İmar Planı Duyurusu

DUYURU NO:2018/207

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İT.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 10.10.2018 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 23/10/2018 tarihinde Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 30 (otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

ASKI TARİHİ

23.10.2018

EKLER

J17 K16 L16 M18
J18 K17 L17 LEJANT  
J19 K18 L18 PLAN AÇIKLAMA RAPORU
  K19 L19  
  K20 L20  
  K21 L21  

 

* * *

DUYURU NO:2018/206

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Selçuk İlçesi, Atatürk Mahallesi, “Küçük Menderes Deltası Sulak Alanı Tampon Bölgesi” sınırları içerisinde kalan 312 Ada 28 Parsel “Atıksu Tesisleri Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 06.09.2018 tarih ve 153828 sayılı Olur’u ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporu 18.10.2018 tarihinde (18.10.2018 – 16.11.2018)  1 ay süreyle Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İZMİR adresinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ek hizmet binası 4. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

18.10.2018

EKLER

 

* * *

DUYURU NO:2018/205

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 2261 ada, 59 parselin 1.468.470,51 m2’lik kısmına yönelik hazırlanan 1/100.000, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifi ile 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97. maddesinin (ç) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Re’sen onaylanmıştır. Onaylı İmar Planı paftaları ve Plan Açıklama Raporları 17.10.2018 tarihinde (17.10.2018-16.11.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

ASKI TARİHİ

17.10.2018

EKLER

1/1000 - 1/5000 - ÇDPRaporlar  - Gerekçe Raporları

 

* * * 

DUYURU NO:2018/204

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 26.09.2018 tarihli ve E.168180 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Dikili İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 571 ada 1 parselde "Cami Alanı"  olarak  belirlenen  imar  adasındaki  çekme  mesafesinin  değiştirilmesine  ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 644 sayılı kanun hükmünde kararname ve 3194 sayılı imar kanunu kapsamında onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 17.10.2018-16.11.2018 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

17.10.2018

EKLER

 

* * * 

 

DUYURU NO:2018/203

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri sınırları içerisinde kalan alanın 23.02.2015 tarihli ve 2015/7341 sayılı Bakanlar Kurulu ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan edildiği, Bakanlığımızın 21.07.2017 tarih ve 6294 sayılı Olur'u ile riskli alan sınırına bitişik 527 ada 193, 194, 195, 197 ve 246 sayılı taşınmazları kapsayan alanın "Rezerv Yapı Alanı" sınırı olarak belirlendiği taşınmazlara ilişkin hazırlanan ve yaklaşık 80 hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına ilişkin askı süresi içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 26.09.2018 tarihinde Bakanlığımızca (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) re'sen onaylanmıştır.

Düzenlenen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım ile Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları, 3194 sayılı “İmar Kanunu” uyarınca 08.10.2018-07.11.2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 1. kat Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılarak ilan edilmektedir.  

 

ASKI TARİHİ

08.10.2018

EKLER

 

* * *

 

DUYURU NO:2018/202

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

          İzmir İli, Tire İlçesi, Kurşak Mahallesi, 696 parselde 6x998 KW kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri kapsamında 22.09.2018 tarihli ve 41890033-305.03.15-E.164287 sayılı yazı ekinde Re'sen onaylanmıştır.

          Söz konusu onaylı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Paftaları ile Plan Açıklama Raporları 02.10.2018-01.11.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 1 ay süre ile askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKIYA ALMA TARİHİ

02.10.2018

EKLER

 

* * *

 

DUYURU NO:2018/201

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

 

İzmir ili, Karabağlar İlçesi, Maliyeciler ve Vatan Mahallesi, 30290, 30270, 30289, 31351, 31352 adaların “İbadet Alanı” olarak planlanması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97 (ç) maddesi hükümleri kapsamında re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14/09/2018 tarih ve E.155893 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 25/09/2018 tarihinde (25/09/2018-25/10/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

EKLERİ

 

 

25/09/2018

 

DUYURU NO:2018/200

Bakanlığımızın 03.09.2018 tarihli ve E.150497 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Karaburun İlçesi sınırları içerisinde Lodos Karaburun Rüzgar Enerji Santraline ilişkin toplam 97 MW kurulu güce sahip ilave 25 adet türbinden oluşan Rüzgar Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ile 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İlave İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 04.09.2018-04.10.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

04.09.2018

EKLER

-1000 UİP (1) (2) (3)

-5000 NİP

-Plan Açıklama Raporları

 

 

DUYURU NO:2018/199

 

İlimiz, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erden, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan 540 hektarlık Riskli Alanın, yaklaşık 101.4 hektarlık kısmına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ticaret+Turizm” kullanımına ayrılmış alanlara yönelik plan değişikliği ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı süreci içerisinde yapılan itirazlar kapsamında; “Ticaret+Konut” kullanımı değişikliği yapılan 1/5000 ölçekli L18-A-13-D paftasının kuzeydoğusundaki maddi hata düzeltilmiş, L18-a-13-d-3-c paftasındaki 5 nolu plan notu iptal edilmiş ve paftaların ekleri, 1/5000 ölçekli Nazım, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporları bu doğrultuda düzeltilmiş olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlığımızca re’sen onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 31.07.2018 tarih ve 132353 sayılı yazısı gereğince, İlimiz, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erden, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan 540 hektarlık Riskli Alanın yaklaşık 101.4 hektarlık kısmına ait Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 10.08.2018- 10.09.2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü , Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü 1. katında) ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 1 ay süre ile eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

10.08.2018

EKLER

 

DUYURU NO:2018/198

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Nemrut Körfezinde 23.05.2013 tarih ve 7792 sayılı Bakan Olur’u ile Özel Proje Alanı olarak belirlenen alanda 08.02.2012 tarihinde onaylanan “Liman” amaçlı imar planı sınırları içerisinde hazırlanan ile “Liman” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 644 sayılı KHK ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca 27.07.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 06.08.2018-05.09.2018 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

06.08.2018

EKLER

 

DUYURU NO:2018/197

Bakanlığımızın 16.07.2018 tarihli ve E.122007 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Menderes İlçesi, Barbaros Mahallesi, 818 ada 1 numaralı parsel ve 817 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmazlar ve kadastro harici alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, mülga 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2(ç) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi kapsamında onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 06.08.2018-05.09.2018 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

06.08.2018

EKLER

 

DUYURU NO:2018/196

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi sınırları içerisindeki muhtelif taşınmaz parsellerin bulunduğu toplamda 90 ha’lık alana yönelik olarak hazırlanan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri teklifleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97 (ğ) maddesi hükümleri uyarınca 01.08.2018 tarihli ve 134115 sayılı yazı ekinde Re’sen onaylanmıştır.

1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişiklikleri ile 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikleri ile Plan Açıklama Raporları 02.08.2018– 03.09.2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

02.08.2018

EKLER 1

EKLER 2

EKLER 3

 

DUYURU NO:2018/195

İzmir İli, Konak İlçesi, Güneşli Mahallesi, 6887 ada, 26 parselin “Ticaret+Konut” kullanımından, “Sağlık Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliği ile “Özel Sağlık Tesisi Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında re’sen onaylandığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 18/07/2018 tarih ve E.125951 sayılı yazısı ile iletilmiş olup; onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile plan açıklama raporları 27/07/2018 tarihinde (27/07/2018-27/08/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

27/07/2018

EKLERİ

 

 

DUYURU NO:2018/194

İzmir İli, Urla İlçesi, Çeşmealtı Mevkiinde yer alan ve Bakanlığımızca onaylanan "yat limanı" amaçlı İmar Planının iptali talebiyle İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2014/1087 esasında Bakanlığımız aleyhine açılan davada verilen E.2014/1087-K.2016/38 sayılı İptal Kararı gerekçelerive ilgili kurum görüşleri doğrultusunda yeniden hazırlanan ve ilgi yazı ve ekleri ile Bakanlığımıza iletilen "Yat Limanı" Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca 05.07.2018 tarihli ve 116540 sayılı yazı ekinde onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlavesi ve Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği ile Plan Açıklama Raporları 24.07.2018– 23.08.2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI TARİHİ

24/07/2018

EKLERİ

RAPORLAR

 

DUYURU NO:2018/193

Bakanlığımızın 18.07.2018 tarihli ve E.125971 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 183 ada 4,6,9,10,12,13 numaralı parsellerde Güneş Enerjisi Santrali amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, mülga 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi kapsamında onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 24.07.2018-23.08.2018 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI TARİHİ

24/07/2018

EKLERİ 

 

 

DUYURU NO:2018/192

İzmir İli, Kiraz İlçesi, Arkacılar Mahallesi, 0 ada, 1 parselde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Bakanlık Makamınca 06.07.2018 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 23.07.2018 tarihinde (23.07.2018 – 22.08.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

23/07/2018

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/191

İzmir ili, Aliağa İlçesi, Kalabak Mahallesi, 155 ada, 1 nolu parselde Güneşe Dayalı Yenilenebilir Enerji Tesisi (GES) amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin askı süresi içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler sonrasında değişiklik yapılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 09/07/2018 tarih ve E.115691 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 23/07/2018 tarihinde (23/07/2018-22/08/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI TARİHİ

23/07/2018

EKLERİ

 

 

DUYURU NO:2018/190

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi, 25496 ada, 1 parselde cami projesi kapsamında yapı yaklaşma mesafelerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan bahisle hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin askı süresi içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Bakanlık Makamınca 10.07.2018 tarihinde Re’sen onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftası 23.07.2018 tarihinde (23.07.2018 – 22.08.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

23.07.2018

EKİ

 

DUYURU NO:2018/189

           

İzmir İli, Foça İlçesi, Yenibağarası Mahallesi, 1834 no.lu parsele ait Güneş Enerjisi Santrali amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 22.05.2018 tarih ve 90721 sayılı Olur'u ile 644 sayılı KHK'nin 13/A maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 23.07.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/ İzmir adresinde 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI SÜRESİ

23/07/2018-  22.08.2018

 

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/188

İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Narlıdere Mahallesi, 156 ada, 1962 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetinin TOKİ Başkanlığına ait olduğundan bahisle idareleri amaçları doğrultusunda değerlendirilmek üzere hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planları 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Bakanlık Makamınca 21.02.2017 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 06.03.2017 tarihinde (06.03.2017 – 06.04.2017) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmişti.

Söz konusu planın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin 2017/1454 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada 05.01.2018 tarihli ve E: 2017/1454 sayılı karar ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine TOKİ tarafından hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği teklifi ile 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi 644 sayılı KHK ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Re’sen onaylanmıştır.

Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 14.06.2018 tarihinde (14.06.2018 – 14.07.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

14.06.2018

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/187

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan İzmir İli, Foça İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1220 ada 1 parselde yer alan Tescilli Yapının Korunmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 27.04.2018 tarih ve 75844 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.  

Söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporlarının 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ve 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliğin 8. maddesi doğrultusunda 06.06.2018 - 06.07.2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İzmir adresinde 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak ilan edilmesine dair bu tutanak tarafımızca düzenlenmiştir.

 

ASKI TARİHİ

06.05.2018

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/186

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Germiyan Mahallesi, 223 Ada, 2 parselde Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 (k) ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Re’sen 07.03.2018 tarihinde onaylanmıştır.  Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 14.03.2018 tarihinde (14.03.2018 – 13.04.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve Müdürlüğümüze iletilen 1 adet itiraz Bakanlığımıza iletilmiştir. Bakanlığımızın 07.03.2018 tarih ve 11342 sayılı yazısı ekinde yer alan “L16B20D1A” plan paftasında yer alan 1 nolu plan notunun sehven dağıtımının yapıldığı bu kapsamda Bakanlığımızca “L16B20D1A” plan notlarının yer aldığı plan paftasının iptal edildiği Bakanlığımızın 10.05.2018 gün ve 80917 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

Bakanlığımızca yeniden gönderilen 1/1000 ölçekli “L16B20D1A” plan notları paftası ve plan açıklama raporu 29.05.2018 tarihinde (29.05.2018 – 28.06.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKIYA ALMA TARİHİ

29.05.2018

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/185

          Bakanlığımızın 18.05.2018 tarihli ve E.88644 sayılı yazısı ile; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir İli Ödemiş İlçesi Zeytinlik Mahallesinde  muhtelif  parsellerin  bulunduğu  alanda  toplamda  yaklaşık  26  ha'lık yüzölçümüne sahip alana yönelik hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ile 644 sayılı KHK hükümleri uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 29.05.2018-28.06.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKIYA ALMA TARİHİ

29.05.2018

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/184

İzmir ili Buca ilçesi Kuruçeşme mahallesinde bulunan ve Mülkiyeti İller Bankası Anonim Şirketine ait, 20277 ada 1 parsel, 20279 ada 1 parsel ve 20400 ada 1 parseli kapsayan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı,  25/04/2018 tarih ve 73221 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 03/05/2018 tarih ve 77023 sayılı yazısı gereğince, Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair parselasyon planı ve uygulamaya dair belgeler, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 08/05/2018-08/06/2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve askıda kalmasını sağlayacak bu tutanak tarafımızca düzenlenmiştir.

 

                                                      ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ

                                                             08/05/2018

EKLERİ

 

DUYURU NO:2018/183

 

Bakanlığımızın 03.05.2018 tarihli ve E.77455 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Tire İlçesi, Çayırlı Mahallesi, 62 numaralı parsel üzerinde Güneş Enerjisi Santrali kurmak amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi kapsamında onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 07.05.2018-06.06.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

 

 

ASKIYA ALMA TARİHİ

07.05.2018

Ekleri

 

 

DUYURU NO:2018/182

TUTANAK

İlimiz, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erden, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan 540 hektarlık Riskli Alanın, yaklaşık 101.4 hektarlık kısmına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ticaret+Turizm” kullanımına ayrılmış alanlara yönelik plan değişikliği ve plan notu eklenmesine ilişkin yenilenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Maddesinin (k) bendi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ile 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca re’sen onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 11.04.2018 tarih ve 64178 sayılı yazısı gereğince, İlimiz, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erden, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan 540 hektarlık Riskli Alanın yaklaşık 101.4 hektarlık kısmına ait Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 04.05.2018- 04.06.2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü , Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü 1. katında) ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) 1 ay süre ile eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve askıda kalmasını sağlayacak bu tutanak tarafımızca düzenlenmiştir.

Ekleri için tıklayınız

 

DUYURU NO:2018/181

Bakanlığımızın 19.04.2018 tarihli ve E.71256 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bergama İlçesi, Balıkesir İli Burhaniye ve İvrindi İlçesinde AlibeyRES Projesi adı altında İzmir İli, Bergama İlçesi 3 adet 3,6 MW, 3 adet3MW, Balıkesir İli Burhaniye İlçesinde 2 adet 3.6 MW, Balıkesir İli İvrindi İlçesinde 1 adet 3.MW toplamda 30 MW kapasiteli 9 adet türbin yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

 

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları 02.05.2018-01.06.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

02.05.2018

Ekleri için tıklayınız

 

DUYURU NO:2018/180

İzmir ili, Bergama İlçesi, Eğrigöl Mahallesi, 126 ada, 314 parselde 0.990 MWe kurulu güce sahip Güneşe Dayalı Yenilenebilir Enerji Tesisine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifleri, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 (k) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi hükümleri kapsamında 23.11.2017 tarihli ve E.20150 sayılı yazı ekinde Re’sen onaylanmış onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (04.12.2017 – 03.01.2018) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

İzmir İli, Bergama İlçesi, Eğrigöl Mahallesi, 126 ada, 314 parselde Güneşe Dayalı Yenilenebilir Enerji Tesisi (GES) amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi kapsamında 10.04.2018 tarihinde Re’sen onaylanmıştır. Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 02.05.2018 tarihinde (02.05.2018 – 01.06.2018) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

ASKIYA ALMA TARİHİ

02.05.2018

Ekleri 1   2

 

DUYURU NO:2018/179

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Yüksekköy Mahallesi, 126 ada 145 nolu parselde 2x990 kw kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında Bakanlığımızın 13.04.2018 tarihli ve E.67123 sayılı yazısı ekinde re'sen onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 02.05.2018-01.06.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

02.05.2018

Ekleri 1 2 3

 

DUYURU NO:2018/178

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Yüksekköy Mahallesi, 126 ada, 31 nolu parselde 3,96 MWe kurulu güce sahip kayıtlı taşınmaz üzerinde Güneşe Dayalı Yenilenebilir Enerji Tesisi (GES) amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi kapsamında Bakanlığımızca 11.04.2018 tarihli ve E.62456 sayılı yazı ekinde -1 (bir) pafta- olarak Re'sen onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 02.05.2018-01.06.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

02.05.2018

Ekleri

 

DUYURU NO:2018/177

Bakanlığımızın 12.04.2018 tarihli ve E.62500 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bergama İlçesi, Koyuneli Mahallesi, 214 ada, 4-5 nolu parselde ve 216 ada 1 parsel ve 220 ada 3,96  MWe  kurulu  güce  sahip  kayıtlı  taşınmaz  üzerinde  Güneşe  Dayalı Yenilenebilir Enerji Tesisi (GES) amaçlı hazırlanan 23.11.2017 tarih ve E.20158 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) yazısı ile onaylandığı belirtilen ve dağıtımı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı süresi içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemeler, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi kapsamında onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Söz konusu onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftası 02.05.2018-01.06.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKIYA ALMA TARİHİ

02.05.2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/176

İzmir İli, Bornova ve Kemalpaşa İlçeleri sınırlarında Sibelres Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20 ve T21 no.lu sekiz adet türbin alanı ve bağlantı yollarını içeren alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 12.03.2018 tarih ve 44600 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.  

Söz konusu “Sibel RES Enerji Santrali” 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporunun 3194 sayılı “İmar Kanunu” uyarınca ve 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik”in 8. maddesi doğrultusunda 02.05.2018-01.06.2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İzmir adresinde 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında 30 gün süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

ASKI TARİHİ

02.05.2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/175

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 10/04/2018 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 26/04/2018 tarihinde (26/04/2018-25/05/2018 tarihleri arasında) İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü (2.kat) ilan panosu yerinde 30 (Otuz) gün süre ile İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

ASKI TARİHİ

26/04/2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/174

İzmir İli, Menemen İlçesinde, Yahşelli Rüzgar Enerji Santrali’ne ilişkin hazırlanan,  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletildiği ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20/04/2018 tarih ve E.71966 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 25/04/2018 tarihinde (25/04/2018-25/05/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

ASKI TARİHİ

25/04/2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ: 11000UIP  -  15000NIP

 

DUYURU NO:2018/173

İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 143 parseli kapsayan alanda onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planının İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2017/1274 sayılı kararı ile yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu mahkeme kararında belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanan ve 143 parseli kapsayan yeni 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarının 644 sayılı KHK ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamı uyarınca tadilen Bakanlık Makamınca onaylanmış olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27/02/2018 tarih ve E.35476 sayılı yazısı ile Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmiştir.

Söz konusu planlar 11/04/2018 tarihinde (11/04/2018-11/05/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmıştır.

Bu defa, 16.04.2018 tarih ve E.68267 sayılı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısı ile de; 27.02.2018 tarih ve E.35476 sayılı yazısı ile onaylandığı belirtilen İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi 143 parseli kapsayan alanda onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarının sehven eksik gönderildiği belirtilerek 16.04.2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları ve plan açıklama raporları gereği için Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16.04.2018 tarih ve E.68267 sayılı yazısına istinaden, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27/02/2018 tarih ve E.35476 sayılı yazısı ile onaylandığı belirtilen ve 11/04/2018 tarihinde ilan edilmek üzere askıya çıkarılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları ve plan açıklama raporları askıdan indirilerek, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16.04.2018 tarih ve E.68267 sayılı yazısı ekinde gönderilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları ve plan açıklama raporları, 18/04/2018 tarihinde (18/04/2018-18/05/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

18/04/2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

DUYURU NO:2018/172

 

İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 143 parseli kapsayan alanda onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planının İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2017/1274 sayılı kararı ile yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu mahkeme kararında belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanan ve 143 parseli kapsayan yeni 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarının 644 sayılı KHK ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamı uyarınca tadilen Bakanlık Makamınca onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27/02/2018 tarih ve E.35476 sayılı yazısı ile iletilmiş olup; 11/04/2018 tarihinde (11/04/2018-11/05/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

11/04/2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

DUYURU NO:2018/171

 

İzmir İli, Bergama İlçesi, Örlemiş Mahallesi, 142 ada 22 parselde 2x0.8 MW 2X0.995 MW kurulu güce sahip lisanssız Rüzgar ve Güneş Enerji Santralleri kurulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının uygulama aşamasında tespit edilen dönüşüm parametrelerinden kaynaklanan mülkiyet ile plan arasındaki koordinatlardaki uyumsuzluktan kaynaklanan hatanın düzeltilmesi amacıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri kapsamında Bakanlık Makamınca 20.03.2018 tarihli ve E.49257 sayılı yazı ekinde Re’sen onaylanmıştır.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları 28.03.2018 tarihinde (28.03.2018-27.04.2018) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://izmir.csb.gov.tr/) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

 

ASKI TARİHİ

28.03.2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

DUYURU NO:2018/170

 

Konak-Yeşildere bağlantı yoluna ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişiklikleri, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi ve 644 sayılı KHK çerçevesinde Bakanlığımızın 11.07.2017 tarihli ve E.12143 sayılı yazısı ekinde onaylanmıştır. Onaylı imar planları 20.07.2017-19.08.2017 tarihleri arasında Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) askıya çıkarak ilan edilmiş olup, planlara karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Konak Belediye Başkanlığınca yapılan itirazlar ve anılan plan notu değişikliğine ilişkin 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yazısına istinaden, plan ve plan notları Bakanlığımızca yeniden düzenlenmiş olup, 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri 12.03.2018 tarihli ve E.42466 sayılı yazı ekinde Bakanlığımızca Re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları 23.03.2018 tarihinde (23.03.2018-23.04.2018) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://izmir.csb.gov.tr) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKI TARİHİ

 23.03.2018

Dosya Ekleri İçin TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/171

 

İzmir İli, Kınık İlçesinde, Termik Santral ve Düzenli Depolama Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletildiği ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında re'sen onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12/03/2018 tarih ve E.44468 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup; söz konusu planlar ve açıklama raporları 16/03/2018 tarihinde (16/03/2018-16/04/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

16/03/2018

Dosya Ekleri İçin TIKLAYINIZ

 

 

DUYURU NO:2018/170

GDZ Elektrik A.Ş. yatırım planı kapsamında tesis edilecek İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesinde, Mavişehir toplu konut alanının kuzeyinde yer alan 25494 ada 4 parselde trafo alanına  ilişkin hazırlanan 1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planı  Değişikliği  ve  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı Değişikliği teklifleri 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında 14.03.2018 tarihli ve E.46099 sayılı yazı ekinde Re'sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile Plan Açıklama Raporları 16.03.2018–16.04.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://izmir.csb.gov.tr/duyurular) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

16.03.2018

Dosya Ekleri İçin Tıklayınız

 

DUYURU NO:2018/169

 

İzmir İli, Konak İlçesi, Çınarlı Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis işlemleri gerçekleştirilmiş olan arsa vasıflı 8668 ada 9 parselin "Cami Projesi" kapsamında geometrik şeklinin alan sabit kalacak şekilde değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan bahisle hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 (ç) maddesi uyarınca Bakanlığımızın 22.02.2018 tarih ve 33181 sayılı yazısı ile re’sen onaylandığı bildirilmiştir. Onaylı imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 16.03.2018 tarihinde (16.03.2018 – 16.04.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

 

ASKI TARİHİ

16.03.2018

DOSYA EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/168

 

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Germiyan Mahallesi, 223 Ada, 2 parselde Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 (k) ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Re’sen 07.03.2018 tarihinde onaylanmıştır.  Onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları 14.03.2018 tarihinde (14.03.2018 – 13.04.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.14.03.2018

 

İlan Ekleri için TIKLAYINIZ...

 

DUYURU NO:2018/167

 

Bakanlığımızın 23.02.2018 tarihli ve E.32465 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Derebebekler ve Dereuzunyer mahalleleri 5543 sayılı İskan Kanununun 16. Maddesi Köy Toplulaştırma uygulaması kapsamında İzmir İli Ödemiş İlçesi 101 ada 2 parsel ve 102 ada 9 nolu parsele ilişkin iskan amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2(ç) maddesi ve 3194 sayılı imar Kanununun 9. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Onaylı 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 07.03.2018-06.04.2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

 

 

ASKIYA ALMA TARİHİ

07.03.2018

 Dosya ekleri için TIKLAYINIZ

 

DUYURU NO:2018/166

 

İzmir İli, Urla İlçesi, Naipli Mahallesi, 21 parselde “Güneşe Enerji Santrali” ve 9 ile 11 parsellerde “Yol” yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında re’sen onaylandığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22/02/2018 tarih ve E.31693 sayılı yazısı ile iletilmiş olup; onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile plan açıklama raporları 02/03/2018 tarihinde (02/03/2018-02/04/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

ASKIYA ALMA TARİHİ:

02/03/2018

Plan Ekleri İçin Tıklayınız

 

 

 

DUYURU NO:2018/165

 

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ALMA TUTANAĞI

 

31.03.2017 tarih ve 5802 sayılı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün yazısı ile 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘‘İbadet Alanı’’ olarak, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında ‘‘Cami’’ olarak planlanmasına yönelik İzmir Müftülüğü tarafından sunulan, plan teklifi 644 sayılı KHK’ nin 2(ç) maddesi kapsamında Bakanlığımızın 31.03.2017 tarih ve 5802 sayılı yazısı ile re’sen onaylandığı bildirilmiştir.29.11.2017 tarih ve 5063 sayılı İl Müftülüğünün yazısına istinaden hazırlanan İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi  25496  Ada  1  Parselin mülkiyeti hazineye ait Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis işlemleri gerçekleştirilmiş "Cami Alanı" 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ; 06.02.2018 tarih ve 22665 sayılı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün yazısı ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca re'sen onaylanmıştır

Onaylı imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 15.02.2018 tarihinde (15.02.2018 – 19.03.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

 

Ek Dosyalar için tıklayınız.

 

ASKI TARİHİ

15.02.2018

 

 

 

 

DUYURU NO:2018/164

Bakanlığımızın 24.01.2018 tarihli ve E.14421 sayılı yazısı ile; İzmir İli Buca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 20276 ada 1 parsel, 20227 ada 1 parsel, 20279 ada 1 parsel, 20280 ada 1, 2 ve 3 parseller, 20400 ada 1 parsel, 20401 ada 3 parsel ile 20402 ada 1 parselde bulunan toplam 120.451,00 m² yüzölçümlü alanın “Konut Alanı”, “Ticaret+Konut Alanı”, “Özel Eğitim Alanı”, “Park Alanı”, “Rekreasyon Alanı” ve “Teknik Altyapı Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süreci içinde yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddi hususunda yapılan düzenlemelerin 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca re’sen Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu değişiklik yapılan onaylı planların, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfanızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

 

Onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 30.01.2018 – 01.03.2018 tarihleri arasında İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

İlan ile ilgili dosyalar için tıklayınız.

DUYURU NO:2018/163

İzmir ili Kemalpaşa ilçesi Nazarköy ve Yukarıkızılca mahallesi sınırları içinde bulunan, ekli listede bulunan parselleri kapsayan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı,   12/01/2018 tarih ve 1515 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 12/01/2018 tarih ve 8817 sayılı yazısı gereğince, Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 23/01/2018-26/02/2018 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Ek Dosyalar için tıklayınız.

 

 

DUYURU NO:2018/162

11 Aralık 2017

 

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

 

İzmir İli, Torbalı İlçesi, sınırları içerisinde ve 04.10.2012 tasdik tarihli Ayrancılar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kalan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının mülkiyetinde bulunan 458 ada 1 parsel ile 464 ada 1 parseli birbirinden ayıran 7 metrelik yaya yolunun, plan bütünlüğü ve donatı dengelerini bozmadan kaldırılmak suretiyle 458 ada ve 464 ada ile birleştirilerek konut alanına ayrılması, 7 metrelik yaya yolunun büyüklüğü kadar (588 m² lik alan) 464 ada 1 nolu parseldeki konut alanının ‘park alanına’ ayrılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 644 sayılı KanunHükmünde Kararname’nin 2. Maddesinin (ğ) bendi kapsamında onaylandığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 07/11/2017 tarih ve E.19564 yazısı ile iletilmiş olup; söz konusu planlar  ve açıklama raporları 11/12/2017 tarihinde (11/12/2017-10/01/2018tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilan edilmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

11/12/2017

 

Plan

Rapor