İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Birleşik Denetim İçin Önceden Hazırlanması Gereken Belge Ve Dokümanlar

 BİRLEŞİK DENETİM İÇİN ÖNCEDEN HAZIRLANMASI GEREKEN  BELGE VE DOKÜMANLAR

 

Bakanlığımız Oluru’na istinaden gerçekleştirilen planlı Birleşik Denetimlerde, aşağıda belirtilen belgelerin  bir takım dosya şeklinde hazırlanmak suretiyle İl Müdürlüğümüz Denetim Ekibi’nin incelemesine sunulmak üzere, hazır bulundurulması gerekmektedir.  

 

1)      Çevre Görevlisi / Çevre Danışmanlık firması / Çevre Birimi ve İç Tetkik Dokümanları/Aylık Değerlendirme Tutanakları 

        (Çevre görevlisi belgeleri, danışmanlık sözleşmesi, danışman firmanın iç tetkiklerine ilişkin  

        kayıtlar)

 

2)       Genel Vaziyet Planı                                                                                                                            (Bu plan üzerinde kirletici emisyon kaynakları işaretlenmelidir. Hava, su, atık, gürültü vb)

 

3)       İş akım şeması / Proses Özeti

 

4)    Kapasite Raporları                                                                                                                                       

      (güncel  rapor ve ÇED görüşlerinin alındığı tarih itibari ile geçerli olan  raporlar)

 

5)      Tesisin ÇED Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirmesinin Yapıldığına İlişkin ÇED Görüşü veya  ÇED Görüşü mevcut değil ise Yapı Ruhsatı

 

6)       İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 

7)       Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi.                   (denetim tarihi itibari ile geçerli olan)

8)       İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı / Geçici Faaliyet Belgesi /Çevre İzin / Lisans Belgesi

 

9)       Atık su Bağlantı İzin Belgesi/ Görüş Yazısı

 

10)   Yeraltı Suyu Kullanım İzin Belgesi

 

11)   Emisyon Ölçüm Raporu / Özet Rapor / Teyit Emisyon Ölçüm Raporu/Özet Rapor

 

12)   Gürültü Kontrol İzin Belgesi / Akustik Rapor / Görüş Yazısı

 

13)   Endüstriyel Atık Yönetim Planı / İl Müdürlüğü Onay Yazısı

 

14)   Atık Beyan Formu                                                                                                                          (TABS-denetim tarihi itibari ile en son beyan çıktısı)

 

15)   Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni                                                                                                                     (Aylık 1000 kg ve üzeri tehlikeli atık üretenler)

 

16)   Tehlikeli Atıkların Geri Kazanım/Bertarafına İlişkin Ulusal Atık Taşıma Formları (UATF)

             (Tehlikeli Atıklar ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Taşınan Diğer    

 Yönetmeliklerle Düzenlenen PCB ve PCT’ler, Atık Yağlar, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Pil ve   

 Akümülatörler, Tıbbi Atıklar ve Ömrünü Tamamlamış Lastiklere Ait Olmak Üzere)

 

17)   Tehlikeli Atıkları Taşıyan Araçların ve Ait Olduğu Firmaların Lisansları

(Tehlikeli Atıklar, Atık Yağlar, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Pil Ve Akümülatörler ve Tıbbi

Atıklara Ait Olmak Üzere)

 

18)   Tehlikeli Atıkların (Bu Kapsamda Diğer Yönetmeliklerle Düzenlenen Atıkların) Gönderildiği Tesislerin Çevre İzin/Lisansının/Geçici Faaliyet Belgesi 

      (Bertaraf, Geri Kazanım, Ara Depolama, Atık Akümülatörler için Geri Kazanım,     

      Akümülatörler İçin Geçici Depolama, Bitkisel Atık Yağlar İçin Toplama/Geri Kazanım)

 

19)   Atık Yağ Beyan Formu ve Ekinde Atık Yağ Kategori Belirleme Analiz Raporu

 

20)   Tehlikesiz atıkların geri kazanım / bertarafına ilişkin belgeler   

      (bertaraf tesisi sözleşmesi-sevk irsaliyeleri ve faturalar)

 

21)   Ambalaj Atıklarının Toplama-Ayırma Tesisleri ve/veya Geri Dönüşüm Tesislerine Verildiğine Dair Belge

      (Sözleşme / Sevk İrsaliyesi / Kantar Fişi)  

 

22)   Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında firma statüsüne uygun olarak denetim tarihi itibariyle yapılmış en son yıllık ve aylık bildirim çıktıları, Yetkilendirilmiş Kuruluş ile sözleşme yapılması durumunda ilgili sözleşme örneği.

 

23)   Yemek hizmetinin dışarıdan  satın alınması durumunda yemek firması ile sözleşme ve  

       Kullanılmış Kızartmalık Yağlar İçin (Bitkisel Atık Yağ) Lisanslı Geri Kazanım   

       Tesisleriyle veya Valilikten Geçici Depolama İzni Almış Lisanslı Toplayıcılarla  

       Yapılan Sözleşme

 

24)   Büyükşehir Belediyesi ve/veya Tıbbi Atık Sterilizasyon firması ile yapılmış bertaraf sözleşmesi / Tıbbi Atık Alındı Belgesi/Makbuzu

 

25)   Tehlikeli Kimyasallar ve Seveso Bildirimlerine ait Çıktılar

 

***Yukarıda yer alan belgelerin denetim anında bir dosya halinde hazırda bulundurulması gerekmekte olup, denetimi gerçekleştiren personeller tarafından ihtiyaç duyulması halinde fotokopi istenecektir.

 

 

 

NOT: İşletme sahası içerisinde iş güvenliği açısından Güvenlik Ekipmanları (Ayakkabı,  

           Baret, Gözlük, Vs.) kullanılması zorunluluğu olması durumunda  söz konusu   

           ekipmanların önceden hazır bulundurulması gerekmektedir.