İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

 

İZMİR ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 
  (  Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü )
                                     HURDA TEKNE ve ŞİŞME BOT SATIŞ İLANI          
                   
  CİNSİ BOY/EN MOTOR BİLGİSİ MUHAFAZA ALTINDA TUTULDUĞU YER DURUMU TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT
1 Şişme Lastik bot Yaklaşık 5 metre PARSUN (kıçtan takma) Akyaz Yeddiemin Urla Tamiri ile kullanılabilir 5.000,00 1.500,00 04.04.209 14:00
2 SONNE İsimli Hurda  saç tekne Boy 14.50, en 4.95 metre 2 adet PERKİNS  SIĞACIK TEOS MARİNE HURDA TESCİL EDİLEMEZ 36.000,00 10.800,00 04.04.209 14:30
1- Yukarıda özellikleri ve bulunduğu yer belirtilen hurda tekne ve şişme botun   satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a Maddesine göre pazarlık  Usulü ile karşısında  yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğünde (Anadolu cad. No 41/2 kat 3 Bayraklı İzmir )teşekkül edecek komisyon huzurunda   ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar,
             
a) Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler  yerine düzenlenen belgeleri )
 b) Yasal yerleşim yerlerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi), 
 c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini ( fotokopi ) vermeleri  ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişillik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3.Satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek K.D.V. Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, satış  işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. alıcıya aittir.
4) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Listede 1. sırada bulunan şişme lastik bot ile ilgili tüm Tescil  işlemleri alıcıya aittır.
5) İhalede belirtilen hurda tekne ve şişme bot  bulunduğu  yerlerde  mesai saatlerinde görülebilecek olup ayrıca ihalelere ait bilgi, belge, şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı  Bornova Emlak Müdürlüğü Tasfiye Servisinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olan isteklilerin satışa çıkarılan hurda  tekne ve şişme botun   ilanda belirtilen yerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaktır.
6) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon her hangi bir sorumluluk kabul etmez.
7) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr  ve www.izmircsb.gov.tr adresinden görülebilir.  İLAN OLUNUR.

* * *

 

  İZMİR ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
  MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
  BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT
  TAŞINIRMAL (HURDA BİSİKLET, MOTOSİKLET VE MOTORLU BİSİKLET) SATIŞ İLANI
  SIRA NO CİNSİ  TAHMİNİ BEDEL (TL)  GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ BULUNDUĞU YER  
  1 HURDA BİSİKLET, MOTOSİKLET VE MOTORLU BİSİKLET Demir :Kg x 0,80 TL 20.000,00 -TL. 8.04.2019 11:00  ADRESLER İHALE DOSYASINDA  
                 
1-  2918 Sayılı Karayolları Kanunun Ek -14. Maddesine göre trafikten men edilen ve Müdürlüğümüze bildirilen muhtelif markalı tahmini 1000 (fazla /eksik olabilir)  adet tescilli/tescilsiz bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin hurda olarak  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından teşekkül edecek komisyon huzurunda  satışı  yapılacaktır.   
2- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a Maddesi uyarınca satışı yapılacak hurda bisiklet, motosiklet ve motorlu bisiklet ihalesine katılacak isteklilerin;
a) Vergi levhası (hurdacılık yada geri dönüşüm işini yaptığına dair)
b) İhalenin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 27 maddesine göre düzenlenen geçici ve süresiz banka    teminat mektubu 
c) İkametgah ilmühaberi ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir belge)
d) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge.
f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;
g) Kamu tüzel kişilerinin ise,tebliğat için Türkiye'de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin  tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri ve  hazır bulunmaları gerekmektedir.
3- Satışı yapılacak hurda bisiklet, motosiklet ve motorlu bisiklet ait şartname ve   ekleri mesai saatleri içerisinde  İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- Bornova Emlak Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. 
4-Satışı yapılacak olan hurda  bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletler İdaremizce görevlendirilen memur gözetiminde alıcısı tarafından işlevi yitirilmek suretiyle    preslenerek teslim alınması esas olup, tamir edilse bile trafiğe çıkarılmayacak,  çıkarılması sonucunda her türlü sorumluluk ihale alıcısına aittir. Ayrıca  söz konusu hurda  bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin teslim alınması sırasında her türlü güvenlik önlemlerinin alınması yükleniciye ait olup doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve masraf  yüklenici tarafından karşılanacaktır. 
5-Her türlü vergi, harç vb. alıcısına ait olup ayrıca satış bedeli üzerinden Karar Pulu Bedeli ve Damga Vergisi tahsil edilecektir. 
6- Posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 Sayılı D.İ.K 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması sarttır.Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon her hangi bir sorumluluk kabul etmez.
7-İhale  komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
8- İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve  www.izmircsb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, ayrıntılı tüm bilgiler için İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu cad, 41/2 Bayraklı  İzmir ( Tlf : 0232-341-68-00 ) adresinde bulunan Bornova Emlak Müdürlüğüne ( Taşınır Tasfiye Servisi ) başvurulabilir.İlan olunur.

 

***

  İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
  MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
  BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT
  TAŞINIRMAL (HURDA KAĞIT) SATIŞ İLANI
SIRA NO CİNSİ  TAHMİNİ BEDEL (TL)  GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ BULUNDUĞU YER
1 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN TESLİM EDİLECEK HURDA KAĞITLAR KG X 0,52 TL 10.000,00 TL 29.03.2019 11:00 ADRESLER DOSYASINDADIR
1- 2019 yılı içerisinde Kamu kurum ve kuruluşlarına ait Hurda Kağıtların İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bornova Emlak Müdürü Makam odasında  (Anadolu Cad. No:41/2 K:3 Bayraklı / İzmir ) toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen  bedeller üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince Pazarlık Usulüyle satışı  yapılacaktır.   
2- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a Maddesi uyarınca satışı yapılacak Hurda Kağıt ihalesine katılacak isteklilerin;
a) Tehlikesiz Atıkları Toplama, Ayırma ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
b) Vergi levhası 
c) Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk Parası,Mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet ihale kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihrac edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
d) İkametgah ilmühaberi ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir )
e) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge.
f) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge ( adres beyanı )
g) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;
h) Kamu tüzel kişilerinin ise,tebliğat için Türkiye'de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri ve hazır bulunmaları gerekmektedir.
3- Satışı yapılacak Hurda Kağıtlara ait satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde  İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - Bornova Emlak Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. 
4- Satış bedeli süresi içerisinde yatırılmadığı taktirde geçiçi teminat hazineye irat kaydedilir.  
5-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır.
6-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- İhalenin süresi; İhale onay tarihinden başlayarak 31.12.2019 tarihine kadar olup, ihale bitim tarihinden sonra bir daha ki satış ihalesi sonuçlanıncaya kadar İdareye intikal edecek atık Hurda Kağıtlar bu ihale bedeli ile alıcısına teslim edilecektir.  
8- Her türlü vergi, harç. vb. alıcısına aittir
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr  ve www.izmir.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Anadolu Cad. No:41/2 K:3 Bayraklı / İzmir ( Tlf : 0 - 232 - 404 01 81/2300) adresinde bulunan Bornova Emlak Müdürlüğüne ( Taşınır Tasfiye Servisi ) başvurulabilir.  İLAN OLUNUR.

 

***

 

***

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınır malların, 2886 sayılı D.İ.K.’ nun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

Mülkiyeti Hazineye ait Bayraklı İlçesi, Smyrna Ören Yerinde bulunan ve tapuda 1961 ada, 110 parsel ve 2629 ada, 58 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerindeki ağaçlardaki zeytin tohurlarının Kg X 2,75-( ikilirayetmişbeşkuruş )TL bedelle satışı yapılacak olup her türlü işçilik, nakliye işlemleri ve masraflar ihaleyi kazanan kişiye aittir.

Geçici teminat  bedeli 2.000,00 (ikibin) TL dir.

İhale İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü Tasfiye Servisinde 01.03.2019 tarihine rastlayan Cuma günü saat 10:00’ da 2886 sayılı Kanunun 51 / a maddesi gereğince pazarlık usulü ile  ihalesi yapılacaktır. 

            İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için 08/09/1983 sayılı Devlet İhale Kanunun 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olmaları ve  aşağıda belirtilen belgeleri Müdürlüğümüze vermeleri zorunludur.

 • Yasal yerleşim yerleri olmaları, ikamet belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisini,
 • Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri,
 • Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
 • Geçici teminat bedelini yatırmış olmaları,
 • Özel hukuk kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam  yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise, yukarıda şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri, ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 • İhale bedeli üzerinden % 8 KDV  ile her türlü vergi, harç vb, alıcıya aittir.
 • Şartname ve ekleri dosya içinde olup, mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüzde ücretsiz olarak görülebilir.
 • Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 • Daha fazla bilgi için İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasında, Anadolu Cad. No:41/2 Bayraklı/ İZMİR ( Tel: 0232 404 01 81 / 2300 ) adresinde bulunan Tasfiye Servisine başvurulabilir.

İ L A N    O L U N U R.

* * *

SATILIK TAŞINIR MALLAR
İZMİR DEFTERDARLIĞI ÇEŞME MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
                   
Sıra No Dosya No Taşınırın Cinsi ve Özellikleri Adet Taşınırın Durumu Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) Taşınırın Bulunduğu yer İhale Günü Saati
1 35140500282 Şişme bot içerisinde bulunan OB2475020 seri numaralı Mercuru marka tekne 1 Kullanılmış 1000,00 300,00 Berk Yediemin Deposu 5.03.2019 10.00
2 35140500288 2 adet şişme bot, 1 adet motor 3 Kullanılmış 1500,00 450,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 5.03.2019 10:15
3 35140500266 35201102477 seri numaralı, Parsun marka, 30 BHP gücünde fiber tekne 1 Kullanılmış 1.500,00 450,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 5.03.2019 10:30
4 35140500285 A780631220893 seri numaralı Koysan marka balıkçı teknesi 1 Kullanılmış 10.000,00 3000,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 5.03.2019 10:45
5 35140500278 Evinrude marka 175 HP gücünde dıştan takma motorlu fiber şişme bot 1 Kullanılmış 4.000,00 1200,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 5.03.2019 11:00
6 35140500304 JOAL 16 A0120 seri numaralı, HIDEA marka motora sahip gri renkli lastik bot 1 Kullanılmış 1.000,00 300,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 5.03.2019 11:15
7 35140500280 Seri numarası silinmiş Honda marka dıştan takma 90 HP motorlu fiber tekne 1 Kullanılmış 1.500,00 450,00 Berk Yediemin Deposu 5.03.2019 11:30
8 35140500279 Seri numarası ve beygir gücü okunmayan Honda marka fiber tekne 1 Kullanılmış 5.000,00 1500,00 Berk Yediemin Deposu 5.03.2019 11:45
9 35140500303 5-6 m.boyunda,2,5 eninde 9,9 beygir gücünde Johnson marka,gri lastik bot 1 Kullanılmış 1.000,00 300,00 Berk Yediemin Deposu 5.03.2019 14:00
10 35140500246 1 adet lastik bot ve 1 adet siyah renkli kıçtan takma motor 2 Kullanılmış 1.000,00 300,00 Berk Yediemin Deposu 5.03.2019 14:15
11 35140500277 Seri numarası kazınmış "Mercury" marka motora sahip patlak lastik bot 1 Kullanılmış 1.250,00 375,00 Berk Yediemin Deposu 5.03.2019 14:30
12 35140500302 Seri numarası ve beygir gücü okunmayan Honda marka fiber tekne 1 Kullanılmış 1.500,00 450,00 Berk Yediemin Deposu 5.03.2019 14:45
13 35140500275 6-7 m.boylarında,S/N JOAL16AL0036 seri numaralı Hidea marka lastik bot 1 Kullanılmış 1.000,00 300,00 Berk Yediemin Deposu 5.03.2019 15:00
14 35140500287 T0152 seri numaralı tekne motoru ile büyük boyda şişme lastik bot 1 Kullanılmış 1.000,00 300,00 Berk Yediemin Deposu 5.03.2019 15:15
15 35140500276 3868395/C11.66/4112040180 seri numaralı Volvo Penta motorlu isimsiz tekne 1 Kullanılmış 6.000,00 1800,00 Berk Yediemin Deposu 5.03.2019 15:30
16 35140500300 1 adet trol ağı ile 2 adet trol kapısı 3 Kullanılmış 1.000,00 300,00 Berk Yediemin Deposu 5.03.2019 15:45
                   
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınır malların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle, Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında satışı yapılacaktır.
2- İsteklilerin geçici teminat makbuzu veya ilgili bankanın teyit yazısı ile birlikte banka geçici teminat mektubu, nüfus cüzdanı örneği, yerleşim yeri belgesi, Tüzel kişilerde 2018 yılı içinde alınmış Ticaret ve Sanayi
    Odasından veya benzeri makamdan sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ihaleye vekaleten girecek kişinin nüfus kayıt örneği, yetki belgesi ve noterce tasdikli imza sirküleri ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon
    Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü postayla gönderilebilir.
    Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3- Her türlü vergi, harç vb. alıcısına aittir.
4- İhaleye ait şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5-Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
6-Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmirdefterdarlığı.gov.tr.adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr.adresinden de öğrenilebilir. İlan Olunur.

* * *

SATILIK TAŞINIR MALLAR
İZMİR DEFTERDARLIĞI ÇEŞME MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
                   
Sıra No Dosya No Taşınırın Cinsi ve Özellikleri Adet Taşınırın Durumu Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) Taşınırın Bulunduğu yer İhale Günü Saati
1 35140500310 25 metre Trol Ağı, 2 adet Trol Kapısı 3 Kullanılmış 3000,00 900,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 6.03.2019 10.00
2 35140500311 25 metre Trol Ağı, 2 adet Trol Kapısı 3 Kullanılmış 3000,00 900,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 6.03.2019 10:15
3 35140500312 1 adet trol ağı,1 adet trol halatı(2x80 mt), 2 adet trol kapısı 4 Kullanılmış 1.000,00 300,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 6.03.2019 10:30
4 35140500354 2 adet trol kapısı,2 adet 100 metre halat, 1 adet trol ağı 5 Kullanılmış 1.000,00 300,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 6.03.2019 10:45
5 35140500362 7 ton civarındaki atık kağıtlar kg.mı 0,55 krş.tan satışa çıkartılmış,artırım yapılacak   Kullanılmış kilosu 0,55 krş 1155,00 Halk Eğitim Müdürlüğü 6.03.2019 11:00
6 35140500251 2 adet lastik bot, 2 adet tohatsu ve Hidea marka motor 2 Kullanılmış 8.000,00 2400,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 6.03.2019 11:15
7 35140500140 1 adet fiber tekne, 1 adet seri numarası yazmayan dıştan takma motor 2 Kullanılmış 2.000,00 600,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 6.03.2019 11:30
8 35140500141 1 adet fiber tekne, 1 adet yamaha marka dıştan takma motor 2 Kullanılmış 5.000,00 1500,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 6.03.2019 11:45
9 35140500273 1 adet maske,1 çift dalış paleti,1 takım dalış elbisesi,1 adet ağırlık 4 Kullanılmış 300,00 90,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 6.03.2019 14:00
10 35140500317 1 adet dalış tüpü,1 adet bc,1 çift dalış paleti,1 adet ağırlık 4 Kullanılmış 1.000,00 300,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 6.03.2019 14:15
11 35140500272 1 adet dalış tüpü, 1 adet bc,2 çift dalış paleti,maske,dalış elbisesi,ağırlık 8 Kullanılmış 1.000,00 300,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 6.03.2019 14:30
12 35140500281 Dalış tüpü,bc,dalış palaeti, dalış elbisesialtı,ağırlık,dalış gözlüğü 13 Kullanılmış 1.500,00 450,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 6.03.2019 14:45
13 35140500334 Dalış tüpü, regülatör,dalış palaeti,ağırlık 10 Kullanılmış 1.000,00 300,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 6.03.2019 15:00
14 35140500335 Dalış tüpü,bc,regülatör,dalış paleti,gözlük,dalış elbisesi,ağırlık 21 Kullanılmış 3.000,00 900,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 6.03.2019 15:15
15 35140500271 Dalış tüpü,bc,dalış paleti,maske,dalış elbisesi, ağırlık 7 Kullanılmış 1.000,00 300,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 6.03.2019 15:30
16 35140500316 Dalış elbisesi, 2 takım palet,9 kg ağırlık,2 şer adet regülatör ve dalış gözlüğü 8 Kullanılmış 300,00 90,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 6.03.2019 15:45
17 35140500328 Gırgır ağı (66 kulaç derinlik,45 metre boy)   Kullanılmış 80.000,00 24000,00 Sahil Güvenlik Komutanlığı 6.03.2019 16:00
18 35140500283 Can Yeleği 20 Kullanılmış 100,00 30,00 Berk Yediemin Deposu 6.03.2019 16:15
 
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınır malların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine istinaden Pazarlık Usulüyle, Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında satışı yapılacaktır.
2- İsteklilerin geçici teminat makbuzu veya ilgili bankanın teyit yazısı ile birlikte banka geçici teminat mektubu, nüfus cüzdanı örneği, yerleşim yeri belgesi, Tüzel kişilerde 2018 yılı içinde alınmış Ticaret ve Sanayi
    Odasından veya benzeri makamdan sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ihaleye vekaleten girecek kişinin nüfus kayıt örneği, yetki belgesi ve noterce tasdikli imza sirküleri ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon
    Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü postayla gönderilebilir.
    Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3- Her türlü vergi, harç vb. alıcısına aittir.
4- İhaleye ait şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5-Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
6-Bu ihaleye ilişkin bilgiler, https://izmir.csb.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr.adresinden de öğrenilebilir. İlan Olunur.

* * *

KINIK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MAL
S. No CİNSİ TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ BULUNDUĞU YER
  100 Adet Hurda Motorlu Araç  9.900,00 TL 2.970,00 27.03.2019 11:00 GÖKHAN YED-İ EMİN OTOPARKI
1- İlgili Trafik ekiplerince 2918 Sayılı Karayolları Kanununun Ek 14. maddesine göre trafikten men edilerek tasfiyeleri için Müdürlüğümüze bildirilen muhtelif markalı motor, motosiklet ve motorlu bisiklet hurda olarak Malmüdürlüğü odasında toplanacak komisyon huzurunda hizasında belirtilen tahmini bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile satışı yapılacaktır
2- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince Pazarlık Usulü satışı yapılacak motor, motosiklet ve motorlu bisiklet ihalesine katılacak isteklilerin
a) Vergi Levhası (Hurdacılık işi yaptığına dair)
b) Malmüdürlüğümüzce verilen geçici teminat makbuzunu veya 2886 sayılı kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve Banka Teminat Mektubu süresiz olması gerekmektedir.
c) İkametgah ilmühaberi ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir belge)
d) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge.
e) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (adres beyanı)
f) Özel hukuk tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri meslek kuruluşdan 2019 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifde bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan suretini vermeleri,
g) Kamu Tüzel kişileri adına ihaleye katılacakların ise tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasıını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
h) Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma Belgesi 
3- Satışı yapılacak hurdaya ait satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kınık Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
4- Satışı yapılacak hurda motor, motosiklet ve motorlu bisiklet idaremizce görevlendirilen memur gözetiminde teslim alınacak olup, tamir edilse bile trafiğe çıkarılması mümkün olmayıp sorumluluk alıcısına aittir.Ayrıca söz konusu motor, motosiklet ve motorlu bisiklet teslim alınması sırasında her türlü güvenlik önlemlerinin alınması yükleniciye ait olup doğabilecek her türlü zarar ziyan yüklenici tarafından karşılanacaktır.
5- Her türlü vergi,resim.harç, kantar ve nakliye masrafı vb. giderler yükleniciye ait olup, ayrıca satış bedeli üzerinden karar pulu bedeli ile damga vergisi tahsil edilecektir.
6- Posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 Sayılı D.İ.K. 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır.Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

***

KINIK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MAL
S. No CİNSİ TAHMİNİ BEDEL TAHMİNİ KG GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ BULUNDUĞU YER
  Düşümü Yapılmış Atık Kağıt 620 TL 2000KG 124 (%20) 20.03.2019 11:00 KINIK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV BİNASI
1- Kamu kurumlarından düşümü yapılmış atık kağıtların Kınık Milli Emlak Şefliğince  komisyon huzurunda belirtilen tahmini bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile satışı yapılacaktır
2- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince Pazarlık Usulü satışı yapılacak atık kağıt ihalesine katılacak isteklilerin

a) Malmüdürlüğümüzce verilen geçici teminat makbuzunu veya 2886 sayılı kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve Banka Teminat Mektubu süresiz olması gerekmektedir.
b) İkametgah ilmühaberi ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir belge)
c) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge.
d) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (adres beyanı)
e) Özel hukuk tüzel kişiler adına ihaleye katılacakardan tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri meslek kuruluşdan 2017 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifde bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan suretini vermeleri,
f) Kamu Tüzel kişileri adına ihaleye katılacakların ise tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasıını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
g) Tehlikesiz atık toplama-ayırma belgesi
3- Satışı yapılacak atık kağıta ait satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kınık Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
4- Satışı yapılacak hurda atık kağıt idaremizce görevlendirilen memur gözetiminde teslim alınacak olup, ayrıca söz konusu atık kağıtın teslim alınması sırasında her türlü güvenlik önlemlerinin alınması yükleniciye ait olup doğabilecek her türlü zarar ziyan yüklenici tarafından karşılanacaktır.
5- Her türlü vergi,resim.harç, kantar ve nakliye masrafı vb. giderler yükleniciye ait olup, ayrıca satış bedeli üzerinden karar pulu bedeli ile damga vergisi tahsil edilecektir.
6- Posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 Sayılı D.İ.K. 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır.Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7-

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

***

İ L A N

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınır malların, 2886 sayılı D.İ.K.’ nun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

Mülkiyeti Hazineye ait Bayraklı İlçesi, Smyrna Ören Yerinde bulunan ve tapuda 1961 ada, 110 parsel ve 2629 ada, 58 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerindeki ağaçlardaki zeytin tohurlarının Kg X 2,75-( ikilirayetmişbeşkuruş )TL bedelle satışı yapılacak olup her türlü işçilik, nakliye işlemleri ve masraflar ihaleyi kazanan kişiye aittir.

Geçici teminat  bedeli 2.000,00 (ikibin) TL dir.

İhale İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü Tasfiye Servisinde 01.02.2019 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14;00’ da 2886 sayılı Kanunun 51 / a maddesi gereğince pazarlık usulü ile  ihalesi yapılacaktır. 

            İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için 08/09/1983 sayılı Devlet İhale Kanunun 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olmaları ve  aşağıda belirtilen belgeleri Müdürlüğümüze vermeleri zorunludur.

 • Yasal yerleşim yerleri olmaları, ikamet belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisini,
 • Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri,
 • Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
 • Geçici teminat bedelini yatırmış olmaları,
 • Özel hukuk kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam  yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise, yukarıda şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri, ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 • İhale bedeli üzerinden % 8 KDV  ile her türlü vergi, harç vb, alıcıya aittir.
 • Şartname ve ekleri dosya içinde olup, mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüzde ücretsiz olarak görülebilir.
 • Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 • Daha fazla bilgi için İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasında, Anadolu Cad. No:41/2 Bayraklı/ İZMİR ( Tel: 0232 404 01 81 / 2300 ) adresinde bulunan Tasfiye Servisine başvurulabilir.

İ L A N    O L U N U R.

* * * 

* * *

                                                                                                                                              İLAN

                                                                                                              İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                      MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

                                                                                                                         BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınır malların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

 

İzmir Bornova Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün bahçesinde bulunan kesilmiş 17 sterlik (7 ster fıstık çamı ve 10 ster kara servi ) 1.500,00 Tl bedelle satışa çıkarılmış olup KDV hariç, her türlü işçilik, nakliye, yükleme ve masraflar ihaleyi kazanan kişiye aittir.

Geçici teminat  bedeli 450,00 TL  dir.

İhale İzmir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü   Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü Taşınır Tasfiye Servisinde 06.12.2015 tarihine rastlayan  Perşembe günü sat 14;30’ da teşekkül edecek komisyon huzurunda2886 sayılı Kanunun 51 / a maddesi gereğince geregince pazarlık usulü ile  ihalesi yapılacaktır. 

            İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için 08/09/1983 sayılı Devlet İhale Kanunun 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olmaları ve  aşağıda belirtilen belgeleri Müdürlüğümüze vermeleri zorunludur.

 • Yasal yerleşim yerleri olmaları, ikamet belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisini,
 • Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri,
 • Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
 • Geçici teminat bedelini yatırmış olmaları,
 • İhale saatinden önce  faal mükellef olduğuna dair Vergi Dairesinden alınmış yazıyı,
 • Özel hukuk kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişi adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam  yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise, yukarıda şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri, ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 • İhale bedeli üzerinden KDV  ile her türlü vergi, harç vb, alıcıya aittir.
 • Şartname ve ekleri dosya içinde olup, mesai saatleri içerisinde İzmir İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak dairesi başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü Taşınır tasfiye servisinde ücretsiz olarak görülebilir.
 • Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 • Daha fazla bilgi için   İzmir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü   Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü Taşınır Tasfiye Servisi Adalet Mahallesi Anadolu Cad. No: 41/2 Bayraklı/ İzmir  adresinde bulunan Taşınır- Tasfiye Servisine başvurulabilir. Bu ihaleye ilişkin ilan bilgileri www.izmircsb.gov.tr Adresinden öğrenilebilir.

                                                                                                                                     İ L A N    O L U N U R.

A R A Ç  S A T I Ş  İ L A N I
İZMİR ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 
  (  Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü )
                     
Sıra No PLAKA NO MODELİ MARKASI CİNSİ  BULUNDUĞU YER ARACIN DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL)  GEÇİCİ TEMİNAT (TL)  İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 35 EVM 59 2009 Cıtroen C5 Otomobil Torbalı Kaçakakaryakıt Deposu Tamiri ile kullanılabilir 22.000,00 6.600,00 20/11/2018 10:00
2 35 U 3532 2005 Ford Transit Kamyonet Torbalı Kaçakakaryakıt Deposu Tamiri ile kullanılabilir 16.000,00 4.800,00 20/11/2018 10:20
3 35 AKN 91 1994 Kartal Otomobil Urla İl Sağlığı Deposu Tamiri ile kullanılabilir 1.000,00 300,00 20/11/2018 10:40
4 34 UC 7288 2004 Peugeot Kamyonet Hitap Yeddiemin Urla Tamiri ile kullanılabilir 6.000,00 1.800,00 20/11/2018 11:00
5 06 AZF 24 1991 BMC Ambulans Urla İl Sağlığı Deposu Tamiri ile kullanılabilir 1.250,00 375,00 20/11/2018 11:20
6 35 TIT 51 2006 Isuzu Otobüs Hitap Yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 16.000,00 4.800,00 20/11/2018 11:40
7 35 GD 8978 2001 Cıtroen Jumper Ambulans Urla İl Sağlığı Deposu Tamiri ile kullanılabilir 4.000,00 1.200,00 20/11/2018 12:00
8 35 AE 2781 2010 Renault Symbol Otomobil Ada Yeddiemin Aliağa Tamiri ile kullanılabilir 17.000,00 5.100,00 20/11/2018 12:20
9 35 AH 0271 2000 Lada Vega Otomobil Silahçı Yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 6.000,00 1.800,00 20/11/2018 14:00
10 35 GD 9878 1995 Ford Transit Ambulans Urla İl Sağlığı Deposu Tamiri ile kullanılabilir 3.500,00 1.050,00 20/11/2018 14:20
11 06 KHE 08 1998 Toyota Otomobil Urla Adliyesi  Tamiri ile kullanılabilir 12.000,00 3.600,00 20/11/2018 14:40
12 35 GD 8975 1998 Ford Transit Ambulans Urla İl Sağlığı Deposu Tamiri ile kullanılabilir 3.000,00 900,00 20/11/2018 15:20
13 35 BKL 99 2000 Iveco Otobüs İ.B.B. Makine İkmal Deposu Sarnıç Tamiri ile kullanılabilir 6.000,00 1.800,00 20/11/2018 15:40
14 09 AAB 76 2012 Toyota Otomobil Bayrak Yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 14.000,00 4.200,00 20/11/2018 16:00
15 22 HD 843 1999 Mıtsubıshı Otobüs Tasfiye İşletme Müdürlüğü Gaziemir Tamiri ile kullanılabilir 8.000,00 2.400,00 21/11/2018 10:00
16 35 RA 565 2008 Renault Megana Otomobil İzmir Milli Eğitim Müd. Otoparkı Konak Tamiri ile kullanılabilir 22.000,00 6.600,00 21/11/2018 10:20
17 35 GD 8982 1998 Fıat Ducato Ambulans Urla İl Sağlığı Deposu Tamiri ile kullanılabilir 3.500,00 1.050,00 21/11/2018 10:40
18 35 ST 354 2001 Opel Vectra Otomobil 2. Sanayi Otoparkı Bornova Tamiri ile kullanılabilir 12.000,00 3.600,00 21/11/2018 11:00
19 35 PLN 87 2006 Iveco Daıly Otobüs İlhan Gerçek Yeddiemin Menderes Tamiri ile kullanılabilir 13.000,00 3.900,00 21/11/2018 11:20
20 35 TH 706 2000 Renault Otomobil İzmir Milli Eğitim Müd. Otoparkı Konak Tamiri ile kullanılabilir 10.000,00 3.000,00 21/11/2018 11:40
21 35 EDM 35 1999 Ford Transit Kamyonet Buca Kadın Doğum ve Çocuk Has. Tamiri ile kullanılabilir 7.000,00 2.100,00 21/11/2018 12:00
22 35 UKA 18 2003 Renault Clıo Otomobil Akyaz Yeddiemin Urla Tamiri ile kullanılabilir 12.000,00 3.600,00 21/11/2018 12:20
23 35 U 2097 2005 Hyundaı Starex Minibüs Torbalı Kaçakakaryakıt Deposu Tamiri ile kullanılabilir 9.000,00 2.700,00 21/11/2018 14:00
24 35 UA 697 1998 Opel Vectra Otomobil İ.B.B. Makine İkmal Deposu Sarnıç Tamiri ile kullanılabilir 11.000,00 3.300,00 21/11/2018 14:20
25 35 KVJ 17 1988 Ford Otomobil Metin Emniyetli Yeddiemin Güzelbahçe Tamiri ile kullanılabilir 3.000,00 900,00 21/11/2018 14:40
26 34 ADC 425 2008 Iveco Daıly Minibüs Elçin Yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 8.000,00 2.400,00 21/11/2018 15:00
27 35 EP 528 2008 Toyota Otomobil Elçin Yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 24.000,00 7.200,00 21/11/2018 15:20
28 35 TS 669 1994 Opel Astra Otomobil Çayırlıoğlu Yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 6.000,00 1.800,00 21/11/2018 15:40
29 35 AY 2248 2011 Ford  Kamyonet Zeybek Yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 15.000,00 4.500,00 21/11/2018 16:00
30 45 ZC 7434 1998 Ford Cargo Kamyon Elçin Yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 23.000,00 6.900,00 21/11/2018 16:20
1- Yukarıda özellikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen araçların  satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğünde (Anadolu cad. No 41/2 kat 3 Bayraklı İzmir )teşekkül edecek komisyon huzurunda  toplantı salonunda ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar,
             
a) Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parası mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler  yerine düzenlenen belgeleri )
 b) Yasal yerleşim yerlerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi), 
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini ( fotokopi ) vermeleri  ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişillik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3) Taşıt satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek K.D.V. Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. alıcıya aittir.
4) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) İhalede belirtilen araçlar  bulundukları otoparklarda ve yeddiemin depolarında mesai saatlerinde görülebilecek olup ayrıca İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Bornova Emlak Müdürlüğü Tasfiye Sevisinde görülebilir. İhaleye katılacak olan isteklilerin satışa çıkarılan araçları  ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaktır.
6) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon her hangi bir sorumluluk kabul etmez.
7) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr  ve www.izmircsb.gov.tr adresinden görülebilir. . İLAN OLUNUR.
     
  MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI   
  BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT  
  TAŞINIRMAL SATIŞ İLANI  
                     
SIRA NO DOSYA NO MİKTARI/CİNSİ  TAHMİNİ BEDEL (TL)  GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ BULUNDUĞU YER  
1 42/309 metal raf 22.000,00  6.600,00   06.11.2018 15:00 Adres İhale dosyasında  
2 42/314 büro malzemesi 585,00 175,00   06.11.2018 15:20 Adres İhale dosyasında  
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınır mallar , İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak   Müdürlüğünde (Anadolu Cad. No:41/2 Bayraklı/İZMİR) toplanacak komisyon huzurunda hizasında belirtilen  bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince Pazarlık Usulüyle satışı  yapılacaktır.     
2- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a Maddesi uyarınca satışı yapılacak taşınır mallar ihalesine katılacak isteklilerin;  
a) İhale saatine kadar geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)  
b) İkametgah ilmühaberi ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir )  
c) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge  
d) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge ( adres beyanı )  
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan,  2018  yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;  
f) Kamu tüzel kişilerinin ise,tebliğat için Türkiye'de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri ve hazır bulunmaları gerekmektedir.  
3- Satışı yapılacak taşınır mallara ait satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.   
4- Satış bedeli süresi içerisinde yatırılmadığı takdirde geçiçi teminat hazineye irat kaydedilir. Söz konusu taşınır malların adresinden teslim alınması, nakliyesi yükleniciye aittir.   
5- Her türlü vergi, harç vb. alıcısına ait olup ayrıca satış bedeli üzerinden %  18 KDV, Karar Pulu Bedeli ve Damga Vergisi tahsil edilecektir.   
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.  
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr ile www.izmircsb.gov.tr adreslerinden öğrenilebileceği gibi, Anadolu Cad. No:41/2 Kat:3 Bayraklı/ İzmir (Tlf : 0232 5034204/2300) adresinde bulunan Bornova Emlak Müdürlüğüne ( Taşınır Tasfiye Servisi ) başvurulabilir.  
                     
İLAN OLUNUR                

 

 

 

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
  MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
  BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT
  TAŞINIRMAL SATIŞ İLANI
                   
SIRA NO DOSYA NO MİKTARI/CİNSİ  TAHMİNİ BEDEL (TL)  GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ BULUNDUĞU YER
1 42/261 dondurulmuş halde 2.430 kg ithal ahtapot 48.600,00 14.580,00   23.10.2018 14:00 Gökdere Mah. Gökdere Cad. No:10-1 Bornova/ İzmir
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınır mallar , İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak   Müdürlüğünde (Anadolu Cad. No:41/2 Bayraklı/İZMİR) toplanacak komisyon huzurunda hizasında belirtilen  bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince Pazarlık Usulüyle satışı  yapılacaktır.   
2- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a Maddesi uyarınca satışı yapılacak taşınır mallar ihalesine katılacak isteklilerin;
a) İhale saatine kadar geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) İkametgah ilmühaberi ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir )
c) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge
d) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge ( adres beyanı )
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan,  2018  yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;
f) Kamu tüzel kişilerinin ise,tebliğat için Türkiye'de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri ve hazır bulunmaları gerekmektedir.
3- Satışı yapılacak taşınır mallara ait satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. 
4- Satış bedeli süresi içerisinde yatırılmadığı taktirde geçiçi teminat hazineye irat kaydedilir. Söz konusu taşınır malların adresinden teslim alınması, nakliyesi yükleniciye aittir. 
5- Her türlü vergi, harç vb. alıcısına ait olup ayrıca satış bedeli üzerinden Karar Pulu Bedeli ve Damga Vergisi tahsil edilecektir. 
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr ile www.izmircsb.gov.tr adreslerinden öğrenilebileceği gibi, Anadlou Cad. No:41/2 Kat:3 Bayraklı/ İzmir (Tlf : 0232 5034204/2300) adresinde bulunan Bornova Emlak Müdürlüğüne ( Taşınır Tasfiye Servisi ) başvurulabilir.
                   
İLAN OLUNUR