İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği

ÇED DUYURUSU

27 Mart 2020

20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2020/3 numaralı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel,  sanatsal  ve  benzeri  toplantıların  veya  aktivitelerin  Nisan  ayı  sonuna  kadar ertelenmesi uygun görülmüştür.

Bakanlığımızdan  "Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yetki almış kişi, kurum ve kuruluşların sahada yapacakları faaliyetler ile ilgili aylık çalışma takviminin hazırlanması, bu takvime istinaden yapılacak aylık ve iç tetkik ziyaretleri,  çevresel konularda eğitim programları ve  "ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği" kapsamında faaliyet yerinin incelenmesi işlemlerinin tedbir amaçlı Nisan ayı sonuna kadar durdurulmasının uygun görüldüğü 26/03/2020 tarihli ve 76804 sayılı yazı ile Bakanlığımız tarafından bildirilmiştir.

29.11.2019 tarihli ve 30963 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliğinin 8. Maddesinin (9) bendinde; “ÇED Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar, ÇED Başvuru Dosyası veya ÇED Raporunu veya PTD’yi hazırlama aşamasında, bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen personelden en az birini faaliyet yerini incelemek üzere ve incelemeden en az 5 gün önce İl Müdürlüğüne yazılı bilgi vermek suretiyle proje alanına göndermekle yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda yukarıda bahsi geçen hususlar çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunu önemle duyurulur.  Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır