ve açıklama raporu” nun 26.04.2022-25.05.2022 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü), dijital ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Ekler:

1.Bayraklı Rönesans Trafo

2.Plan Notları

3.UİP

***

DUYURU:2022/18

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 11.04.2022 tarihli ve 3367871 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Menemen İlçesi, Emirâlem Mahallesi 1498 parsel ve Asarlık Mahallesi 547 parselde planlanan, bir kısmı 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan, Rüzgâr Enerji Santraline ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının 09.09.2021-08.10.2021 tarihleri arasındaki yasal askı süresi içerisinde iletilen itirazların değerlendirilmesi sonucunda; İzmir İli, Menemen İlçesi, Emirâlem Mahallesi 1498 parsel ve Asarlık Mahallesi 547 parselde planlanan, bir kısmı 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan, ilave yol ve her birisi 3.75 MWm kurulu güce sahip 4 adet türbine ilişkin hazırlanan (toplam 15 MWm) Rüzgâr Enerji Santraline ilişkin itirazlar kapsamında revize edilen imar planı değişikliği 21.02.2022 tarihli ve 15737 sayılı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile uygun bulunduğu, söz konusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve Yol İlavesi İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Yol İlavesi İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri kapsamında Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı KNİP-35988249 ve KUİP-35319296 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi paftaları ve plan açıklama raporları 20.04.2022-19.05.2022 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)  askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.20.04.2022

Ekler:

1/1000'lik (K18D13C3C-K18D18B2A-K18D18B2B-K18D18B2D-K18D18B3A-K18D18B4A-K18D18B4B-K18D18B4C-K18D18B4D) (Rapor)

1/5000'lik (K18D13C-K18D18B) (Rapor)

***

DUYURU:2022/17

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 29.03.2022 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 19.04.2022-18.05.2022 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.19.04.2022

Ekler:

1/100000'lik (Çevre Düzeni Planı) (Plan Değişikliği Açıklama Raporu)

1/25000'lik (Çevre Düzeni Planı) (Plan Değişikliği Açıklama Raporu)

***

DUYURU:2022/16

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

İzmir İli, Menemen İlçesi, Görece Mahallesi, 114 ada, 9 numaralı parseli kapsayan alanda, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre hazırlanan, İmar Uygulamasına dair Parselasyon Planı; 04/04/2022 tarih ve 3338122 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 11.04.2022 tarih ve 3360274 sayılı yazısı gereğince;  İzmir İli, Menemen İlçesi, Görece Mahallesi, 114 ada, 9 numaralı parseli kapsayan alanda, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre hazırlanan İmar Uygulamasına dair Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesi ile Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesine göre 19/04/2022 -19/05/2022 tarihleri arasında, Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) İlan ekranında/panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve askıda kalmasını sağlayacak iş bu tutanak tarafımızca düzenlenerek imza altına alınmıştır.19.04.2022

Ekleri: Plan

DOP Hesabı

Özet Cetveli

Dağıtım Cetvelleri

Tahsis Cetveli ve Tescil Sayfaları

***

DUYURU:2022/15

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Camikebir mahallesi, 3391 ada, 1 nolu parseli (eski 106 ada, 123 numaralı parsel) kapsayan alanda hazırlanan, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde İmar Uygulamasına dair parselasyon planı;  07/01/2022 tarih ve 2617284 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanmasını müteakip, 25/01/2022-25/02/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmış ve askı sürecinde oluşan itiraz üzerine, ilgili itirazlar Bakanlığımızca değerlendirilerek;

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Camikebir Mahallesi, 3391 ada, 1 numaralı parseli (eski 106 ada, 123 numaralı parsel) kapsayan alanda, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre hazırlanan, İmar Uygulamasına dair Parselasyon Planı;  08.04.2022 tarih ve 3365516 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 11/04/2022 tarih ve 3410861 sayılı yazısı gereğince, İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Camikebir mahallesi, 3391 ada, 1 numaralı parseli (eski 106 ada, 123 numaralı parsel) kapsayan alanda, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre hazırlanan İmar Uygulamasına dair Parselasyon Planı ve ekleri; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesi ile Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesine göre  15/04/2022 - 15/05/2022  tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) İlan ekranında/panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.15.04.2022

Ekleri: Parselasyon Planı

Ada Grafiği

Ada Dağıtım Cetvelleri

DOP Hesabı

Özet Cetveli

Tescile Esas Dağıtım Cetvelleri

Tescil Sayfası

***

DUYURU:2022/14

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 31.03.2022 tarihli ve 3318970 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Konak İlçesi, 2. Aziziye Mahallesi, 3156 ada, 17 ve 33 parsel numaralı taşınmazların 7000 m?2;’lik kısmını kapsayan Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve TAKS: 0.30, KAKS (Emsal) E=0.60; Yençok= 2 kat yapılaşma koşullu Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümlerince  onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

Söz konusu Planlar ile Açıklama Raporları 12.04.2022 tarihinde (12.04.2022-11.05.2022 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmakta ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur. 12.04.2022

Eki: Planlar (1)...(2)

Plan Açıklama Raporu (1000)...(5000)

***

DUYURU:2022/13

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

          Bakanlığımızın 31.03.2022 tarihli ve E.3326351 sayılı yazısı ile; Aydın İli Nazilli İlçesi ve İzmir İli Kiraz İlçesi sınırları içerisinde, Kiraz Enerji Yatırım Üretim Tic. A. Ş. tarafından 14 türbin ve 50.4 MWm/50 MWe kapasiteye sahip bir projeyken 14 türbin 53.2 MWm/50 MWe kurulu güç olarak proje revize edilen ve türbin koordinatlarında da değişiklikler söz konusu olan, türbin plan formunda kareden onikigene dönüştürülen, bağlantı yollarında da değişiklikler söz konusu olan Kirazlı RES Projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

          Onaylı NİP-00643670 ve UİP-00594380 PİN numaralı İlave – Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları 07.04.2022-06.05.2022 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.       

ASKIYA ALMA TARİHİ

07.04.2022

Raporlar İçin (1000)...(5000) TIKLAYINIZ

Ekler İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6)...(7)...(8)...(9)...(10)...(11)...(12)...(13)...(14)...(15)...(16)...(17)...(18)...(19)...(20)...(21)...(22) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/12

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir ili, Menemen ilçesi, Görece mahallesi, 101 ada, 1 ve 2, 102 ada, 1 ve 2, 103 ada, 1 ve 2 ve 104 ada, 1 sayılı parselleri (Eski 123 ada, 10, 11 ve 14 sayılı parseller ile 189 ada, 2,3,5 ve 6 sayılı parselleri)  kapsayan alanda, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulamasına dair parselasyon planı; 23/03/2022 tarih ve 3216664 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü)) 29/03/2022 tarih ve 3299249 sayılı yazısı gereğince, İzmir İli, Menemen İlçesi, Görece mahallesi, 101 ada, 1 ve 2, 102 ada, 1 ve 2, 103 ada, 1 ve 2  ve 104 ada, 1 sayılı parselleri (Eski 123 ada, 10, 11 ve 14 sayılı parseller ile 189 ada, 2,3,5 ve 6 sayılı parselleri) kapsayan alanda hazırlanan, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulamasına dair parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi ile Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin, 26. maddesine göre 05/04/2022-05/05/2022 tarihleri arasında, Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) ilan ekranında/panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Ekler İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6)...(7) Tıklayınız

***

DUYURU:2022/11

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 05.03.2022 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 01.04.2022-30.04.2022 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Ekler İçin (1)...(2)...(3) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/10

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çeşme İlçesi, Dalyan ve Sakarya Mahalleleri, Ayayorgi Mevkiine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 07.03.2022 tarih ve 3123141 sayılı Olur’u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Söz konusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı “İmar Kanunu” uyarınca 24.03.2022-22.04.2022 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde 4. kat Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. 

ASKI TARİHİ

24.03.2022

Ekler İçin (1)...(2)...(3) TIKLAYINIZ

**

DUYURU:2022/09

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

          Bakanlığımızın 07.02.2022 tarihli ve E. 2879046 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çakmaklı Köyü, Kendirli Mevkii, İlave Liman Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İlave Nazım İmar Planı) ve İlave Liman Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın (3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı) Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

            Onaylı KANİP-35527795 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı  ile KAUİP-35738713 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı paftaları ile plan açıklama raporları 21.02.2022-22.03.2022 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Plan Açıklama Raporu İçin (1000)...(5000) TIKLAYINIZ

Paftalar İçin (1)...(2)...(3) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/08

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 10.02.2022 tarihli ve E. 2919792 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Tire İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 1058 ada 101 nolu parseli kapsayan alanda Kamu Hizmet Alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve E:1.50, Yençok:5 kat yapılaşma koşullu Resmi Kurum Alanı (Hükümet Konağı) amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

Onaylı NİP-35464041 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile UİP-35559105 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları 17.02.2022-18.03.2022 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.  

ASKIYA ALMA TARİHİ

17.02.2022

Plan Raporu İçin (1000) TIKLAYINIZ

Plan Raporu İçin (5000) TIKLAYINIZ

Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/07

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 27.01.2022 tarihli ve E.2802189 sayılı yazısı ile; Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde, Bakanlığımız koordinesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle 2020 yılı içerisinde yapılacak 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İzmir İli, Aliağa İlçesi, Samurlu Mahallesi 959 parsel numaralı taşınmaz ile çevresindeki muhtelif taşınmazları da kapsayan alanda mevcut imar planı kullanım kararlarında 750 sosyal konut yapılmasına imkan tanıyacak şekilde değişiklik ve ilave yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği teklifi ile 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri kapsamında değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

          Onaylı CDP-595950 PİN numaralı İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile NİP-35531516 ve UİP-35886868 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları 11.02.2022-12.03.2022 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.   

ASKIYA ALMA TARİHİ

11.02.2022

Çevre Düzeni Plan Değişikliği Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

Plan Raporu (5000) İçin TIKLAYINIZ

Uygulamalı İmar Planı Raporu İçin TIKLAYINIZ

Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6)...(7)...(8) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/06

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 12.01.2022 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 28.01.2022-26.02.2022 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Çevre Düzeni Plan Değişikliği Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

Pafta İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/05

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Camikebir mahallesi, 3391 ada, 1 nolu parseli (eski 106 ada 123 parsel) kapsayan alanda hazırlanan, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulamasına dair parselasyon planı;  07/01/2022 tarih ve 2617284 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 18/01/2022 tarih ve 2736717 sayılı yazısı gereğince, İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Camikebir mahallesi, 3391 ada, 1 nolu parseli (eski 106 ada 123 parsel) kapsayan alanda hazırlanan, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulamasına dair parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi ile Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesine göre  25/01/2022-25/02/2022  tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) İlan ekranında/panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Ada Grafiği ve Parsel Planı İçin TIKLAYINIZ

Dağıtım Cetveli İçin TIKLAYINIZ

Dot Hesanı İçin TIKLAYINIZ

Tahsis Cetvelleri ve Tescil Sayfaları İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/04

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 14.01.2022 tarihli ve 2710861 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Tepecik Mahallesi, 4466 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde 15 x 999  kW  (toplam  15  MW)  kurulu  güce  sahip  Güneş  Enerji  Santrali  amaçlı  Yenilenebilir  Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı, Teknik Altyapı Alanı, Yol, Otopark ve Su Yüzeyi (Kuru Dere Yatağı) kullanım kararı getirilmesine yönelik plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümlerince  onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu Planlar ile Açıklama Raporları 20.01.2022 tarihinde (20.01.2022-18.02.2022 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılacak ve ilan edilecektir.

Plan Raporu İçin (1000)...(5000) TIKLAYINIZ

Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/03

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 28.12.2021 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği 14.01.2022-12.02.2022 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Plan Açıklama Raporu İçin 100000...25000 TIKLAYINIZ

Paftalar İçin (1)...(2)...(3) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/02

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU METNİ

Bakanlığımızın 20.12.2021 tarihli ve 2467813 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Menemen İlçesi, Seyrek Mahallesi, 273 ada, 4-5-6-7 parsellerde kurulacak olan Bakırçay Üniversitesine ilişkin İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesi çerçevesinde re’sen  onaylandığı, bildirilmiştir.

Söz konusu Planlar ile Açıklama Raporları 13.01.2022 tarihinde (13.01.2022-11.02.2022 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

13.01.2022

Plan Açıklama Raporu İçin 1000...5000 TIKLAYINIZ

Plan Değişikliği Açıklama Raporu İçin (25000) TIKLAYINIZ

Çevre Düzeni Raporu İçin (100000) TIKLAYINIZ

1000'lik Plan Paftaları İçin (1)...(2)...(3)...(4) TIKLAYINIZ

5000'lik Plan Paftası İçin TIKLAYINIZ

25000'lik Çevre Düzeni Plan Paftası İçin TIKLAYINIZ

100000'lik Çevre Düzeni Plan Paftası İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2022/01

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU METNİ

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 14.12.2021 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 05.01.2022-03.02.2022 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Plan Değişikliği Gerekçe Raporu İçin TIKLAYINIZ

Pafta İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/71

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU METNİ

Karabağlar Belediye Başkanlığınca; İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın Mahalleleri ile Buca İlçesi, Seyhan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 06.06.2013 tarih ve 2013/4919 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Riskli Alan” ilan edilen yaklaşık 191 hektarlık riskli alanın Karabağlar İlçesi sınırları içerisinde kalan 106 hektarlık kısmına ilişkin 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği teklifinin onaylanması talep edilmiş olup 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planının amaç, ilke ve stratejileri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Çevre Düzeni Planlarında değişiklikleri düzenleyen 20. Maddesinin 2. Fıkrasının “(a) Kamu yatırımları” ve “(d) Değişen verilere bağlı olarak planın güncellenmesi” hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda; “Riskli Alan” ilan edilen yaklaşık 191 hektarlık alanın, Karabağlar İlçesi sınırlarında kalan  ve 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında “konut dışı kentsel çalışma alanı” olarak tanımlanan alanın, “2. ve 3. derece alt merkez” ve “kentsel gelişme alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği teklifi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97 nci maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın 13.12.2021 tarihli Oluru ile onaylanmıştır.

Bu kapsamda 13.12.2021 tarihli 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. Maddesi uyarınca askıya çıkarılması, askıya çıktığına ve askıdan indirildiğine dair düzenlenecek ıslak imzalı tutanakların varsa itirazlar ile birlikte askı süresi bitiminden itibaren 10 (On) gün içerisinde Bakanlığımıza gönderilmesi istenmektedir.

Bu kapsamda anılan Çevre Düzeni Planı Değişikliğine ilişkin plan paftaları ve açıklama raporu” nun 24.12.2021-24.01.2022 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), dijital ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

24.12.2021

Ekler İçin (1)...(2) TIKLAYINIZ...

Rapor Açıklaması İçin TIKLAYINIZ...

***

DUYURU:2021/70

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI    

Bakanlığımızın 15.12.2021 tarihli ve E.2458256 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi, Paşaçiftliği Mevkiinde, Bakanlığımızca 08.02.2012 tarihinde onaylanan Liman Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Özel Hükümler başlıklı 2. maddesinde yer alan "... 77SM 2011 nolu Modelleme Bölüm 3'teki simülatör uygulamalarında kullanılan gemi boyutlarına uyulması zorunludur." şeklindeki plan notu ile yine Bakanlığımızca 26.04.2014 tarihinde onaylanan Liman Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 7. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "Liman faaliyet alanında 3. şahıslara hizmet verilmeyecektir. Tesiste oluşturulacak liman kapasitesi yalnız şirketin ihtiyacına yönelik kullanılacaktır." şeklindeki plan notunun iptali teklifi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

Onaylı UİP-35698787 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İptali paftası ve plan açıklama raporu ile UİP-35451134 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Plan Notu İptali paftası ve plan açıklama raporu 24.12.2021-22.01.2022 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.    

ASKIYA ALMA TARİHİ

24.12.2021

Ekler İçin TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2021/69

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI       

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 01.12.2021 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 20.12.2021-18.01.2022 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Plan Değişikliği Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

Paftalar İçin (1)...(2) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/68

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI       

Bakanlığımızın 02.12.2021 tarihli ve 2350399 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Tire İlçesi, Kurşak Mahallesi, 798 ve 799 parsellerde bulunan Güneş Enerji Santralinde Teknik Altyapı Alanına ihtiyaç duyulması sebebiyle hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri kapsamında Bakanlığımızca re'sen onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 09.12.2021 tarihinde (09.12.2021-07.01.2022) tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Paftalar İçin TIKLAYINIZ

Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/67

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI       

İzmir İli, Bayraklı İlçesi sınırları içerisinde meydana gelen deprem sonucu çöken veya ağır hasar gören yapıların yoğunluklu bulunduğu alanlar Bakanlık Makamı’nın 30.11.2020 tarihli ve 256261-256267-256269-256273-256278-256281-256285 sayılı Olur'ları ile "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenenmiş olup 1 No.lu Rezerv Yapı Alanında kalan İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Salhane Mahallesi, 25220 ada 1,4 ve 5 parseller, 25279 ada 1 parsel çevresine yönelik trafo alanına (5 x 9 m) ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi, 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde res'en onaylamıştır.

Bakanlığımız (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 26.11.2021 tarih ve E-41890033-2297469 sayılı yazısı ile anılan Trafo Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile plan açıklama raporu Valiliğimize iletilerek; onaylı imar planı değişikliği paftalarının ve plan açıklama raporunun Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlığa plan değişikliğinin askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması, diğer taraftan, 30 gün süreyle kamuoyuna ve ilgililerine bilgilendirme yapılmasına yönelik plan değişikliği yapılan alanda görülebilecek nitelikte yerden yüksekliği 250 cm ve ebatları 100 x 120 cm olan, üzerinde yapılan değişikliğin ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgilerine, değişikliğin amacına, ilan-askı sürecinin başlangıç ve bitiş sürelerine ve ilan edilen planların nerede görülebileceğine ilişkin bilgilendirmenin yer aldığı en az iki adet bilgilendirme tabelasının Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme İl Müdürlüğü) konulmasının sağlanması istenmiştir.

Bu kapsamda; 6306 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenen “İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 1 no.lu Rezerv Yapı Alanında Kalan Salhane Mahallesi 25220 ada 1, 4 ve 5 parseller, 25279 ada 1 parsel çevresine yönelik trafo alanına (5 x 9 m) ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin plan paftaları ve açıklama raporu” nun 07.12.2021-05.01.2022 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), dijital ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Plan Notları İçin TIKLAYINIZ

Paftalar İçin (1)...(2) TIKLAYINIZ

Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/66

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI       

          Bakanlığımızın 12.11.2021 tarihli ve E.2172811 sayılı yazısı ile; yine Bakanlığımızın 02.04.2021 tarihli ve E.691126 sayılı yazısı ile dağıtımı yapılan, İzmir İli, Urla İlçesi, Rüstem Mahallesi, eski 601 ada 2 parsele ilişkin E: 0.75 yapılaşma koşulunun geçerli olduğu Konut Alanının, 3402 sayılı Yasanın 22/a maddesi gereğince 4230 ada 5 ve 7 parseller şeklinde mevcut durumla uyumlu hale getirilmesi amacıyla plan paftası üzerinde ifraz hattı çizgisi ile ayrılması ve yüksekliğin Yençok:Z+2 kat şeklinde belirtilmesi ayrıca plan notlarının 9 nolu hükmünün “Planlama alanında trafo yeri ve terklerden sonra kalan alanda 0.75 emsal üzerinden yapılaşma gerçekleştirilecektir. Yapılar en fazla Zemin+2 kat olacaktır” şeklinde düzeltilmesine yönelik TOKİ Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, 14.04.2021-13.05.2021 tarihleri arasındaki askı sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan itirazların kısmen ret, kısmen kabulü kapsamında yapılan düzenlemeleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

          Onaylı UİP-355749690 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  paftaları ve plan açıklama raporu 26.11.2021-25.12.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.       

ASKIYA ALMA TARİHİ

26.11.2021

Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

Paftalar İçin (1)...(2)...(3) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/65

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI        

          Bakanlığımızın 19.10.2021 tarihli ve E.2011635 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Turabiye Mahallesi, 3792 ada 127 parselde yapılması planlanan Güneş Enerji Santraline yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

          Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 24.11.2021-23.12.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.       

ASKIYA ALMA TARİHİ

24.11.2021

Plan Açıklama Raporu (UİP)...(NİP) TIKLAYINIZ

Paftalar İçin (1)...(2)...(3) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/64

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN METNİ

İzmir İli, Urla İlçesi, Zeytineli Mahallesi, 236 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 08.10.2021 tarih ve 1933712 sayılı Olur’u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu 23.11.2021 tarihinde 1 ay süreyle (23.11.2021 – 23.12.2021) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

23.11.2021

Plan Açıklama Raporu TIKLAYINIZ

Paftalar İçin (1000)...(5000) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/63

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İlgi yazı ve ekleri ile; Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü)  iletilen İzmir İli, Urla İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, "Teknoloji Geliştirme Bölgesi"ne ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı  Nazım  İmar  Planı  Değişikliği  ve  1/1000  ölçekli  Koruma  Amaçlı  Uygulama  İmar  Planı Değişikliği,  Bakanlık  Makamının  27.10.2021  tarih  ve  2078545  sayılı  Olur'u  ile  1  sayılı Cumhurbaşkanlığı  Teşkilatı  Hakkında  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin  109.  maddesi  uyarınca onaylanmıştır

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 22.11.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/2 Bayraklı/ İzmir adresinde zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 ASKI SÜRESİ

22.11.2021 -  22.12.2021

Paftalar İçin (1000)...(5000) TIKLAYINIZ

Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/62

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 27.10.2021 tarihli ve E.2073857 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi sınırları içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yer aldığı 2276 Ada 1, 6, 13, 24, 27, 29, 31, 32, 33 Parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin  1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

          Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 12.11.2021-11.12.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.       

ASKIYA ALMA TARİHİ

12.11.2021

Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6) TIKLAYINIZ

Açıklama Raporu 1000 ve 5000 için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/61

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

          Bakanlığımızın 27.10.2021 tarihli ve E.2073967 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi sınırları içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yer aldığı 3331 Ada 35 Parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin  1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

          Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 12.11.2021-11.12.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.       

ASKIYA ALMA TARİHİ

12.11.2021

Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6) TIKLAYINIZ

Açıklama Raporu 1000 ve 5000 için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/60

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 20.10.2021 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 09.11.2021-08.12.2021 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇE RAPORU

PAFTA İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/59

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 08.10.2021 tarihinde onaylanan  İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 02.11.2021-01.12.2021 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇE RAPORU

PAFTA İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/58

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir ili, Selçuk ilçesi sınırları dahilinde Pamucak sahilinin maruz kaldığı rüzgar ve deniz şartlarına bağlı dalga hareketlerinin yol açtığı kıyı erozyonu ve sedimantasyon şartlarından dolayı kanalın deniz çıkışında ihtiyaç duyulan denize çıkış yapılarını (kuzey ve güney mahmuz) içeren ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın (3. Bölge Müdürlüğü) tarafından hazırlattırılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 13.09.2021 tarihli ve 1721888 sayılı Olur'u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 01.11.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/2 Bayraklı/ İzmir adresinde zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Eki İçin TIKLAYINIZ..

***

DUYURU:2021/57

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 07.10.2021 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 21.10.2021-19.11.2021 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇE RAPORU

PAFTA İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/56

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir ili Aliağa ilçesi Yüksekköy Mahallesi sınırları içinde bulunan, 128 ada 12 ve 13 nolu parselleri  kapsayan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı,   05/10/2021 tarih ve 1798967 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 12.10.2021 tarih ve 1947461 sayılı yazısı gereğince, Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğinin 25.maddesi 3.fıkrası gereği göre 19/10/2021-17/11/2021 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

-Parselasyon  Planı Dosyası

***

DUYURU:2021/55

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir ili Aliağa ilçesi Yüksekköy Mahallesi sınırları içinde bulunan, 126 ada 145 nolu parseli  kapsayan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı,   05/10/2021 tarih ve 1798973 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 12.10.2021 tarih ve 1947281 sayılı yazısı gereğince, Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğinin 25.maddesi 3.fıkrası gereği göre 19/10/2021-17/11/2021 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

-Parselasyon  Planı Dosyası

***

DUYURU:2021/54

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir ili Aliağa ilçesi Yüksekköy Mahallesi sınırları içinde bulunan, 126 ada 31 nolu parseli  kapsayan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı,   05/10/2021 tarih ve 1798971 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 12.10.2021 tarih ve 1946472 sayılı yazısı gereğince, Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğinin 25.maddesi 3.fıkrası gereği göre 19/10/2021-17/11/2021 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

-Parselasyon  Planı Dosyası

***

DUYURU:2021/53

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI            

İzmir İli, Güzelbahçe  İlçesi, Çamlı  Mahallesi, 2509 ada 8 parsele ilişkin Koruma Amaçlı  1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı  ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  Bakanlık Makamının 10.09.2021  tarih  ve  1710991 sayılı Olur'u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 15.10.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/2 Bayraklı/ İzmir adresinde zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Paftalar İçin (1000) (5000) TIKLAYINIZ

Açıklama Raporu 1000 ve 5000 için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/52

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN METNİ

İzmir İli, Narlıdere İlçesi sınırları dahilinde, 6306 sayılı Kanun kapsamında 2013/4831 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden "Riskli Alan" ilan edilen alana ilişkin olarak Narlıdere Belediye Başkanlığınca hazırlanan Narlı ve Çatalkaya Mahallelerindeki 15,7 hektar alana ilişkin Gelişme Konut Alanı (E:1.70, Yençok:Z+5 kat), Ticaret+Konut Alanı (E:1.70, Yençok:Z+5 kat), Belediye Hizmet Alanı (E:0.80, Yençok:Z+3 kat), Askeri Alan (E:0.15, Yençok:Z+5 kat), İlkokul Alanı (E:0.80, Yençok:Z+3 kat), Aile Sağlığı Merkezi (E:0.80 Yençok: Z+1 Kat), Cami Alanı (E:0.50), Sosyal Tesis Alanı (E:0.80, Yençok:Z+1 kat), Park ve Yeşil Alan, Rekreasyon Alanı, Mezarlık Alanı, Teknik Altyapı Alanı (E:0.80 Yençok:Z+1kat),  Otopark Alanı, Trafo Alanı kullanımlarını ve yol bağlantılarını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca Bakanlığımızca onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 07.10.2021 tarihli ve E-41890033-303.01(035.352832098.35825932.03)-1924263 sayılı yazısı ile Onaylı NİP- 35431614 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile UİP-35825932 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 30 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlığa/muhtarlıklara planların askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; İzmir İli, Narlıdere İlçesi sınırları dahilinde, 6306 sayılı Kanun kapsamında 2013/4831 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden "Riskli Alan" ilan edilen alana ilişkin olarak Narlıdere Belediye Başkanlığınca hazırlanan Narlı ve Çatalkaya Mahallelerindeki 15,7 hektar alana ilişkin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait plan paftaları ve açıklama raporları 11.10.2021-09.11.2021 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Ana Hizmet Binası giriş kat ve dijital ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Paftalar(1000) İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5) TIKLAYINIZ

Paftalar(5000) İçin (1)...(2) TIKLAYINIZ

Raporlar İçin (NİP) TIKLAYINIZ

Raporlar İçin (UİP) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/51

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 24.09.2021 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 11.10.2021-09.11.2021 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Pafta için TIKLAYINIZ

Lejant için TIKLAYINIZ

Plan Değişikliği Gerekçe Raporu için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/50

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI  

          Bakanlığımızın 23.09.2021 tarihli ve E.1802408 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi, Arapçiftliği Mevkii, “Liman (Liman ve Liman Geri Sahası) ve Boru Hattı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinin 97 ve 102. maddeleri ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

          Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Paftaları ile Plan Açıklama Raporları 06.10.2021-04.11.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.         

ASKIYA ALMA TARİHİ

06.10.2021

Paftalar(1000) için (1)...(2)...(3)...(4) TIKLAYINIZ

Paftalar(5000) için (1)...(2) TIKLAYINIZ

Raporlar İçin (1000) (5000) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/49

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 16.09.2021 tarihli ve 1746050 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Musalla Mahallesi, Ro-Ro ve Feribot İskelesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlığımızca re’sen onaylanmıştır.

Onaylı NİP 35356896 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  ile UİP 35600106 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi İmar Planı paftaları ile plan açıklama raporları 01.10.2021-30.10.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

01.10.2021

Paftalar İçin (1)...(2)...(3)...(4)...(5) TIKLAYINIZ

Raporlar İçin (NİP) TIKLAYINIZ

Raporlar İçin (UİP) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/48

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN METNİ

İzmir İli, Narlıdere İlçesi sınırları dahilinde, 6306 sayılı Kanun kapsamında 2013/4831 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden "Riskli Alan" ilan edilen alana ilişkin olarak Narlıdere Belediye Başkanlığınca hazırlanan Atatürk ve II. İnönü Mahallelerindeki 28,4 hektar alana ilişkin Gelişme Konut Alanı (E:1.70, Yençok:Z+5 kat), Ticaret+Konut Alanı (E:1.70, Yençok:Z+5 kat), Ticaret Alanı (E:0.80, Yençok:Z+1 kat), Belediye Hizmet Alanı (E:0.80, Yençok:Z+3 kat), Anaokul Alanı (E:0.50, Yençok:Z+1 kat), Ortaokul Alanı (E:0.80, Yençok:Z+3 kat), İlkokul Alanı (E:0.80, Yençok:Z+3 kat), Sağlık Tesis Alanı (E:0.80 Yençok: Z+4 Kat), Cami Alanı (E:0.50), Sosyal Tesis Alanı (E:0.80, Yençok:Z+1 kat), Teknik Altyapı Alanı (E:0.80, Yençok:Z+1kat), Park ve Yeşil Alan, Meydan, Ağaçlandırılacak Alan, Otopark Alanı, Trafo Alanı kullanımlarını ve yol bağlantılarını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Değişikliği teklifi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca Bakanlığımızca onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 23.09.2021 tarihli ve E-41890033-303.01-1779994 sayılı yazısı ile Onaylı NİP-35746832 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile UİP-35495977 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 30 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlığa/muhtarlıklara planların askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; İzmir İli, Narlıdere İlçesi sınırları dahilinde, 6306 sayılı Kanun kapsamında 2013/4831 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden "Riskli Alan" ilan edilen alana ilişkin olarak Narlıdere Belediye Başkanlığınca hazırlanan Atatürk ve II. İnönü Mahallelerindeki 28,4 hektar alana ilişkin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Değişikliğine ait plan paftaları ve açıklama raporları 28.09.2021-27.10.2021 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Ana Hizmet Binası giriş kat ve dijital ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

NİP Plan Açıklama Raporu için TIKLAYINIZ

UİP Plan Açıklama Raporu için TIKLAYINIZ

Paftalar İçin (5000), (1000), (1000), (1000) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/47

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 20.09.2021 tarihli ve 1723024 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Kınık İlçesi, Arpaseki Mahallesi 108 ada 9, 10, 12 parsellerde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 14.06.2021-13.07.2021 tarihleri arasındaki askı sürecinde yapılan itirazların uygun görülmesi nedeniyle hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Değişikliği Açıklama Raporunun ilgili kısımları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re’sen onaylanmıştır.

Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporu 27.09.2021-26.10.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Pafta için TIKLAYINIZ

Rapor için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/46

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 20.09.2021 tarihli ve 1723194 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Kınık İlçesi, Arpaseki Mahallesi 111 ada 3 parselde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 14.06.2021-13.07.2021 tarihleri arasındaki askı sürecinde yapılan itirazların uygun görülmesi nedeniyle hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Değişikliği Açıklama Raporunun ilgili kısımları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re’sen onaylanmıştır.

Onaylı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Değişikliği Açıklama Raporu 27.09.2021-26.10.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Pafta için TIKLAYINIZ

Rapor için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/45

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli Ödemiş İlçesi Gölcük Mahallesi sınırları içinde bulunan, 442 ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17,18, 19, 20, 21, 39, 40, 41,42, 43, 44, 50, 51, 52 ve 53 nolu parseli  kapsayan,3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı,   06/09/2021 tarih ve 1660637 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 08.09.2021 tarih ve 1675913 sayılı yazısı gereğince, Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğinin 25.maddesi 3.fıkrası gereği göre 20/09/2021-19/10/2021 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

-Ada  Dağıtımları (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6)...(7)...(8)...(9)...(10)

-Kadastro Özet Cetveli

-Dop Hesabı

- Mal Sahipleri Özet Cetveli (1)...(2)...(3)

-Düzenleme Sahası Sınırı

***

DUYURU:2021/44

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI     

          Bakanlığımızın 15.09.2021 tarihli ve 1729304 sayılı yazısı ile; İzmir 1. İdare Mahkemesinin 22/10/2020 tarihli ve E.2019/899-K.2020/1292 sayılı kararı ile İzmir 2. İdare Mahkemesinin 14.01.2021 tarihli ve E.2020/1635-K.2021/12 sayılı iptal kararlarındaki gerekçeler göz önüne alınarak İzmir ili, Kiraz İlçesi, Arkacılar Mahallesi, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 ve 626 Parseller (eski 0 ada 1 parsel) ile bir kısım kadastral boşluğu kapsayan Kentsel Gelişme Alanı, Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı ve Ağaçlandırılacak Alan kullanımlarının belirlendiği İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı, Ticaret+Konut Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Alanı, Ağaçlandırılacak Alan, Park ve Yeşil Alan kullanımlarının belirlendiği 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Gelişme Konut Alanı (E:0.90, Yençok:4 kat), Ticaret+Konut Alanı (E:1.00, Yençok:4 kat), Teknik Altyapı Alanı(E:1.00, Yençok:4 kat), Belediye Hizmet Alanı (İZSU) (E:1.00, Yençok:4 kat), Eğitim Tesis Alanı (İlkokul) (E:1.00, Yençok:4 kat), Sağlık Tesis Alanı (Hastane) (E:1.50, Yençok:6 kat), İbadet Alanı (Cami) (E:1.00), Kültürel Tesis Alanı (E:1.00, Yençok:4 kat), Açık Spor Alanı (E:0.05, Yençok:1 kat), Ağaçlandırılacak Alan, Park, Su Yüzeyi (Dere), Taşıt Yolu ve Yaya Yolu” kullanımlarının belirlendiği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

          Onaylı; IMN-00512171 PİN numaralı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, NİP-35035988 PİN numaralı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, NİP-35166343 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP-35245404  PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları 17.09.2021-16.10.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.  

ASKIYA ALMA TARİHİ

17.09.2021

RAPORLAR İÇİN (1000)...(5000)...(25000)...(Ç.D.P.) TIKLAYINIZ

PAFTALAR İÇİN (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/43

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 06.09.2021 tarihli ve 1660558 sayılı yazısı ile;  İzmir İli, Aliağa İlçesi Atatürk Mahallesi, Egegaz’a ait 892 ada, 2 parsel önünde yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda hazırlanan İskele ve Rıhtım amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı UİP-35258778 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftası ve plan açıklama raporu 13.09.2021 tarihinde (13.09.2021-12.10.2021) tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Rapor için TIKLAYINIZ

Pafta için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/42

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 03.09.2021 tarihli ve 1606249 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Menemen İlçesi, bir kısmı 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan, Emiralem Mahallesi 1498 ve Asarlık Mahallesi 547 parsellerde 26.01.2021 tarih ve 13967 sayılı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve Yol İlavesi İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Yol İlavesi İmar Planının Bakanlığımızca 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı; 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 09.09.2021 tarihinde (09.09.2021-08.10.2021 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

RAPORLAR İÇİN (1000)...(5000) TIKLAYINIZ

PAFTALAR(1000) İÇİN (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6)...(7)...(8)...(9) TIKLAYINIZ

PAFTALAR(5000) İÇİN (1)...(2) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/41

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 24.08.2021 tarihli ve E.1583546 sayılı yazısı ile; İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin E.2020/927-K.2021/281 sayılı iptal kararındaki gerekçeler göz önüne alınarak İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 8252 ada 11 nolu parsel (eski 2 nolu parsel) ile 10 nolu parseli kapsayan Orta Yoğunlukta Öneri Konut Alanı (121-250 kişi/ha) kullanımına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve E: 1.05 ve Yençok: 6 Kat yapılaşma koşullu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesi, 6306 sayılı Kanunun 6. maddesi ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 18. maddesinin 2 (a) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı; NİP-35830642 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP-35698785 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları 06.09.2021 tarihinde (06.09.2021-05.10.2021) tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Paftalar için (1000)...(5000)TIKLAYINIZ

Raporlar için (1000)...(5000) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/40

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Seferihisar İlçesi açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucu 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanununun 2 nci maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık Makamı’nın 30.11.2020 tarih ve 256323 sayılı Olur’u ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenen 375 ha’lık alanın bir kısmına ilişkin TOKİ tarafından sunulan “1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı” teklifinin, 6306 sayılı Kanunun 6. Maddesi, 3194 sayılı Kanunun 9. Maddesi ve 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi çerçevesinde re’sen onaylanmıştır.

Bakanlığımız (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 19.08.2021 tarih ve 1553571 sayılı yazısı ile Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-35022107) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-35698731) paftaları ile Plan Açıklama Raporları Valiliğimize iletilerek; onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporlarının Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlığa plan değişikliğinin askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması, diğer taraftan, 30 gün süreyle kamuoyuna ve ilgililerine bilgilendirme yapılmasına yönelik plan değişikliği yapılan alanda görülebilecek nitelikte yerden yüksekliği 250 cm ve ebatları 100 x 120 cm olan, üzerinde yapılan değişikliğin ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgilerine, değişikliğin amacına, ilan-askı sürecinin başlangıç ve bitiş sürelerine ve ilan edilen planların nerede görülebileceğine ilişkin bilgilendirmenin yer aldığı en az iki adet bilgilendirme tabelasının Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) konulmasının sağlanması istenmiştir.

Bu kapsamda; 6306 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenen alanın bir kısmına ilişkin TOKİ tarafından sunulan “1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı Teklifi”ne ait plan paftaları ve plan açıklama raporları 20.08.2021-20.09.2021 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Ana Hizmet Binası giriş kat ve dijital ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

RAPORLAR İÇİN (1000)...(5000) TIKLAYINIZ

PLAN NOTLARI İÇİN (1000 ve 5000) TIKLAYINIZ

PAFTALAR(1000) İÇİN (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6)...(7)...(8)...(9)...(10)...(11)...(12)...(13)...(14)...(15)...(16)...(17)...(18)...(19)...(20)...(21)...(22) TIKLAYINIZ

PAFTALAR(5000) İÇİN (1)...(2)...(3)...(4) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/39

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI     

          Bakanlığımızın 11.08.2021 tarihli ve E.1493121 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Narlıdere Mahallesi içerisindeki TOKİ mülkiyetindeki 55.766 m?2; büyüklüğüne sahip 156 ada, 1962 sayılı parsele ilişkin 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi'nin 97 (ğ) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

          Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Paftaları ile Plan Açıklama Raporları 20.08.2021-19.09.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.  

ASKIYA ALMA TARİHİ

20.08.2021

PAFTALAR İçin 1.(1000)...2.(1000)...(5000)...(25000) TIKLAYINIZ

RAPORLAR İçin (1000)...(5000)...(25000) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/38

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir ili Selçuk ilçesi Zafer mahallesi sınırları içerisinde kalan Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait toplam 728761.42 m2 alanlı muhtelif taşınmazları içerir, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulaması dair parselasyon planı;  12/08/2021 tarih ve 1458181 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 13/08/2021 tarih ve 1509924 sayılı yazısı gereğince, İzmir ili Selçuk ilçesi Zafer mahallesi sınırları içerisinde kalan Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait toplam 728761.42 m2 alanlı muhtelif taşınmazları içerir 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 20/08/2021-20/09/2021 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Ekler İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/37

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

          Bakanlığımızın 16.07.2021 tarihli ve E. 1346214 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 37636 ada, 2 ve 3 parsellerde “Ortaokul Alanı” kullanımı amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

          Onaylı Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 04.08.2021-03.09.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.  

ASKIYA ALMA TARİHİ

04.08.2021

Paftalar için (1000)...(1000)...(5000)TIKLAYINIZ

Raporlar için (1000)...(5000) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/36

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan 540 hektarlık Riskli Alanın, yaklaşık 101.4 hektarlık 1. Etap sınırlarında yer alacak Trafo Alanlarına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızca re’sen onaylanmıştır.

Bakanlığımız (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 09.07.2021 tarih ve 1317211 sayılı yazısı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Onaylı Plan paftaları ile plan açıklama raporları Valiliğimize iletilerek; onaylı imar planı değişikliği paftalarının ve plan açıklama raporlarının Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlığa plan değişikliğinin askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması, diğer taraftan, 30 gün süreyle kamuoyuna ve ilgililerine bilgilendirme yapılmasına yönelik plan değişikliği yapılan alanda görülebilecek nitelikte, yerden yüksekliği 250 cm ve ebatları 100 x 120 cm olan, üzerinde yapılan değişikliğin ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgilerine, değişikliğin amacına, ilan-askı sürecinin başlangıç ve bitiş sürelerine ve ilan edilen planları nerede görülebileceğine ilişkin bilgilendirmenin yer aldığı en az iki adet bilgilendirme tabelasının Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) konulmasının sağlanması istenmiştir.

Bu kapsamda Trafo yerlerinin belirlenmesi amaçlı anılan imar planı değişikliğine ilişkin plan paftaları ve açıklama raporları 26.07.2021-24.08.2021 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Ana Hizmet Binası giriş kat ve dijital ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ


26.07.2021

-Planlar İçin 1000 (1)...(2)...(3)...(4) Tıklayınız

-Plan İçin 5000 Tıklayınız

-Plan Açıklama Raporu İçin (1000)...(5000) Tıklayınız

***

DUYURU:2021/35

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli Foça İlçesi 1/5.000 ölçekli Foça (Merkez) 1.Etap Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 18.06.2021 tarih ve 1145077 sayılı Oluru ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109.maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 27.07.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ


27.07.2021

-Plan İçin TIKLAYINIZ

-Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/34

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 01.07.2021 tarihli ve 1235213 sayılı yazısı ile; 2020 yılı 100.000 sosyal konut hedefleri kapsamında kalan İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Camikebir mahallesinde bulunan mülkiyeti TOKİ'ye ait 3391 ada 1 parselde (eski 106 ada 123 parsel) sosyal konut üretiminin olanaklı hale gelmesi amacıyla 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamında TOKİ tarafından hazırlanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesi çerçevesinde resen onaylanmıştır.
Onaylı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (ÇDP-267822) ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (ÇDP-529678) ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-35641151) ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-35204496) paftaları ile Plan Açıklama Raporları 14.07.2021-12.08.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.
 

ASKIYA ALMA TARİHİ


14.07.2021

Paftalar için TIKLAYINIZ

Raporlar için (1) - (2)  TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/33

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 135 ada 94 parsel ve 266 ada 6 parsele ilişkin Koruma Amaçlı  1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı  ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  Bakanlık Makamının 18.06.2021 tarihli ve 1143458 sayılı Olur'u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 08.07.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/2 Bayraklı/ İzmir adresinde zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

08.07.2021

-Ekleri İçin TIKLAYINIZ

-Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/32

T.C. İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 24.05.2021 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 08.07.2021-06.08.2021 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

ASKIYA ALMA TARİHİ

08.07.2021

-Plan Değişikliği Gerekçe Raporu İçin TIKLAYINIZ

-Plan Hükümleri İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/31

T.C. İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi sınırları içinde bulunan, 573 nolu parseli  kapsayan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair geri dönüşüm ve Parselasyon Planı,   06/05/2021 tarih ve 922482 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 17.05.2021 tarih ve 942454 sayılı yazısı gereğince, Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 28/06/2021-27/07/2021 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

-Ada Bölüm Krokisi ve Pafta İndeksi

-Durum Haritası

-Dop Hesabı

-Düzenleme sınır Krokisi

-Parselasyon Planı Açıklama Raporu

***

DUYURU:2021/31

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 18.06.2021 tarihli ve 1142544 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Selçuk İlçesi, Selçuk Mahallesi, 109 ada 5 parsele ilişkin İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi’nin 2019/1259 sayı 2020/2 sayılı kararı gereğince İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeniden hazırlatılan "Sağlık Tesis Alanı” amaçlı KAKS: 1.00, TAKS:0.50 ve Yençok:3 kat yapılaşma koşulunun geçerli olduğu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ve plan açıklama raporları, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca Bakanlığımızca onaylanmıştır.

Onaylı NİP-35714941 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile UİP-35703051 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları 28.06.2021-27.07.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

28.06.2021

Paftalar için (1000)...(5000) TIKLAYINIZ

Raporlar için (1000)...(5000) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/30

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 14.06.2021 tarihli ve 1073721 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi sınırları içerisinde kalan, 8182, 8183, 8184, 8185, 8186 ve 6307 parsellerde “Sanayi Alanı” kullanımı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re’sen onaylanmıştır.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 23.06.2021-22.07.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

23.06.2021

Raporlar (5000) için TIKLAYINIZ

Raporlar (1000) için TIKLAYINIZ

Paftalar için (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6)...(7)...(8) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/29

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 03.06.2021 tarihli ve 974142 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Kınık İlçesi, Arpaseki Mahallesi 111 ada 3 parselde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re’sen onaylanmıştır.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 14.06.2021-13.07.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

14.06.2021

Paftalar için TIKLAYINIZ

Raporlar için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/28

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 03.06.2021 tarihli ve 974025 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Kınık İlçesi, Arpaseki Mahallesi 108 ada 9, 10, 12 parsellerde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re’sen onaylanmıştır.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 14.06.2021-13.07.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

14.06.2021

Paftalar için TIKLAYINIZ

Raporlar için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/27

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Bornova İlçesi, Çiçekli Mahallesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 20.05.2021 tarih ve 961284 sayılı Olur’u ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

           Söz konusu “İzmir İli, Bornova İlçesi, Çiçekli Mahallesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” ile Plan Araştırma ve Açıklama Raporu 1 ay süreyle (10.06.2021 – 09.07.2021) Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

10.06.2021

RAPORLAR İÇİN TIKLAYINIZ

PAFTALAR(5000) İÇİN (1)...(2)...(3)...(4)...(5) TIKLAYINIZ

PAFTALAR(1000) İÇİN (1)...(2)...(3)...(4)...(5)...(6)...(7)...(8)...(9)...(10)...(11)...(12)...(13) TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/26

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın  24.05.2021 tarihli ve 970924 sayılı yazısı ile, İzmirdeniz Projesi (2. Bölge) kapsamında; Alaybey Tersanesi-Alsancak Limanı arası kıyı kesimine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi teklifi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı, bildirilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Açıklama Raporları 10.06.2021 tarihinde (10.06.2021-09.07.2021 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

10.06.2021

Paftalar için TIKLAYINIZ

Raporlar için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/25

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 05.05.2021 tarihli ve 918242 sayılı yazısı ile; Sahil Güvenlik Komutanlığına ait harekât ve konuşlanma ihtiyaçları kapsamında hazırlanan İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi, 11188 ada, 1 parsel ile Menderes İlçesi, Görece amaçlı Mahallesi, 938 ada, 5 parsele ilişkin Özel Güvenlik Bölgesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesi çerçevesinde Bakanlık Makamınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP- 35918278) ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-35399223) paftaları ile Plan Açıklama Raporları 27.05.2021-25.06.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

ASKIYA ALMA TARİHİ

27.05.2021

Paftalar İçin ...(1)...(2)...TIKLAYINIZ

Raporlar İçin ...(1)...(2)...TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/24

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 03.05.2021 tarihli ve 887542 sayılı yazısı ile; 06.01.2021 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan İzmir İli, Selçuk İlçesi, Belevi Mahallesi 234 Ada 1 Parselde toplam 18,00MWm / 17,73 MWe kurulu güce sahip Biyokütle Enerji Santrali Tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Selçuk Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itirazın kısmen uygun bulunması doğrultusunda yapılan düzenlemeleri içeren 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri kapsamında Bakanlık Makamınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 26.05.2021-24.06.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat İlan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

ASKIYA ALMA TARİHİ

26.05.2021

Plan Açıklaması 5000'lik İçin TIKLAYINIZ

Plan Açıklaması 1000'lik İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/23

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir ili, Bayraklı İlçesi, 3 no.lu Rezerv Yapı Alanında kalan Mansuroğlu Mahallesi, 3973 ada 1, 2 ve 4 parseller, 8047 ada 2 parsel, 8048 ada 1 ve 2 parseller ve 8052 ada 1, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller ile Salhane Mahallesi 25004 ada 1, 2 ve 3 parseller, 25370 ada 1 ve 2 parseller ve 25401 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin 2 paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,  3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi, 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızın 07.05.2021 tarih ve E.930573 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu 1/000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve plan açıklama raporu 07.05.2021–05.06.2021 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İzmir adresinde zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak 1 ay (30 gün) süreyle  askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

07.05.2021

Paftalar için TIKLAYINIZ

Raporlar için TIKLAYINIZ

**

DUYURU:2021/22

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Karaburun İlçesi, Çatalkaya Mahallesi, GRC Enerji Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.’ye ait Emres Enerji Santraline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 22.04.2021 tarih ve 849160 sayılı Olur'u ile 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanmıştır. 

Söz konusu "İzmir İli, Karaburun İlçesi, Çatalkaya Mahallesi, GRC Enerji Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.’ye ait Emres Enerji Santraline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı" ile Plan Araştırma ve Açıklama Raporu 1 ay süreyle (07.05.2021 – 05.06.2021) Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

07.05.2021

Paftalar için TIKLAYINIZ

Raporlar için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU:2021/21

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

BERGAMA MİLLET BAHÇESİ PLAN ASKISI

Bakanlığımızın 28.04.2021 tarihli ve 862067 sayılı yazısı ile; İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 13.01.2021 tarihli ve 13951 sayılı karar ile değerlendirilip uygun görülen söz konusu projenin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla gelen kurum görüşleri doğrultusunda düzenlenen İzmir ili, Bergama ilçesi, Ertuğrul Mahallesi 46 ada 8 parsel, 227 ada 6 parsel ve 49 ada 18 parsellere ilişkin ilgili belediyesince hazırlanan Millet Bahçesi, Ticaret ve Yol alanına ilişkin 1/25000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifleri Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı imar Kanununun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylanmış olup, Onaylı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 03.05.2021- 01.06.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmıştır.

 İlan olunur.

Paftalar için TIKLAYINIZ

Raporlar için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/20

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

         Bakanlığımızın 02.04.2021 tarihli ve E.691126 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Urla İlçesi, Rüstem Mahallesi, eski 601 ada 2 parsele ilişkin E: 0.75 yapılaşma koşulunun geçerli olduğu Konut Alanının, 3402 sayılı Yasanın 22/a maddesi gereğince 4230 ada 5 ve 7 parseller şeklinde mevcut durumla uyumlu hale getirilmesi amacıyla plan paftası üzerinde ifraz hattı çizgisi ile ayrılması ve yüksekliğin Yençok:Z+2 kat şeklinde belirtilmesi ayrıca plan notlarının 9 nolu hükmünün “Planlama alanında trafo yeri ve terklerden sonra kalan alanda 0.75 emsal üzerinden yapılaşma gerçekleştirilecektir. Yapılar en fazla Zemin+2 kat olacaktır” şeklinde düzeltilmesine yönelik TOKİ Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile plan açıklama raporu, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

          Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Paftaları ile Plan Açıklama Raporları 14.04.2021-13.05.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.     

ASKIYA ALMA TARİHİ

14.04.2021

Paftalar için TIKLAYINIZ

Raporlar için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/19

T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 29.03.2021 tarihli ve E. 643541 sayılı yazısı ile; İZSU Genel Müdürlüğünce yürütülen “İzmir Körfez ve Limanı Rehabilitasyon Projesi” kapsamında, İzmir Körfezi içinde oluşturulacak adalara ilişkin olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan Doğal Yaşam Adaları 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftaları ile Plan Açıklama Raporları 08.04.2021-07.05.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.  

ASKIYA ALMA TARİHİ

08.04.2021

Paftalar için (1) (2) (3) (4) TIKLAYINIZ

Raporlar için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/18

T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 01.04.2021 tarihli ve 630885 sayılı yazısı ile; Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 18.03.2010 tarihinde onaylanan İzmir (Balçova) Otoyol Hizmet Tesisleri Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı’nın Danıştay 6. Daire Başkanlığının 21.11.2018 tarihli ve K.2018/9493 sayılı karar ile iptal edilmesi sonucunda revize edilerek Bakanlığımıza sunulan İzmir Balçova B tipi Otoyol Hizmet Tesisi Alanına yönelik 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesi çerçevesinde Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

Onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (ÇDP-905415) ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-35533506) ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-35435987) paftaları ile Plan Açıklama Raporları 08.04.2021- 07.05.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

08.04.2021

Paftalar için TIKLAYINIZ

Raporlar için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/17

T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 23.02.2021 tarihli ve 315259 sayılı yazısı ile; Bakanlığımızca 14.08.2020 tarihinde onaylanan İzmir İli, Menemen İlçesi, Görece Mahallesi 169,170,193,197,199, 201 ve 244 parsellerde "Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi"ne yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarına yapılan itirazlar neticesinde planların revize edilerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 07.04.2021- 06.05.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

07.04.2021

Paftalar için TIKLAYINIZ

Raporlar için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/16

T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 19.03.2021 tarihli ve 481948 sayılı yazısı ile; İzmir ili, Aliağa ilçesi, Kültür (Aliağa) Mahallesi, 8287 parsel no.lu taşınmazın İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı” olarak planlandığı, “Arkeolojik Sit Alanı” sembolünün eklendiği ve 2. derece yol güzergâhlarında düzenleme yapıldığı, 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında “Kentsel ve Sosyal Altyapı Alanı” olarak planlandığı ve “3. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sembolünün eklendiği plan teklifleri ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Sağlık Alanı” kullanım kararı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E:1.50 Yençok: 8 (36 metre) Kat yapılaşma koşullarında “Hastane Alanı” kullanım kararı ile “Trafo Alanı, Park Alanı ve Otopark Alanı” kullanım kararları getirilmek suretiyle yapılan imar planlarına, askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi kapsamında, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin düzenlemelerin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir. 

Onaylı, NİP-35754097 PİN no.lu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-35083497 PİN no.lu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporları 07.04.2021- 06.05.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

07.04.2021

Paftalar için TIKLAYINIZ

Raporlar için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/15

T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

DUYURU

Bakanlığımızın 15.03.2021 tarihli ve 523390 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi, "Gemi Söküm Bölgesi" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no'lu Kararnamesinin 97 ve 102. maddeleri ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.
Onaylı NİP-35905433 PIN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve UİP-35981641 PIN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu paftaları ile plan açıklama raporları 25.03.2021- 23.04.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılacak ve ilan edilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.

Kamuoyuna duyurulur.

ASKIYA ALMA TARİHİ

25.03.2021

Paftalar için TIKLAYINIZ

Raporlar için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/14

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi,İzmir İli, Foça İlçesi 1/5000 ölçekli Foça (Merkez) I. Etap Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 02.03.2021 tarihli 407117 sayılı Olur'u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 17.03.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/2 Bayraklı/ İzmir adresinde zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI SÜRESİ

17.03.2021 - 18.04.2021

Paftalar için TIKLAYINIZ

Raporlar için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/13

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 24.02.2021 tarihli ve E. 253424 sayılı yazısı ile; 02.09.2020 tarihinde onaylanan İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi 7586 Ada 11 Parsel ve 8192 Ada 1 parsel no.lu taşınmazlara ilişkin imar planlarına 25.09.2020-24.10.2020 tarihleri arasındaki 1. ilan askı süresi içerisinde yapılan itiraz başvurularının kısmen reddi kısmen kabulü çerçevesinde düzenlenen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

Onaylı, NİP-35937350 PİN no.lu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-35045831 PİN no.lu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporları 11.03.2021-09.04.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

11.03.2021

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/12

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 23.02.2021 tarihli ve E. 302858 sayılı yazısı ile; 10.11.2020 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi’nde yer alan 7777 ada 1 nolu parsel, 7778 ada 1 nolu parsel ve 7779 ada 1 nolu parsel ve çevresindeki park, otopark ve yol alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine 18.11.2020-17.12.2020 tarihleri arasındaki askı sürecinde yapılan; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğü’ne ait itirazların kabulü ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği plan notu paftası olan “L8A14A3A” nolu imar planı paftasında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporunun ilgili kısımlarında değişiklik yapıldığı bildirilerek bu doğrultuda düzeltmeleri yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

          Onaylı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin plan notu paftası olan “L8A14A3A” nolu imar planı paftası ve plan açıklama raporu 11.03.2021-09.04.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.  

ASKIYA ALMA TARİHİ

11.03.2021

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/11

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 12.02.2021 tarihli ve E. 271366 sayılı yazısı ile; , İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Mavişehir Toplu Konut Alanı sınırları içerisinde yer alan 25470 ada 2 parsel, 25475 ada 2 parsel ve 25487 ada 2 parsel, 25478 ada 2 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazların Yençok değerlerinin (Z+17) olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” ve “Açıklama Raporu”nun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesine ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporu  26.02.2021-27.03.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.     

ASKIYA ALMA TARİHİ

26.02.2021

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/10

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın  12.02.2021 tarihli ve E.265497 sayılı yazısı ile; “İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere  Mah., 90 ha’lık alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” ve 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı” Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı  Hakkında  Cumhurbaşkanlığı 1 No.lu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı NİP- 35982595 Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP- 35513052 Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları 24.02.2021 tarihinde (24.02.2021-25.03.2021) tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılacak ve ilan edilecektir

Kamuoyuna duyurulur.

ASKIYA ALMA TARİHİ

24.02.2021

Paftalar için TIKLAYINIZ

Raporlar için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/09

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN 

İzmir İli, Bayraklı İlçesi sınırları içerisinde deprem sonucu çöken veya ağır hasar gören yapıların yoğunluklu bulunduğu alanlar 6306 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık Makamının 30.11.2020 tarihli ve 256261-256267-.256269-256273-256278-256281-256285 sayılı Olur'ları ile "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenmiş olup bu kapsamda TOKİ tarafından hazırlanarak 04.01.2021 tarihli ve 145166 sayılı yazıları ile Bakanlığımıza iletilen İzmir İli Bayraklı İlçesi 4-5-6-7 no.lu Rezerv Yapı Alanında kalan, Mansuroğlu Mahallesi, 3927 ada 1 parsel ve 8004 ada 2 parsel ile Manavkuyu Mahallesi 67 ada 9 parsel ve 3783 ada 2 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi, 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde onaylanmıştır.

Bakanlığımız (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 25.01.2021 tarih ve E-41890033-504-148842 sayılı yazısı ile İzmir İli Bayraklı İlçesi 4-5-6-7 no.lu Rezerv Yapı Alanında Kalan Mansuroğlu Mahallesi, 3927 ada 1 parsel ve 8004 ada 2 parsel ile Manavkuyu Mahallesi 67 ada 9 parsel ve 3783 ada 2 parsele ilişkin Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile plan açıklama raporu Valiliğimize iletilerek; onaylı imar planı değişikliği paftalarının ve plan açıklama raporunun Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlığa plan değişikliğinin askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması, diğer taraftan, 30 gün süreyle kamuoyuna ve ilgililerine bilgilendirme yapılmasına yönelik plan değişikliği yapılan alanda görülebilecek nitelikte yerden yüksekliği 250 cm ve ebatları 100 x 120 cm olan, üzerinde yapılan değişikliğin ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgilerine, değişikliğin amacına, ilan-askı sürecinin başlangıç ve bitiş sürelerine ve ilan edilen planların nerede görülebileceğine ilişkin bilgilendirmenin yer aldığı en az iki adet bilgilendirme tabelasının Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) konulmasının sağlanması istenmiştir.

Bu kapsamda; 6306 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenen “İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 4-5-6-7 no.lu Rezerv Yapı Alanında Kalan Mansuroğlu Mahallesi, 3927 ada 1 parsel ve 8004 ada 2 parsel ile Manavkuyu Mahallesi 67 ada 9 parsel ve 3783 ada 2 parsele ilişkin TOKİ tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin plan paftaları ve açıklama raporu” 26.01.2021-24.02.2021 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Ana Hizmet Binası giriş kat ve dijital ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

26.01.2021

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/08

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

İzmir İli, Bayraklı İlçesi sınırları içerisinde deprem sonucu çöken veya ağır hasar gören yapıların yoğunluklu bulunduğu alanlar 6306 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık Makamının 30.11.2020 tarihli ve 256261-256267-.256269-256273-256278-256281-256285 sayılı Olur'ları ile "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenmiş olup bu kapsamda TOKİ tarafından hazırlanarak 31.12.2020 tarihli ve 143949 sayılı yazıları ile Bakanlığımıza iletilen İzmir İli Bayraklı İlçesi 1 no.lu Rezerv Yapı Alanında kalan, Salhane Mahallesi, 25220 ada 1, 4 ve 5 parseller, 25279 ada 1 parsel ve bir kısım tescil harici alana ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi, 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde onaylanmıştır.

Bakanlığımız (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 25.01.2021 tarih ve E-41890033-504-148844 sayılı yazısı ile İzmir İli Bayraklı İlçesi 1 no.lu Rezerv Yapı Alanında Kalan Salhane Mahallesi 25220 ada 1, 4 ve 5 parseller, 25279 ada 1 parsel ve bir kısım tescil harici alana ilişkin Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile plan açıklama raporu Valiliğimize iletilerek; onaylı imar planı değişikliği paftalarının ve plan açıklama raporunun Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlığa plan değişikliğinin askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması, diğer taraftan, 30 gün süreyle kamuoyuna ve ilgililerine bilgilendirme yapılmasına yönelik plan değişikliği yapılan alanda görülebilecek nitelikte yerden yüksekliği 250 cm ve ebatları 100 x 120 cm olan, üzerinde yapılan değişikliğin ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgilerine, değişikliğin amacına, ilan-askı sürecinin başlangıç ve bitiş sürelerine ve ilan edilen planların nerede görülebileceğine ilişkin bilgilendirmenin yer aldığı en az iki adet bilgilendirme tabelasının Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) konulmasının sağlanması istenmiştir.

Bu kapsamda; 6306 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenen “İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 1 no.lu Rezerv Yapı Alanında Kalan Salhane Mahallesi 25220 ada 1, 4 ve 5 parseller, 25279 ada 1 parsel ve bir kısım tescil harici alana ilişkin TOKİ tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin plan paftaları ve açıklama raporu” nun 26.01.2021-24.02.2021 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Ana Hizmet Binası giriş kat ve dijital ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

26.01.2021

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/07

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

Bakanlığımızın 14.01.2021 tarih ve 79167 sayılı yazısı ile;  Bakanlığımızca 10.06.2020 tarih ve E.116833 sayılı yazısı ile onaylanan ve 29.06.2020-29.07.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Gölcük (Zeytinlik) Mahallesi, 3750, 3751, 3756 3757, 3758,3759, 3760, 3762, 3763, 3764, 3765, 3768, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3790, 3791, 4532,4533, 4534, 4535, 4705, 4706 parsel sayılı taşınmazlara yönelik İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, İzmir Doğu Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ilişkin 1. ilan askı süresi içerisinde yapılan itiraz başvurularından, Tarım ve Orman Bakanlığı (DSİ Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü) ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)  yapılan itiraz başvurularının kabulü,  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nce yapılan itiraz başvurularının reddi kapsamında, itirazların kısmen kabulü kısmen reddi ile söz konusu İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, İzmir Doğu Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kesinleşmesi ile 1/5000 Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının itirazlara yönelik düzenlenmelerine istinaden onaylanan,  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporlarının Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

Onaylı 1//5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporları 25.01.2021 -23.02.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.     

ASKIYA ALMA TARİHİ

25.01.2021

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU:2021/06

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

İzmir İli, Bayraklı İlçesi sınırları içerisinde deprem sonucu çöken veya ağır hasar gören yapıların yoğunluklu bulunduğu alanlar 6306 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık Makamı’nın 30.11.2020 tarihli ve 256261-256267-.256269-256273-256278-256281-256285 sayılı Olur'ları ile "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenmiş olup bu kapsamda TOKİ tarafından hazırlanarak 19.12.2020 tarihli ve 139818 sayılı yazıları ile Bakanlığımıza iletilen İzmir İli Bayraklı İlçesi 2 no.lu Rezerv Yapı Alanında kalan, Manavkuyu Mahallesi, 3789 Ada 1 ve 2 Parseller ile 54 Ada 159 Parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi, 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde onaylanmıştır.

Bakanlığımız (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 19.01.2021 tarih ve E-41890033-305.99-91870 sayılı yazısı ile İzmir İli Bayraklı İlçesi 2 no.lu Rezerv Yapı Alanında Kalan Manavkuyu Mahallesi 3789 Ada 1 ve 2 Parseller ile 54 Ada 159 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile plan açıklama raporu Valiliğimize iletilerek; onaylı imar planı değişikliği paftalarının ve plan açıklama raporunun Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlığa plan değişikliğinin askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması, diğer taraftan, 30 gün süreyle kamuoyuna ve ilgililerine bilgilendirme yapılmasına yönelik plan değişikliği yapılan alanda görülebilecek nitelikte yerden yüksekliği 250 cm ve ebatları 100 x 120 cm olan, üzerinde yapılan değişikliğin ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgilerine, değişikliğin amacına, ilan-askı sürecinin başlangıç ve bitiş sürelerine ve ilan edilen planları nerede görülebileceğine ilişkin bilgilendirmenin yer aldığı en az iki adet bilgilendirme tabelasının Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) konulmasının sağlanması istenmiştir.

Bu kapsamda 6306 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenen “İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 2 no.lu Rezerv Yapı Alanında Kalan Manavkuyu Mahallesi 3789 Ada 1 ve 2 Parseller ile 54 Ada 159 Parsele ilişkin TOKİ tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin plan paftaları ve açıklama raporu” 21.01.2021-19.02.2021 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Ana Hizmet Binası giriş kat dijital ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir. ASKI TARİHİ

21.01.2021

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2021/05

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

            İzmir Valiliğimizin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 03.05.2016 tarihli ve 17233 sayılı yazısı ve ekleri ile Bakanlığımıza (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) iletilen; 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamında "Riskli Alan" ilan edilen İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 2.59 hektarlık alana ilişkin olarak anılan Kanun kapsamında Karşıyaka Belediye Başkanlığınca hazırlatılan Riskli alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlığımızca 14.01.2021 tarihinde re’sen onaylanmıştır.

            Bakanlığımızın (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 14.01.2021 tarih ve E-41890033-305.99-74237 sayılı yazısı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  Paftaları  ile   Plan   Açıklama   Raporları  ekte  gönderilmekte  olup  söz  konusu planların Valiliğimize  intikal  ettiği  tarihten  itibaren  Valiliğimizce  (Çevre  ve  Şehircilik  İl  Müdürlü-ğü) tespit  edilen  ilan  yerlerinde  ve  internet  sayfanızda  1  ay  eş  zamanlı  olarak  ilan edilmesi ve ayrıca  eş  zamanlı  olarak  ilgili  muhtarlığa/muhtarlıklara  plan  ve  plan  açıklama raporunun  askıya  çıktığı  yeri  belirterek  muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının   sağlanması  istenmiştir.

            Bu kapsamda 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamında "Riskli Alan" ilan edilen İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 2.59 hektarlık Riskli alanda, anılan Kanun kapsamında Karşıyaka Belediye Başkanlığınca hazırlatılan “1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin plan paftaları ve plan açıklama raporları”nın 20.01.2021-19.02.2021 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Ana Hizmet Binası giriş kat dijital ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

20.01.2021

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2021/04

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

İzmir İli, Bayraklı İlçesinde yer alan yaklaşık 375 hektarlık alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların  Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 2 inci maddesinin (c) bendi uyarınca Bakanlık Makamı’nın 30.11.2020 tarih ve 256323 sayılı Olur’u ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak ilan edilmiştir. Yaklaşık 375 hektarlık alanın kentsel gelişme alanı olarak planlanmasına yönelik İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cunhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102 nci (c) maddesi uyarınca 16.12.2020 tarihinde onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 21.12.2020 tarih ve 271527 sayılı yazısı ile, 16.12.2020 tarihinde 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cunhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102 nci (c) maddesi uyarınca onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın değişiklik yapılan K18 ve L18 ile 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı’nın K18D3 ve L18A2 paftalarının ve plan değişikliği gerekçe raporlarının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. Maddesi uyarınca 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmasının sağlanması istenmiştir.

1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cunhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102 nci (c) maddesi uyarınca 16.12.2020 tarihinde onaylanan yaklaşık 375 hektarlık alanın kentsel gelişme alanı olarak planlanmasına yönelik İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği 13.01.2021 – 11.02.2021 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde), Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve askıda kalmasını sağlayacak bu tutanak tarafımızca düzenlenmiştir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

13.01.2021

1/100.000 için TIKLAYINIZ

1/25.000 için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2021/03

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 06.01.2021 tarihli ve 25463 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Selçuk İlçesi, Belevi Mahallesi 234 Ada 1 Parselde toplam 18,00 MWm / 17,73 MWe kurulu güce sahip Biyokütle Enerji Santrali Tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlık Makamınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.
Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 14.01.2021-12.02.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılacak ve ilan edilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2021/02

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 25.12.2020 tarihli ve E.277366 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi, Paşaçiftliği Mevkiinde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafındaki alanda Liman Alanı kullanımlı alanın bir bölümünün Rafineri/Petrokimya Tesis Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile söz konusu alanda ilk defa hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı; NİP-35963098 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-35534024 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve Plan Açıklama Raporları, 12.01.2021 tarihinde (12.01.2021-10.02.2021) tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2021/01

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 28.12.2020 tarihli ve 278925 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi, “İskele”“ amaçlı 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

Onaylı NİP-35517751 PIN numaralı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve UİP-35736350 PIN numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 07.01.2021- 05.02.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılacak ve ilan edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

07.01.2021

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/57

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI  

          Bakanlığımızın 16.12.2020 tarihli ve E.269968 sayılı yazısı ile; yeniden düzenlenerek 1/5000 ölçekli “İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çakmaklı Mahallesi, Liman Amaçlı Nazım İmar Planı İlave + Değişikliği ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” ve 1/1000 ölçekli “İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çakmaklı Mahallesi, Liman Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave + Değişikliği ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” teklifinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

          Onaylı 1/5000 ölçekli “İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çakmaklı Mahallesi, Liman Amaçlı Nazım İmar Planı İlave + Değişikliği ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” ve 1/1000 ölçekli “İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çakmaklı Mahallesi, Liman Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave + Değişikliği ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” Paftaları ile Plan Açıklama Raporları 31.12.2020-29.01.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.  

ASKIYA ALMA TARİHİ

31.12.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/56

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 11.12.2020 tarihli ve E.265634 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Konak İlçesi, Kuruçay ve Umurbey Mahalleri sınırları içerisindeki muhtelif parsellere ve tescil harici alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; İzmir I Numaralı Koruma Bölge Kurulu’nun 14.10.2020 tarih ve 11384 sayılı Kararı’na göre 7705 ada 1 parselin kuzeyindeki park alanının kuzey bölümünde 8115 ada 1 parselde belirlenen Ticaret+Turizm+Konut Alanına ilişkin yapılaşma koşulunun Yençok:9.50 metre, E:2.00 şeklinde plan paftası üzerine işlenmesine yönelik yapılan değişiklik ve buna ilişkin plan açıklama raporunda yapılan düzeltmenin, 6306 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının değişiklik yapılmayan kısımlarının kesinleştirildiği, bildirilmiştir.

Onaylı UİP-35917769 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftası ve plan açıklama raporu, 21.12.2020 tarihinde (21.12.2020-19.01.2021 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/55

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 07.12.2020 tarihli ve E.256254 sayılı yazısı ile; “İzmir İli, Aliağa İlçesi, Nemrut Körfezi Liman ve Boru Hattı Amaçlı Nazım İmar Planı” ve 1/1000 ölçekli “İzmir İli, Aliağa İlçesi, Nemrut Körfezi Liman ve Boru Hattı Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı” teklifinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı, bildirilmiştir.

 

Onaylı NİP- 35711696 Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP- 35693595 Numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları 17.12.2020 tarihinde (17.12.2020-15.01.2021) tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/54

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Çiğli İlçesi,Sasalı ve Kaklıç Mahalleleri sınırları içerisinde  kalan    Çamaltı  Tuzlası  bölgesi  için    hazırlanan  1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamının 20.10.2020 tarih ve 221966 sayılı Olur'u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 24.11.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/2 Bayraklı/ İzmir adresinde zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/53

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İlimiz, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erden, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan 540 hektarlık Riskli Alanın, yaklaşık 101.4 hektarlık kısmına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 6306 sayılı Kanun’un 6. Maddesi uyarınca 26.12.2019 tarihinde re’sen onaylanmış olup Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 29.06.2020 tarih ve 130268 sayılı yazısı ile kesinleşmiştir.

 Bakanlığımız ile İLBANK A.Ş. arasında imzalanan protokole istinaden İLBANK A.Ş. tarafından bahsi geçen 1. etaba ait parselasyon planı taslağının Bakanlığımızca değerlendirilmesi sonrası Bakanlığımızca onaylanan 1/1000 ölçekli İmar Planına ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden hazırlanan imar uygulaması işlemi 6306 sayılı Kanun'un 6. Maddesinin 1. fıkrası ve 5. Fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97/ı ve 102/e Maddelerince 16.10.2020 tarih ve 218212 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 26.10.2020 tarih ve 223387 sayılı yazısı ile, 16.10.2020 tarih ve 218212 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile onaylanan imar uygulamasının 3194 sayılı İmar Kanunun 19. Maddesi gereğince Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından, bir ay süre ile askıya çıkarılmasının sağlanması istenmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulamasına dair parselasyon planı, parselasyon planı açıklama raporu, özet cetveli ve dağıtım cetvelleri, imar adaları listesi 3194 sayılı İmar Kanunun 19. Maddesi gereğince 20.11.2020 – 21.12.2020 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde), Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 1 ay süre ile eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

20.11.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

Ek 2

 

***

DUYURU NO:2020/52

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 10.11.2020 tarihli ve E.220305 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi’nde yer alan 7777 ada 1 nolu parsel, 7778 ada 1 nolu parsel ve 7779 ada 1 nolu parsel ve çevresindeki park, otopark ve yol alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

            Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Paftaları ile Plan Açıklama Raporları 18.11.2020-17.12.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

18.11.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

 

 

***

DUYURU NO:2020/51

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 26.10.2020 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 11.11.2020-10.12.2020 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

11/11/2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/50

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Reisdere Mahallesi, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 12.10.2020 tarihli ve 214871 sayılı Olur’u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu 05.11.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile (05.11.2020-05.12.2020) Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak ilan edilmesine dair işbu tutanak tarafımızca 3 nüsha olarak düzenlenmiştir.

05.11.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

Ek 1

Ek 2

***

DUYURU NO:2020/49

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 06.10.2020 tarihli ve E.206737 sayılı yazısı ile; İlgi kayıtlı yazı ile; İzmir İli, Kınık İlçesi, Arpaseki Mahallesi 102 ada 15, 16 parselde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 13/01/2020-12/02/2020 tarihleri arasındaki askı sürecinde yapılan itirazların uygun görülmesi nedeniyle yeniden hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporunun ilgili kısımları, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri kapsamında re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

            Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 19.10.2020-17.11.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/48

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 09.10.2020 tarihli ve E.211859 sayılı yazısı ile; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanarak Bakanlığımıza iletilen; İzmirdeniz Projesi (4.Bölge) Üçkuyular-Konak Kıyı Kesimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 19.10.2020 tarihinde (19.10.2020-17.11.2020) tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

EKLER

Raporlar

5000 Plan

1000 Plan 1 2 3

19.10.2020

 

***

DUYURU NO:2020/47

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir ili Bornova ilçesi Erzene Mahallesi sınırları içinde bulunan, 8252 ada 2 nolu parseli  kapsayan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair geri dönüşüm ve Parselasyon Planı,   01/10/2020 tarih ve 203804 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 02.10.2020 tarih ve 207511 sayılı yazısı gereğince, Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 12/10/2020-10/11/2020 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

12.10.2020

Eki İçin TIKLAYINIZ..

EK 2

***

DUYURU NO:2020/46

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2302 ada, 12 (Eski 1379 parsel), 17 (Eski 1386 parsel), 18 (Eski 1385 parsel), 19 (Eski 1379 parsel), 20 (Eski 1381 parsel), 21 (Eski 1380 parsel) parselleri kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre hazırlanan İmar Uygulaması, 21.09.2020 tarih ve 196253 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanmıştır.

Bakanlığımızız (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 25.09.2020 tarih ve 200749 sayılı yazısı gereğince, söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi ile İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 39. Maddesine göre 09.10.2020-07.11.2020 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve askıda kalmasını sağlayacak bu tutanak tarafımızca düzenlenmiştir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

09.10.2020

Eki İçin TIKLAYINIZ..

***

DUYURU NO:2020/45

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 01.10.2020 tarihli ve E.206316 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Düzce Mahallesi, 195 ada, 16 ve 17 nolu parsellerde “Türksat Uydu ve Haberleşme Sistemleri Tesis Alanı” yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftaları ile Plan Açıklama Raporları 09.10.2020-07.11.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.  

ASKIYA ALMA TARİHİ

09.10.2020

Eki İçin TIKLAYINIZ..

***

DUYURU NO:2020/44

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 29.09.2020 tarihli ve E.203960 sayılı yazısı ile; İzmir 1. İdare Mahkemesinin 2019/1085 esas ve 2020/654 karar sayılı mahkeme kararındaki iptal gerekçeleri doğrultusunda Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından yeniden hazırlanarak Bakanlığımıza onaylanmak üzere sunulan, İzmir İli, Konak İlçesi, Kuruçay ve Umurbey Mahalleri sınırları içerisindeki muhtelif parsellere ve tescil harici alanlara ilişkin Ticaret+Turizm+Konut Alanı (E:2.00, Yençok:Z+24 kat), Resmi Kurum Alanı (Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü) (E:2.00, Taks:0.30, Yençok:Z+4 kat), İlkokul Alanı (E:1,50 Yençok:5 kat), Eğitim Tesis Alanı (E:1.50 Yençok: 5 Kat), Cami alanı (E:1.00), Kültürel Tesis Alanı (E:1.50, Yençok:5 kat), Sağlık Tesis Alanı (E:1.50, Yençok:5 kat), Park Alanı, Otopark Alanı, Trafo Alanı kullanımlarını ve yol bağlantılarını içeren 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı; NİP-35862059 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP-35858769 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile plan açıklama raporları 01.10.2020 tarihinde (01.10.2020-30.10.2020) tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

01.10.2020

Ekler

1.1/1000 Plan ve Raporu

2.1/5000 Plan ve Raporu

***

DUYURU NO:2020/43

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 14.09.2020 tarihli ve E.192567 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Menemen İlçesi, Görece Mahallesi 308 parselde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re'sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

           Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 25.09.2020-24.10.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

25.09.2020

Ekler

1.Raporlar

2.Paftalar 1 2

***

DUYURU NO:2020/42

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 17.09.2020 tarihli ve 195802 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Menemen İlçesi, bir kısmı 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan, Emiralem Mahallesi 1498 ve Asarlık Mahallesi 547 parsellerde yapılması planlanan toplam 12,5 MW kurulu güce sahip Rüzgar Enerji Santraline ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi hükümleri uyarınca re' sen onaylandığı ve dağıtım yapıldığı belirtilerek, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün itirazları ve sehven yapılmış olan maddi hataların düzeltilmesini içeren 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 29.08.2018 tarih ve 10091 sayılı Kurul Kararı ile uygun bulunan kısımlarının kesinleştirilmesi ve itirazlar kapsamında revize edilen kısımların ise plan değişikliği olarak tekrar askıya çıkarılmasını içerecek şekilde Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 97(ç) ve 102 (k) kapsamında ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı; 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 24.09.2020 tarihinde (24.09.2020-23.10.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Ekler

1-Raporlar

2- Paftalar

***

DUYURU NO:2020/41

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 16.09.2020 tarihli ve E.184408 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Kınık İlçesi, Arpaseki Mahallesi 109 ada 19 parselde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re'sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

           Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 24.09.2020-23.10.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

24.09.2020

Ekler

1-Raporlar

2- Paftalar

 

***

DUYURU NO:2020/40

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 16.09.2020 tarihli ve E.184415 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Kınık İlçesi, Arpaseki Mahallesi 108 ada 56,57 parseller, 109 ada 17 parsel, 111 ada 5,8,9,10,11 parsellerde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re'sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

           Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 24.09.2020-23.10.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

24.09.2020

Ekler 

1- Raporlar

2-Paftalar

 

***

DUYURU NO:2020/39

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 02.09.2020 tarihli ve E.179722 sayılı yazısı ile; İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi,  95.112,42 m2 yüzölçümündeki 7586 ada 11 parsel ile 6.912,34 m2 yüzölçümündeki 8192 ada 1 parsel no.lu taşınmazlara ilişkin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile “Üniversite Alanı” kullanım kararı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinde “Yüksek Öğretim Alanı” kullanım kararı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde E:1.00 Yençok: Z+5 Kat yapılanma koşullarında “Yüksek Öğretim Tesisi Alanı” kullanım kararı getirilmek suretiyle hazırlanan tekliflerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

Onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporları 25.09.2020-24.10.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.         

ASKIYA ALMA TARİHİ

25.09.2020

Ekler:

1.PAFTALAR

2.RAPORLAR

***

DUYURU NO:2020/38

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 14.09.2020 tarihli ve 193074 sayılı yazısı ile; Aydın ve İzmir illeri, Söke, Kuşadası, Germencik ve Selçuk ilçeleri sınırları içerisinde, 103,5 MW kurulu güce sahip SÖKE RES projesi kurulması kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile “Enerji Üretim Alanı”, “Şalt Tesisi ve Şalt Kontrol Binası Alanı” ve “Yol” kullanım kararları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı”, “Şalt Tesisi ve Şalt Kontrol Binası Alanı” (Şalt Kontrol Binası Yapılanma Koşulları: E:0.50, Yençok: 6.50 Metre; Şalt Merkezi Yençok: 50 Metre, Türbin Yençok:300 Metre) ve “Yol” kullanım kararları getirilmek suretiyle hazırlanan imar planı değişiklikleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca re'sen onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı; NİP-09150679 PİN numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile UİP-09343597 PİN numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile plan açıklama raporları 17.09.2020 tarihinde (17.09.2020-16.10.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

17.09.2020

Ekler:

1.PAFTALAR: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

2.RAPORLAR

***

DUYURU NO:2020/37

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 14.08.2020 tarihli ve E.169509 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Menemen İlçesi, Görece Mahallesi 308 parselde "Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi"ne yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re'sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

           Onaylı NİP-35694269 PIN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP-35680061 PIN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 21.08.2020-19.09.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

21.08.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

Ek 1 - Ek 2

***

DUYURU NO:2020/36

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 07.07.2020 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 20.08.2020-18.09.2020 tarihleri arasında Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

20.08.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

***

DUYURU NO:2020/35

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 20.07.2020 tarihli ve 151618 tarihli yazısı ile; Bergama Ovacık Rüzgâr Enerji Santrali kapsamında ilave 2 adet türbin (T1 ve T2) ve yol alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı, ancak Bakanlığımıza doğrudan yapılan itirazlar kapsamında İzmir İli, Bergama İlçesi sınırları içerisinde, Ovacık Rüzgâr Enerji Santralinde ilave 2 adet türbin (T1 ve T2) ve yol alanına ilişkin Bakanlığımıza iletilen plan teklifinde değişikliğe konu olmayan kısımlarının kesinleştirilerek, müellifince itirazlar kapsamında revize edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına eklenen 2.12 ve 2.13 nolu plan hükümlerinin Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca re'sen onaylandığı, bildirilmiştir.

NİP-35648750 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-35831697 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları 06.08.2020 tarihinde (06.08.2020-04.09.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

06.08.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/34

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir  İli, Urla İlçesi, Kuşçular Mahallesi, 267 ada 22 ve 23 parseller ile çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 03.07.2020 tarihli ve 137859 sayılı Olur’u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu 21.08.2020 – 19.09.2020 tarihleri arasında  1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

06.08.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/33

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Çiğli İlçesi,Sasalı ve Kaklıç Mahalleleri sınırları içerisinde  kalan    Çamaltı  Tuzlası  bölgesi  için    hazırlanan  1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamının 20.05.2020 tarih ve 103887 sayılı Olur'u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 14.07.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/2 Bayraklı/ İzmir adresinde 4.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI SÜRESİ

14.07.2020-  13.08.2019

PLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/32

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 22.06.2020 tarihli ve 125148 sayılı yazısı ile; TOKİ mülkiyetindeki İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aliağa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 8257 parseli kapsayan “Kentsel Gelişme Alanı” amaçlı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 17.01.2020-16.02.2020 tarihleri arasında askı sürecinde yapılan itirazlar Bakanlığımızca değerlendirilmiş olup itirazların kısmen ret, kısmen kabulü kapsamında yapılan düzenlemeleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ğ) maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9.Maddesi uyarınca onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı UİP-35864189 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftası 14.07.2020 tarihinde (14.07.2020-12.08.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

14.07.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/31

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 07.07.2020 tarihli ve E.140808 sayılı yazısı ile; 1/5000 ölçekli “İzmir İli, Aliağa İlçesi, Nemrut Körfezi Liman Amaçlı Nazım İmar Planı (III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı)” ve 1/1000 ölçekli “İzmir İli, Aliağa İlçesi, Nemrut Körfezi Liman Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı (III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı)” teklifi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

Onaylı KNİP-00121036 PIN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile KUİP-00140653 PIN Numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 13.07.2020-11.08.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

13.07.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/30

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 02.07.2020 tarihli ve E.136334 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bergama İlçesi, Zafer Mahallesinde yer alan TOKİ mülkiyetindeki 361 ada 39 parsel ile 361 ada 2 parselin bir kısmını kapsayan alanda 50.000 sosyal konut hedeflerinin sağlanması ve donatı standartlarının artırılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 13.07.2020-11.08.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

13.07.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/29

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 22.06.2020 tarihli ve 125261 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Tire İlçesi, İpekçiler Mahallesi 1440 ada, 2-3 parsellerde kayıtlı taşınmazların "Sosyal Tesis Alanı"  olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 97(ç) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re'sen onaylandığı, bildirilmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 09.07.2020 tarihinde (09.07.2020-07.08.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

09.07.2020

Ekler;

1.1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Raporu İçin TIKLAYINIZ

2.1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Raporu İçin TIKLAYINIZ

3.1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları için TIKLAYINIZ

4.1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İçin TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/28

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 22.06.2020 tarihli ve 123711 sayılı yazısı ile; İzmir ili, Bergama ilçesi Ovacık Rüzgâr Enerji Santrali kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda karayolundan uzaklaştırılan ilave 1 adet türbin (T8) alanının yeni yerine ve yol alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97 (ç) ve 102 (k) maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri uyarınca onaylandığı, bildirilmiştir.

NİP-35629741 PİN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-35524925 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Açıklama Raporları 06.07.2020 tarihinde (06.07.2020-04.08.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

06.07.2020

Ekler;

1.1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İçin K18A04C1D (Lejant) - K18A04C4A - K18A04D2C - K18A04D3B

2.1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İçin K18A04C - K18A04D (Lejant)

3.Plan Açıklama Raporları için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/27

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 10.06.2020 tarihli ve E.116833 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Gölcük (Zeytinlik) Mahallesi, 3750, 3751, 3756 3757, 3758, 3759, 3760, 3762, 3763, 3764, 3765, 3768, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3790, 3791, 4532, 4533, 4534, 4535, 4705, 4706 no.lu taşınmazlara ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile “Kentsel Gelişme Alanı”, İzmir Doğu Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinde “Kentsel Gelişme Alanı” fonksiyonu getirilerek,  1/5.000 Nazım İmar Planı ile “Konut Alanı, Ticaret Alanı, Eğitim Alanı, İbadet Alanı, Sağlık Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Teknik Altyapı Alanı, Park Alanı, Rekreasyon Alanı, Trafo Alanı” kullanım kararları, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile (K1, E:0.85, Yençok: 4 Kat), (K1, E:1.00, Yençok 4 Kat), Konut Alanı (K2, E:1.00, Yençok 4 Kat), Ticaret Alanı (E:0.25, Yençok: 2 Kat), Eğitim Tesisi Alanı (İlkokul-Ortaokul Alanı E:1.00 Yençok: 4 Kat,) İbadet Alanı (Cami E:1.00 Yençok: Serbest), Sağlık Tesisi Alanı (E: 1.00 Yençok: 4 Kat) Kültürel Tesis Alanı (E: 1.00 Yençok: 4 Kat), Teknik Altyapı Alanı (E:0.50 Yençok: 1 Kat), Park Alanı, Rekreasyon Alanı, Trafo Alanı” kullanım kararları getirilmek suretiyle 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97 (ğ) maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

Onaylı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği,  NİP-35910161 PİN numaralı 1/25.000 ölçekli İzmir Doğu Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği,  NİP-35711089 PİN numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP-35151562 PİN numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile plan açıklama raporları 29.06.2020-29.07.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

29.06.2020

Ekler;

1.1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İçin TIKLAYINIZ

2.1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İçin TIKLAYINIZ

3.1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İçin TIKLAYINIZ

4.1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/26

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı sınırları dahilinde kalan 2302 Ada, 12, 21, 20, 19, 18, 17 nolu parsellere (eski 1379, 1380, 1381, 1384, 1385 ve 1386 parseller) yönelik hazırlanan “Özel Açık Spor Tesisi Alanı  (Gokart Eğitim Pisti)” amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 12.06.2020 tarihli ve 119360 sayılı Olur’u ile 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftası ve plan açıklama raporu 17.06.2020 – 16.07.2020 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

16.06.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/25

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir ili Foça ilçesi Yeniköy mahallesinde bulunan ve Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait eski 696 parsel, yeni 516116 ada 696 parseli kapsayan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı,  01/06/2020 tarih ve 107078 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 03/06/2020 tarih ve 110512 sayılı yazısı gereğince, Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair parselasyon planı ve uygulamaya dair belgeler, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 10/06/2020-10/07/2020 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

09.06.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/24

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 06.05.2020 tarihli ve E.97704 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yalı Mahallesinde bulunan eski balıkçı barınağı üzerinde Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsisli alanın “Özel Güvenlik Bölgesi (Sahil Güvenlik) amaçlı müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara imar planının askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması istenmiştir.

Onaylı NİP-35770951 PIN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP-35875777 PIN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları 22.05.2020 - 21.06.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

21.05.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/23

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 07.04.2020 tarihli ve 83912 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 8252 ada 2 nolu parsel ile 10 nolu parseli kapsayan, E: 1.20 ve Yençok: (Açığa çıkan bodrum katlar dahil) 6 Kat yapılaşma koşulunun geçerli olduğu Orta Yoğunlukta Öneri Konut Alanı (121-250 kişi/ha) olarak ayrılan planlama alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesi, 6306 sayılı Kanunun 6. maddesi ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 18. maddesinin 2 (a) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca onaylandığı, bildirilmiştir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Açıklama Raporları 20.04.2020 tarihinde (06.05.2020-05.06.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

06.05.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

 

***

DUYURU NO:2020/22

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Foça İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 211 ada 11 numaralı parsele ilişkin hazırlanan Foça I. Etap Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği teklifi 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi uyarınca 10/03/2020 tarih ve 63561 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onaylanmıştır.

Söz konusu  plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 21.04.2020-21.05.2020 tarihleri arasında İzmir Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü),  Anadolu Caddesi  No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde 4.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

21.04.2020            

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/21

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 12.03.2020 tarihli ve 65151 sayılı yazısı ile; Bakanlığımızca onaylanarak  29.03.2019 tarihli ve E.70924 sayılı yazısı ile askı ilan işlemleri gerçekleştirilen İzmir İli, Kınık İlçesi, Taştepe Mah., 115 ada, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 53 ve 55 parsellerde 6x99 kw kurulu güce sahip Güneş Enerji Santraline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İZSU Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı (IV. Bölge Müdürlüğü) ve DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan itirazların 23.05.2019 tarihli ve E.52168 sayılı yazımızla Bakanlığımıza iletildiği, yapılan itirazlar doğrultusunda yapılan düzenlemeleri içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9.Maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Bakanlık Makamı’nca re’sen onaylandığı bildirilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Açıklama Raporları 13.04.2020 tarihinde (13.04.2020-13.05.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

13.04.2020            

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/20

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Konak İlçesi, Konak  İlçesi, Selimiye Mahallesi 128 ada 46 numaralı parsele  ilişkin hazırlanan  1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 06.02.2020 tarihli ve 32189 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 13.04.2020-13.05.2020 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde 4. kat Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.

13.04.2020            

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/19

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 09.03.2020 tarihli ve 60192 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Tepecik Mahallesi, "Akarca Balıkçı Barınağı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no'lu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylandığı, bildirilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Açıklama Raporları 13.04.2020 tarihinde (13.04.2020-13.05.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

13.04.2020            

İmar Planları için TIKLAYINIZ

1000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu için TIKLAYINIZ

5000 Ölçekli Plan Açıklama Raporu için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/18

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

02.04.2020 tarihli ve E.80591 sayılı yazısı ile; daha önce mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 18.03.2010 tarihinde onaylanan “LPG ve Propan Boşaltma Tesisleri Deniz Platformu ve Transfer Hattı” amaçlı imar planına yönelik olarak hazırlanan boru hattı ve platform amaçlı ilave ve revizyon imar planı teklifi “LPG Propan Boşaltma Tesisleri Deniz Platformu ve Transfer Hattı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı  olarak Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ve  3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara revizyon ve ilave imar planının askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması istenmiştir.

Onaylı NİP 35033544 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP 35927015 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı paftaları ile plan açıklama raporları 13.04.2020-13.05.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

13.04.2020            

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/17

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

12.03.2020 tarihli ve E.62650 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Kınık İlçesi, Değirmencieli Mahallesinde yer alan 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 23 no.lu parsellerde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik 11.10.2019 tarih ve E.237936 sayılı Bakanlığımız yazısı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 24/10/2019-23/11/2019 tarihleri arasındaki askı sürecinde; plana yapılan itirazların uygun görülmesi nedeniyle söz konusu planların değişiklik yapılmayan kısımlarının kesinleştirilmesi ile yeniden hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri kapsamında re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara revizyon ve ilave imar planının askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması istenmiştir.

Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 13.04.2020-13.05.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

13.04.2020            

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/16

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

02.04.2020 tarihli ve E.80423 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi, Yeldeğirmeni Mevkiinde TÜPRAŞ A.Ş. tarafından kullanılan ve mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 19.01.2009 tarihinde onaylanan ‘İskele ve Rıhtım Amaçlı’ imar planına konu iskele yapısına daha büyük gemilerin bağlanabilmesine yönelik müellifince hazırlanan ‘Deniz Platformu (Dolfen) Amaçlı’ 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara revizyon ve ilave imar planının askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması istenmiştir.

Onaylı NİP-35145461 PIN Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP-35593061 PIN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ve plan açıklama raporları 13.04.2020-13.05.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

13.04.2020            

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/15

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

12.03.2020 tarihli ve E.62981 sayılı yazısı ile; İzmir ili, Aliağa ilçesi, Kültür (Aliağa) Mahallesi, 8287 parsel no.lu taşınmazın İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı” olarak planlandığı, İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Kentsel ve Sosyal Altyapı Alanı” olarak planlandığı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Sağlık Alanı” kullanım kararı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E:1.50 Yençok: 8 (36 metre) Kat yapılaşma koşullarında “Hastane Alanı” kullanım kararı ile “Trafo Alanı, Park Alanı ve Otopark Alanı” kullanım kararları getirilerek 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 nci maddesi uyarınca re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara revizyon ve ilave imar planının askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması istenmiştir.

Onaylı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 13.04.2020-13.05.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

13.04.2020            

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/14

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 01.04.2020 tarihli ve 80013 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Germiyan Mahallesinde yer alan 151 ada 2 parselde 750 kW toplam kurulu gücünde GES amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re'sen onaylandığı bildirilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Açıklama Raporları 13.04.2020 tarihinde (13.04.2020-13.05.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

13.04.2020            

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/13

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Valiliğimizce 15.01.2020-14.02.2020 tarihleri arasında ilan edilen, İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan ve 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 07/12/2012 tarihli ve 2012/4048 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan edilen 540 hektarlık alanın yaklaşık 101,4 hektarlık kısmına ilişkin 1. Etap Uygulama Alanında İller Bankası A.Ş. tarafından hazırlanarak Bakanlığımızca (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Kentsel Gelişme Alanı), 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askı ilan sürecinde yapılan 235 adet itiraz başvurusu, değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) iletilmiştir. 

            Bakanlığımızın (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 02.04.2020 tarih ve E.80759  sayılı yazısı ile İller Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerinin ve 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan hükmü düzenlenmesi talebinin İller Bankası A.Ş.’ nin 04.03.2020 tarih ve 9264 sayılı; 09.03.2020 tarih ve 9973 sayılı yazıları ile Bakanlığımıza iletildiği, bu kapsamda alt ölçekli planların 26.12.2019 tarihli İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği kararları çerçevesinde yürütülmesi ve bu kapsamda hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin, 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri ile 6306 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında 02.04.2020 tarihinde Bakanlığımızca (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) re'sen onaylandığı bildirilmiştir.

            Söz konusu “İzmir İli, Karabağlar İlçesi Riskli alanının 101,4 ha'lık kısmına ilişkin 1. Etap Uygulama Alanında, İller Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan ve Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının DOP oranından kaynaklı olarak parselasyon aşamasında yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek amacıyla yapılan Plan Notu Değişikliğine ilişkin plan paftaları ve plan açıklama raporları”nın 07.04.2020-06.05.2020 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, giriş kat ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmektedir.  

07.04.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/12

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetinde bulunan İzmir İli, Selçuk İlçesi, Zafer Mahallesinde muhtelif taşınmazları kapsayan yaklaşık 88 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza sunularak, bahse konu 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ğ) maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca 22.01.2020 tarihinde Re'sen onaylanmış, onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (12.02.2019 – 13.03.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

12.02.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/11

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesi, 8136 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 06.01.2020 tarihli ve 2762 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 05.02.2020-06.03.2020 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde 4. kat Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.

ASKI TARİHİ

05.02.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/10

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

            İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi’nde Katip Çelebi Üniversitesi Alanı yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup; plan ve plan raporlarında yapılan düzenlemeler, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında 29.01.2020 tarihli ve E.23744 sayılı yazı ekinde re’sen onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklikleri paftaları ve plan açıklama raporları 04.02.2020 – 05.03.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

04.02.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/09

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, Korkut Mevkii,143 parsele ilişkin imar planı değişikliğinin Bakanlığımızca onaylandığı ancak İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2019/1517 sayılı kararı ile iptal edilmesi nedeniyle alanın plansız durumda kaldığı belirtilen ilgili alanda imar uygulama işlemleri ile oluşan İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi 19208 ada 1 parsel, 19209 ada 1 parsel, 19210 ada 1 ve 2 parseller, 19211 ada 1 parsel ve 19212 ada 1 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı söz konusu Mahkeme kararı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca 10.01.2020 tarihinde onaylandığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 10.01.2020 tarih,E.7066 sayılı ve 27/01/2020 tarih, E.19006 sayılı yazıları ile iletilmiş olup; Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (03.02.2020 – 04.03.2020) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

03.02.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/08

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Konak İlçesi, Alsancak (Kültür) Mahallesi, 7775 ada 30 parsel no.lu, 12.826,00 m2 yüzölçümündeki taşınmaz ve kuzeyindeki tescil harici alana ilişkin “Konut+Ticaret Alanı” ve “Park Alanı” kullanım kararı getirilerek hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca re'sen 20.01.2020 tarihli ve E.15896 sayılı yazı ekinde onaylanmıştır. 

Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporu 27.01.2020 tarihinde (27.01.2020 – 26.02.2020) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

27.01.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/07

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 402 ada 165 parsel, 5 ada 179 parsel, 5 ada 183 parsel, 5 ada 178 parsel ile 402 ada 166 parseli kapsayan planlama alanına ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği,  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine 16.09.2019-16.10.2019 tarihleri arasındaki askı sürecinde yapılan itiraz ve görüşler sonucu Söz konusu itirazların kısmen ret, kısmen kabulü kapsamında yapılan düzenlemeleri içeren 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesinin 102. maddesi, 6306 sayılı kanunun 6. maddesi ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 18. maddesinin 2(a) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi kapsamında Bakanlık Makamınca 17.01.2020 tarihli ve 11555 sayılı yazı ekinde onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftaları ile plan açıklama raporları 24.01.2020-23.02.2020 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

24.01.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/06

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetinde bulunan İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aliağa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 127.877,37 m2 yüzölçüme sahip 8257 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97(ğ) maddesi hükümlerine göre değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza sunulmuş olup söz konusu plan teklifi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ğ) maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9.maddesi uyarınca Re'sen onaylanmıştır. Onaylı planların, ilan askı sürecinin başlatılması amacıyla 18.11.2019 tarih ve 269682 sayılı yazı ile dağıtımı yapılmak üzere iken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 28.11.2019 gün ve 135690 sayılı yazı ile söz konusu parselde hazırlanan plan teklifinde, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen 2019 yılı 50.000 Sosyal Konut Hedefi doğrultusunda revizyon yapıldığı belirtilerek Bakanlığımızca tekrar değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Bakanlığımıza değerlendirilmek üzere iletilen bahse konu 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ğ) maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9.maddesi uyarınca 06.01.2020 tarihinde Re'sen onaylanmış, onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (17.01.2020 – 16.02.2020) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

17.01.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/05

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan ve 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 07/12/2012 tarihli ve 2012/4048 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan edilen 540 hektarlık alanın yaklaşık 101,4 hektarlık kısmına ilişkin onaylanan 1. Etap Uygulama Alanında; 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden yapılan imar uygulamasının dayanağı olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yürütmesinin durdurulması ve iptaline İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından karar verildiği, bu kez İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin 06.11.2018 tarihli ve 2017/265, K:2018/1443 sayılı kararına karşı davalı idare tarafından istinaf başvurusunda bulunulması üzerine, İzmir Bölge İdaresi 3. İdari Dava Dairesi'nin 2019/127 esas sayılı incelemesinde 17.10.2019 tarihinde ara karar verildiği belirtilerek ara karara istinaden İller Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Kentsel Gelişme Alanı), 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri İller Bankası A.Ş. tarafından Bakanlığımıza iletilmiş ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Kentsel Gelişme Alanı), 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 6306 sayılı Kanunu'nun 6. Maddesi uyarınca resen onaylanmıştır.

Söz konusu “İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem, Umut, Gazi Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan yaklaşık 101,4 ha'lık Riskli alana ilişkin 1. Etap Uygulama Alanında, İller Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan ve Bakanlığımızca onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Kentsel Gelişme Alanı), 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan paftaları ve plan açıklama raporları” 15.01.2020-14.02.2020 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 1. kat Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmektedir.  

ASKI TARİHİ

15.01.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/04

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Dereköy mahallesi, 117 ada, 24 parselde “Lisanssız Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretim Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca Re’sen 03.01.2020 tarihli ve E.1547 sayılı yazı ekinde onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporu 14.01.2020 – 14.02.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

14.01.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/03

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 31.12.2019 tarihli ve E.310384 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Kınık İlçesi, Arpaseki Mahallesi 102 ada 15, 16 parselde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 13.01.2020-12.02.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

13.01.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

 

***

DUYURU NO:2020/02

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

Bakanlığımızın 31.12.2019 tarihli ve E.310427 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Kınık İlçesi, Arpaseki Mahallesi 102 ada 23, 24 parselde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 13.01.2020-12.02.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

13.01.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2020/01

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Foça İlçesi, Yenifoça Mahallesinde 1976, 4506, 4508 ve 4510 nolu parsellere ilişkin Bakanlık Makamının 10.05.2019 tarihli ve 110609 sayılı OLUR’ları ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı süresi içinde iletilen 2 (iki) adet itiraz dilekçesinin değerlendirilmesi neticesinde K17-C-01-A-3-C pafta, 4506 nolu parselin batısındaki Park alanı üzerinde sehven yazıldığı tespit edilen yapılaşma koşulunun kaldırılması ve Plan Açıklama Raporundaki Alan Dağılım Tablosu mevzuata göre yeniden düzenlenmesi hususu 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 05.12.2019 tarihli ve 287595 sayılı OLUR’ları ile onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu 03.01.2020 tarihinde 1 ay süreyle (03.01.2020 – 02.02.2020) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

03.01.2020

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/67

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 20.12.2019 tarihli ve E.302338 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi, 425 no’lu parselde hazırlanan “Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi” amaçlı 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifleri 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97. ve 102. maddeleri ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 10. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Onaylı 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları paftaları ile plan açıklama raporları 30.12.2019-29.01.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

           Kamuoyuna duyurulur

30.12.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/66

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi sınırları içerisindeki muhtelif taşınmaz parsellerin bulunduğu toplamda 90 ha'lık alana yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon Nazım ve Uygulama İmar planının ilgi (b) yazımız ile ilgili kurumlara dağıtımı gerçekleştirilmiş ve 23/08/2019-22/09/2019 tarihleri arasında İzmir Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış, askı süresi içerisinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itiraz başvurusunun kısmen ret, kısmen kabulü kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan düzenlemeleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği 3194 sayılı Kanunun 9. maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili hükümleri uyarınca re'sen  24.12.2019 tarihli ve 304302 sayılı yazı ekinde onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı Plan Notu Değişikliği ile plan açıklama raporu 27.12.2019 – 26.01.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

27.12.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

 

*****

DUYURU NO:2019/65

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Foça İlçesi, Foça Deniz Üs Komutanlığı Kışlasının konuşlandığı Askeri Alana ilişkin hazırlanan “Askeri Amaçlı Foça I. Etap 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi” 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 109. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 21.10.2019 tarihli ve 246390 sayılı Olur’ u ile onaylanmıştır.

Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu 23.12.2019 tarihinde 1 ay süreyle (23.12.2019 – 22.01.2020) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

23.12.2019

Ekler :

1/1000 Plan 

1/5000 Plan

Açıklama Raporu

***

DUYURU NO:2019/64

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından İzmir İli, Bornova İlçesi, Laka  Mahallesi sınırları  içerisinde,  mer'i  1/5000  ölçekli Nazım İmar Planında Belediye Hizmet Alanı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise E=1.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı (Arşiv+Depo vb.) kullanımında kalan alanın bir kısmının Piyale-Bornova Yeraltı Kablosu ve Enerji İletim Hattı İnterface Direği yapılması amacıyla  hazırlanan  1/5000  ölçekli  Nazım  ve  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı Değişikliğine  askı  süresi  içinde  yapılan  itirazlar  değerlendirilmiş  olup;  plan  ve  plan raporlarında yapılan düzenlemeler, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12/12/2019 tarih ve E.289383 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.  

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12/12/2019 tarih ve E.289383 sayılı yazısı ile iletilen Enerji İletim Hattı İnterface Direği yapılması amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 20/12/2019 tarihinde (20/12/2019-19/01/2020 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

20.12.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/63

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi, 458 ada, 4 parsel, 463 ada, 1 parsel ve 459 ada 1 parsele ilişkin İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile İzmir İli Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi 458 ada4 parsel ile bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve I Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 02/12/2019 tarih ve E.277374 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 02/12/2019 tarih ve E.277374 sayılı yazısı ile iletilen Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi, 458 ada, 4 parsel, 463 ada, 1 parsel ve 459 ada 1 parsele ilişkin İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile İzmir İli Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi 458 ada4 parsel ile bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 17/12/2019 tarihinde (17/12/2019-16/01/2020 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

17.12.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/62

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 06.12.2019 tarihli ve E.284179 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Urla İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, Aspat Mevkiinde deniz yönünde kalan bir kısım alana yönelik olarak hazırlanan Balıkçı Barınağı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/5000 ve 1/1.000 ölçekli İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 11.12.2019-10.01.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

          Kamuoyuna duyurulur.

11.12.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/61

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 19.11.2019 tarihli ve E.270845 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yalı Mahallesi Balıkçı Barınağı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinin 102(j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/5000 ve 1/1.000 ölçekli İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 27.11.2019-27.12.2019 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

27.11.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/60

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Kınık İlçesi, Arpaseki Mahallesi 101 ada 26 parselde "Lisanssız GüneşEnerjisi  İle  Elektrik  Üretim  Tesisi"ne  yönelik  1/5000  ölçekli  Nazım  ve  1/1000  ölçekliUygulama  İmar  Planı  Cumhurbaşkanlığı  Teşkilatı  Hakkında  Cumhurbaşkanlığı  1  noluKararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızın 11.11.2019 tarih ve E.259631 sayılı yazı ile re'sen onaylanmıştır

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 27.11.2019 tarihinde (27.11.2019–27.12.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

27.11.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/59

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU 

2016/8520 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Dereuzunyer ve Derebebekler Mahalleleri halkının, mezkur yerleşim yerlerinin Rahmanlar İçme suyu Barajı Su Toplama Havzasında kalması nedeniyle Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen yaklaşık 86 hektar alana ilişkin 04/06/2018 tarih ve 97994 sayılı Bakanlığımızın yazısı ile kesinleştirilen imar planlarına dair İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 26/06/2018 tarih ve 47775 sayılı yazısı doğrultusunda altyapı yatırımları için “BHA (İZSU)” amaçlı imar planı değişikliği ve ilavesi ve plan notu düzenlemeleri kapsamında hazırlanan 1/5.000 ölçeki Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 97 (ç) ve 102 (k) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca 14.11.2019 tarihli ve E.266974 sayılı yazı ekinde re’sen onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftaları ile plan açıklama raporları 20.11.2019-20.12.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

20.11.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/58

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU 

İzmir İli, Foça İlçesi, Hancivarı Mevkii, Yeniköy Mah., 696 parselde (eski 387 parsel) Biyogaz Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Bakanlık Makamınca 04.11.2019 tarihli ve E.253717 sayılı yazı ile re'sen onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 12.11.2019-12.12.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir

Kamuoyuna duyurulur.

12.11.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/57

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU 

İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 1379, 1380, 1381, 1384, 1385 ve 1386 parsellere yönelik Açık Spor Tesisi Alanı (Gokart Eğitim Pisti) Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı,  Bakanlık Makamının 01.11.2019 tarihli ve 256879 sayılı Olur’u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu 11.11.2019 tarihinde 1 ay süreyle (11.11.2019 – 11.12.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

11.11.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/56

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU        

İzmir İli, Selçuk İlçesi sınırları içerisinde YGT Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait “Adares RES” kapasite artışına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi, Bakanlık Makamının 21.10.2019 tarih ve 246105 sayılı Olur’u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu 11.11.2019 tarihinde 1 ay süreyle (11.11.2019 – 11.12.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

11.11.2019

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/55

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU        

          Bakanlığımızın 25.10.2019 tarihli ve E.249714 sayılı yazısı ile; İzmir 1. İdare Mahkemesi'nin E. 2018/816 esaslı 28.12.2018 tarih ve K.2018/1843 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" karar verilen ve İzmir 1. İdare Mahkemesi ‘nin yargı kararı uyarınca düzenlenerek Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı imar Kanununun 9. maddesi uyarınca onaylandığı belirtilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin  Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Onaylı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftası ile plan açıklama raporu 07.11.2019-07.12.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

          Kamuoyuna duyurulur.

07.11.2019

Ekleri İçin Tıklayınız..

***

DUYURU NO:2019/54

T.C 

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli Urla ilçesi Bademler Mahallesi sınırları içinde bulunan, 263 ada 31 nolu parseli kapsayan alanda, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair geri dönüşüm ve Parselasyon Planı,   04/11/2019 tarih ve 250064 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 05.11.2019 tarih ve 257477 sayılı yazısı gereğince, söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 06/11/2019-06/12/2019 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Ekleri:

-Parselasyon Dağıtım Cetvelleri

-Alan Hesapları

-Dop Hesabı

-Durum Haritası

***

DUYURU NO:2019/53

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Kınık İlçesi, Değirmencieli Mahallesinde yer alan 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 23 no.lu parsellerde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca 11.10.2019 tarihli ve E.237936 sayılı yazı ekinde re’sen onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 25.10.2019-24.11.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

25.10.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/52

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU 

Bakanlığımız tarafından 2018 yılında onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına karşı İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1370 esasına kayden açılan davada söz konusu nazım ve uygulama imar planlarına yönelik yürütmeyi durdurma kararı verildiğinden bahisle yürütmeyi durdurma kararında yer alan hususlar dikkate alınarak yeniden düzenlenen İzmir İli, Balçova İlçesi, 6165 ada 8 parsele (eski 1 parsel) ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi (Ticaret ve Turizm Alanı E:2.50 ve Yençok:10kat) ile İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Fahrettin Altay Mahallesi 6097 ada 1 parselde eksilen Okul Alanı ihtiyacının karşılanmasına yönelik hazırlanan 1/15000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi (İlkokul Alanı ve Lise Alanı E:1.00 Yençok:4 kat ve Askeri Alan) Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Plan Açıklama Raporları 21.10.2019 tarihinde (21.10.2019–20.11.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

21.10.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

* * * 

DUYURU NO:2019/51

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Bayındır, Torbalı ve Kemalpaşa ilçe sınırları içinde kurulması planlanan 58,65MW kurulu güce sahip, 17 adet türbin, salt tesisi, idari tesis ve bağlantı yollarından oluşan Mersinli Rüzgar Enerji Santraline ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları teklifi Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı imar Kanununun 9. maddesi uyarınca 18.10.2019 tarihli ve 244804 sayılı yazı ile onaylanmıştır

Söz konusu onaylı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 21.10.2019-20.11.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

21.10.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

* * * 

DUYURU NO:2019/50

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Bergama İlçesi, Ovacık Rüzgar Enerji Santrali projesine yapılması planlanan 5 türbin amacıyla hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Bakanlığımızca onaylanmış olup 29.03.2019 tarih ve 68634 sayılı Bakanlığımız yazısı ile kesinleşmiş olup Ovacık Rüzgar Enerji Santrali kapsamında ilave 2 adet türbin (T1 ve T2) ve yola alanına ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve I Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 01/10/2019 tarih ve E.227522 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 01/10/2019 tarih ve E.227522 sayılı yazısı ile iletilen Bergama İlçesi, Ovacık Rüzgar Enerji Santrali projesine ilave yapılması planlanan 2 türbin amacıyla hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği 08/10/2019 tarihinde (08/10/2019-07/11/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

08/10/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/49

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir ili Konak ilçesi Kuruçay ve Umurbey mahalleleri sınırları içinde bulunan, 1384 ada 1, 2, 4, 14, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 37, 39, 41, 43,45, 46, 48, 49, 50, 51, 52 ve 1445 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,12,14,23,24,32 ve 1448 ada 15 ila 7839 ada 1 ve 7840 ada 1 nolu parselleri ve civarını  kapsayan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair geri dönüşüm ve Parselasyon Planı,   02/10/2019 tarih ve 228952 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 04.10.2019 tarih ve 17335 sayılı yazısı gereğince, Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 07/10/2019-07/11/2019 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

07/10/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

* * *

DUYURU NO:2019/48

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Bahçedere Mahallesi, 128 Ada 12 ve 13 parsellerde  “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” (Güneş Enerjisi Santrali) ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1[OD1] /1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve I Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 05/09/2019 tarih ve E.203690 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 05/09/2019 tarih ve E.203690 sayılı yazısı ile iletilen Aliağa İlçesi, Bahçedere Mahallesi, 128 Ada 12 ve 13 parsellerde  “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” (Güneş Enerjisi Santrali) projesine ilişkin hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı 25/09/2019 tarihinde (25/09/2019-25/10/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

25/09/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ


***

DUYURU NO:2019/47

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir ili, Kemalpaşa İlçesi, Dereköy Mahallesi, 116 Ada 19 ve 24 Parsellerde (eski 144 ve 163 prs) “Lisanssız Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretim Tesisine" ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Bakanlığımızca  onaylanarak 19.03.2019 tarihinde dağıtımı yapılmış ve İzmir Valiliği’nde (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 25.03.2019 – 24.04.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup bu süreçte iletilen  itirazlar değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilmiştir. Yapılan itirazlar Bakanlığımızca uygun görülmemiş, ancak diğer taraftan İzmir Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan yenileme çalışmaları neticesinde parsel numaraları ve sınırlarında oluşan değişikliklere istinaden 116 ada 19 ve 24 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca Re’sen onaylanmış, onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (24.09.2019 – 24.10.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

ASKI TARİHİ

24.09.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

***

DUYURU NO:2019/46

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 402 ada, 165 parselde yer alan riskli yapıya ilişkin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda düzeltme yapılarak Bakanlığımıza sunulmuş olup, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi, 6306 sayılı Kanunun 6. Maddesi ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 18. Maddesinin 2 (a) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca 22.08.2019 tarihli ve E.196149 sayılı yazı ekinde Re ‘sen onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftaları ile plan açıklama raporları 16.09.2019-16.10.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

16.09.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/45

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir ili, Bergama İlçesi ilçesi, Sağancı Mah., 2020 nolu parsel üzerinde Biyokütle Elektrik Santrali Amaçlı Enerji Üretim alanı kurulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  teklifi  1  No'lu    Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi'nin  97.Maddesinin (ç) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi uyarınca re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 12.09.2019 tarihinde (12.09.2019–12.10.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

12.09.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/44

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Güzelhisar mahallesi, 769 parselde kurulması planlanan lisanssız 960 KWe gücündeki “Güneş Enerji Santraline” ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Bakanlık Makamınca 29.08.2019 tarihli ve E.201527 sayılı yazı ekinde Re ‘sen onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 09.09.2019-07.10.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

09.09.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/43

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Bergama İlçesi, Akça Rüzgâr Enerji Santrali T1 nolu Türbine (4.5 MWm / 4.0MWe) ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Değişikliği ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Değişikliği teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca re'sen 23.08.2019 tarihli ve E.196924 sayılı yazı ekinde onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Değişikliği ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları 27.08.2019– 26.09.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

27.08.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIKLAMA RAPORU 1/1000

AÇIKLAMA RAPORU 1/5000

 

***

DUYURU NO:2019/42

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Kavakdere Mahallesi sınırları içerisinde kurulması planlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 13.10.2016 tarih ve ÖN/6528-1/03582 sayılı Ön Lisansa sahip (36 ay süreyle) 12 MWm/ 12 MWe tesis toplam kurulu gücündeki “RSC-1 Seferihisar Jeotermal Enerji Santral Alanı (JES)”na yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca Bakanlığımızın 23.08.2019 tarihli ve 196842 sayılı yazı ekinde re'sen onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 27.08.2019 – 26.09.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

27.08.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIKLAMA RAPORU 1/1000

AÇIKLAMA RAPORU 1/5000

***

DUYURU NO:2019/41

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Üniversite Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Resmi Kurum Alanı, İlkokul Alanı, Semt Spor Alanı, Devlet Su İşleri Tahliye Kanalı, Yol ve Park alanında kalan alanlara ilişkin olarak (İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesinde yer alan 22471 ada 1 parsel, 22472 ada 1 parsel, 22474 ada 3 parsel, 22481 ada 3 parsel, 22473 ada 1 parsel, 22475 ada 2 parsel, 22476 ada 1 parsel, 22476 ada 2 parsel, 22481 ada 2 parsel, 22477 ada 5 parsel, 22477 ada 2 parsel, 22477 ada 4 parsel, 22481 ada 1 parsel ve 22478 ada 1 parsel) de hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifleri 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri kapsamında 06.08.2019 tarihli ve E.184450 sayılı yazı ekinde Re ’sen onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklikleri paftaları ve plan açıklama raporları 26.08.2019 – 25.09.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

26/08/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

****

DUYURU NO:2019/40

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi sınırları içerisindeki muhtelif taşınmaz parsellerin bulunduğu toplamda 90 ha'lık alana yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon Nazım ve Uygulama İmar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların kısmen ret, kısmen kabulü kapsamında yapılan düzenlemeleri içeren 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği 3194 sayılı Kanunun 9. maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97 (ğ) maddesi hükümleri uyarınca Bakanlığımızca re'sen 09.08.2019 tarihli ve E.188767 sayılı yazı ekinde onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları 23.08.2019 – 22.09.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

23.08.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/39

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Yüksekköy Mahallesi, 126 ada 145 nolu parselde 2x990 kw kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında Bakanlığımızın 13.04.2018 tarihli ve E.67123 sayılı yazısı ekinde re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde iletilen itirazlar kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda plan notlarında ve plan açıklama raporunda yapılan değişikliklere ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Açıklama Raporu Değişikliği ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri kapsamında 08.08.2019 tarihli ve 41890033-305.03.15-E.187228 sayılı yazı ekinde re’sen onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Açıklama Raporu Değişikliği ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu Değişikliği 20.08.2019-19.09.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

ASKI TARİHİ

20.08.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/38

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızca onaylanarak 17.06.2019 tarih ve 139032 sayılı yazısı ile ilgili kurumlara dağıtımı yapılan 18.06.2019-18.07.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan İzmir İli, Konak İlçesi, Kuruçay ve Umurbey Mahalleri sınırları içerisindeki muhtelif parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin itirazlar İzmir 1Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23.07.2019 tarih ve 9444 sayılı Kurul Kararı değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilmiştir.

İzmir İli, Konak İlçesi, Kuruçay ve Umurbey Mahalleri sınırları içerisindeki muhtelif parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda “İzmir 1 Numaralı Koruma Bölge Kurulu’nun 23.07.2019 tarih ve 9444 Sayılı Kararı’na göre uygulama yapılacaktır.” şeklindeki plan notunun eklenmesine ilişkin yapılan değişiklik ile nüfus hesabına ilişkin plan açıklama raporunda yapılan düzeltme, 6306 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca Bakanlık Makamınca 08.08.2019 tarihinde onaylanmış olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun değişiklik yapılmayan kısımları kesinleştirilmiştir.

6306 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca Bakanlık Makamınca 08.08.2019 tarihinde onaylanmış, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve plan açıklama raporu (09.08.2019 – 08.09.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

08.08.2019

EKLER:

1. 18A09A4D PAFTA İÇİN TIKLAYINIZ..

2. PLAN AÇIKLAMA RAPORU-I İÇİN TIKLAYINIZ..

3. PLAN AÇIKLAMA RAPORU-II İÇİN TIKLAYINIZ..

 

***

DUYURU NO:2019/37

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Foça İlçesi, Yenifoça Mahallesi, mülkiyeti Eminkent Turizm Geliştirme Kooperatifine ait 1976, 4506, 4508 ve 4510 nolu parsellere ilişkin kooperatif tarafından hazırlatılan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları Bakanlık Makamının 10.05.2019 tarih ve 110596 sayılı Olur’u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu 07.08.2019 tarihinde 1 ay süreyle (07.08.2019 – 06.09.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/2 Bayraklı/İZMİR adresinde,  4. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

07.08.2019

EKLER:

1.1/1000 PAFTALAR İÇİN TIKLAYINIZ..

2.1/5000 PAFTALAR İÇİN TIKLAYINIZ..

3.PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..

***

***

DUYURU NO:2019/36

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan İzmir İli, Karşıyaka İlçesi "1/1000 ölçekli Bostanlı İskelesi İmar Planı Revizyonu ve İlavesi"  ve1/5000 ölçekli "Bostanlı İskelesi Nazım İmar Planı" teklifi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no'lu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7.maddesi uyarınca onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 31.07.2019 tarihinde (31.07.2019–30.08.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

31.07.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/35

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, sınırları içerisinde bulunan toplam 540 hektarlık bir kısım alan 2012/4048 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan edilmiş ve bu alan içerisinde bulunan Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem, Umut Mahalleleri sınırları içerisinde kalan 74,34 hektarlık alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 12.12.2018 tarihinde re'sen onaylanmıştır.

Bu kapsamda;6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca söz konusu alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin yapılan itirazlar reddedilmiş ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ve Plan Açıklama Raporunda sehven yazılan Yençok: Serbest ifadeleri Konut ve Ticaret+Konut Alanlarında E:2.40, Yençok: Zemin+11 kat ile Ticaret Alanlarında E:1.00, Yençok:2 Kat olarak düzenlenerek 13.07.2019 tarihinde Bakanlığımızca (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) re'sen onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 12.12.2018 tarih ve E.232267 sayılı yazısı gereğince İlimiz, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, BahriyeÜçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem,Umut Mahallelerini kapsayan yaklaşık 74,34 ha’lık Riskli Alana ilişkin  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporlarının, 3194 sayılı “İmar Kanunu” uyarınca 23.07.2019-22.08.2019 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 1. kat Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılarak ilan edildiğine dair işbu tutanak tarafımızca 3 nüsha olarak düzenlenmiştir.

ASKI TARİHİ

23.07.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/34

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Foça İlçesi, Atatürk Mahallesi, 28 ada 2 parselin ön kısmında Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı kurulması amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişiklik teklifinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109. maddesinin 1 fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık Makamının 09.07.2019 tarihli ve 160524 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği 3194 sayılı “İmar Kanunu” uyarınca 23.07.2019-21.08.2019 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde 4. kat Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.

ASKI TARİHİ

23.07.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/33

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Dikili İlçesi, "Dikili Balıkçı Barınağı" imar planında "Sahil Güvenlik Bölgesi"  amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no'lu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 16.07.2019 tarihinde (16.07.2019–15.08.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

16/07/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/32

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Tire İlçesi, Yeni Mahallesi sınırları içerisindeki TOKİ mülkiyetinde bulunan 1643 ada 1 nolu parseldeki 2 adet trafo alanının 3194 sayılı Kanunun 15. ve 16. Maddeleri gereği imar uygulamasına dahil edilebilmesi için plan değişikliği yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığından bahisle hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi incelenmek ve onaylanmak üzere sunulmuş olduğu, Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararnamenin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca re'sen onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 02.07.2019 tarihinde (02.07.2019–01.08.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

02/07/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/31

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir ili, Aliağa   İlçesi,   Atatürk   Mahallesi,1871-1876-1878-5351-5623-5646-5649  ve  5725  nolu  parsellere  ilişkin  Cami,  Kuran  Kursu Kütüphane,  Toplantı  Salonu  ve  Müftülük  Binası  amaçlı  imar  planı  değişikliği  1  numaralı Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi,  3194  sayılı  İmar  Kanunu ile 1numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97 Maddesi 1.fıkrasının (h) bendi hükümleri uyarınca re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 19.06.2019 tarihinde (19.06.2019–19.07.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

19/06/2019

Ekler İçin Tıklayınız...

***

DUYURU NO:2019/30

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir 6. İdare Mahkemesinin 2019/188 sayılı kararı ile İzmir İli, Konak İlçesi, Kuruçay ve Umurbey Mahalleri sınırları içerisindeki muhtelif parsellere ilişkin imar uygulamasının iptaline karar verildiği belirtilerek alanda imar uygulaması işleminin yeniden yapılabilmesi için imar planında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan bahisle söz konusu alana yönelik hazırlanan 1/5000 Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifleri incelenmek ve onaylanmak üzere tekrar sunulmuş olup, 6306 sayılı Kanun ile ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca Bakanlık Makamınca 17.06.2019 tarihinde onaylanmış, onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (18.06.2019 – 18.07.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

18/06/2019

Ekler İçin Tıklayınız..

* * *

DUYURU NO:2019/29

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca (III. Bölge Müdürlüğü) hazırlanan; İzmir İli,  Güzelbahçe İlçesi, Yalı Mahallesi  "Kıyı Koruma Yapısı (Tahkimat)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no'lu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 24/05/2019 tarih ve E.123551 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 12/06/2019 tarihinde (12/06/2019-12/07/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

12/06/2019

Ekler İçin Tıklayınız..

* * *

DUYURU NO:2019/28

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından İzmir İli, Bornova İlçesi, Laka Mahallesi sınırları içerisinde, mer'i 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Belediye Hizmet Alanı, 1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planında  ise  E=1.00  yapılaşma  koşullu  Belediye  Hizmet  Alanı (Arşiv+Depo vb.) kullanımında kalan alanın bir kısmının Piyale-Bornova Yeraltı Kablosu ve Enerji İletim Hattı İnterface Direği yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar  Planı  Değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı imar Kanununun 9.maddesi uyarınca re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20/05/2019 tarih ve E.112844 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.  

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20/05/2019 tarih ve E.112844 sayılı yazısı ile iletilen GES amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 29/05/2019 tarihinde (29/05/2019-28/06/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

29/05/2019

Ekler İçin Tıklayınız..

* * *

DUYURU NO:2019/27

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir ili, Tire İlçesi, İpekçiler Mahallesi, 606 ada 5 parselde 999 Kw kurulu güce sahip GES amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi, Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı imar Kanununun 9.maddesi uyarınca re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23/05/2019 tarih ve E.123686 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.  

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23/05/2019 tarih ve E.123686 sayılı yazısı ile iletilen GES amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 24/05/2019 tarihinde (24/05/2019-23/06/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

24/05/2019

Ekler İçin Tıklayınız..

Raporlar İçin Tıklayınız..

* * *

DUYURU NO:2019/26

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Bergama ve Aliağa İlçeleri, Kızıltepe Mevkii sınırları içerisinde Tan Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan 5 adet rüzgar türbini, bağlantı yolu ve şalt alanı ile 22,5 MWm/20MWe tesis toplam kurulu gücünde  Akça Rüzgar Enerji Santrali Projesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin; planlama alanı içerisindeki T1 nolu türbin alanının irtifak hakkı tesis işlemlerinin devam etmesi nedeniyle 4 adet türbin, bağlantı yolları ve şalt sahasını içeren 18 MWm/16MWe kurulu gücündeki Akça Rüzgar Enerji Santrali Projesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı imar Kanununun 9.maddesi uyarınca re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22/05/2019 tarih ve E.120384 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.  

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22/05/2019 tarih ve E.120384 sayılı yazısı ile iletilen Akça Rüzgar Enerji Santrali Projesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 24/05/2019 tarihinde (24/05/2019-23/06/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

24/05/2019

K18A08 Ekler İçin Tıklayınız..

K18A09 Ekler İçin Tıklayınız..

Raporlar İçin Tıklayınız..

* * *

DUYURU NO:2019/25

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir ili, Karaburun İlçesi, Küçükbahçe Mahallesi 567 ve 572 ada parsellerde  7x850 Kwe kurulu gücüne sahip Güneş Enerji Santraline ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ile Mülga 644 sayılı KHK kapsamında re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 21.05.2019 tarihinde (21.05.2019–20.06.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

21/05/2019

PLANLAR

1-5000 ÖLÇEKLİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1-1000 ÖLÇEKLİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

 

***

DUYURU NO:2019/24

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Ege-RES Rüzgar Enerji Santrali projesine ilave şeklinde 12 mwe kurulu gücünde 4 adet türbin (T5, T6, T7, T8) yapılması amacıyla hazırlana 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve I Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca Bakanlık Makamınca Re'sen 29.04.2019 tarihli ve E.97622 sayılı yazı ekinde onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 16.05.2019 – 15.06.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

Kamuoyuna Duyurulur.

16.05.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ..

 

* * *

DUYURU NO:2019/23

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızca onaylanarak 29.11.2018-29.12.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilişkin askı sürecinde yapılan itirazlar değerlendirilmek üzere doğrudan Bakanlığımıza iletilmiştir.

 İzmir ili, Kiraz İlçesi, Arkacılar Mahallesinde yer alan 0 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin 06.07.2018 ve 16.11.2018 tarihlerinde  yapılan onama iş ve işlemleri Bakanlığımızca iptal edilmiş olup  TOKİ Başkanlığı tarafından Ticaret+Konut Alanında E:1.10 Yençok:4 Kat, Konut Alanında E:1.00 Yençok: 4 Kat yapılaşma koşulları olacak şekilde ve itirazlar kapsamında yeniden hazırlanan İzmir ili, Kiraz İlçesi, Arkacılar Mahallesinde yer alan 0 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca onaylanmış, onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (08.05.2019 – 07.06.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

08/05/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/22

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızca onaylanarak 22.11.2018 tarihinde dağıtımı yapılan 05.12.2018-04.01.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan İzmir ili, Narlıdere İlçesi, Narlı Mahallesinde yer alan kain 156 ada 1962 parsel sayılı parselde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Notu paftası ilişkin askı sürecinde yapılan itirazlar  değerlendirilmek üzere doğrudan Bakanlığımıza iletilmiş olup anılan itirazlar uygun bulunmayarak reddedilmiştir.

Diğer taraftan; Toki Başkanlığı’nın 07.02.2019 tarih ve 16402 sayılı yazısı ile Bakanlığımıza iletilen Konut Alanında E:1.50 Yençok: 10 Kat, Özel Eğitim Alanında E:1.00 Yençok:4 Kat, Cami Alanında E:1.00 Yençok: Serbest, Ticaret+Konut Alanında E:1.00 Yençok:6 Kat yapılaşma koşuluyla onaylanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planında emsal değeri korunarak Gelişme Konut Alanı ve Ticaret+Konut Alanında  yapılaşma koşulunun  Yençok: 5 Kat olarak düzenlenmesi suretiyle TOKİ Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği  1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi kapsamında Re'sen onaylanmış, 22.11.2018 tarihinde dağıtımı yapılan değişiklik kapsamı dışında kalan kısımlar kesinleşmiştir.

Onaylı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu 18.04.2019 tarihinde (18.04.2019 – 18.05.2019) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

18/04/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/21

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Kalemburnu Mevkiinde “Yat Limanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” teklifinin Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1  no'lu  Kararnamesinin  102  (j)  maddesi  ile  3621  sayılı  Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylandığı Bakanlığımızın (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)’nın 08/04/2019 tarih ve E.79514 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 17/04/2019 tarihinde (17/04/2019-17/05/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://www.izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

17/04/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/20

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Kınık İlçesi, Taştepe Mahallesi, 115 ada 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 53 ve 55 parsellerde 8x990 kw kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali ve söz konusu santrale ulaşımı sağlayan bağlantı yolu yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi, Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri kapsamında Re'sen onaylanmış, onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (16.04.2019 – 16.05.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

16/04/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/19

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi sınırları içerisindeki muhtelif taşınmaz parsellerin bulunduğu toplamda 90 ha’lık alana yönelik olarak onaylı imar  planı doğrultusunda imar uygulamasına yönelik işlemlere başlanıldığı, fakat bu işlemler esnasında bahsi geçen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar planlarında maddi hatadan kaynaklı kayma sebebi ile imar planlarının kadastral altlık ve sınırlarla uyuşmadığı, bu sebeple uygulamaya ilişkin işlemlerin onayı aşamasında problem oluştuğu belirtilerek, uygulamada yaşanan problemler ile maddi hatadan kaynaklı daha sonra çıkabilecek sorunların giderilmesi amacıyla mer'i imar planı kararları ve planlama ilkeleri bozulmayacak şekilde hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon Nazım ve Uygulama İmar planı teklifi 3194 sayılı Kanunun 9. maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97 (ğ) maddesi hükümleri uyarınca Re'sen 19.03.2019 tarihli ve E.48347 sayılı yazı ekinde onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 09.04.2019 – 09.05.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

09/04/2019

UYGULAMA İMAR PLANI

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/18

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

              Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 06.03.2019 tarih ve 20054479-250-E.54283 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Buca İlçesi sınırları içerisinde yer alan, 23. Grup Buca İlçesi, Doğal Sit Alanının koruma statüsünün "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmesi ve İnönü Mahallesi 129 ada 4, 123 ada 92, 574 ada 167, 7151 ada 1, Tınaztepe Mahallesi 282 ada 120, 282 ada 16, 678 ada 99, Dumlupınar Mahallesi 75 ada 1, 70 ada 3, 88 ada 1 ve 695 ada 6 parsellerdeki doğal sit alanı statüsünün kaldırılmasını içeren, İzmir I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 27.12.2018 tarihli toplantısında alınan 597 sayılı Komisyon Kararı 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2 Maddesine göre 04.03.2019 tarihli ve 51896 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onaylanmıştır.

Yeni sit kategorisi belirlenen alanlara ait tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”  şerhinin konulacağı,

04.03.2019 tarihli ve 51896 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u eki paftanın 02.04.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından ilan edileceği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina 4.kat ilan panosunda askıda kalacağı hususu,

Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

ASKI TARİHİ

02/04/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/17

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan İzmir İli, Karşıyaka İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi teklifinin Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1  no'lu  Kararnamesinin  102  (j)  maddesi  ile  3621  sayılı  Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20/03/2019 tarih ve E.65309 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 27/03/2019 tarihinde (27/03/2019-25/04/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

27/03/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/16

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Dereköy Mahallesi, 144 ve 163 parsellerde 4x 750 Kw kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili hükümleri uyarınca Re’sen onaylanmış, onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (25.03.2019 – 24.04.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

25/03/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/15

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan İzmir İli, Konak İlçesi 1/5000 ölçekli “Konak İskelesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi” 1/1000 ölçekli “Konak İskelesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi” teklifi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1  no'lu  Kararnamesinin  102  (j)  maddesi  ile  3621  sayılı  Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 07/03/2019 tarih ve E.54616 sayılı sayılı yazısı ile bildirilmiştir.  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 07/03/2019 tarih ve E.54616 sayılı yazısı ile iletilen Konak İlçesi 1/5000 ölçekli “Konak İskelesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi” 1/1000 ölçekli “Konak İskelesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi” 18/03/2019 tarihinde (18/03/2019-17/04/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

18/03/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2019/14

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Bergama İlçesi, Gaylan Mahallesi, (Eski 0 ada, 121-122-125-323-324-325-326-327 parseller) 113 ada 73-95-96-99-100-101-102-103 parseller üzerinde 8x999 Kw + 447 Kw toplam kurulu güce sahip Güneşe Dayalı Yenilenebilir Enerji Tesisi kurulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri ve uyarınca re’sen onaylandığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12/03/2019 tarih ve E.59370 sayılı yazısı ile iletilmiş olup; onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile plan açıklama raporları 18/03/2019 tarihinde (18/03/2019-17/04/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

18/03/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/13

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Karaburun İlçesi sınırları içerisinde Lodos Karaburun Rüzgâr Enerji Santraline (2. etap) ilişkin toplam 48 MW kurulu güce sahip ilave 12 adet türbinden oluşan Rüzgâr Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım ve 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı teklifleri Bakanlığımızca 04.03.2019 tarihli ve E.50526 sayılı yazı ekinde Re’sen onaylanmıştır.

Söz konusu Onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli ilave Nazım ve ilave Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları, 07.03.2019-06.04.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

07.03.2019

EKLER: 1 2 3 4

 

***

DUYURU NO:2019/12

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Tapuda mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Datbey köyü 101 ada 2 ve  Dereuzunyer köyü 102 ada 9 nolu parselleri kapsayan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı,   28/02/2019 tarih ve 43366 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 04/03/2019-05/04/2019 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

04.03.2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

***

DUYURU NO:2019/11

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir İli, Urla İlçesi, Bademler Mahallesi sınırları içerisindeki 263 ada, 31 nolu parsele ilişkin, 1/25000 Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendi hükümleri uyarınca Re’sen onaylanmış, onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (25.02.2019 – 27.03.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

ASKI TARİHİ

25.02.2019

 

Planlar

Raporlar

 

* * *

DUYURU NO:2019/10

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir ili, Bergama İlçesi,Soğancı mah. Kavgalı Mevkii, 2020 nolu parsel üzerinde Biyokütle Elektrik  Santrali Amaçlı Enerji Üretim alanı kurulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi hükümleri uyarınca re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 22.02.2019 tarihinde (22.02.2019–25.03.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

22.02.2019

EKİ İÇİN TIKLAYINIZ..

* * *

DUYURU NO:2019/9

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir  ili,  Menemen  ilçesi ,  Görece  Mahallesi  sınırları içerisinde 310 parselde Güneş Enerji Santrali kurulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  teklifi  , 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi hükümleri uyarınca re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 13.02.2019 tarihinde (13.02.2019–15.03.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

13.02.2019

Planlar

Raporlar

 

***

DUYURU NO:2019/8

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Bergama İlçesi, Örlemiş ve Kızıltepe Mahallesinde yer alan 28,00 MWm/23,00 MWe kurulu güce sahip 7 adet türbin için hazırlanan Rüzgar Enerji Santrali kurmak amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca re’sen onaylandığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 04/02/2019 tarih ve E.26137 sayılı yazısı ile iletilmiş olup; onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile plan açıklama raporları 11/02/2019 tarihinde (11/02/2019-13/03/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

11/02/2019

EKLER:

1- 1/1000 Ölçekli Planlar

2- 1/5000 Ölçekli Planlar

3- Plan Açıklama Raporları

***

DUYURU NO:2019/7

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Bergama İlçesi, Ovacık Rüzgar Enerji Santrali projesine yapılması planlanan 5 türbin amacıyla hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve I Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 28/01/2019 tarih ve E.21306 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 28/01/2019 tarih ve E.21306 sayılı yazısı ile iletilen Bergama İlçesi, Ovacık Rüzgar Enerji Santrali projesine yapılması planlanan 5 türbin amacıyla hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği 07/02/2019 tarihinde (07/02/2019-09/03/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

07/02/2019

Raporlar için tıklayınız

Planlar için tıklayınız

* * *

DUYURU NO:2019/6

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Menderes İlçesi, tapunun 2112 ada,  1 ve 2 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97 (ç)  maddesi uyarınca re’sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12/01/2019 tarih ve E.8628 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12/01/2019 tarih ve E.8628 sayılı yazısı ile iletilen Menderes İlçesi, tapunun 2112 ada,  1 ve 2 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 23/01/2019 tarihinde (23/01/2019-22/02/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

23/01/2019

Ekler İçin Tıklayınız..

 

* * *

 

DUYURU NO:2019/5

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Bergama ve Dikili İlçesi sınırları içerisinde, Ada Tepe-Kanlıgöz Tepe-Gavuruçuran Tepe-Çakırlar Köyü-Daracık Yaylası mevkilerinde 25 MWe kurulu güce sahip Rüzgar Elektrik Santrali amaçlı Enerji Üretim Alanı kurulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İlave-revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 9. Maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 102. Maddesi hükümleri uyarınca re’sen onaylandığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15/01/2019 tarih ve E.11599 sayılı yazısı ile iletilmiş olup; onaylı 1/5000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı ile plan açıklama raporları 18/01/2019 tarihinde (18/01/2019-17/02/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKIYA ALMA TARİHİ:

18/01/2019

* * *

DUYURU NO:2019/4

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir ili, Menemen İlçesi, Emiralem Mahallesi 1498 ve Asarlık Mahallesi 547 numaralı parsel üzerinde toplam 12,5 MW kurulu güce sahip Rüzgar Elektrik Santrali amaçlı Enerji Üretim alanı kurulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi hükümleri uyarınca re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 15.01.2019 tarihinde (15.01.2019–14.02.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

15.01.2019

EKLERİ

* * *

DUYURU NO:2019/3

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

 

İzmir İli, Üçkuyular-Konak (4. Bölge) etabına ait kıyı kesimine ilişkin "1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği" plan teklifi içerisinde yer alan "Mithat Paşa Kentsel Sit Alanı" nın kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan kısmına yönelik olarak ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 06.08.2018 tarih ve 203450 yazısı ile Bakanlığımıza iletilen "Mithatpaşa Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve 1/000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı" teklifi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1  no'lu  Kararnamesinin  102  (j)  maddesi  ile  3621  sayılı  Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 02/01/2019 tarih ve E.247836 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.  

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 02/01/2019 tarih ve E.247836 sayılı yazısı ile iletilen Üçkuyular-Konak (4. Bölge) etabına ait kıyı kesimine ilişkin " Mithatpaşa Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği” 14/01/2019 tarihinde (14/01/2019-13/02/2019 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

14/01/2019

EKLERİ

* * *

DUYURU NO:2019/2

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI   

Urla İlçesi, Zeytineli Mahallesi, Sarpdere Mevkiine ilişkin 1/25000 ölçekli İzmir Batı Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve Plan Araştırma ve Açıklama Raporu Bakanlık Makamı’nın 06.12.2018 tarih ve 228778 sayılı Olur’u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 Söz konusu 1/25000 ölçekli İzmir Batı Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu 3194 sayılı “İmar Kanunu” uyarınca 10.01.2019-08.02.2019 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde 4. kat Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. 

ASKI SÜRESİ

10.01.2019-08.02.2019

EKLER

-Plan

-Rapor

 

  * * *

DUYURU NO:2019/1

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI            

İzmir İli, Urla İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 333 ada 419 ve 420 no.lu parsellere ilişkin "İbadet Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamının 23.10.2018 tarih ve 190269 sayılı Olur'u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 08.01.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/2 Bayraklı/ İzmir adresinde 4.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI SÜRESİ

08.01.2019-  07.02.2019

PLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

* * *

 

DUYURU NO:2018/213

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, sınırları içerisinde bulunan toplam 540 hektarlık bir kısım  alanın 2012/4048 sayılı Bakanlar Kurulu ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan edildiği ve bu alan içerisinde bulunan Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem,Umut Mahalleleri sınırları içerisinde kalan 74,34 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi, 6306 sayılı AfetRiski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca 12.12.2018 tarihinde Bakanlığımızca (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) re'sen onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 12.12.2018 tarih ve E.232267 sayılı yazısı gereğince İlimiz, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, BahriyeÜçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem,Umut Mahallelerini kapsayan yaklaşık 74,34 ha’lık Riskli Alana ilişkin  1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ile Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporlarının, 3194 sayılı “İmar Kanunu” uyarınca 28.12.2018-28.01.2019 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 1. kat Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

 

 

 

ASKI TARİHİ

28.12.2018

      

* * *

DUYURU NO:2018/212

 

İLAN

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

 

           İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 156 ada, 1962 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetinin TOKİ Başkanlığına ait olduğundan bahisle idareleri amaçları doğrultusunda değerlendirilmek üzere hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planları Bakanlığımızca onaylanarak Müdürlüğümüze dağıtımı yapılmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (14.06.2018 – 14.07.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmişti.

İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Narlı Mahallesinde yer alan kain 156 ada, 1962 sayılı parselde 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planlarına ilişkin askı süreci içinde yapılan itirazın kabulü hususunda yapılan düzenlemeler, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Re’sen onaylanmıştır.

Onaylı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Notu 05.12.2018 tarihinde (05.12.2018 – 04.01.2019) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

05.12.2018

 

PLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

* * *

 

DUYURU NO:2018/211

 

İLAN

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

           

İzmir İli, Çeşme İlçesi, İnönü ve Musalla Mahalleleri, ABK Çeşme RES Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait "Çeşme Rüzgar Elektrik Santrali"ne ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 16.11.2018 tarih ve 210786 sayılı Olur'u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 05.12.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/2 Bayraklı/ İzmir adresinde 4.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI SÜRESİ

05.12.2018-  04.01.2019

 

PLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

* * *

 

DUYURU NO:2018/210

 

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

   

İzmir İli, Kiraz İlçesi, Arkacılar Mahallesinde yer alan 1 parselde hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin askı sürecinde yapılan itirazlar sonucu yapılan düzenlemeler, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi kapsamında 16.11.2018 tarihli ve E.201808 sayılı yazı ekinde re’sen onaylanmıştır.

 Söz konusu onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları 29.11.2018–29.12.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

ASKI TARİHİ

29.11.2018

Eki için Tıklayınız..

 

* * *

 

DUYURU NO:2018/209

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

 

İzmir ili, Karabağlar İlçesi, Maliyeciler ve Vatan Mahallesi, 30290, 30270, 30289, 31351, 31352 adaların “İbadet Alanı” olarak planlanması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97 (ç) maddesi hükümleri kapsamında re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14/09/2018 tarih ve E.155893 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 25/09/2018 tarihinde (25/09/2018-25/10/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiş olup sonrasında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19/10/2018 tarih ve E.182281 sayılı yazısı ile eksik olan onaylı 1/5000 ölçekli L18a-13a paftası iletilerek askı sürecinin yeniden başlatılması bildirilmiştir.  

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19/10/2018 tarih ve E.182281 sayılı yazısı ile iletilen onaylı 1/5000 ölçekli L18a-13a paftası 15/11/2018 tarihinde (15/11/2018-15/12/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

15/11/2018

Eki için Tıklayınız..

 

* * *

 

DUYURU NO:2018/208

14 Kasım 2018

                                         T.C.

                              İZMİR VALİLİĞİ

          ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 24.10.2018 tarihli ve E.185068 sayılı yazısı ile; 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlığımızca 05.07.2018 tarihinde onaylanan İzmir İli, Aliağa İlçesi, Bozköy Mevkiinde ye ralan HABAŞ A.Ş'ye ait doğalgaz kombine çevrim santraline ilişkin Soğutma Suyu ve Deşarj Boru Hattı Projesinin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafındaki kısmı için hazırlanan "Soğutma Suyu Alma ve Soğutma Suyu Derin Deniz Deşarj Boru Hattı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin itirazların değerlendirilmesi sonucunda 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporlarında değişiklik yapılan kısımlar Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylanmış olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfanızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu sayfaları 14.11.2018 tarihinde (14.11.2018–14.12.2018 tarihleri arasında) bir ay süreyle İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI TARİHİ

14.11.2018

 

Ekler:

1.Nazım İmar Planı

2.Uygulama İmar Planı

 

* * *

 

DUYURU NO:2018/207

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İT.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 10.10.2018 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 23/10/2018(23/10/2018-21/11/2018) tarihinde Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

ASKI TARİHİ

23.10.2018

EKLER

J17 K16 L16 M18
J18 K17 L17 LEJANT  
J19 K18 L18 PLAN AÇIKLAMA RAPORU
  K19 L19  
  K20 L20  
  K21 L21  

 

* * *

DUYURU NO:2018/206

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Selçuk İlçesi, Atatürk Mahallesi, “Küçük Menderes Deltası Sulak Alanı Tampon Bölgesi” sınırları içerisinde kalan 312 Ada 28 Parsel “Atıksu Tesisleri Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 06.09.2018 tarih ve 153828 sayılı Olur’u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu 18.10.2018 tarihinde (18.10.2018 – 16.11.2018)  1 ay süreyle Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İZMİR adresinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ek hizmet binası 4. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

18.10.2018

EKLER

 

* * *

DUYURU NO:2018/205

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 2261 ada, 59 parselin 1.468.470,51 m2’lik kısmına yönelik hazırlanan 1/100.000, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifi ile 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97. maddesinin (ç) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Re’sen onaylanmıştır. Onaylı İmar Planı paftaları ve Plan Açıklama Raporları 17.10.2018 tarihinde (17.10.2018-16.11.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

ASKI TARİHİ

17.10.2018

EKLER

1/1000 - 1/5000 - ÇDPRaporlar  - Gerekçe Raporları

 

* * * 

DUYURU NO:2018/204

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 26.09.2018 tarihli ve E.168180 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Dikili İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 571 ada 1 parselde "Cami Alanı"  olarak  belirlenen  imar  adasındaki  çekme  mesafesinin  değiştirilmesine  ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 644 sayılı kanun hükmünde kararname ve 3194 sayılı imar kanunu kapsamında onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 17.10.2018-16.11.2018 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

17.10.2018

EKLER

 

* * * 

 

DUYURU NO:2018/203

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri sınırları içerisinde kalan alanın 23.02.2015 tarihli ve 2015/7341 sayılı Bakanlar Kurulu ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan edildiği, Bakanlığımızın 21.07.2017 tarih ve 6294 sayılı Olur'u ile riskli alan sınırına bitişik 527 ada 193, 194, 195, 197 ve 246 sayılı taşınmazları kapsayan alanın "Rezerv Yapı Alanı" sınırı olarak belirlendiği taşınmazlara ilişkin hazırlanan ve yaklaşık 80 hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına ilişkin askı süresi içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 26.09.2018 tarihinde Bakanlığımızca (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) re'sen onaylanmıştır.

Düzenlenen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım ile Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları, 3194 sayılı “İmar Kanunu” uyarınca 08.10.2018-07.11.2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 1. kat Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılarak ilan edilmektedir.  

 

ASKI TARİHİ

08.10.2018

EKLER

 

* * *

 

DUYURU NO:2018/202

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

          İzmir İli, Tire İlçesi, Kurşak Mahallesi, 696 parselde 6x998 KW kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri kapsamında 22.09.2018 tarihli ve 41890033-305.03.15-E.164287 sayılı yazı ekinde Re'sen onaylanmıştır.

          Söz konusu onaylı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Paftaları ile Plan Açıklama Raporları 02.10.2018-01.11.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 1 ay süre ile askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKIYA ALMA TARİHİ

02.10.2018

EKLER

 

* * *

 

DUYURU NO:2018/201

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

 

İzmir ili, Karabağlar İlçesi, Maliyeciler ve Vatan Mahallesi, 30290, 30270, 30289, 31351, 31352 adaların “İbadet Alanı” olarak planlanması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97 (ç) maddesi hükümleri kapsamında re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14/09/2018 tarih ve E.155893 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 25/09/2018 tarihinde (25/09/2018-25/10/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

EKLERİ

 

 

25/09/2018

 

DUYURU NO:2018/200

Bakanlığımızın 03.09.2018 tarihli ve E.150497 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Karaburun İlçesi sınırları içerisinde Lodos Karaburun Rüzgar Enerji Santraline ilişkin toplam 97 MW kurulu güce sahip ilave 25 adet türbinden oluşan Rüzgar Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ile 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İlave İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 04.09.2018-04.10.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

04.09.2018

EKLER

-1000 UİP (1) (2) (3)

-5000 NİP

-Plan Açıklama Raporları

 

 

DUYURU NO:2018/199

 

İlimiz, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erden, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan 540 hektarlık Riskli Alanın, yaklaşık 101.4 hektarlık kısmına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ticaret+Turizm” kullanımına ayrılmış alanlara yönelik plan değişikliği ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı süreci içerisinde yapılan itirazlar kapsamında; “Ticaret+Konut” kullanımı değişikliği yapılan 1/5000 ölçekli L18-A-13-D paftasının kuzeydoğusundaki maddi hata düzeltilmiş, L18-a-13-d-3-c paftasındaki 5 nolu plan notu iptal edilmiş ve paftaların ekleri, 1/5000 ölçekli Nazım, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporları bu doğrultuda düzeltilmiş olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlığımızca re’sen onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 31.07.2018 tarih ve 132353 sayılı yazısı gereğince, İlimiz, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erden, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan 540 hektarlık Riskli Alanın yaklaşık 101.4 hektarlık kısmına ait Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 10.08.2018- 10.09.2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü , Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü 1. katında) ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 1 ay süre ile eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

10.08.2018

EKLER

 

DUYURU NO:2018/198

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Nemrut Körfezinde 23.05.2013 tarih ve 7792 sayılı Bakan Olur’u ile Özel Proje Alanı olarak belirlenen alanda 08.02.2012 tarihinde onaylanan “Liman” amaçlı imar planı sınırları içerisinde hazırlanan ile “Liman” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 644 sayılı KHK ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca 27.07.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 06.08.2018-05.09.2018 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

06.08.2018

EKLER

 

DUYURU NO:2018/197

Bakanlığımızın 16.07.2018 tarihli ve E.122007 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Menderes İlçesi, Barbaros Mahallesi, 818 ada 1 numaralı parsel ve 817 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmazlar ve kadastro harici alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, mülga 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2(ç) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi kapsamında onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 06.08.2018-05.09.2018 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

06.08.2018

EKLER

 

DUYURU NO:2018/196

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi sınırları içerisindeki muhtelif taşınmaz parsellerin bulunduğu toplamda 90 ha’lık alana yönelik olarak hazırlanan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri teklifleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97 (ğ) maddesi hükümleri uyarınca 01.08.2018 tarihli ve 134115 sayılı yazı ekinde Re’sen onaylanmıştır.

1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişiklikleri ile 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikleri ile Plan Açıklama Raporları 02.08.2018– 03.09.2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

02.08.2018

EKLER 1

EKLER 2

EKLER 3

 

DUYURU NO:2018/195

İzmir İli, Konak İlçesi, Güneşli Mahallesi, 6887 ada, 26 parselin “Ticaret+Konut” kullanımından, “Sağlık Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliği ile “Özel Sağlık Tesisi Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında re’sen onaylandığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 18/07/2018 tarih ve E.125951 sayılı yazısı ile iletilmiş olup; onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile plan açıklama raporları 27/07/2018 tarihinde (27/07/2018-27/08/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

27/07/2018

EKLERİ

 

 

DUYURU NO:2018/194

İzmir İli, Urla İlçesi, Çeşmealtı Mevkiinde yer alan ve Bakanlığımızca onaylanan "yat limanı" amaçlı İmar Planının iptali talebiyle İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2014/1087 esasında Bakanlığımız aleyhine açılan davada verilen E.2014/1087-K.2016/38 sayılı İptal Kararı gerekçelerive ilgili kurum görüşleri doğrultusunda yeniden hazırlanan ve ilgi yazı ve ekleri ile Bakanlığımıza iletilen "Yat Limanı" Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca 05.07.2018 tarihli ve 116540 sayılı yazı ekinde onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlavesi ve Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği ile Plan Açıklama Raporları 24.07.2018– 23.08.2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI TARİHİ

24/07/2018

EKLERİ

RAPORLAR

 

DUYURU NO:2018/193

Bakanlığımızın 18.07.2018 tarihli ve E.125971 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 183 ada 4,6,9,10,12,13 numaralı parsellerde Güneş Enerjisi Santrali amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, mülga 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi kapsamında onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 24.07.2018-23.08.2018 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI TARİHİ

24/07/2018

EKLERİ 

 

 

DUYURU NO:2018/192

İzmir İli, Kiraz İlçesi, Arkacılar Mahallesi, 0 ada, 1 parselde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Bakanlık Makamınca 06.07.2018 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 23.07.2018 tarihinde (23.07.2018 – 22.08.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

23/07/2018

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/191

İzmir ili, Aliağa İlçesi, Kalabak Mahallesi, 155 ada, 1 nolu parselde Güneşe Dayalı Yenilenebilir Enerji Tesisi (GES) amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin askı süresi içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler sonrasında değişiklik yapılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 09/07/2018 tarih ve E.115691 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 23/07/2018 tarihinde (23/07/2018-22/08/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI TARİHİ

23/07/2018

EKLERİ

 

 

DUYURU NO:2018/190

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi, 25496 ada, 1 parselde cami projesi kapsamında yapı yaklaşma mesafelerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan bahisle hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin askı süresi içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Bakanlık Makamınca 10.07.2018 tarihinde Re’sen onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftası 23.07.2018 tarihinde (23.07.2018 – 22.08.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

23.07.2018

EKİ

 

DUYURU NO:2018/189

           

İzmir İli, Foça İlçesi, Yenibağarası Mahallesi, 1834 no.lu parsele ait Güneş Enerjisi Santrali amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 22.05.2018 tarih ve 90721 sayılı Olur'u ile 644 sayılı KHK'nin 13/A maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 23.07.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/ İzmir adresinde 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI SÜRESİ

23/07/2018-  22.08.2018

 

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/188

İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 156 ada, 1962 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetinin TOKİ Başkanlığına ait olduğundan bahisle idareleri amaçları doğrultusunda değerlendirilmek üzere hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planları 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Bakanlık Makamınca 21.02.2017 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 06.03.2017 tarihinde (06.03.2017 – 06.04.2017) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmişti.

Söz konusu planın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin 2017/1454 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada 05.01.2018 tarihli ve E: 2017/1454 sayılı karar ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine TOKİ tarafından hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği teklifi ile 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi 644 sayılı KHK ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Re’sen onaylanmıştır.

Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 14.06.2018 tarihinde (14.06.2018 – 14.07.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

14.06.2018

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/187

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan İzmir İli, Foça İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1220 ada 1 parselde yer alan Tescilli Yapının Korunmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 27.04.2018 tarih ve 75844 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.  

Söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporlarının 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ve 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliğin 8. maddesi doğrultusunda 06.06.2018 - 06.07.2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İzmir adresinde 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak ilan edilmesine dair bu tutanak tarafımızca düzenlenmiştir.

 

ASKI TARİHİ

06.05.2018

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/186

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Germiyan Mahallesi, 223 Ada, 2 parselde Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 (k) ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Re’sen 07.03.2018 tarihinde onaylanmıştır.  Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 14.03.2018 tarihinde (14.03.2018 – 13.04.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve Müdürlüğümüze iletilen 1 adet itiraz Bakanlığımıza iletilmiştir. Bakanlığımızın 07.03.2018 tarih ve 11342 sayılı yazısı ekinde yer alan “L16B20D1A” plan paftasında yer alan 1 nolu plan notunun sehven dağıtımının yapıldığı bu kapsamda Bakanlığımızca “L16B20D1A” plan notlarının yer aldığı plan paftasının iptal edildiği Bakanlığımızın 10.05.2018 gün ve 80917 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

Bakanlığımızca yeniden gönderilen 1/1000 ölçekli “L16B20D1A” plan notları paftası ve plan açıklama raporu 29.05.2018 tarihinde (29.05.2018 – 28.06.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKIYA ALMA TARİHİ

29.05.2018

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/185

          Bakanlığımızın 18.05.2018 tarihli ve E.88644 sayılı yazısı ile; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir İli Ödemiş İlçesi Zeytinlik Mahallesinde  muhtelif  parsellerin  bulunduğu  alanda  toplamda  yaklaşık  26  ha'lık yüzölçümüne sahip alana yönelik hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ile 644 sayılı KHK hükümleri uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 29.05.2018-28.06.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKIYA ALMA TARİHİ

29.05.2018

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/184

İzmir ili Buca ilçesi Kuruçeşme mahallesinde bulunan ve Mülkiyeti İller Bankası Anonim Şirketine ait, 20277 ada 1 parsel, 20279 ada 1 parsel ve 20400 ada 1 parseli kapsayan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı,  25/04/2018 tarih ve 73221 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 03/05/2018 tarih ve 77023 sayılı yazısı gereğince, Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair parselasyon planı ve uygulamaya dair belgeler, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 08/05/2018-08/06/2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve askıda kalmasını sağlayacak bu tutanak tarafımızca düzenlenmiştir.

 

                                                      ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ

                                                             08/05/2018

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/183

 

Bakanlığımızın 03.05.2018 tarihli ve E.77455 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Tire İlçesi, Çayırlı Mahallesi, 62 numaralı parsel üzerinde Güneş Enerjisi Santrali kurmak amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi kapsamında onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 07.05.2018-06.06.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

 

 

ASKIYA ALMA TARİHİ

07.05.2018

Ekleri

 

 

DUYURU NO:2018/182

TUTANAK

İlimiz, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erden, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan 540 hektarlık Riskli Alanın, yaklaşık 101.4 hektarlık kısmına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ticaret+Turizm” kullanımına ayrılmış alanlara yönelik plan değişikliği ve plan notu eklenmesine ilişkin yenilenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Maddesinin (k) bendi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ile 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca re’sen onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 11.04.2018 tarih ve 64178 sayılı yazısı gereğince, İlimiz, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erden, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan 540 hektarlık Riskli Alanın yaklaşık 101.4 hektarlık kısmına ait Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 04.05.2018- 04.06.2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü , Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü 1. katında) ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 1 ay süre ile eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve askıda kalmasını sağlayacak bu tutanak tarafımızca düzenlenmiştir.

Ekleri için tıklayınız

 

DUYURU NO:2018/181

Bakanlığımızın 19.04.2018 tarihli ve E.71256 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bergama İlçesi, Balıkesir İli Burhaniye ve İvrindi İlçesinde AlibeyRES Projesi adı altında İzmir İli, Bergama İlçesi 3 adet 3,6 MW, 3 adet3MW, Balıkesir İli Burhaniye İlçesinde 2 adet 3.6 MW, Balıkesir İli İvrindi İlçesinde 1 adet 3.MW toplamda 30 MW kapasiteli 9 adet türbin yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

 

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 02.05.2018-01.06.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

02.05.2018

Ekleri için tıklayınız

 

DUYURU NO:2018/180

İzmir ili, Bergama İlçesi, Eğrigöl Mahallesi, 126 ada, 314 parselde 0.990 MWe kurulu güce sahip Güneşe Dayalı Yenilenebilir Enerji Tesisine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifleri, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 (k) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi hükümleri kapsamında 23.11.2017 tarihli ve E.20150 sayılı yazı ekinde Re’sen onaylanmış onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (04.12.2017 – 03.01.2018) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

İzmir İli, Bergama İlçesi, Eğrigöl Mahallesi, 126 ada, 314 parselde Güneşe Dayalı Yenilenebilir Enerji Tesisi (GES) amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi kapsamında 10.04.2018 tarihinde Re’sen onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 02.05.2018 tarihinde (02.05.2018 – 01.06.2018) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

ASKIYA ALMA TARİHİ

02.05.2018

Ekleri 1   2

 

DUYURU NO:2018/179

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Yüksekköy Mahallesi, 126 ada 145 nolu parselde 2x990 kw kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında Bakanlığımızın 13.04.2018 tarihli ve E.67123 sayılı yazısı ekinde re'sen onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 02.05.2018-01.06.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

02.05.2018

Ekleri 1 2 3

 

DUYURU NO:2018/178

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Yüksekköy Mahallesi, 126 ada, 31 nolu parselde 3,96 MWe kurulu güce sahip kayıtlı taşınmaz üzerinde Güneşe Dayalı Yenilenebilir Enerji Tesisi (GES) amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi kapsamında Bakanlığımızca 11.04.2018 tarihli ve E.62456 sayılı yazı ekinde -1 (bir) pafta- olarak Re'sen onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 02.05.2018-01.06.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

02.05.2018

Ekleri

 

DUYURU NO:2018/177

Bakanlığımızın 12.04.2018 tarihli ve E.62500 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bergama İlçesi, Koyuneli Mahallesi, 214 ada, 4-5 nolu parselde ve 216 ada 1 parsel ve 220 ada 3,96  MWe  kurulu  güce  sahip  kayıtlı  taşınmaz  üzerinde  Güneşe  Dayalı Yenilenebilir Enerji Tesisi (GES) amaçlı hazırlanan 23.11.2017 tarih ve E.20158 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) yazısı ile onaylandığı belirtilen ve dağıtımı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı süresi içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi kapsamında onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftası 02.05.2018-01.06.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

02.05.2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/176

İzmir İli, Bornova ve Kemalpaşa İlçeleri sınırlarında Sibelres Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20 ve T21 no.lu sekiz adet türbin alanı ve bağlantı yollarını içeren alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 12.03.2018 tarih ve 44600 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.  

Söz konusu “Sibel RES Enerji Santrali” 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporunun 3194 sayılı “İmar Kanunu” uyarınca ve 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik”in 8. maddesi doğrultusunda 02.05.2018-01.06.2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İzmir adresinde 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında 30 gün süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

02.05.2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/175

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 10/04/2018 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 26/04/2018 tarihinde (26/04/2018-25/05/2018 tarihleri arasında) İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü (2.kat) ilan panosu yerinde 30 (Otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

ASKI TARİHİ

26/04/2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/174

İzmir İli, Menemen İlçesinde, Yahşelli Rüzgar Enerji Santrali’ne ilişkin hazırlanan,  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletildiği ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20/04/2018 tarih ve E.71966 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 25/04/2018 tarihinde (25/04/2018-25/05/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

ASKI TARİHİ

25/04/2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ: 11000UIP  -  15000NIP

 

DUYURU NO:2018/173

İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 143 parseli kapsayan alanda onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planının İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2017/1274 sayılı kararı ile yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu mahkeme kararında belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanan ve 143 parseli kapsayan yeni 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarının 644 sayılı KHK ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamı uyarınca tadilen Bakanlık Makamınca onaylanmış olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27/02/2018 tarih ve E.35476 sayılı yazısı ile Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmiştir.

Söz konusu planlar 11/04/2018 tarihinde (11/04/2018-11/05/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmıştır.

Bu defa, 16.04.2018 tarih ve E.68267 sayılı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısı ile de; 27.02.2018 tarih ve E.35476 sayılı yazısı ile onaylandığı belirtilen İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi 143 parseli kapsayan alanda onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarının sehven eksik gönderildiği belirtilerek 16.04.2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları ve plan açıklama raporları gereği için Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16.04.2018 tarih ve E.68267 sayılı yazısına istinaden, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27/02/2018 tarih ve E.35476 sayılı yazısı ile onaylandığı belirtilen ve 11/04/2018 tarihinde ilan edilmek üzere askıya çıkarılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları ve plan açıklama raporları askıdan indirilerek, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16.04.2018 tarih ve E.68267 sayılı yazısı ekinde gönderilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları ve plan açıklama raporları, 18/04/2018 tarihinde (18/04/2018-18/05/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

18/04/2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

DUYURU NO:2018/172

 

İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 143 parseli kapsayan alanda onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planının İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2017/1274 sayılı kararı ile yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu mahkeme kararında belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanan ve 143 parseli kapsayan yeni 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarının 644 sayılı KHK ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamı uyarınca tadilen Bakanlık Makamınca onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27/02/2018 tarih ve E.35476 sayılı yazısı ile iletilmiş olup; 11/04/2018 tarihinde (11/04/2018-11/05/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

11/04/2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

DUYURU NO:2018/171

 

İzmir İli, Bergama İlçesi, Örlemiş Mahallesi, 142 ada 22 parselde 2x0.8 MW 2X0.995 MW kurulu güce sahip lisanssız Rüzgar ve Güneş Enerji Santralleri kurulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının uygulama aşamasında tespit edilen dönüşüm parametrelerinden kaynaklanan mülkiyet ile plan arasındaki koordinatlardaki uyumsuzluktan kaynaklanan hatanın düzeltilmesi amacıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri kapsamında Bakanlık Makamınca 20.03.2018 tarihli ve E.49257 sayılı yazı ekinde Re’sen onaylanmıştır.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları 28.03.2018 tarihinde (28.03.2018-27.04.2018) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

 

ASKI TARİHİ

28.03.2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

DUYURU NO:2018/170

 

Konak-Yeşildere bağlantı yoluna ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişiklikleri, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi ve 644 sayılı KHK çerçevesinde Bakanlığımızın 11.07.2017 tarihli ve E.12143 sayılı yazısı ekinde onaylanmıştır. Onaylı imar planları 20.07.2017-19.08.2017 tarihleri arasında Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) askıya çıkarak ilan edilmiş olup, planlara karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Konak Belediye Başkanlığınca yapılan itirazlar ve anılan plan notu değişikliğine ilişkin 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yazısına istinaden, plan ve plan notları Bakanlığımızca yeniden düzenlenmiş olup, 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri 12.03.2018 tarihli ve E.42466 sayılı yazı ekinde Bakanlığımızca Re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları 23.03.2018 tarihinde (23.03.2018-23.04.2018) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://izmir.csb.gov.tr) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI TARİHİ

 23.03.2018

Dosya Ekleri İçin TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/171

 

İzmir İli, Kınık İlçesinde, Termik Santral ve Düzenli Depolama Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletildiği ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12/03/2018 tarih ve E.44468 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 16/03/2018 tarihinde (16/03/2018-16/04/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

16/03/2018

Dosya Ekleri İçin TIKLAYINIZ

 

 

DUYURU NO:2018/170

GDZ Elektrik A.Ş. yatırım planı kapsamında tesis edilecek İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesinde, Mavişehir toplu konut alanının kuzeyinde yer alan 25494 ada 4 parselde trafo alanına  ilişkin hazırlanan 1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planı  Değişikliği  ve  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı Değişikliği teklifleri 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında 14.03.2018 tarihli ve E.46099 sayılı yazı ekinde Re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile Plan Açıklama Raporları 16.03.2018–16.04.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://izmir.csb.gov.tr/duyurular) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

16.03.2018

Dosya Ekleri İçin Tıklayınız

 

DUYURU NO:2018/169

 

İzmir İli, Konak İlçesi, Çınarlı Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis işlemleri gerçekleştirilmiş olan arsa vasıflı 8668 ada 9 parselin "Cami Projesi" kapsamında geometrik şeklinin alan sabit kalacak şekilde değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan bahisle hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 (ç) maddesi uyarınca Bakanlığımızın 22.02.2018 tarih ve 33181 sayılı yazısı ile re’sen onaylandığı bildirilmiştir. Onaylı imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 16.03.2018 tarihinde (16.03.2018 – 16.04.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

 

ASKI TARİHİ

16.03.2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/168

 

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Germiyan Mahallesi, 223 Ada, 2 parselde Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 (k) ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Re’sen 07.03.2018 tarihinde onaylanmıştır.  Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 14.03.2018 tarihinde (14.03.2018 – 13.04.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.14.03.2018

 

İlan Ekleri için TIKLAYINIZ...

 

DUYURU NO:2018/167

 

Bakanlığımızın 23.02.2018 tarihli ve E.32465 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Derebebekler ve Dereuzunyer mahalleleri 5543 sayılı İskan Kanununun 16. Maddesi Köy Toplulaştırma uygulaması kapsamında İzmir İli Ödemiş İlçesi 101 ada 2 parsel ve 102 ada 9 nolu parsele ilişkin iskan amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2(ç) maddesi ve 3194 sayılı imar Kanununun 9. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Onaylı 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 07.03.2018-06.04.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

 

 

ASKIYA ALMA TARİHİ

07.03.2018

 Dosya ekleri için TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/166

 

İzmir İli, Urla İlçesi, Naipli Mahallesi, 21 parselde “Güneşe Enerji Santrali” ve 9 ile 11 parsellerde “Yol” yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında re’sen onaylandığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22/02/2018 tarih ve E.31693 sayılı yazısı ile iletilmiş olup; onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile plan açıklama raporları 02/03/2018 tarihinde (02/03/2018-02/04/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKIYA ALMA TARİHİ:

02/03/2018

Plan Ekleri İçin Tıklayınız

 

 

 

DUYURU NO:2018/165

 

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

 

31.03.2017 tarih ve 5802 sayılı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün yazısı ile 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘‘İbadet Alanı’’ olarak, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında ‘‘Cami’’ olarak planlanmasına yönelik İzmir Müftülüğü tarafından sunulan, plan teklifi 644 sayılı KHK’ nin 2(ç) maddesi kapsamında Bakanlığımızın 31.03.2017 tarih ve 5802 sayılı yazısı ile re’sen onaylandığı bildirilmiştir.29.11.2017 tarih ve 5063 sayılı İl Müftülüğünün yazısına istinaden hazırlanan İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi  25496  Ada  1  Parselin mülkiyeti hazineye ait Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis işlemleri gerçekleştirilmiş "Cami Alanı" 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ; 06.02.2018 tarih ve 22665 sayılı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün yazısı ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca re'sen onaylanmıştır

Onaylı imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 15.02.2018 tarihinde (15.02.2018 – 19.03.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

Ek Dosyalar için tıklayınız.

 

ASKI TARİHİ

15.02.2018

 

 

 

 

DUYURU NO:2018/164

Bakanlığımızın 24.01.2018 tarihli ve E.14421 sayılı yazısı ile; İzmir İli Buca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 20276 ada 1 parsel, 20227 ada 1 parsel, 20279 ada 1 parsel, 20280 ada 1, 2 ve 3 parseller, 20400 ada 1 parsel, 20401 ada 3 parsel ile 20402 ada 1 parselde bulunan toplam 120.451,00 m?2; yüzölçümlü alanın “Konut Alanı”, “Ticaret+Konut Alanı”, “Özel Eğitim Alanı”, “Park Alanı”, “Rekreasyon Alanı” ve “Teknik Altyapı Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süreci içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemelerin 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca re’sen Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu değişiklik yapılan onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfanızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

 

Onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 30.01.2018 – 01.03.2018 tarihleri arasında İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

İlan ile ilgili dosyalar için tıklayınız.

DUYURU NO:2018/163

İzmir ili Kemalpaşa ilçesi Nazarköy ve Yukarıkızılca mahallesi sınırları içinde bulunan, ekli listede bulunan parselleri kapsayan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı,   12/01/2018 tarih ve 1515 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 12/01/2018 tarih ve 8817 sayılı yazısı gereğince, Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 23/01/2018-26/02/2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Ek Dosyalar için tıklayınız.

 

 

DUYURU NO:2018/162

11 Aralık 2017

 

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

 

İzmir İli, Torbalı İlçesi, sınırları içerisinde ve 04.10.2012 tasdik tarihli Ayrancılar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kalan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının mülkiyetinde bulunan 458 ada 1 parsel ile 464 ada 1 parseli birbirinden ayıran 7 metrelik yaya yolunun, plan bütünlüğü ve donatı dengelerini bozmadan kaldırılmak suretiyle 458 ada ve 464 ada ile birleştirilerek konut alanına ayrılması, 7 metrelik yaya yolunun büyüklüğü kadar (588 m?2; lik alan) 464 ada 1 nolu parseldeki konut alanının ‘park alanına’ ayrılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 644 sayılı KanunHükmünde Kararname’nin 2. Maddesinin (ğ) bendi kapsamında onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 07/11/2017 tarih ve E.19564 yazısı ile iletilmiş olup; söz konusu planlar  ve açıklama raporları 11/12/2017 tarihinde (11/12/2017-10/01/2018tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilan edilmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

11/12/2017

 

Plan

Rapor