İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Devlet Eliyle İskan

İSKANIN TANIMI

 

İskan çalışmaları 5543 sayıllı Kanunu,uygulama yönetmeliği ve 2009/07 nolu genelge doğrultusunda yapılmaktadır.

Bu Kanun kapsamında; Göçmenlerin, Göçebelerin, yerleri kamulaştırılan köyler, yerlerinin değiştirilmesine karar verilen köyler ile köy toplulaştırmasından dolayı iskanına  karar verilen çalışmaları kapsar.

 

DEVLET ELİYLE İSKAN

 

            Tanım:Baraj gölü ve HES,maden rezervi tarih ve doğa kıymetlerinin korunması(Sit alanları),orman dışına çıkarılması gereken veya özel yasaların uygulanması sonucu ya da başka bir nedenle taşınmaz malları kamulaştırılan aileler , göçebe ve göçmenlerin iskan işlemidir.

           

1.BÖLÜM

(Etüt)

 

1- Bilgi ve belgelerin toplanması

1.1-Kamulaştırmanın nedeni

1.2-Kamulaştırılan yerler hakkında bilgi toplamak

1.3-Kamulaştırma haritaları ve listelerin temin edilmesini sağlamak

1.4-Kamulaştırma durum tespiti yapmak

1.5-İskan şekli hakkında toplantılar yapmak

2-İskan duyurusu yapılır

3-Müracaatlar alınır.( Kaymakamlık-Valilik aracılığı ile )

4-Yerleşim birimleri etüt formu düzenlenir ve Bakanlığa onaya gönderilir.

5-İskanın şekli belirlenir.( Tarımsal-Şehirsel-Fiziki Yerleşim )

 

 

2.BÖLÜM

( Hak Sahipliği Çalışması )

 

1-Hak sahibi aileler adına dosyalar düzenlenir.

2-İnceleme kuruluna sunulur.

3-M.İ.K. kararları alınır.

4-Hak sahibi ailelerin listesi hazırlanır, Bakanlığa gönderilir ve Müdürlük ilan panosunda 15 gün süre ile asılır.

 

 

3.BÖLÜM

( Arazi Etüt Çalışması )

 

1-İskan edilecek aileler için iskanın şekline göre arazi temin edilir.

2-Seçilen arazinin iskanın şekline göre ilgili kurumlardan uygunluk raporu alınır.

3-Temin edilen arazilerin tahsisi sağlanır.

4-Arazi için Ek 20 formu düzenlenir.Bakanlığa gönderilerek onay alınır.

5-Arazilerin iskanın şekline göre projelendirilmesi yapılır.

5.1-Halihazır harita yapılır.

5.2- İmar planı yapılır-yaptırılır.

5.3-İmar planı askısı yapılır.

5.4- İmar planı uygulaması yapılır.

5.5- İmar planının uygulaması ve tescili yapılır.

6-İskan şekline göre Bakanlık yatırım programına alınması sağlanır.

7-Yatırım programından sonra konutların yapılması sağlanır.

8-Konutların dağıtımı noter huzurunda çekilen kura sonucu yapılır.

9-Borçlanma sözleşmesi hazırlanarak , haksahibi aileler adına temliken tescil işlemi yapılır.

10-Kanun gereği 3çer aylık periyotlar halinde 10 yıl süre ile konutların amacı dahilinde kullanılıp kullanılmadığının takibi yapılır.

 

*En az 30 kişinin istemesi halinde konutları Devlet tarafından yapılabilir.