İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
İnşaat Mühendisliği Proje Esasları

 

MEVCUT KAMU BİNALARININ

 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

 

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ


 

MADDE 1.        KONU

Bu özel teknik şartname, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürütülen mevcut kamu binalarının deprem tehlikesi dikkate alınarak incelenmesi, gerekenleri i?in gü?lendirme projelerinin hazırlanması işinde uyulması gerekli asgari koşulları i?ermektedir.

MADDE 2.        YAPILACAK tespİt VE DENEYLER

Tüm inceleme ve analizler 06 Mart 2007?de Resmi Gazetede yayınlanan  Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacaktır. Binadaki tespitler yönetmelikte Madde 7.2.5?te tanımlanan ?orta bilgi düzeyi? i?in öngörülen esaslara göre yapılacak; analizler ise Yönetmeliğin  ?7.5 Depremde Bina Performansının Doğrusal Elastik Hesap Yöntemleri İle Belirlenmesi ? maddesine göre yapılacaktır.

2.1.   Hasar Tespiti ve Mevcut Durum Araştırmaları

2.1.1.      Binaya Ait Proje ve İnşa Dökümanlarının Belirlenmesi ve İncelenmesi

İdare, elinde mevcut olması durumunda, (yapılacak inceleme-analiz ve değerlendirme ?alışmalarında kullanılmak üzere) binaya ait mimari-betonarme proje ?izimleri, ilgili hesaplar, zemin araştırma raporları, ataşman defterleri, beton dayanımına ilişkin laboratuvar test raporları, vb. dökümanları Firma?ye verecektir.

2.1.2.      Bina Üzerinde Yapılacak Gözlem, İnceleme ve Deneyler

Binada aşağıda belirtilen inceleme, etüd ve deneyler yapılacaktır. Bu ?er?evede, yapının projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, projede öngörülmüş yapı malzemelerinin kullanılıp kullanılmadığı, yapının projelerinin mevcut olmaması durumunda ise rölevesi ?ıkarılarak yapının geometrik ve mekanik özellikleri bakımından mevcut durumu tespit edilecektir. Yapılacak tüm deney ve öl?ümlerin yerleri, verilecek planlara referanslı olarak raporlarda yeralacaktır. Bu ama?la;

2.1.2.1.            Röleve Çalışmaları

a)       Bina Geometrisi: Binanın mimari ve/veya betonarme projeleri mevcut ise, binada yapılacak öl?ümlerle mevcut geometrinin mimari plana ve betonarme projesine uygunluğu kontrol edilir. Proje yoksa, saha ?alışması ile binanın mimari ve taşıyıcı sistem rölevesi ?ıkarılır.

Temel sisteminin tespiti/kontrolü amacıyla a?ılacak kontrol ?ukurları i?in ek?te yeralan Tutanak-1 düzenlenecektir.

 

b)      Plan ve kesitler, 1/100 öl?eğinde paftalar halinde düzenlenecek, ancak ?İnşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları?nda belirtilen 1/50 proje safhasının gerektirdiği bilgileri i?erecektir.

c)       Her bina i?in mevcut mimari ve taşıyıcı sistem planları ve 1/500 öl?ekli yönlendirilmiş ve usulüne uygun olarak ?izilmiş vaziyet planı, blok isimleri, proje etiketi A4 boyutunda (gerekirse A4?e katlanmış) olarak ve her bina i?in en az iki cepheden ?ekilecek fotoğraf 1. aşama Rapor i?eriğinde yer alacaktır.

d)      Mevcut temel sistemi ve boyutları i?in yeterince bilgi üretilemediği ve temel sistemi kısıtlı bilgilerle tasarlandığı takdirde, temel röleve planına bu husus işaret edilecektir; bu durumda gü?lendirme inşaatı sırasında mevcut temelin ger?ek boyutlarına göre, gerekirse temel projesi revizyonu yapılacaktır.

e)       Her bina i?in varsa mevcut hasarların işlendiği hasar röleveleri hazırlanacak, bu durum fotoğraflarla tespit edilecektir.

2.1.2.2.            Beton Kalitesinin ve Donatı Durumunun Belirlenmesi

a)       Eleman Detayları:

 

Yapılan donatı tespitleri i?in ek?te yeralan Tutanak-2 düzenlenecektir.

 

b)      Malzeme Özellikleri:

 

Karot numune alımı i?in ek?te yeralan Tutanak-3 düzenlenecektir.

Beton Test Çekici okumaları i?in ek?te yeralan Tutanak-4 düzenlenecektir.

 

2.1.2.3.            Geoteknik İncelemeler

a)       Yapının üzerinde yer aldığı zemin tabakalarının cinsleri ve indeks özellikleri (zeminin; kuru,doygun ve doğal birim hacim ağırlıkları, i?sel sürtünme a?ısı, kohezyonu, sıkışma yüzdesi, porozitesi, su muhtevası, Atterberg Limitleri ve diğer zemin karakteristikleri ile dane dağılımı), yer altı su durumu, zemin oturması ve sıvılaşma ihtimali ve ?Depremt Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik?te belirtilen zemin grubu ve yerel zemin sınıfı belirlenerek jeoloji ve inşaat mühendisince ortaklaşa ?Zemin ve Temel Etüdü Raporu? hazırlanacaktır. Zemin raporunda verilen bilgiler, elastik zemine oturan temel modeli yapılabilmesi i?in yeterli olacaktır.

 

b)      Bu ama?la bodrum kat hari? ü? ve daha fazla kata sahip her yapı sahasında en az bir adet ve ortalama 15m derinliğinden az olmamak üzere zemin etüd sondajı yaptırılacaktır. Daha az katlı binalarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı?nın ?Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar? Kategori-1?de belirtildiği şekilde inceleme alanı ve ?evresine ilişkin jeolojik bilgiler alınıp bina değişik cephelerinde derinliği temel alt kotundan az olmamak üzere en az ü? adet muayene ?ukuru a?tırılarak zemin, mevcut şev aynaları ve ?evre yapıları yönünden incelenecektir. İdarece, kat sayısından bağımsız olarak, zemin koşulları, civar yapıları veya yeraltı suyu yönünden incelenen binanın Kategori-2?de yer aldığı tespit edilirse, sondaja dayalı etüt yapılacaktır.

 

Zemin etüdü amacıyla a?tırılacak Muayene Çukuru i?in ek?te yeralan Tutanak-5; Sondaj Çalışması i?in Tutanak-6 düzenlenecektir.

c)       Sondaj veya gözlemsel etüd sonrası ?Bina Ve Bina Türü Yapilar İ?in Zemin Ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı?na uygun olarak ?Zemin ve Temel Etüdü Raporu? hazırlanacaktır.

 

 

 

MADDE 3.        YAPILARIN DEPREM DAYANIMInın DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

3.1.   Mevcut Yapının Analizi

Binanın taşıyıcı sistem özelliklerinin belirlenmesinden sonra yapı önce düşey yüklere göre, daha sonra da deprem etkisine göre analiz edilecektir.

 

Analizler 06 Mart 2007?de Resmi Gazetede yayınlanan  Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik kullanılacaktır. Bu analizlerde yönetmelikte orta bilgi düzeyi i?in öngörülen katsayılar kullanılacak, Yönetmeliğin  ?7.5 Depremde Bina Performansının Doğrusal Elastik Hesap Yöntemleri İle Belirlenmesi ? maddesine göre binanın deprem performansı belirlenecektir.

 

Analizlerde kabul görmüş bilgisayar yazılımları kullanılarak, program girdileri, taşıyıcı sistem idealleştirmeleri ve kullanılan analiz yöntemleri verilecek raporlarda anlaşılır bir şekilde gösterilecektir.

3.2.   Karar

Yapılan analizler sonucu elde edilen sonu?lar irdelenecek, bu ?alışmanın sonucunda yapının mevcut haliyle korunması veya takviye edilmesi veya yıkılması alternatifleri değerlendirilerek Firma görüşü, maliyet unsurlarını da i?erecek şekilde gerek?eleri ile birlikte, İdare onayına sunulacaktır.

 

MADDE 4.        Gü?lendİrme

4.1.   Gü?lendirme Projesinin Hazırlanması

Firma, yapılan tahkik hesapları sonucuna göre yapının deprem dayanımının yeterli düzeye ulaştırılması i?in taşıyıcı sistemin bir bütün olarak ve/veya belirli elemanlar bazında gü?lendirilmesi i?in öneriler geliştirecek; İdare uygun görüşünden sonra gü?lendirilmesine karar verilen yapıların gü?lendirme projeleri Firma tarafından hazırlanarak İdare onayına sunulacaktır. Gü?lendirme projeleri temel takviyesi ve gerekmesi halinde zemin iyileştirmeye ilişkin tüm detay ve hesapları i?ermelidir.

 

Bu süre?te Firma, teknik bakımdan ge?erli, bölge şartlarında yapımı mümkün ve yapının mimari işlevlerine en az müdahale i?erecek tarzda tasarlayacağı gü?lendirme sistemlerinin geliştirilip projelendirilmesini sağlayacaktır.

 

Gerekli tüm analiz ve tahkikler, yapıya etkiyebilecek tüm yükler göz önünde bulundurularak gü?lendirilmiş durum i?in yeniden yapılarak elde edilen sonu?lar mevcut durumla karşılaştırılacak ve binanın yeterli güvenliğine ulaştığı gösterilecektir. Ayrıca, mevcut standart,şartname veya yönetmeliklerde yeralmamakla birlikte, yapılan analiz ve hesaplarda kullanılan kriterler de belirtilecektir.

 

Yapının gü?lendirme projesine ilişkin ?izimler, profesyonel mühendislik kuralları ?er?evesinde yeterli ayrıntıda, anlaşılabilir ve uygulanabilir bi?imde hazırlancaktır. Gü?lendirme ve onarım detayları her bir bina ve eleman bazında ayrı ayrı düzenlenecek olup kesinlikle tip detaylarla yetinilmeyecektir.

 

Projelendirme safhasında mevcut temellerle ilgili bilgilerin yeterince ortaya ?ıkarılamaması halinde, mevcut bilgilere göre düzenlenecek temel kalıp ve detayları, söz konusu yapının gü?lendirme inşaatı sırasında temellerin a?ılması ile ortaya ?ıkan bilgilere göre, gerekirse, Firma tarafından İdare?ce kabul edilecek bi?imde ücretsiz olarak revize edilecektir.

 

İş kapsamındaki bazı binalarda aynı projenin uygulanmış olması muhtemeldir. Bu durumda MADDE 2 ve MADDE 3?te belirtilen ?alışmalar sonrası farklı malzeme özellikleri (beton mukavemetinde farklılık gibi) olmasına rağmen taşıyıcı sistem iyileştirmesi aynı şekilde tasarlanabilen; ancak eleman bazında (değişik temel uygulaması, kolon gü?lendirmesi vb.) gü?lendirmede farklılıklar i?eren işler ?Proje Tekrarı? olarak alınacaktır.

4.2.   Gü?lendirme İşleri Yaklaşık Maliyetinin, Keşif ve Metrajların Hazırlanması

Firma tarafından hazırlanan gü?lendirme projelerinde yeralan tüm imalatlar ile gü?lendirme sebebiyle ortaya ?ıkacak tüm işlerin (sıva, boya, kaplama vb.) metrajları yapılarak bu imalatlara ilişkin birim fiyat analizleri ?ıkarılacaktır. Ayrıca her bina i?in keşif düzenlenecek ve takviye projelerinde yeralan imalatların yapımını tarifleyen ayrıntılı bir ?Teknik Şartname? hazırlanacaktır.

 

4.3.   Diğer İşler

Mekanik, elektrik, yalıtım, drenaj ve benzeri donanım ve tesisat; gü?lendirme işleri esnasında kısmen veya tamamen tahrip olabilir; yenilenmeleri gerekebilir. Bu gibi hallerde, bu tür kısmi veya yenileme işleri i?in de gerekmesi halinde ayrıca uygulama projesi Firma tarafından, ilave bir bedel ödenmeksizin hazırlanacaktır.

 

MADDE 5.        PROJE VE RAPOR VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Firma tüm iş adımları ile ilgili olarak, işbu şartnamede a?ık?a yada zımmen belirtilen ?eşitli rapor, hesap, proje, tutanak ve belgeleri İdare'ye sunacaktır. Bu dökümanlar onaydan sonra düzeltilmiş olarak ayrıca CD-ROM üzerinde verilecektir.

 

Bu rapor, hesap, proje ve diğer belgeler, aşağıdakiler dahil ancak, bunlarla sınırlı olmayan Firma hizmetlerini kapsayacaktır :

 

5.1.1.      Genel

Tüm raporların bir taslak nüshası, üzerinde görüşmek üzere önce İdare?ye sunulacaktır. Bunun ardından Firma bu görüşmelerde yapılan değişiklikleri kapsayan nihai raporu hazırlayacaktır.

 

5.1.2.      İnceleme ve Analiz

Madde.2.1?de belirtilen röleve, inceleme, deney ve gözlem sonu?larını i?eren ve bu konularla ilgili Firma görüşlerini kapsayan rapor (incelenen binanın tüm cephelerini ve Madde2.1.2.1?de belirtilen hasar rölevelerine referanslı olmak üzere taşıyıcı eleman hasarlarına ilişkin yeterli sayı ve ayrıntıda fotoğrafları raporlara ekleyecektir), ve Madde3.1?de belirtilen hesapları i?eren rapor.

 

5.1.3.      Gü?lendirme Safhası Dökümanları

Madde.4?de belirtilen gü?lendirme sistemlerine ait özel detaylar, ilgili hesaplar; gü?lendirilmiş durum röleveleri ve hesapları ile keşif-metraj ve Teknik Şartname.

 

 


TEMEL SİSTEMİ KONTROL ÇUKURU TESLİM TUTANAĞI

(TUTANAK-1)

 

İşin Adı

:

???????????????????... Arsası Zemin Etüdü İşi

Muayene Çukuru No.

:

???.. nolu ?ukur

Arsa plankotesine göre kuyu üst kotu

:

.......?... m

Muayene ?ukuru a?ılma tarihi

:

   ?./?/200?

Muayene ?ukuru derinliği (m)

:

???.. m

Alınan örselenmiş numune adedi

:

???.. adet

Alınan Örselenmemiş Numune Sayısı (UD)

:

???.. adet

Yer altı su seviyesi (m)

 

???.. m

Zemin  Kesiti ve Tanımlaması

:

 

 

Yukarıda belirtilen kontrol ?ukuru ??????????? tarafından ?../?../ 200..  tarihinde a?ılarak gerekli tespitler ve inceleme yapılmış olup, iş bu tutanak ? sahife ve ? nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.     ?./?.. /2006

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuzey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arsa Krokisi ve Kontrol Yeri

İsim ve İmzalar

Firma Yetkilisi

Zemin Etüd Firması Yetkilisi

Mal Sahibi Kuruluş Temsilcisi     

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Temsilcisi

 

 

 

 


D O N A T I    T E S P İ T   T U T A N A Ğ I (TUTANAK-2)

 

 

İşin Adı

:

 

Bina adresi

:

 

Firma

:

 

Kontrol teşkilatı

:

 

 

 

No

İncelenen Yapı Elemanı

Düz Demir

(adet/?ap)

Etriye

(?ap/aralık)

 

Sıklaştırma Bölgesi Boyu

 

Sıklaştırma Bölgesi

Etriye

(?ap/aralık)

 

Etriye Kancaları Kıvrılma şekli

(1350 ? 900)

 

Donatıda Korozyon Olup Olmadığı ve Korozyon Seviyesi

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda a?ık bilgileri bulunan binanın mevcut donatı durumunun tespiti i?in ?/?/200.. tarihinde mahalline gidilerek tespit edilen demir ?ap ve adetleri ile demir aralıkları yukarıda yazılmış olup, iş bu tutanak ? sahife ve ? nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

İsim ve İmzalar

Firma Yetkilisi

Karot Alan Firma Yetkilisi

Mal Sahibi Kuruluş Temsilcisi     

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Temsilcisi

 

 

 

 


 S E R T L E Ş M İ Ş     B E T O N D A N     K A  R O T    N U M U N E S İ     A L M A

T U T A N A Ğ I  (TUTANAK-3)

 

 

İşin Adı

:

 

Bina adresi

:

 

Karot alan kuruluş

:

 

Firma

:

 

Kontrol teşkilatı

:

 

 

Numune No

Numune alınan yapı elemanı

(proje üzerindeki aks ve kat belirtilerek)

Numunenin  alınıp alınamadığı

(Evet / Hayır)

Numune ?apı ve yüksekliği

(mm olarak)

Düşünceler

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Yukarıda a?ık bilgileri bulunan binanın beton dayanımının tespiti i?in ?/?/200.. tarihinde mahalline gidilerek ?.. adet beton karot numunesi alınmış olup iş bu tutanak ? sahife ve ? nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

 

 

 

 

İsim ve İmzalar

Firma Yetkilisi

Karot Alan Firma Yetkilisi

Mal Sahibi Kuruluş Temsilcisi     

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Temsilcisi

 

 

 

 


B E T O N    T E S T   Ç E K İ C İ   D E N E Y   T U T A N A Ğ I (TUTANAK-4)

 

 

İşin Adı

:

 

Bina adresi

:

 

Deneyi yapan kuruluş

:

 

Firma

:

 

Kontrol teşkilatı

:

 

Test ?ekici tipi ve seri no

:

 

 

 

No

Deney Yapılan Eleman

Beton Yaşı

Vuruş Yönü

Geri Tepme Sayısı

 

Ortalama

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda a?ık bilgileri bulunan binanın beton dayanımının tespiti i?in ?/?/200.. tarihinde mahalline gidilerek beton test ?ekici ile yapılan deney sonucunda bulunan geri tepme sayıları yukarıda yazılmış olup, iş bu tutanak ? sahife ve ? nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

İsim ve İmzalar

Firma Yetkilisi

Karot Alan Firma Yetkilisi

Mal Sahibi Kuruluş Temsilcisi     

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Temsilcisi

 

 

 

 

 

 M U A Y E N E   Ç U K U R U    T E S L İ M    T U T A N A Ğ I  (TUTANAK-5)

 

İşin Adı

:

???????????????????... Arsası Zemin Etüdü İşi

Muayene Çukuru No.

:

???.. nolu ?ukur

Arsa plankotesine göre kuyu üst kotu

:

.......?... m

Muayene ?ukuru a?ılma tarihi

:

   ?./?/200?

Muayene ?ukuru derinliği (m)

:

???.. m

Alınan örselenmiş numune adedi

:

???.. adet

Alınan Örselenmemiş Numune Sayısı (UD)

:

???.. adet

Yer altı su seviyesi (m)

 

???.. m

Zemin  Kesiti ve Tanımlaması

:

 

 

Yukarıda belirtilen muayene ?ukuru ??????????? tarafından ?../?../ 200..  tarihinde a?ılarak gerekli tespitler ve inceleme yapılmış olup, iş bu tutanak ? sahife ve ? nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.     ?./?.. /2006