İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Yapım2 Şube Müdürlüğünün Görevleri
                                                       İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPIM-2 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

Ø  Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapmak veya yaptırmak, maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,

Ø  Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarının yatırım programında bulunan bina ve tesislerin maliyet hesabı ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,

Ø  Yapım işlerine ait hakediş, mukayeseli keşif, kesin hesap ve diğer işlemleri yapmak, bu işlere ait inceleme, değerlendirme ve onay sürecini yürütmek,

Ø  Kontrollük hizmetleri verilen inşaatların, geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak,

Ø  Yapım hizmetleri ile ilgili talimat ve şikâyetleri mahallinde inceleyerek alınacak sonuca göre işlemleri tekemmül ettirmek, hatalı uygulamaları önlemek ve önerilerde bulunmak,

Ø  Kesin hesap ve sözleşme hükümlerine ilişkin olarak bilgi isteyen kuruluşlara gerekli bilgileri vermek, yargıya intikal etmiş işlerde, bilirkişi raporları hususlarında gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,

Ø  Sözleşme gereğince ilişiği kalmayan işlere ait teminat mektuplarının iadesi için gerekli işlemleri yaparak ilgili birimlere göndermek,

Ø  İdare ve müteahhitler arasındaki ihtilafların sulhen çözümünü sağlamak, idareye borçlu müteahhitlerin yasal yoldan takibini yapmak ve borçlarını tahsil ettirmek,

Ø  Yıllık yatırım programına ilişkilendirilerek hazırlanmış olan çalışma programlarına ait bilgileri Yatırım Takip Sistemi (YTS) programına güncel olarak işlemek,

Ø  4734 sayılı Kanun gereği yasak fiil ve davranışlarda bulunan isteklilerin yasaklama işlemlerini yapmak, borçlu müteahhitlerin kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak ihalelere katılmalarını önlemek,

Ø  İhalesi İl Müdürlüklerince yapılan yapım ve hizmet alımı işlerine ait iş deneyim belgelerini düzenlemek,

Ø  Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Ø  Devlet eliyle iskân çalışmaları kapsamında, yerleri kamulaştırılan ailelerin, göçmenlerin ve göçebelerin iskânlarının sağlanması ile ilgili her türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, serbest göçmenlere ilişkin iş ve işlemleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak yürütmek, iskân mevzuatı ile öngörülen diğer hizmetleri yürütmek,

Ø  Fizikî yerleşim çalışmaları kapsamında, köy nakli, köy toplulaştırması, köy gelişme alanı ve afet nedeniyle parçalanmış köylerin birleştirilmesi uygulamalarına ilişkin her türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

Ø  İskân Kanunu uyarınca kullanılacak olan yerleşim yerlerinin, arsaların, arazilerin ve konutların tahsisi, kamulaştırılması ve satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, borçlandırma, kredilendirme iş ve işlemleri ile bunlara ilişkin geri ödemelerin takibini yapmak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak iskân hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesine ilişkin plân ve projeler geliştirmek,

Ø  Hasar Tespit ve Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu Planı’nın güncellenmesine yönelik olarak ilgili kurumlarla birlikte çalışmalarda bulunmak,

Ø  Hasar tespitinde bulunacak olan personellere ilişkin “Ulusal Envanterin” hazırlanmasına ve güncel tutulmasına yönelik olarak ilgili kurumlarla birlikte çalışmalarda bulunmak,

Ø  Hasar tespiti ve enkaz kaldırma çalışmalarında destek çözüm ortaklarının görev almalarına yönelik çalışmaları yürütmek ve destek çözüm ortaklarını bilgilendirmek,

Ø  Eğitim ve hasar tespit hizmetlerinde kullanılacak malzeme ve materyallerin geliştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmaları yürütmek,

Ø  Afet sonrası yapılacak hasar tespit ve enkaz kaldırma / bina yıkımlarına dönük olarak belirli periyotlarda eğitim düzenlemek.

Ø  İlgili kurumunca belirlenecek ulusal ölçekteki “İl Operasyonel Planları” doğrultusunda; enkaz kaldırmaya ilişkin personel, iş makinesi, araç ve gereç envanteri hazırlanmasına ve güncel tutulmasına yönelik olarak ilgili kurumlarla birlikte gerektiğinde çalışmalarda bulunmak,

Ø  Arama ve kurtarma faaliyetleri sonrasında Bakanlığımıza verilen görevler kapsamında; acil olarak yıkılması gereken binaların enkazları ile acil olarak kaldırılması gereken yıkılmış bina enkazlarının iş makinesi, araç ve gereçler yardımıyla kaldırılmasına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerektiğinde koordinasyonu sağlamak, enkaz döküm alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,