ÇED Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri

       Bakanlık Makamı’nın 28/02/2013 tarihli ve 4020 sayılı Olur’u ile kabul edilmiş ve dört ayrı tipte taşra teşkilatı kurulmuştur. İzmir ili A Tipi İl teşkilatında yer almaktadır. Buna göre;

ÇED Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri

1)   ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, yeni başvuruların e-ÇED sistemi üzerinden yapılmasını sağlayarak sistemin etkin kullanımı için gerekli tedbirleri almak  (yeni başvuru, mevcut durumlarda yapılan değişiklikler, kapsam dışı kararı, petrol ve jeotermal kaynakları ve maden arama faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler vb.)

2)   Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve proje ile ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak,

3)   ÇED Yönetmeliği gereğince düzenlenen “Halkın Katılımı Toplantısı” yerini Bakanlıkça belirlenmiş olan tarihte gerçekleşecek şekilde proje sahibi ile birlikte belirlemek ve toplantı yeri, günü ve saati hakkında Bakanlığa bilgi vermek, Halkın Katılımı Toplantısı ile ilgili zamanlama ve iletişim bilgilerini halka duyurmak,

4)   Halkın Katılımı Toplantısı’nı İl Çevre ve Şehircilik Müdürünün veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında yapmak, halkın proje hakkında bilgilendirilmesini, görüş, soru ve önerilerinin alınmasını sağlamak, e-ÇED sisteminin etkin kullanımını sağlayarak görüşlerinin ve halkın katılımı toplantısına ait tüm evrakın sisteme yüklenmesini sağlamak,

5)   ÇED Yönetmeliği gereğince Bakanlık tarafından verilen “ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararının içeriğinin, karara esas gerekçelerin ve halkın görüş ve önerilerinin nihai ÇED Raporuna yansıtıldığını uygun araçlarla halka duyurmak,

6)   ÇED Yönetmeliği’nin seçme eleme kriterlerine tabi projelerini inceleyip değerlendirmek ve bu projelerle ilgili olarak “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” belgesini vermek,

7)   “Yeterlik Belgesi Tebliği” kapsamında, Bakanlıkça verilen iş ve işlemleri yapmak,

8)   ÇED Yönetmeliği’nin Ek-I Listesine tabi çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projelerle ilgili olarak, süresi içerisinde halkın bilgilendirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak, ilgili diğer şube müdürlüklerinin görüşleri ile birlikte İl Müdürlüğü görüşünü vermek,

 

9)   Bakanlıkça belirlenen periyotlara ve formata göre, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, çevre durum raporlarının ülke ve il düzeyinde hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarını yapmak, çevre göstergelerini oluşturmak, değerlendirmek ve raporlamak, çevre sorunları ve öncelikleri çalışmalarını yapmak,

10)    Çevre Bilgi Sistemlerine sorumluluk alanlarına giren konularda veri girişini sağlamak,

11)    Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.