İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü

 

 

 

 

Planlama Hizmetleri.

 

*  Mücavir alandan çıkma ya da mücavir alana dahil olma taleplerinin ilgili Kanun, yönetmelik ve genelgeler kapsamında incelenmesi ve onaylanmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na iletilmesi görevi;

 

*  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na intikal ettirilen ve Müdürlüğümüze iletilen şikayet konularının 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu  kapsamında gerek ilgili Belediyesinde gerekse mahallinde incelenerek sonuçlandırılmasına yönelik hizmetler.

 

*  Bakanlığımız ve Valiliğimizin davalı veya davacı olduğu konuların mahkeme tarafından yerinde yapılan bilirkişi incelemelerine katılım görevi, Ayrıca mahkemelere sunulan teknik gerekçeler içeren savunma yazıları teknik elemanlarca hazırlanmakta ve Kurumlar arası yürütülen ortak çalışmalara teknik olarak katılım görevi sürdürülmektedir.

 

 

Kıyı Uygulamalarına Yönelik Hizmetler.

    

*  3621 sayılı Kıyı Kanununun 9. maddesi hükmü gereği oluşturulan Komisyonlarca Kıyı Kenar Çizgisi Tespitlerinin yapılması.

 

İl genelinde talepler üzerine Kıyı Kenar Çizgisi tespiti yapılarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na onaylanmak üzere gönderilmesi; 897 km lik kıyısı bulunan İlimizde   593 km nin   kenar çizgisi tespiti yapılarak onaylanması sağlanmıştır.

 

* Onaylı kıyı kenar çizgilerinin güncel hali hazır haritalara aktarım işlemleri yapılmaktadır.

 

* Gerçek veya tüzel kişilerin onaylı kıyı kenar çizgilerine itirazların değerlendirilip Bakanlığa bilgi verilmesi;

 

- Asliye hukuk ve idari mahkemelerine kıyı kenar çizgilerine ilişkin itiraza gerekli savunmaların hazırlanması;

 

- Bakanlığımızın Hukuk Müşavirliğine kıyı kenar çizgileri hakkındaki davalara ilişkin yapılan savunmalar;

 

Kıyı Yapılarına Yönelik Hizmetler

 

Dolgu Alanlarına ilişkin İmar Planları :

Kıyı Yapıları (İskele, Rıhtım, Liman, Marina, Balıkçı Barınağı gibi) amaçlı dolgu imar planı taleplerinin 3621 sayılı Kanun Kapsamında Valilik görüşüne esas incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılarak aynı yasa gereği Bayındırlık ve İskan Bakanlığına onaylanmak üzere gönderilmesine ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesi;

 

Ahşap İskeleler    :

3621 sayılı Kıyı Kanunu, ilgili yönetmelik hükümleri ile Bakanlığımızın 15.06.2006 gün ve 1502/4111 sayılı genelge ve 10.07.2007 gün ve 2007/7 sayılı genelgeleri kapsamında ahşap iskele taleplerinin değerlendirilmesi, yerinde incelenmesi, ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanarak protokol hazırlanması;

 

 

4708 sayılı Kanun Kapsamındaki Uygulamalara yönelik incelemeler :

 

Başkanlığınca; ilgili Belediyelerde 4708 sayılı Kanun kapsamında yapılmış işlemlerin incelenmesi ve Teftiş Raporu hazırlanması için görevlendirilmiş olan Müfettişlerin hazırlayacakları teftiş raporlarına esas teşkil edecek Bilirkişi olarak yapılan görevlendirme gereği ilgili tüm mevzuat kapsamında konuların mesleki yönden (inşai, yapım, planlama ve haritaya yönelik olduğundan inşaat mühendisi, mimar, çevre mühendisi ve şehir plancısı tarafından yapılmaktadır.) incelenerek bilirkişi raporu hazırlanması işlemlerini yerine getirmek görevini yürütmek.

 

 Bu görevlendirmelerin süreleri Müfettişlerce belirlenmektedir.

 

 

Mevzuata aykırı imar ve uygulamalarının belediyeler nezdinde incelenmesi.

 

* 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında gerek Valiliğimize (İl Mahalli İdareler Müdürlüğü ve İl İdare Kurulu Müdürlüğü) gerek Cumhuriyet Başsavcılığından, gerek İçişleri Bakanlığından gerekse Vatandaştan intikal eden şikayet konularının; İmar Mevzuatı (ilgili tüm Kanunlar ve Yönetmelikler) uyarınca  ilgili Belediyelerinde ve mahallinde mesleki yönden (inşai, yapım, planlama ve haritaya yönelik olduğundan inşaat mühendisi, mimar, çevre mühendisi ve şehir plancısı tarafından yapılmaktadır.) inceleme yapılarak Valilik görüşüne esas olacak araştırma, inceleme ve gerekli görüldüğü hallerde 4483 sayılı Yasa kapsamında Ön İnceleme Raporlarının hazırlanması işlemlerini yerine getirilmesi görevini yürütmek.

     

            Bu görevler süreli olarak sonuçlandırılması gereken işlemlerdir.

 

 

* İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca; ilgili Belediyelerde inceleme yapmak üzere görevlendirilmiş olan Müfettişlerin hazırlayacakları teftiş raporlarına esas teşkil edecek Bilirkişi olarak yapılan görevlendirme gereği, ilgili tüm mevzuat kapsamında konuların mesleki yönden (inşai, yapım, planlama ve haritaya yönelik olduğundan inşaat mühendisi, mimar, çevre mühendisi ve şehir plancısı tarafından yapılmaktadır.) incelenerek bilirkişi raporu hazırlanması işlemlerini yerine getirmek görevini yürütmek.

 

Bu görevlendirmelerin süreleri Müfettişlerce belirlenmektedir.