İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

 

 ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ)

1

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

1-Başvuru Dilekçesi

30 GÜN

2

Çevre İzin Lisansı Geçici Faaliyet Belgesi

 

1- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik EK 3A da istenen belgeler (Tablo Ek 1)

2- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik EK 3B de istenen belgeler (Tablo Ek 2)

 

30 GÜN (Elektronik Ortamda)

3

Çevre İzin ve Lisansı

 

1- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik EK 3C (Tablo Ek 3)

 

60 takvim günü (Elektronik Ortamda)

4

Egzos Gazı Emisyon Ölçüm Yetkisi

1-Başvuru Dilekçesi

2-TS 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TS EN ISO/IEC 17020 ile Ulaştırma Bakanlığı Yetki Belgesi

30 GÜN

5

Valilik Tespit Raporu

1-Başvuru Dilekçesi

30 GÜN

6

Atık Su Numune Alımı

1-Başvuru Dilekçesi

30 GÜN

 

 

 

EK-3B

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ

 

ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU

 

 

 

ORTAK BELGELER

 

1-ÇED “Olumlu” ya da “Gerekli Değildir.” kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.

2- Sicil Gazetesi2

3-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge

4-İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, vaziyet planı, formül ve şekiller, atık kodları, emisyon kaynakları)

 

ÖZEL BELGELER

 

İZİN KONULARI

Hava Emisyonu

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı1

Çevresel Gürültü

 

-

Atıksu Deşarjı

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

Derin Deniz Deşarjı

 

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

LİSANS KONULARI

Geri Kazanım

Tehlikeli Atık

Tehlikesiz Atık                          

Atık Yağ                 

Bitkisel Atık Yağ                             

Atık Pil ve Akümülatör

Ömrünü Tamamlamış Lastik                       

Ambalaj Atığı

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3  

6- Sanayi Sicil Belgesi    

7- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

 

 

 

 

 

Bertaraf

Atık Yakma ve Birlikte Yakma

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3    

6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

İleri Termal İşlem Tesisleri(Piroliz, Gazlaştırma)

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3          

6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

Düzenli Depolama

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3    

6- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi  

7- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi

8- İşletme Planı

Ara Depolama

 

Atık Ara Depolama Tesisi

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3    

 6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 6

İşleme

Tıbbi Atık Sterilizasyon

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3   

6- Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri  

7- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

Gemi Geri Dönüşüm Tesisi

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3   

6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3  

6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

Tanker Temizleme

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3   

6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

Hurda Metal/ ÖTA İşleme

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

ÖTA Geçici Depolama

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6-Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi 5

Atık Kabul Tesisi

5- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi

Arındırma

PCB Arındırma

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

6- Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi 5

1: İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin(Toz tutma toplama, arıtma sistemleri, ve benzeri) sağlandığının belirtilmesi zorunludur.

2: Çevre İzin ve Lisansına Ambalaj Atıkları Toplama- Ayırma konularında başvuran işletmelerin Sicil Gazetesinde işletmenin ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması konularında faaliyet gösterdiğine dair bilgilerin yer alması zorunludur.

3: İşletmelerde ilgili yönetmeliklerde belirtilen fiziksel şartların sağlandığının belirtilmesi zorunludur.

4: İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin (bertaraf yöntemlerinin) sağlandığının belirtilmesi zorunludur.

5 Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in Ek-IV’ünde(*) ile işaretlenmiş atıkları kabul eden tesislerden istenir.

Mali sorumluluk sigortası sadece 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesislerinden talep edilir.

NOT: İl Müdürlüğü uygunluk yazısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde düzenlenir ve 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir.

EK-3C

ÇEVRE İZİN  VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU

İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

İZİN KONULARI

 Hava Emisyonu

1-      Emisyon Ölçüm Raporu

 

Çevresel Gürültü

1-      Akustik Rapor

 

Atıksu Deşarjı

 

1-   Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

2-   Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27/4/2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27/4/2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) veya Deşarj İzin Belgesi

 

Derin Deniz Deşarjı

1-    Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

2-    Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı

 

 

LİSANS KONULARI

Geri Kazanım

Tehlikeli Atık

1-   Teknik Uygunluk Raporu

 

Tehlikesiz Atık

1-   Teknik Uygunluk Raporu

 

Atık Yağ

1-   Teknik Uygunluk Raporu  

2-   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumun’dan Alınan Madeni Yağ Lisansı veya Uygunluk Yazısı

Bitkisel Atık Yağ

 

1-  Teknik Uygunluk Raporu

 

Atık Pil ve Akümülatör

 

1-  Teknik Uygunluk Raporu

 

Ömrünü Tamamlamış Lastik

1-  Teknik Uygunluk Raporu

Ambalaj Atığı

1-  Teknik Uygunluk Rapor

Bertaraf

Atık Yakma ve Birlikte Yakma

 

1-  Onaylı Deneme Yakması Planı

2-   Deneme Yakması Sonuç Raporu

 

İleri Termal İşlem Tesisleri(Piroliz, Gazlaştırma)

1-   Teknik Uygunluk Rapor

2-    Onaylı Deneme Yakması Planı

3-    Deneme Yakması Sonuç Raporu7

 

Düzenli Depolama

 

1-   İzleme Raporları

 

Ara Depolama

Atık Ara Depolama Tesisi

 

1- Teknik Uygunluk Raporu  

İşleme

Tıbbi Atık Sterilizasyon

1-      Teknik Uygunluk Raporu

 

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

1-Teknik Uygunluk Raporu                 

Gemi Geri Dönüşüm Tesisi

1-    Teknik Uygunluk Raporu

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi

1-    Teknik Uygunluk Raporu

Tanker Temizleme

1-    Teknik Uygunluk Raporu

Hurda Metal/ ÖTA İşleme

1-    Teknik Uygunluk Raporu

ÖTA Geçici Depolama

1-    Teknik Uygunluk Raporu

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme

1-    Teknik Uygunluk Raporu

 

Atık Kabul Tesisi

1-    Faaliyet Raporu

 

Arındırma

PCB Arındırma

1-    Teknik Uygunluk Raporu

 

7:Piroliz sonucu elde edilen ürünlerin standartlara uygun olduğunun belgelenmemesi ve tesiste bulunan termal ünitede kullanılması halinde istenir.

Not: İzin/Lisans sürecinin tamamlanması aşamasında talep edilen bilgi ve belgelerin içerikleri sürece dahil olan ilgili mevzuatta açıklanmaktadır.

 

ATIKSU DEŞARJI TEKNİK BİLGİLER LİSTESİ:

 

1.Sektör Türü (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5-21’de verilen sektörler esas alınacaktır).

2.Kullanılan hammaddeler ve miktarları

 

Kullanılan Hammaddeler

Yıllık Kullanım Miktarı

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Kullanılan suyun kaynağı, miktarı ve kullanımdan önce su tasfiyesi yapılıp yapılmadığı

 

Kaynağı

Miktarı (m3/gün)

Su Tavsiyesi Yapılıp Yapılmadığı

Proses suyu

     

Kullanma suyu

     

Soğutma suyu

     

Diğer

     

 

 

4.Arıtma tesisinde kullanılan kimyasallar

Kullanılan Kimyasallar

Yıllık Kullanım Miktarı

 

 

 

 

 

 

 

5. İşletmenin oluşturduğu atık türleri ve miktarları

Atık Türleri

Miktarı (ton/gün)

Katı Atık

 

Tehlikeli Atık

 

Sıvı

 

Gaz

 

Arıtma Çamuru (kuru madde)

 

6.Atıksu Arıtma Tesisi coğrafi koordinatları, Deşarjların yapıldığı alıcı ortamın adı ve coğrafi koordinatları (GPS Koordinatları).

7.Ham atıksu özelliklerinin beyanı (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre Tablo 5-21 arasındaki ilgili sektörlere ait tabloda verilen atıksu parametreleri esas alınacaktır).

8.Atıksu arıtma tesisi çıkış suyu özelliklerinin beyanı (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre Tablo 5-21 arasındaki ilgili sektörlere ait tabloda verilen atıksu parametreleri esas alınacaktır).

9.İşletmede bulunan yan tesislerden (lojman, kafeterya v.b.) çıkacak atıksuların miktarı ve bu atıksuların verileceği yere ilişkin bilgiler.

10.Çevre kirlenmesine karşı alınan veya alınacak tedbirler (arıtma tesisi, çamur giderme yöntemi, arıtma çamuru tarımda kullanılacaksa çamur analizi, katı atık giderme işlemleri, hava kirliliği kontrolü, tehlikeli atık, ambalaj atıkları).

11. İşletmenin kanalizasyon şebekesi akım şeması (Deşarj noktası ve koordinatları (GPS Koordinatları) belirtilecektir), Arıtma tesisi akım şeması*

12. İlgili yönetmeliklere uyulacağına dair noter onaylı taahhütname”*

* Gelecekteki beş yıl için öngörülen değişiklikler ayrıca belirtilecektir.

 

 

ATIK İTHALATI İÇİN BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

 

1.   Başvuru dilekçesi (Ek-3)

2.   Bilgi formu (Ek-4)

3.   Taşıma Belgesi veya Konşimento

4.   Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi

5.   Fatura ve/veya proforma fatura