İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

12 Nisan 2018

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

İŞİN KONUSU VE TANIMI : İzmir İli Bayraklı İlçesi, 9986 ada, 8 parsel numaralı Hazine adına kayıtlı, 10.399,22 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine; dosyasındaki proje ve genel teknik şartname hükümlerine göre İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yeni hizmet binası ile Bayraklı Kaymakamlığı Hizmet Binası ve yükleniciye kalacak Ofis binası olmak üzere( A-B-C) Üç ayrı blok inşaası kat karşılığı inşaat yöntemi ile yapılacaktır.

PROJE SÜRESİ : Genel Teknik şartnamede belirtilen iş aşamalarının toplam süresi 1370 (bin üçyüz yetmiş) gün olup, Projenin uygulanma süresi yer teslimi tarihinden itibaren başlar.

MEVCUT BİNANIN YIKIMI VE KULLANIMI: Taşınmaz üzerinde bulunan İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası proje hazırlık aşamalarında mevcut binada kamu hizmeti vermeye devam edeceği; uygulama proje onaylandıktan sonra Müdürlük birimlerinin işleyişine uygun olarak yüklenici tarafından geçici bina kiralanarak, binanın, elektrik, mekanik ve internet alt yapısının tamamlanıp geçici binaya taşınma giderleri ve yeni bina yapıldıktan sonra da yeni binaya taşınma giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Taşınmaz üzerinde bulunan İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının yıkım bedeli giderleri ile enkaz bedeli hesaplanarak, enkaz yükleniciye verilerek mahsuplaşma yapılacaktır. Enkaz bedelinin yıkım masrafını karşılamaması halinde Yıkım bedeli farkı ödenmeyecektir.

İHALE USULÜ, TARİHİ VE TEKLİFLERİN ALINMASI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: İhale 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. Kat karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre 24/05/2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00’da İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Anadolu Cad. Adalet Mah. 41/5 BAYRAKLI/İZMİR) adresinde bulunan Hizmet Binasının toplantı salonunda komisyon huzurunda PAZARLIK usulü ile yapılacaktır.

  Taşınmaz için hazırlanan Avan projeye göre toplam inşaat alanı 86.337,46 m2 olup; Hazinede kalacak(A-B) Bloklarının inşaat alanı oranı % 54,3 tür. Yapılacak ihalede bu oran üzerinden teklif alınacaktır. Kat karşılığı paylaşımında da bu oran altında kalmayacaktır. İstekliler C Blokta Bağımsız bölümler ile ek olarak projeye göre verecekleri nakit miktarı için teklifleri verilebilir.

Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37-38 nci maddesine uygun olarak hazırlanması. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. İhale saatinden sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

En uygun teklifte bulunan istekli üzerine geçici ihale yapılacaktır.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ:

24.958.128,00 (Yirmidörtmilyondokuzyüzellisekizbinyüzyirmisekiz) TL

İHALE DOKÜMAN BEDELİ: 1.000,00 (bin) TL (CD olarak verilecektir.)

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamelerde belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin belgeleri,

b) Geçici teminat tutarı olan 24.958.128,00 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat mektubu olarak verilmesi halinde ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu olması zorunludur.

c) Yasal yerleşim yerini gösteren belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale doküman bedeli olan 1.000,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişiliklerin ise Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi en geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır