İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Yapı Malzemeleri ve PGD.Şb. Md. Çalışmaları

      Yapı Malzeme ve Piyasa Gözetimi Denetimi Şube Faaliyetlerinde hedef olarak belirlenen beton santrallerinden (48 adet) birkaç tur denetim yapılması amacıyla taze beton numune alımı çalışmaları devam etmektedir. Standardına uygun şekilde ayrı harmanlardan aynı beton sınıfından alınan numuneler alınmadan(6'sı şahit toplam 12 numune) önce beton Slump Deneyine tabii tutulmaktadır. Taze beton numuneleri 28 gün kür şartlarından sonra beton basınç deneyi sonuçlarına göre değerlendirilmektedir.

      Not: Slump Deneyi: Betonun kıvam sınıfını belirlemek için yapılan bir deney olup; çökme deneyi olarak da bilinir.bu deneyde slump konisi kullanılır. Bu koni, betonla 3 seferde doldurulup, her seferde beton 25 defa şişlenerek iyice yerleştirilir. aslında bu şişleme sayısı, standartların öngördüğü bir rakam olup, beton sınıfına göre ±5 değiştirilebilir. Bu işlemden sonra slump konisi, 5 saniye içerisinde, hafif bir burgu yapılarak çekilir ve içindeki beton bir miktar çöker (slump denen şey budur; betonun çökmesidir). çökme miktarı (uzunluk olarak) ölçülür. Örneğin; beton 12 cm. çökmüşse, "slump 12" denir. beton ne kadar akışkan ise, slump o kadar fazladır. Slump deneyi, neticesi her ne kadar kullanılan agreganın boyutu, tipine ve miktarına bağlı olsa da, beton katkı maddelerinin hazır beton imalatında yaygınlaşmaya başlamasından önce betonun dayanımı hakkında yaklaşık fikir verebilecek bir deneydi. günümüzde ise bu tür bir geçerliliği olmamasına rağmen (çünkü katkısız 12 slump gelen beton, aynı su/çimento oranı ile ve akışkanlaştırıcı katkı maddeleri eklenerek 18 slump gelebilir, üstelik uzun vadede dayanımı katkısız betondan fazla da olabilir) , şantiyelerde betonun kıvam sınıfına karar verilebilmesi için halen önemli neticeler veren bir deneydir.

 

 

YAPI MALZEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR DEĞERLENDİRME HEYETİNCE LABORATUVAR DENETİMLERİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR.
 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği ne göre İlimizdeki Laboratuvar denetimleri devam etmektedir. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren laboratuvarların çalışma usul ve esaslarını belirleyen Yönetmeliğin 13.maddesi ve Laboratuvarda görev alacak teknik personelin deneyim ve niteliklerini belirleyen 14. maddelerine göre denetimi yapılarak İl Yapı Denetim Komisyonuna raporlar sunulmaktadır.
 
Laboratuvarın çalışma usul ve esasları
MADDE 13 – (1) (Değişik ibare:RG-5/2/2013-28550) Merkez Yapı Denetim Komisyonu, yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm, muayene ve deney yapabilen ve bunların diğer özelliklerini tespit edebilen yeterli alet, teçhizat ve personele sahip olan laboratuvara ek-16’da gösterilen form-14’e uygun izin belgesi verir. İzin belgesi almak için aranan şartlar, ek-1’deki Laboratuvar İzni Onay Talimatı ile ek-2’deki Laboratuvar İzin Belgesi Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir.
(2) Laboratuvar kuruluşu, şube açtığı takdirde bu şube için de ayrıca izin belgesi alınması şarttır.
(3) Yönetmelik kapsamındaki laboratuvarlar, üçüncü taraflara ait laboratuvarlardır. Yapı ruhsatı veren kurum ve kuruluşların laboratuvarlarında ve yapı malzemesi üreten veya imal eden kuruluşların imal ettikleri malzemeleri test etmek üzere kurdukları laboratuvarlarda Kanunun ve Yönetmeliğin öngördüğü yapı denetimine ilişkin muayene ve deneyler yaptırılamaz.
(4) (Değişik:RG-5/2/2013-28550) Laboratuvarlarda yapı malzemesi kalite kontrolü konusunda laboratuvar denetçi belgesine sahip en az bir inşaat veya kimya mühendisi ile yardımcı teknik elemanlar istihdam edilir. Zemin deneyleri konusunda laboratuar denetçi belgesine sahip en az bir jeoloji mühendisi ile yardımcı teknik elemanlar zorunlu olmak üzere, denetçi belgesine sahip inşaat veya jeofizik mühendisi istihdam edilir.
(5) Deneyi yapılacak numuneler, ilgili standartlarda yazılı olan usullere göre laboratuvar görevlilerince alınır ve usulüne uygun olarak teste tabi tutulur.
(6) Laboratuvarlar, her yıl en az bir defa (Değişik ibare:RG-5/2/2013-28550) Merkez veya İl Yapı Denetim Komisyonunca veya Komisyonun görevlendirdiği elemanlarca denetlenir ve izin belgeleri her yıl vize ettirilir.
Yapı denetim kuruluşunda ve laboratuvarda görev alacak teknik personelin deneyim ve nitelikleri
MADDE 14 – (1) Yapı denetimi kuruluşu, denetimini üstlendiği proje ve yapım işlerinde, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri ile belirlenmiş görevlerini denetçi mimar ve denetçi mühendisler eliyle yürütür. Denetçi mimar ve denetçi mühendis olarak görev yapabilmek için, ilgililerin (Değişik ibare:RG-5/2/2013-28550) Merkez Yapı Denetim Komisyonuna başvurarak, ek-17’de gösterilen form-15’e uygun denetçi belgesi almaları zorunludur.
(2) Denetçi belgesi,
a) Proje inceleyecek ve inşaat denetimi yapacak olan mimar için "proje ve uygulama denetçisi",
b) Proje inceleyecek ve inşaat denetimi yapacak olan inşaat mühendisi için "proje ve uygulama denetçisi",
c) İnşaat denetimi yapacak inşaat mühendisi için "uygulama denetçisi",
ç) Proje inceleyecek ve inşaat denetimi yapacak olan makine ve elektrik mühendisleri için "proje ve uygulama denetçisi",
d) Laboratuvarda görev yapacak olanlar için "zemin veya yapı malzemesi laboratuvar denetçisi"
adıyla düzenlenir.
(3) Denetçi belgesi aşağıdaki şartları haiz olup bunları belgelendiren mimar ve mühendislere verilir:
a) Türkiye Cumhuriyeti tâbiiyetinde olmak,
b) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu,
c) (Değişik:RG-31/7/2009-27305)  Diplomasının veya yerine geçen belgenin aslı veya ibraz edilen aslının idare tarafından tasdiklenen sureti,
ç) İlgili meslek odasına kayıt belgesi (ek-18 form-16),
d) (Değişik:RG-31/7/2009-27305)  T.C.k imlik numarası ve iki adet vesikalık fotoğraf,
e) (Değişik:RG-31/7/2009-27305)  Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair yazılı beyan,
f) Mesleğinde fiilen en az (Değişik ibare:RG-7/8/2010-27665)beş yıl çalıştığına ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler,
g) Laboratuvar denetçisi mühendisler için (Değişik ibare:RG-7/8/2010-27665)beş yıllık fiili meslek süresinin en az üç yılı ilgili alanda olmak üzere laboratuvarda çalışıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler.
ğ) (Ek:RG-7/8/2010-27665) Proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisleri için beş yıllık fiili meslek süresinin en az üç yılında proje hazırlanması ya da incelenmesi konularında fiilen görev yaptığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler.
(4) (Değişik:RG-31/7/2009-27305)  Başvuru tarihi itibariyle bir kamu kuruluşunda çalışmakta olan mimar ve mühendislerin sahip oldukları mesleki deneyimleri, çalıştıkları mesleki ihtisas alanları ve çalışma süreleri belirtilecek şekilde görev yaptıkları kurumlardan alınacak belgeler ile belgelendirilir. Bu durumda olanlar için diploma, T.C. kimlik numarası, sabıka kaydı olmadığına dair beyanı ve sağlık raporu istenmez. Kamu kuruluşlarından emekli olanlardan ise bu bilgi ve belgeler istenir.
(5) Serbest olarak veya özel sektörde çalışan mühendis ve mimarların, mesleki deneyimleri ve çalışma süreleri, çalıştıkları özel kuruluşlardan alınan ve çalışma alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca onaylanan belge ile belgelendirilir. Ayrıca, özel kuruluşlarda yapılan çalışmaları teyit etmek üzere ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan belgeler ibraz edilir.
(6) Verilen denetçi belgeleri beş yıl için geçerlidir. Bu sürenin sonunda vize edilmeyen denetçi belgesinin kullanımına izin verilmez.
(7)(Mülga:RG-5/2/2013-28550)