İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Fiziksel İskan

İSKANIN TANIMI

 

İskan çalışmaları 5543 sayıllı Kanunu,uygulama yönetmeliği ve 2009/07 nolu genelge doğrultusunda yapılmaktadır.

Bu Kanun kapsamında; Göçmenlerin, Göçebelerin, yerleri kamulaştırılan köyler, yerlerinin değiştirilmesine karar verilen köyler ile köy toplulaştırmasından dolayı iskanına  karar verilen çalışmaları kapsar.

 

FİZİKSEL YERLEŞİM

 

            Tanım: Yerleşim yerinin elverişsizliği nedeniyle yerinde kalkındırılması pahalıya mal olacağı anlaşılan tek yerleşim ünitesi köylerin, köyde oturan nüfusun reşit olanlarının çoğunluğu tarafından istenildiği kanıtlanırsa ve köyün kendi sınırları içerisinde teknik, idari, ulaşım ve merkezi köy hüviyeti kazandırma yönlerinden uygun bir yere taşınması için, teknik bilgi, altyapı hizmetleriyle sosyal ve ekonomik tesislerin devletçe karşılanması, konut ve işletme binası inşaatlarının yapımı için ise ailelerin kredi ile desteklenmesiyle yapılan uygulamadır.

 

1.BÖLÜM

(Etüt)

 

1-Köy muhtarlıklarının Kaymakamlık veya Valilik kanalıyla iskan edilmek üzere talepleri alınır.

2-Dilekçeler,Müdürlüğümüzce incelenir, ön inceleme ve etüt formu düzenlenir.(Ek:28 formu düzenlenir.Köy nakli,toplulaştırma,Köy Gelişme alanı isteyenler için)

2.1-Köy seçmem nüfusunun yarısının bir fazlasının kararı olması şartı ile

2.2-İçişleri Bakanlığı ve Bakanlığımızın onayı ile

3-Düzenlenen formlar Y.İ.G.M.çne gönderilir. (Onay alınması için )

4-Y.İ.G.M.çden olumlu onay gelmesi durumunda 5543 sayılı kanunun 16.maddesi kapsamında çalışmalara başlanır.

 

2.BÖLÜM

(Hak Sahipliği Çalışması)

 

1-İskan edilecek aile sayılarını belirlemek üzere iskan duyurusu yapılır.

1.1-Bu süre içerisinde arazi araştırması yapılır.

1.2-Kurum görüşleri alınır.

1.3-Arazinin Bakanlığa tahsisi sağlanır.Ek20 formu düzenlenerek Bakanlığa Onaya gönderilir.

1.4-Halihazır haritaları, İmar planı ve uygulaması yapılır.

2-İskan talebinde bulunan ailelerin 30 günlük süre içerisinde başvuru dilekçeleri ve adrese dayalı vukuatlı Nüfus Kayıt örnekleri alınır.

3-Mahallinde Müdürlüğümüzce oluşturulan inceleme kurulu tarafından hak sahibi olabilecek ailelerin tespiti yapılır.

4-Hak sahibi ailelerin M.İ.K. Kararları alınır, hak sahipliği listeleri hazırlanarak onaylanır ve Bakanlığa gönderilir.

5-Noter huzurunda hak sahibi ailelere arsa dağıtımı yapılır.

6-Tapuda temlik ve tescil işlemleri yapılır.

6.1-Takyidat konulması

6.2-Taksitli satışlarda ipotek tesisinin sağlanması

7-Köylülerle bilgilendirme toplantısı yapılarak, konut kredisi kullanmak isteyenlerin talepleri alınır.

8-Kredi talepleri yatırım programına alınmak üzere Bakanlığa sunulur.

9-Kredi kullanması uygun bulunan ailelere proje tercihi yaptırılarak ve borçlanma sözleşmeleri düzenlenir.

10-Konut inşaatına başlanılarak,2 yıl içerisinde inşaatın tamamlanması sağlanır.

            10.1-İnşaat ruhsatlarının ilgili kurumdan alınması,

 

*Fiziki yerleşimde konut kredisinin açılabilmesi için en az 5 ailenin talebinin olması gerekmektedir.