İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İzmir Valiliği
Bakanlık Temsilcisi Talebi İçin Gerekli Belgeler

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TALEBİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Çağrı için alınan kararın örneği (aslının aynı, yetkili kişilerin ıslak imzası ile).

2. Yetki Belgesi (Başvuru sahipleri, Ticaret Sicil Memurluğundan genel kurul için,
kooperatifi temsile yetkili son yönetim kurulu üyeleri olduklarını gösterir ıslak imzalı
belge).

3. Toplantı gündemi (yetkili kişilerin ıslak imzası ile).

4.Vezne alındısı (Defterdarlığa yatırılacak 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 87. Maddesi uyarınca, 1. Derece kadrolu Devlet Memurları için tespit edilen en yüksek yurtiçi gündeliği esas alınarak, Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının genel kurul toplantılarında görevlendirilecek “Bakanlık Temsilcisi "

 Bakanlık Temsilcisi Makbuzu: Mesai İçi:    56,10-TL         Bakanlık Temsilcisi Makbuzu :   Mesai Dışı: 112,20.-TL.

 Bilanço ; 68,70.-TL   Gelir-Gider Farkı: 32,90.-TL.  Bilanço Ve Gelir Gider Farkları Damga Vergisi Makbuzu İle Birlikte TOPLAMDA;101,60.- TL. (Bağlı bulunulan Vergi Dairesine yatırılacaktır.)


5- Çağrı Listesi Aslı (aslının aynı, yetkili kişilerin ıslak imzası ile) - (İadeli taahhütlü davet
mektubu listesi ve/veya elden imza karşılığı teslim listesi gerekli görülürse gazete ilanı)

6-Yevmiye Defterinin son kayıt ve noterce yapılan kapanış tasdikini içeren sayfa
fotokopisi(Gelir tablosunun düzenlendiği hesap dönemine ilişkin).

7-Son Genel Kurul Toplantı Tutanağı fotokopisi.

8-Son Genel Kurul Toplantısının Ticaret Sicile Tescilinin Gazete fotokopisi.