İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
TAŞINMAZ İHALE İLANI

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

Konak Emlak Müdürlüğünden Taşınmaz İhale İlanı

Ekler için TIKLAYINIZ

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

Arsa Karşılığı İnşaat İhalesi İlanı

Ekler için TIKLAYINIZ

 

***

KAYYIMLIK BÜROSUNDAN

Menderes İlçesi, Cumaovası-Damlar mevkiinde bulunan, tapunun 998 ada 14 parsel  ve 1000 ada 3 parsel numaralarında kayıtlı, Mahkeme kararı gereğince bir kısım hisseleri kayyımlıkla yönetilen taşınmazların, Menderes Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2018/25 satış dosyasında yapılacak satışına ait ilanın bir örneği ekte mevcuttur.

Söz konusu yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ

***

KAYYIMLIK BÜROSUNDAN

Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesinde bulunan, tapunun 181 ada 28 parsel numarasında 3.780,00 m2 yüzölçümlü olarak kayıtlı,  Mahkeme kararı gereğince 421/2480 hissesi kayyımlıkla yönetilen taşınmazın, İzmir 10. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2018/1 satış dosyasında yapılacak satışına ait ilanın bir örneği ekte mevcuttur.

Söz konusu yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ

***

KAYYIMLIK BÜROSUNDAN

Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesinde bulunan, tapunun 36928 ada 12 parsel numarasında 64,00 m2 yüzölçümlü olarak kayıtlı,  Mahkeme kararı gereğince 54/64 hissesi kayyımlıkla yönetilen taşınmazın, İzmir 10. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2018/27 satış dosyasında yapılacak satışına ait ilanın bir örneği ekte mevcuttur.

Söz konusu yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

**** 

 İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ  İHALE İLANI  
TABLO-A                                                                                                                                   SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR 
No Taşınmaz No İli  İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Payı  (m²) Cinsi İmar Durumu İhale Usulü Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 35110103180 İzmir Bayındır Mithatpaşa 402 56 114,89 Tam Arsa Ticaret Alanı 2886/45 310.777,45 93.233,00 12.03.2019 10:00
2 35280104391 İzmir  Urla Zeytineli 272 24 163,84 Tam Zeytin Ağaçlı Tarla İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında kalmaktadır. 2886/45 27.900,00 8.370,00 12.03.2019 10:15
3 35280104392 İzmir  Urla Zeytineli 272 25 977,98 Tam Zeytin Ağaçlı Tarla İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında kalmaktadır. 2886/45 166.260,00 49.878,00 12.03.2019 10:30
4 35280104393 İzmir  Urla Zeytineli 278 2 477,78 Tam Zeytin Ağaçlı Tarla İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında kalmaktadır. 2886/45 81.250,00 24.375,00 12.03.2019 10:45
TABLO- B                                                                                                                                                                    KİRA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
No Taşınmaz No İli  İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Payı  (m²) Cinsi Kiralama Amacı ve süresi  İhale Usulü İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 35240101669 İzmir Seferihisar Gödence 136 15 1.450,57 Tam Çalılık Tarımsal Amaçlı-5 yıl 2886/45 1.310,00 393,00 12.03.2019 11:00
2 35110100116 İzmir Bayındır Çırpı 109 7 4.252,56 Tam Tarla Tarımsal Amaçlı-3 yıl 2886/45 2.551,54 765,00 12.03.2019 11:15
3 35110100117 İzmir Bayındır Çırpı 109 21 3.847,58 Tam Tarla Tarımsal Amaçlı-3yıl  2886/45 2.308,55 692,00 12.03.2019 11:30
4 35220101296 İzmir Menemen Ulukent 3055 2 14.242,00 Tam Tarla   Tarımsal Amaçlı-3 yıl 2886/45 21.600,00 6.480,00 12.03.2019 11:45
5 35220101297 İzmir Menemen Ulukent 3055 3 12.161,00 11.241,00 Tarla    Tarımsal Amaçlı-3 yıl 2886/45 17.100,00 5.130,00 12.03.2019 12:00
1-  Yukarıda TABLO-A'da belirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış, TABLO-B'de belirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre kiralama ihaleleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Binası Anadolu Caddesi 41/5 Bayraklı/İZMİR adresindeki  binasının giriş katında  bulunan ihale salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte  yapılacaktır.
2- Satış, kiralama  ihaleleri  yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığının ilgili Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.
3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
  b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),
  c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
  d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
  e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge. 
4- Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri,  KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
5-  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.    
6- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmir.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.                                                  
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 404 01 81                                                                                                                                                         İLAN OLUNUR.

* * * 

KAYYIMLIK BÜROSUNDAN

Narlıdere ilçesi, 2. İnönü mahallesinde bulunan 6448 ada 5 parsel numaralı taşınmazın İzmir 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunca satışı gerçekleştirilecektir.

Söz konusu yazıya ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ. 

*** 

 

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                            

ÇEŞME MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

S A T I Ş I   Y A P I L A C A K   T A Ş I N M A Z I N
S.No Taşınmaz No Mahallesi Cinsi  Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hazine Yüzölçümü (m²) İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 35140103394 Musalla Arsa 23HIIIC 370 44 145,00 Tam S-2 Konut Alanı ve Yol Boş 319.000,00 95.700,00 28.02.2019 10:00
2 35140104860 Sakarya Arsa 24JII 5621 6 743,00 440,00 A-2 Konut Alanı Boş 660.000,00 198.000,00 28.02.2019 10:30
3 35140104377 Reisdere Arsa 24NIII 7772 4 807,00 Tam A-2 Konut Alanı Boş 807.000,00 242.100,00 28.02.2019 11:00
                             
 
K İ R A Y A   V E R İ L E C E K   T A Ş I N M A Z I N
S.No Taşınmaz No Mahallesi Cinsi  Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Kiralama Amacı ve Süresi İmar Durumu Fiili Durumu 1. Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 35140107815 Alaçatı Ham toprak L16-B-23-A-3 248 76 5.810,81 Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 5 yıl İmarsız İşgalli 8.716,22 2.614,87 28.02.2019 11:30
2 35140102894 İnönü Fahrettinpaşa Zeytin ağaçlı tarla 25J 343 4 4.310,00 Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 5 yıl İmarsız İşgalli 10.516,40 3.154,92 28.02.2019 12:00
3 35140100589 Alaçatı Tarla ve bağ L16-B-23-A-3 248 19 7.473,93 Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 5 yıl İmarsız İşgalli 11.210,90 3.363,27 28.02.2019 14:00
4 35140100750 Alaçatı Tarla L16-B-22-C-2 295 17 8.033,61 Sabit tesis yapılmadan hayvan barınağı yapılmak üzere 5 yıl İmarsız İşgalli 25.707,55 7.712,27 28.02.2019 14:30
5 35140100508 Alaçatı Tarla L16-B-23-B-4-B 397 11 5.042,32 Sabit tesis yapılmadan depolama amaçlı (açık alan ) olarak kullanılmak üzere 5 yıl İmarsız Boş 37.817,40 11.345,22 28.02.2019 15:00
                             
1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış, kiralama ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden  Atatürk Bulvarı No:105 Çeşme / İZMİR adresinde bulunan Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında yapılacaktır.
2- İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için  Türkiyede adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Çeşme Malmüdürlüğünce  verilen geçici teminat makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu (süresiz) ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2019 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfüs cüzdan sureti ile,  özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması  ve süresiz olması gerekmektedir.
4- 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. Kiralama ihalelerinde tüm vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.
5- İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’ sını geçtiği takdirde satış ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda ve sekiz (8) eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir.
6- Taşınmazların satış ve kira şartnameleri ve ekleri mesai saatleri içinde Çeşme Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. 
7- Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmir.csb.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İlan Olunur.

***

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Foça İlçesi, Yenifoça Mahallesinde bulunan 1704 parsel no’lu taşınmazın, Foça Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2018/13 dosyasından 26/02/2019 tarihinde 14:30-14:35 saatleri arasında satışı gerçekleştirilecektir.

Söz konusu yazıya ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

***

KARABURUN KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK SEFLİĞİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

 

SIRA NO

 

TAŞINMAZ

NO :

 

MAHALLE

 

CİNSİ

 

ADA

 

PARSEL

 

YÜZÖLÇÜMÜ

(m2)

 

HAZİNE

PAYI

 

İMAR DURUMU

 

FİİLİ DURUMU

 

TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ

 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

 

İHALE

GÜN VE SAATİ

 

1

35170107562

Küçükbahçe

Arsa

421

1

19.185,40 m2

Tam

Konut Alanı

(TAKS: 0,15

KAKS: 0,30)

BOŞ

 

4.797.000,00 TL

 

1.439.100,00 TL

 

05/02/2019 14:30

Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden Karaburun Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.   

  1. İhale  yukarıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
  2. İhale işlem dosyası, şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Karaburun Milli Emlak Şefliğinde görülebilecektir.

3.   İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, (Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır.)

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını gösterir kimlik fotokopileri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belgelerini ibraz etmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları ve makbuzunu getirmeleri, Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik "  hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve s ü r e s i z olması gerekmektedir.

e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yasal yerleşim belgesi ve noter tasdikli vekaletname örneği, Kamu Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacakların ise ayrıca tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

        4-  4706 Sayılı Yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

        5-  İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, satış ihale bedelinin ¼’ünü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2(İki) yılda 8 (Sekiz) eşit taksitle ödenebilecektir.

        6-  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

        7-  Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR.

* * *                                                                                                                                                        

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Karşyaka Emlak Müdürlüğünce listedeki taşınmazların ihalesi yapılacaktır.

Söz konusu yazıya ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ..

KAYYIMLIK BÜROSUNDAN

Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesinde bulunan, tapunun 36794 ada 1 parsel numarasında 133,00 m² yüzölçümlü Avlulu bir katlı ev vasfındaki taşınmazın 14/01/2019 tarih saat 15:55-16:05  arasında satışı gerçekleştirilecektir

Söz konusu yazıya ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ..

 

KAYYIMLIK BÜROSUNDAN

Seferihisar İlçesi, Turabiye Mahallesinde bulunan, tapunun 176 ada 19 parsel numarasında 47,005 m² yüzölçümlü bahçeli kerpiç ev vasfındaki taşınmazın 19/12/2018 tarih saat 14:30-14:40  arasında satışı gerçekleştirilecektir.

Söz konusu yazıya ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ..

 

TAŞINMAZ İHALE İLANI

Seferihisar İlçesi, Camikebir Mahallesinde bulunan, tapunun 1318 ada 3 parsel numarasında 649,05 m² yüzölçümlü Arsa vasfındaki taşınmazın 31/10/2018 tarih saat 14:00-14:10  arasında satışı gerçekleştirilecektir.

 

* * * 

 

12 Eylül 2018

TAŞINMAZ İHALE İLANI

İl Müdürlüğümüzce (Milli Emlak Daire Başkanlığı) 28.09.2018 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Taşınmaz Satış ve Kiralama İhaleleri ile aynı kanunun 51/g maddesine göre İrtifak Hakkı/Kullanma İzni İhalesi yapılacaktır.

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ İHALE İLANI
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
TABLO-A
No Taşınmaz No İli  İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Payı Cinsi İmar Durumu İhale Usulü Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 35050103469 İzmir Gaziemir Atıfbey Mah. 11132 6 4.132,00 Tam Arsa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Sanayi Tesis Alanında" kalmaktadır.
Hmaks: 9,50 m Taks maks: 0,50
E: 1,00
Açık Teklif 5.165.000,00-TL 1.549.500,00-TL 28.09.2018 10:00
2 35050104133 İzmir Gaziemir Sakarya Mah. 91 131 2.749,71 Tam Arsa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Serbest Bölge Gelişim Alanında" kalmaktadır. Açık Teklif 1.276.000,00-TL 382.800,00-TL 28.09.2018 10:20
İRTİFAK HAKKI / KULLANMA İZNİ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ
TABLO-B
No Taşınmaz No İli  İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Payı Cinsi İrtifak Hakkı/Kullanma İzni Amacı ve Süresi İhale Usulü Tahmin Edilen İlk Yıl İrtifak Hakkı/ Kullanma İzni Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 35280200196 İzmir Urla Sıra Mah. D.H.T.A. 290,20 Tam D.H.T.A. Güneşlenme ve Sportif Amaçlı İskele Alanı olarak kullanılmak üzere 30 (otuz) yıl Pazarlık Usulü 30.000,00-TL 9.000,00-TL 28.09.2018 10:40
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
TABLO-C
No Taşınmaz No İli  İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Payı Cinsi Kiralama Amacı ve Süresi İhale Usulü  İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 35050100158 İzmir Gaziemir Atıfbey Mah. 224 14 1.885,00 Tam Tarla Konteyner ve Depolama Alanı olarak kullanılmak üzere 5 (beş) yıl   Açık Teklif 81.850,00-TL 24.555,00-TL 28.09.2018 11:00
2 35050109094 İzmir Menderes Görece Mah. 503 1 6.181,74 Tam Arsa Depolama amaçlı olarak kullanılmak üzere 5 (beş) yıl Açık Teklif 247.269,60-TL 74.180,88-TL 28.09.2018 11:20
3 35210105030 İzmir Menderes Oğlananası Mah. 184 2 4.625,00 Tam Tarla Tarımsal Amaçlı olarak kullanılmak üzere 5 (beş) yıl Açık Teklif 2.500,00-TL 750,00-TL 28.09.2018 11:40
1-   Yukarıda TABLO-A’da belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre satış, TABLO-B’de belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 51. maddesinin (g) bendine göre irtifak hakkı/ kullanma izni, TABLO-C' de belirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre kiralama ihaleleri Adalet Mah. Anadolu Caddesi No: 41/2 Bayraklı / İZMİR adresindeki İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Daire Başkanlığı) binasının 2. Katında bulunan Balçova Emlak Müdürü Makam Odasında komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
2-  Satış, kiralama ve irtifak hakkı/kullanma izni ihalesi yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün (Milli Emlak Daire Başkanlığı) ilgili Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.
3-  İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
     a) Yasal  yerleşim yeri belgesi,
     b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),
     c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
     d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre  düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
     e) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki  (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
4- Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde , satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte  kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
5-Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazların irtifak hakkı/kullanma izni ihalesinin onayını müteakip fiili kullanım olmaksızın; taşınmazın tescil , ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması, onaylatılması ve ilgili kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatların alınması amacıyla, üzerinde ihale kalan yatırımcıya “Ön İzin Sözleşmesi” düzenlenmek suretiyle irtifak hakkı/kullanım izni ihalesi sonucu oluşacak bedelin üzerinden bir yıl süreli ön izin verilecektir.
6-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-Bu ihaleye ilişkin bilgiler izmir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU (232) 503 42 04                                                                                                                                                                   İLAN OLUNUR.